Menighedsrådets møder generelt:

Møderne, der sædvanligvis afholdes i Sognegården ved Skallerup kirke er offentlige.
Dog kan der være enkelte punkter (bl.a. vedrørende personalets løn- og ansættelsesforhold), der behandles på lukket møde.

Ordinære møder afholdes, som udgangspunkt, den anden onsdag kl. 18.30 i hver måned - dog ikke i juli og december.

Dagsorden offentliggøres i forvejen ved opslag i kirken og kan desuden læses her på hjemmesiden.
Referat for møderne fremlægges i kirken og kan ligeledes læses her på hjemmesiden.


 

 
KOMMENDE MØDE

Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 8. februar 2023 kl. 18.30 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra:
- Formanden
- Kontaktpersonen
- Kassereren
- Kirkeværgerne – herunder opfølgning på Kirke DV
- Præstegårdsudvalget
- Aktivitetsudvalget
- Kirkeblads-/kommunikationsudvalget
- Udvalg for kirkegårdsplaner
3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
4. Orientering fra sognepræsten
5. Ny Løn – fastlæggelse af principper
6. Godkendelse af reviderede vedtægter for Lønstrup kirkegård
7. Eventuelt
8. Lukket punkt


 
AFHOLDTE MØDER

Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 11. januar 2023 kl. 18.30 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra:
- Formanden
- Kontaktpersonen
- Kassereren
- Kirkeværgerne – herunder opfølgning på Kirke DV
- Præstegårdsudvalget
- Aktivitetsudvalget
- Kirkeblads-/kommunikationsudvalget
- Udvalg for kirkegårdsplaner
3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
4. Orientering fra sognepræsten
5. Ny Løn – fastlæggelse af principper
6. Revidering af Vedtægter for Lønstrup kirkegård
7. Eventuelt
8. Lukket punkt

Referat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen, graverne Laila Tronsen og Ellen Barup.
Der er afbud fra Poul Nielsen og Søren Bendtsen. – Inger Skamriis deltog fra pkt. 2.
 Ad. 1. Dagsordenen godkendt.
 Ad. 2. Ved formandens fravær ledte næstformanden mødet og sagde bl.a., at spørgsmålet om brandvagter bør tages op på menighedsrådsmøde i god tid før jul og samtidig kan vi drøfte, om der skal elektrisk lys på juletræerne i Skallerup og Vennebjerg. – Den 1. februar er der generalforsamling i Distriktsforeningen. Poul tilmelder. Den 17. januar er der repræsentantskabsmøde i Skole-Kirketjenesten. Jane Axelsen og Birgit Hjortlund deltager. - Kassereren sagde, at han forventer godkendelse af det endelige regnskab 2022 på næste møde. Domæneklagenævnet har endnu ikke udtalt sig om overtagelsen af SVM-domænet. – Værgen for Skallerup Kirke sagde, at meget af kalkningen fra i sommer ikke kunne holde til den hårde frost, vi har haft i december måned. Vi må sørge for at få kalket tidligere på året. – Sensoren på lyset udenfor Sognegårdens indgang bør justeres, for lyset er tændt det meste af natten. – De 5%-midler vi søgte om til indkøb af planter til kirkegården, blev ikke bevilget.  - Vedr. Vennebjerg Kirke har Provstiudvalget givet tilsagn om restbeløbet til flytning af kirkeklokken. Arbejdet iværksættes i 2023. – Værgen for Lønstrup Kirke meddelte, at der har været problemer med fjernvarmen siden lynnedslag.  Der bliver installeret termostater i kirken. – Tilbygning til graverhuset er forsinket, da der skal indsendes et totalprojekt. - Der mangler at blive kalket i orgelrummet samt over døren til præsteværelset. Arbejdet bliver færdigt snarest muligt. – Aktivitetsudvalgets nuværende planer er med i det nye kirkeblad. Aktivitetsudvalget planlægger at mødes i februar for at drøfte efterårets program. -  Kirkebladsudvalget satser på fremover at lave 3 blade om året, således at hvert blad dækker 4 måneder. – Formanden for kirkegårdsudvalget delte en seddel rundt med spørgsmål, som vi bør tage stilling til, inden der skal udarbejdes  kirkegårdsplaner. Udvalget mødes og formulerer målet for udviklingsplanerne, og derpå kontaktes landskabsarkitekter. Planerne skrives ind i kirkeDV til næste kirkesyn.  
Ad. 3. Jytte Jakobsen meddelte, at der har været afholdt medarbejdermøde, og alle medarbejderne er oplært til den nye kalenderfunktion.  
Ad. 4. Sognepræsten meddelte, at der har været forespørgsler om konfirmationer i 2024 kan gennemføres på Store Bededag. Vi fastholder nuværende praksis og afventer udviklingen. – Den nye hjemmeside er klar og bliver sat i værk, når vi får ejerskab over domænet.  – Det blev slået fast, at vi ikke skal have materiale fra andre trossamfund i vore bygninger.  – Der har været udfordringer med tilgængelighed for kørestolebrugeres adgang til Lønstrup Kirke, og der var enighed om, at vi vil arbejde på at få problemet løst.  
Ad. 5.  Udsættes til næste møde, når kontaktpersonen er til stede.
Ad. 6.  Der skal være et afsnit om generelle retningslinier for alle afdelinger. Kirkegården skal inddeles i 4 afdelinger og ikke kun 3 afdelinger. Der er også plader i den nye afdeling. Laila, Ellen, Rasmus og Birgit samles og gennemgår vedtægterne igen. Derefter udsendes vedtægterne til alle medlemmerne, som kommer med skriftlige bemærkninger, inden fremsendelse til Provstisekretæren.   
Ad. 7.   Enighed om at det vil være fint med en kop kaffe og en småkage under  menighedsrådsmøderne. – Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp er den 12. marts. Meld tilbage til indsamlingsleder Birgit Hjortlund, om du vil være med. – Tilfredshed med julegudstjenesterne inklusive gudstjenesten for friskolens elever.   
Ad. 8.


Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 9. november 2022 kl. 18.30 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af menighedsrådet
3. Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport 3. kvt. 2022
4. Ændring af regler for udlejning af Sognegården
5. Donationer fra kirkerne
6. Orientering fra:
- Formanden
- Kontaktpersonen
- Kassereren
- Kirkeværgerne – herunder opfølgning på Kirke DV
- Præstegårdsudvalget
- Aktivitetsudvalget
- Kirkeblads-/kommunikationsudvalget
- Udvalg for kirkegårdsplaner
7. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
8. Orientering fra sognepræsten
8.a. Menighedspleje & Social hjælp
9. Godkendelse af Vedtægter for Lønstrup kirkegård
10. Eventuelt
11. Lukket punkt

Referat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen, graverne Laila Tronsen og Ellen Barup.
Der er afbud fra Inger Skamriis Andreasen.
Ad. 1. Dagsordenen godkendt med nyt punkt 8a. Menighedspleje og Socialhjælp.
Ad. 2. Ny konstituering med følgende ændring: Jane Axelsen overtager Birgit Hjortlunds plads i Skole-Kirketjenesten, og Birgit Hjortlund overtager posten som stedfortræder i Skole-Kirketjenesten efter Michael Bue Nielsen. – Michael Bue Nielsen indtræder i Aktivitetsudvalget i stedet for Bent Pedersen. - Bent Pedersen bliver formand for Kirkegårdsudvalget. - GDPR-ansvarlig: Rasmus Viking.
Ad. 3. Der har været et merforbrug i 3. kvartal på ca. kr. 48.000. – Kirkebladsudvalget prøver at se på udgifterne til trykning og distribution - evt. findes ny distributionsmåde. - Konklusionen blev, at kvartalsrapporten for 3. kvartal blev godkendt.
Ad. 4. Sognepræsten har set på de gamle regler for udlejning af Sognegården og foreslået ændringer. Reglerne blev gennemgået og ændringer godkendt.
Ad. 5. Der er enighed om at donere kr. 6.000,00 til de lokale spejdere, kr. 3.000,00 til Blå Kors’ Café i Hjørring og kr. 1.000,00 til Hospice i Frederikshavn.
Ad. 6. Formanden meddelte bl.a., at Stiftets konsulentrundes konklusion var, at der skal tages kontakt til Kirkeministeriets varmekonsulent og Nationalmuseet. – Der er dårligt udsyn ved udkørslen fra Sognegården til Grønne Klitvej, og der er kontakt til Hjørring Kommune om at klippe planter ned for at forbedre udsynet. – Kontaktpersonen meddelte, at der skal tages kontakt til Landsforeningen vedr. nye løn. – Kassereren gav en redegørelse for ændring af ejerskabet af hjemmesidens domæne. – Værgen for Skallerup Kirke orienterede om igangværende drøftelse af arbejdsomlægning på kirkegården. – Værgen for Lønstrup Kirke orienterede om, at det ikke bare var pumpen men en større skade, der var sket ved varmeanlægget, da der var uvejr over Lønstrup i september måned. Forsikringen betaler. Der arbejdes på en ny regulering af varmen. Tilbud modtaget på nye termostater samt styring via telefon. – Der arbejdes videre med tilbygning til graverhuset. – Der er plantet hække ved de nye urnegravsteder i Lønstrup.  Kirkeværgen for Vennebjerg Kirke har sendt en skriftlig redegørelse, idet hun ikke var til stede. - Formanden for kirkegårdsudvalget kommer med en sammenskrivning af de drøftede kirkegårdsplaner. Det videre forløb drøftes på januarmødet. l             
Ad. 7. Der har været medarbejdermøde, hvor man bl.a. drøftede muligheden for at lave et sted i kirkerne, hvor der kan tændes et lys for afdøde, samt en ordning for overdragelse af tjenestetelefoner.
Ad. 8. Sognepræsten orienterede om den nye hjemmeside, som bliver mere overskuelig og fungerer på telefon.
Ad 8a. Hvis der er nogen, som henvender sig, skal de udfylde et skema for at komme i betragtning til julehjælp i 2022.   
Ad. 9. Udkastet til den reviderede vedtægt for Lønstrup Kirkegård sendes rundt til alle og drøftes igen på januar-mødet.
Ad. 10. Der kommer datoer for menighedsrådsmøder i 2023. Vi fortsætter med 2. onsdag i måneden med undtagelse af juli og december måned. 
Ad. 11.

Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 12. oktober 2022 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra:
- Formanden
- Kontaktpersonen
- Kassereren
- Kirkeværgerne – herunder opfølgning på Kirke DV
- Præstegårdsudvalget
- Aktivitetsudvalget
- Kirkeblads-/kommunikationsudvalget
- Udvalg for kirkegårdsplaner
3.  Orientering fra medarbejderrepræsentanten
4.  Orientering fra sognepræsten
5. Godkendelse af endeligt budget 2023
6. Godkendelse af revisionsprotokolat årsregnskab 2021
7. Arealoverførsel Grønne Klitvej
8. Eventuelt
9. Lukket punkt
 
Referat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen og graverne Laila Tronsen og Ellen Barup.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Formanden meddelte bl.a., at i september var der besøg af stiftets konsulentrunde,   som besigtigede varmesystemet ved Skallerup Kirke, og der var enighed om, at et nyt varmesystem skulle installeres hurtigst muligt. D.d. har provst Niels Chr. Lassen været på besøg og var også enig i, at oliefyret skulle udskiftes hurtigst muligt. Der var enighed om at nedsætte et udvalg bestående af Poul L. Nielsen, Michael Bue Nielsen, Flemming Boye og Ellen Barup som ressourceperson til at håndtere udskiftning af oliefyret. - Sidste afdrag på lånet i forbindelse med renovering af præstegården bliver betalt. – Inger Skamriis og formanden deltog i et kursus ”Menighedsrådet er arbejdsgiver”. Samme kursus bliver udbudt af Distriktsforeningen den 25.10.2022. – Indflytningssyn i Præsteboligen d.d. med stor ros til Menighedsrådet. -  Kirkegårdsudvalget gav referat fra kursus i Hjørring om biodiversitet på kirkegårdene, besøg på kirkegården i V. Hassing, og det blev slået fast, at før man går i gang med større ændringer, skal der laves en plan for hver kirkegård. – Kassereren oplyste, at han stadigvæk arbejder på at kreere sikre mailadresser. Ligeledes arbejdes der på at registrere alle telefoner og PC’ere. Forbrug af el og vand registreres. – Værgen for Skallerup Kirke meddelte, at man afventer høringssvar fra konsulenter vedr. udskiftning af tegltag på kapel og våbenhus. – Værgen for Vennebjerg Kirke meddelte, at d.d. er der installeret tyverialarm i alle tre graverhuse. – Kirken er ved at blive kalket. – Værgen for Lønstrup Kirke meddelte, at der har været lynnedslag i kirken, således at cirkulationspumpe og styringsenheden er gået i stykker. Forsikringen betaler. Der arbejdes på at montere nye termostater i de 9 radiatorer i kirken.  – Planen for flytning af gravsten og anker fra Mårup Kirkegård til Lønstrup Kirkegård er sendt fra provstiet til stiftets kirkegårdskonsulent. – Kirkegårdsvedtægten for Lønstrup Kirkegård skal ændres, således at det bliver tilladt at lave et mindre bed ved de nye urnegrave. Stenene til den nye kant skal købes hos graveren.  – Formanden for præstegårdsudvalget omtalte dagens indflytningssyn. Der skal tages beslutning om snerydning og enighed om at indhente tilbud fra 3 firmaer – om muligt.       
ad. 3.  Jytte Jakobsen orienterede om medarbejdermøde. Laila Tronsen og Søren Bendtsen har været på kursus og fået en obligatorisk opgave, som de har løst. – Medarbejderne ved Skallerup Kirkegård kommer med forslag til kirkeværgen vedr. arbejdsopgaver, som evt. kan skæres fra. Derefter forelægges forslagene for hele menighedsrådet.  
ad. 4.  Sognepræsten fortalte, at der ikke kommer nogen til babysalmesang. Babysalmesangen sættes på pause ved årets udløb. – Sognepræsten holder fri 1. pinsedag og har skaffet en afløser. - Sognepræsten prøver messehaglen for at se, om den skal bruges fremover. - I fremtiden foræres Myldre-Biblen ved barnedåb.
ad. 5. Det endelige budget 2023 blev gennemgået og godkendt med følgende påtegning:
Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Budget 2023, Endelig budget afleveret d. 11-10-2022 12:59.
ad. 6. Den uafhængige revisors revisionspåtegning blev gennemgået og godkendt. Revisionsprotokolatet om årsregnskab for 2021 blev gennemgået, godkendt og underskrevet.
ad. 7. Den tidligere beslutning fra november 2018 i Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd med Provstiudvalgets godkendelse fra december 2018 vedr. salg af matrikel 1n, som tilhører Skallerup Kirke, blev godkendt.
ad. 8. Der bliver etableret et nyt staudebed på Vennebjerg Kirkegård, som kirkegårdsudvalget har besigtiget inden mødet.
ad. 9. Lukket punkt.
  
Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 14. september 2022 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Budget 2022
 • Referat af Budgetsamråd 25-08-2022
3. Orientering fra:
 • Formanden
 • Kontaktpersonen
 • Kassereren
  • Forbrug i enheder
  • Nyt mailsystem
 • Kirkeværgerne – herunder opfølgning på Kirke DV
 • Skallerup
 • Vennebjerg
  • Tyverisikring – den en traktor er genfundet
 • Lønstrup
  • Handicapadgang til Lønstrup kirke
 • Præstegårdsudvalget
  • Vedligeholdelse af præstegårdshaven
  • Skiltning til præstekontor
 • Aktivitetsudvalget
 • Kirkeblads-/kommunikationsudvalget
  • Kirkeblad vs avisannonce? 
  • KultuNaut?
  • Indlæg til nyt kirkeblad
 • Udvalg for kirkegårdsplaner
4.  Orientering fra medarbejderrepræsentanten
5.  Orientering fra sognepræsten
 • Nytårsgudstjeneste(r) 2022/23
 • Tilbyde yoga i kirkeligt regi?
6.  Ideoplæg til mindesmærke på Lønstrup kirkegård for Mårup sogn og kirke
7.  Eventuelt
8. Lukket punkt

Referat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen og graverne Laila Tronsen og Ellen Barup. - Afbud fra Jane Axelsen og Bent Pedersen.  
Ad. 1. Dagsordenen godkendt men uden drøftelse af kirkegårdsvedtægter, som ellers var aftalt på sidste møde
Ad. 2. Drøftelse af den endelige budgetudmelding af 06.09.2022. Provstiudvalget har ikke bevilget tilbygning til graverhuset i Lønstrup samt timer til pasning af haven og snerydning ved præsteboligen. Drøftelse af mulighed for at lade være med at slå græs på større stykker jord etc. Der laves en plan, som vi drøfter på næste menighedsrådsmøde. – Den 19. ds. kl. 13 kommer Per Lønborg og kl. 14 konsulenter fra Stiftet for at se på varmeanlægget ved Skallerup Kirke. – Fremover skal man rapportere det løbende forbrug på Kirke DV og fornyelse af IT-udstyr skal ligeledes noteres i Kirke DV.  Rasmus Viking rapporterer for de tre sogne.     
Ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at Birgit Hjortlund står for Folkekirkens Nødhjælps indsamling i marts måned. – Den 12.10.2022 kl. 10 er der indflytningssyn i præsteboligen. – Den 08.11.2022 er der årsmøde i Fjerritslev i Mellemkirkeligt Udvalg. – Kontaktpersonen oplyste, at gravermedhjælperen fra Vennebjerg pt. arbejder på Lønstrup Kirkegård med omlægning af urnegravsteder. – Der var orientering om ændringer på regnskabskontoret. – Kassereren præsenterede grafer med el-, varme- og vandforbrug i kirkerne på forskellige tidspunkter, hvoraf kunne udledes, at forbruget ikke er steget. -  Der bliver oprettet sikre mailadresser på alle menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere med initialer@svmpastorat.dk. – Kirkeværgen for Skallerup meddelte, at kalkningen af kirken er påbegyndt. Projektet med nyt tag på våbenhus og kapel er godkendt. – Værgen for Vennebjerg Kirke oplyste, at kirken kalkes, når kalkningen af Skallerup kirke er færdig. – Der er bevilget installering af tyverisikring ved alle 3 kirkers velfærdsbygninger. -  Formanden for præstegårdsudvalget meddelte, at vedligeholdelse af præstegårdshaven allerede er drøftet. Skiltning til præstekontoret aftales senere. -  Drøftelse af det fremtidige kirkeblad er udsat. Det nye kirkeblad er ved at blive udarbejdet. – Udvalget for kirkegårdsplaner kom med et forslag til fortsættelse af den allerede påbegyndte genopretning nordøst for Skallerup Kirke. - I øvrigt var udvalget på besigtigelse af kirkegården i V. Hassing samt Østre Kirkegård i Aalborg. Det blev anbefalet at få udarbejdet udførlige udviklingsplaner for hver kirkegård, og udgiften skal sættes på budgettet i 2024.     
Ad. 4. Jytte Jakobsen meddelte, at der havde været medarbejdermøde, hvor man drøftede den fremtidige tyverisikring. – Den 04.12.2022 arrangeres der Luk Julefreden Ind-koncert i Lønstrup Kirke.
Ad. 5. Sognepræsten informerede om den nye gudstjenesteplan, som blev drøftet og godkendt. – Der var en forespørgsel om yoga i Sognegården, men yogaundervisning falder udenfor regulativet om brug af sognegården. – Der afholdes børnegudstjeneste før SVIF’s juletræsfest. 
Ad. 6. Flemming Boye gennemgik oplægget til mindesmærke på Lønstrup Kirkegård for Mårup sogn og kirke.  Enighed om at forprojektet sendes til godkendelse i Stiftet.  
Ad. 7. Eventuelt.
Ad. 8. Lukket punkt


Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 10. august 2022 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2 Kvartalsrapport 2. kvt. 2022 - gennemgang og godkendelse
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne - herunder opfølgning på KirkeDV
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
    - kirkeblads/kommunikations-
      udvalg
    - udvalg for kirkegårdsplaner
4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
5. Orientering fra Sognepræsten - udgår pga. ferie
6. Eventuelt
7. Lukket punkt

Referat:

Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen og graverne Lajla Tronsen og Ellen Barup.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2.  Kassereren gennemgik kvartalsrapprt 2. kv. 2022, som blev godkendt. El- og varmeforbruget diskuteres ved næste møde, når vi ved, hvor stort forbruget er i enheder.
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at der har været 2 indbrud ved Vennebjerg Kirke og 1 gang ved Skallerup Kirke. Vi lægger et opslag på Facebook, at gravstedsejerne skal checke, om der mangler noget på deres gravsteder, og de skal selv anmelde evt. tyveri til Politiet. - Annonceringen i forbindelse med sommerens rundvisninger ved Skallerup og Vennebjerg Kirker evalueres inden næste sæson. - Orgel- og Lønstrupkorets koncerter i Lønstrup Kirke var godt besøgt. -  Den 16.08.2022 er der kursusdag i Hjørring om Grøn Kirke med deltagelse fra vore kirker. - Receptionen for organistens 50-års musikerjubilæum og vikarpræstens ophør var vellykket. - Værgen for Skallerup Kirke meddelte,  at projektet vedr. udskiftning af tegltag på kapel og våbenhus er ved at blive revideret, og en ny  rådgivningaftale er godkendt af Stiftet. - Værgen for Vennebjerg Kirke meddelte, at snarest påbegyndes kalkning af kirken. - Der er behov for opsætning af tyverialarm, og der var enighed om at der bør opsættes tyverialarm ved graverhusene ved alle 3 kirker. - Værgen for Lønstrup kirke oplyste, at vinduerne  mod syd er skiftet ud, og det nye toilet i det tidligere kapel er færdigt. - Udvalget for kirkegårdsplaner ønsker snarest muligt at færdiggøre etableringen af det nordøstlige hjørne af Skallerup Kirkegård. Formanden vil søge om bevilling hos provstiet. - De nye urnegrave på Lønstrup Kirkegård ændres, således at de midterste sten i længden udskiftes med en hæk - Kirke DV 113. - Kirkegårdsvedtægten for Lønstrup Kirkegård tages op på næste møde.    
ad. 4. Jytte Jakobsen meddelte, at der afholdes medarbejdermøde den 31.08.2022. - Babysalmesangen og kirkemusikalsk legestue tages op igen. Sognepræsten koordinerer. - Sognekoret startede op efter sommerferien den 09.08.2022.
ad. 5.
ad. 6. Flemming Boye meddelte, at inden udgangen af august får vi projektforslag til flytning af ankeret og gravsten fra Mårup Kirkegård til Lønstrup Kirkegård. Projektet forventes fremlagt til godkendelse på næste møde. -  Det er aftalt med Horne Efterskole, at de afslutter deres pilgrimsvandring i Skallerup Kirke.
ad. 7.

Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 8. juni  2022 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2 Gennemgang og godkendelse af Budget 2023
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne - herunder opfølgning på KirkeDV
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
    - kirkeblads/kommunikationsudvalg
    - udvalg for kirkegårdsplaner
4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
5. Orientering fra Sognepræsten
6. Eventuelt
7. Lukket punkt

Referat:

Afbud fra Inger Skamriis Andreasen - stedfortræder Emil Gram Jensen er indkaldt.
Tilstede også medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen og graver Laila Tronsen.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Budgetbidrag 2023 blev gennemgået og godkendt med påtegningen: Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Budget 2023, , Bidrag budget afleveret d. 08-06-2022 19:54
ad. 3. Formanden orienterede bl.a. følgende: Ny provst i Hjørring Søndre Provsti er Niels Christian Scheel Lassen. - Formand og næstformand deltog den 5. juni i festgudstjenesten i anlerdning af indsættelsen af Thomas Reinholdt Rasmussen som ny biskop i Aalborg Stift. - Kontaktpersonen meddelte, at en medarbejder er sygemeldt og en deltidsmedarbejder afløser på fuld tid. Der tages vare på sygerefusion. - Værgen for Skallerup Kirke meddelte, at der arbejdes videre med projektet vedr. udskiftning af tegltag over våbenhus og kapel. Forarbejdet tager tid p.gr.a. udskiftning af personer i de relevante organer, som skal søges om godkendelse af projektet. - Vedr. Vennebjerg Kirke blev plan for klokkeflytning indsendt til stiftet den 17.05.2022. Der er endnu ikke modtaget svar. - Lønstrup kirkes værge meddelte, at toiletbygningen endnu ikke færdig, og der afholdes bygemøde den 13.06.22. - Sognepræsten meddelte, at det nye kirkeblad sandsynligvis udkommer den 27.06.2022. - Bent Pedersen meddelte, at han vil arrangere en tur med besigtigelse af forskellige kirkegårde. - Planen for lukning af gravstedsnumre er godkendt.
ad. 4. Medarbejderrepræsentanten meddelte, at næste medarbejdermøde planlægges ultimo juni.
ad. 5. Sognepræsten orienterede om, at der pt. er mange kirkelige handlinger.
ad. 6. Der blev orienteret om møder med bl.a. Thomas Bertelsen, som var med ved nedtagningen af Mårup Kirke, vedr. forprojektet til flytning af ankeret og gravsten fra Mårup Kirke til græsplænen ved det nordvestlige hjørne af Lønstrup Kirkegård. - Værgerne for Lønstrup og Skallerup Kirker informerede om deltagelse i en konference om grøn omstilling.
ad. 7.Ekstraordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 31. maj  2022 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på Kirkesyn 2022
3. Gennemgang af Budget 2023
4. Tagene på Skallerup Kirke
5. Eventuelt

Referat:
Der er afbud fra Lars Östman og Jane Axelsen.
ad. 1. Dagsordenen godkendt med nye punkter 4 og 5.
ad. 2. Registreringer og kommentarer fra kirkesyn den 09.05.2022 gennemgået og godkendt.
ad. 3. Budgetbidrag 2023 gennemgået, diskuteret og godkendt.
ad. 4. Kirkeværge for Skallerup Kirke orienterede om projektet, Kdv 140, udskiftning af tegltag over våbenhus og kapel, Skallerup Kirke. Menighedsrådet besluttede enstemmigt at gå videre med projektet.
ad. 5. Flemming Boje orienterede om forprojektet til flytning af anker og gravsten fra Maarup Kirkegård til Lønstrup Kirkegård. - Diskussion om hvorvidt koncerten med Christian Lilholt skal omtales i kirkebladet eller ej. Konklusionen blev, at koncerten såvel som andre godkendte aktiviteter i kirken skal omtales.
Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 15. maj  2022 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:


1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport 1. kvt. 2022
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne - herunder opfølgning på KirkeDV
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
    - udvalg for kirkegårdsplaner
4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
5. Orientering fra Sognepræsten
6. Kirkesyn / Budget 2023
7. Eventuelt
8. Lukket punkt

Referat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen og graver Laila Tronsen.
ad. 1. Godkendt.
ad. 2. Kvartalsrapporten gennemgået af kasserer, godkendt af menighedsrådet og underskrevet af formand og kasserer.
ad. 3. Formanden orienterede om stiftsmenighedsrådsmødet i Aalborg den 07.05.2022. - Ellen Bardrup og Flemming Boye deltager i konference om Folkekirkens grønne omstilling. - Jan Rasmusssen har renset bevaringsværdige sten på Vennebjerg Kirkegård og malet teksten op. - Himmelske Dage finder sted i Roskilde 26.-29. maj d.å. - Kassereren oplyste, at der var budgetsamråd den 9. ds. Der var lagt op til en besparelse på 70.000,- kr. for vore sogne. - Der er lagt op til at øgede varmeudgifter skal dækkes over driften. - Kirke-værgen for Skallerup nævnte, at det var nyttigt med det nylige gennemførte kirkesyn. - Værgen for Vennebjerg har indhentet tilbud på kalkning af kirken samt Skallerup Kirke. - Værgen for Lønstrup Kirke oplyste, at ombygningen af  kapel til toilet ser ud til at blive færdig ved udgangen af maj måned. - Formanden for præstegårdsudvalget opyste, at den indkøbte robotplæneklipper til præstebolighaven er taget i brug, og der er ryddet op i beplantningen. - Udvalget for kirkegårdsplaner fremlagde forslag til regulering af alle 3 kirkegårde herunder markering af arealer, som lukkes for nye gravsteder. For Skallerup Kirkegård drejer det sig om følgende numre: 34-42, 50-57, 62-69 og 77-114, som ikke gensælges i takt med at gravstederne nedlægges. For Vennebjerg Kirkegård drejer det sig om numrene: 55-156. Nogle af de nævnte gravstedsnumre er i brug, hvorfor de selvfølgelig kan fornys efter ønske.  
ad. 4. Jytte Jakobsen meddelte bl.a., at Sognekoret deltog i en kordag på Vendsyssel Teater den 30.04.2022. - Tirsdag den 28. juni afholdes friluftsgudstjeneste ved Vennebjerg Kirke kl. 19. - Booking af sognegården skal ske hos Lis Thomsen.-  Næste medarbejdermøde finder sted den 19.04.2022.  
ad. 5. Konfirmation afholdes Bededag i Skallerup Kirke. Michael Bue Nielsen er telegramvagt.
ad. 6. Formanden meddelte, at vi afventer rapporten fra kirkesyn den 10. ds. Der afholdes ekstraordinært møde den 31.05.2022 kl. 19 vedr. budget 2023. Endeligt budget skal indsendes senest den 15.06.2022.
ad. 7. Inger Skamriis Andreasen melder afbud til menighedsrådsmødet den 08.06.2022, hvorfor suppleanten skal indkaldes, da det endelige budget 2023 skal godkendes. - Den 01. og 02.06.2022 afholdes møde om forprojekt  vedr. flytning af anker og gravsten fra Mårup Kirkegård til Lønstrup Kirkegård.
ad. 8.
Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 13. april  2022 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne - herunder opfølgning på KirkeDV
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
4. Orientering fra Sognepræsten
5. Sommerkoncert i Lønstrup kirke 6. juli 2022
6. Kirkegårdsplaner - opfølgning på inspirationstur og -møde 9. april 2022
7. Kirkesyn 10. maj 2022
8. Flytning af gravsten og anker fra Mårup kirkegård til Lønstrup kirkegård
9. Eventuelt
10. Lukket punkt


Referat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderepræsentant Jytte Jakobsen og graverne Ellen Barup og Laila Tronsen.
Fomanden bød Jane Axelsen velkommen i menighedsrådet som afløser for Britta Andreasen, som efter eget ønske er trådt ud af menighedsrådet.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Formanden meddelte bl.a. at Ellen Barup og Flemming Boye deltager i møde vedr. Folkekirkens grønne omstilling, Den 7. maj er der Stiftsmenighedsrådsmøde i Aalborg. -  Folkekirken deltager i naturmødet i Hirtshals den 19.-21. maj 2022 og tilbyder flere aktiviteter. Fibernet er nu lagt ind i Skallerup Kirke og graverhus. - Kirkeværgen ved Lønstrup Kirke meddelte, at ombygning af kapel til toilet synes at blive færdig som lovet i maj måned. - Der er indkøbt 2 nye gulvlysestager samt saksvogn til kister for at undgå løft. Endvidere er der bestilt 5 nye vinduer til kirkens sydside. - Kirkeværgen for Vennebjerg oplyste, at der stadig er problemer med vand, som siver ind. Der indhentes nyt tilbud på kalkning af Skallerup og Vennebjerg kirker, da det gamle tilbud er udløbet. -  Man arbejder videre med belysning af Vennebjerg Kirke - Formanden for Præstegårdsudvalget meddelte, at der er indkøbt robotplæneklipper til præstegårdshaven.   
ad. 3. Jytte Jakobsen meddelte, at de 6 aftalte arrangementer vedr. kirkemusikalsk legestue og babysalmesang er tilendebragt og godt besøgt. - Der er truffet aftale med en mulig 3. afløser som kirkesanger. - Der er lavet fælles arbejdspladsvurdering for alle 3 kirker og sognegården.
ad. 4. Sognepræsten meddelte, at alle gudstjenester mv. lægges ud under sogn.dk. 
ad. 5.  Der er aftalt sommerkoncert med Christian Lilholt, og han sørger for billetsalg mv. 
ad. 6. Meget nyttigt møde den 9. ds. vedr. udvikling af kirkegårdsplaner. Der nedsættes et åbent udvalg til udarbejdelse af oplæg/forslag til kirkegårdsplaner bestående af bl.a. Bent Pedersen, de 3 kirkeværger samt de to gravere. - Bent Pedersen fortalte om indholdet af kirkegårdskonference på Nyborg Strand.  
ad. 7. Kirkesynet starter kl. 9 i Lønstrup, derefter Vennebjerg og afslutning i Skallerup.
ad. 8. Naturstyrelsen og Provstiudvalget vil hver især give kr. 20.000 til et forprojekt, som skal implementeres af  arkitekt Thomas Bertelsen, som var med til at tage Mårup Kirke ned.   
ad. 9. Jytte Jakobsen spurgte, om vore kirker skal involveres specielt i forhold til hjælp til Ukraine. - Inger Skamriis takkede for menighedsrådets blomster i forbindelse med hendes mors bisættelse. Ingers mor var menighedsrådsformand i en længere årrække.
ad. 10.  

Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 9. marts  2022 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af endeligt regnskab 2020
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
5. Orientering fra Sognepræsten
6. Orgelkoncerter i Lønstrup kirke juli 2022
7. Kirkegårdsplaner
7a. Anmodning om udtrædelse af menighedsrådet
8. Eventuelt
9. Lukket punktReferat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen og graver Ellen Barup.
ad. 1. Formanden ønskede tilføjelse af Pkt. 7a til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt.
ad. 2. Regnskabet for 2021 godkendt med påtegningen:
Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Regnskab 2021, Afleveret d. 08-03-2022 10:13.
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at Inge Haandsbæk Vestergaard er tilbage fra barselsorlov den 30. august 2022. - Der er indkøbt nodestativer og lamper til kirkesangerne. - Abonnement til menighedsrådenes blad tegnes til Jytte Jakobsen og Ellen Barup. - Kirkesyn i 2022 planlægges til tirsdag eller onsdag uge 18. - Der satses på installation af lys på Vennebjerg Kirke, og installatøren anbefaler 5 lamper. Naboerne kontaktes mhp. at undersøge, hvor længe man ønsker at lyset er tændt. Enighed om at belysningen etgableres. I første omgang søges om finansiering hos en lokal fond. - Budgetsamråd den 9. maj 2022. - Kirkeværgen for Skallerup meddelte, at i denne uge skulle IT-styringen af   den automatiske klokkeringning være etableret. - Der er udarbejdet finansieringsplan til Provstiudvalget i forbindelse  med klokkeflytningen i Vennebjerg Kirke. - Værgen for Lønstrup Kirke meddelte, at man er i gang med ombygningen af kapellet til toiletbygning. Der er bestilt udskiftning af kirkens 5 sydvendte vinduer. - Forslag om at ankeret ved Maarup Kirke samt de resterende gravsten flyttes til Lønstrup Kirkegård. Enighed om at gå videre med projektet. - Vedligehold af præstegårdshaven blev endnu engang diskuteret. - Aktivitetsudvalget har 3 arrangementer klar til de næste 3 måneder.
ad. 4. Jytte Jakobsen meddelte, at der har været afholdt medarbejdermøde med gennemgang af planlagte bryllupper mv. - Kirkemusikensemblet medvirker ved gudstjenesterne  Palmesøndag. Der er god søgning til kirkemusikalsk legestue og babysalmesang.
ad. 5. Påskegudstjenesterne er fastlagte. Kirkebladet er snart klar til trykning.
ad. 6 Der afholdes følgende orgelkoncerter i 2022:
Torsdag 7.juli kl. 20: Søren Rasmussen, Abildgård kirke, Frederikshavn - Torsdag 14.juli kl. 20: Søren Bundgaard
Løkken kirke og storpastorat - Torsdag 21. juli kl. 20: Flemming Dreisig, Søllerød kirke - Torsdag 28.juli kl. 20: Marianne H. Jakobsen, Sct. Hans kirke, Hjørring & Jette Plougheld, Skagen kirke.
ad. 7. Lørdag den 9. april mødes vi kl. 08.30 på Vennebjerg Kirkegård og fortsætter til de andre kirkegårde for at forberede kirkegårdsplaner. Der afsluttes med samlet drøftelse i Sognegården.
ad. 7a. Britta Andreasen har anmodet om at udtræde af menighedsrådet, og der var enighed om at imødekomme anmodningen.   
ad. 8.  
ad. 9.Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 16. februar  2022 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang af foreløbigt regnskab 2020
    (Regnskabsfører Jonna M. Pedersen)
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
4. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
5. Orientering fra Sognepræsten
6. GDPR, Sikker henvendelse/mail
7. Præstegårdshaven
8. Sogneaftener/kirkekoncert
9. Eventuelt
10. Lukket punkt

Referat:
Afbud fra Flemming Boye, Søren Bendtsen, Laila Tronsen og Ellen Barup.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Regnskabsføreren gennemgik det foreløbige regnskab og var med til mødet via zoom. Menighedsrådet skal have disponeret de resterende frie midler, inden det endelige regnskab kan indsendes.
ad. 3.  Formanden oplyste bl.a., at vi har modtaget de nye salmebogstillæg "100 salmer". - Distriktsforeningen inviterer til forårsmøde den 05.03.2022. Formanden koordinerer tilmelding. - De to tidligere gravermedhjælpere Susanne Christensen og Kurt Jensen er igen ansat for sæsonen. - Kirkeværgen for Skallerup meddelte, at installationen af den automatiske klokkeringning er næsten afsluttet. - Kirkedøren skal tages af og tørres ud, inden den skal males igen. - Der pågår undersøgelse af tidsforbruget for fremtidige reparationer mv., som er anført på KirkeDV. - Værgen for Vennebjerg Kirke sagde, at der skal findes nye urnegravsteder. - Formanden meddelte, at ombygningen af kapel til toilet ved Lønstrup Kirke startes i uge 9. 
ad. 4. Jytte Jakobsen meddelte, at sidste kirkemusikalsk legestue og babysalmesang inden sommersæsonen er den 04.04.2022.  
ad. 5. Sognepræsten meddelte, at det nye kirkeblad er under forberedelse.
ad. 6. Drøftelse af forskellige muligheder for at leve op til GDPR-reglerne i forbindelse med den interne kommunikation ved pastoratet. - Kassereren får opgaven med at formulere persondatapolitikken og publicere den på hjemmesiden.
ad. 7. Provstiudvalgets svar vedr. fremtidig pasning af præstegårdshaven blev drøftet.
ad. 8. Vi skal være opmærksomme på, at sogneaftenerne skal begynde kl. 19.30, og mødet den 23. marts starter kl. 19. - Juli måneds orgelaftener er allerede planlagt.
ad. 9. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 13.03.2022. Birgit Hjortlund har overtaget koordinationen, og der er ledige ruter. - De to gravere og Bent Pedersen deltager i en kirkegårdskonference på Nyborg Strand. - Til næste møde drøftes udviklingsplaner for kirkegårdenene. 
ad. 10.


Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 12. januar  2022 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
4. Orientering fra Sognepræsten
5. Afklaring af tilknytningskriteriet ved kirkelige handlinger
     og afvigelse fra tilknytningskriteriet
6. GDPR / Sikker mail
7. Præstegårdshaven
8. Eventuelt
9. Lukket punkt

Referat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen og graver Laila Tronsen.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Formanden meddelte bl.a., at der var kommet flere julehilsner, og biskoppens julehilsen blev læst op. - Provst Winnie Nørholm Rischel, Hjørring Nordre Provsti, er konstitueret provst i vores Søndre Provsti. - Stiftets afgørelse i tilsynssag vedrørende Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråds håndtering af valg af entreprenør til opgave vedrørende tilkobling til kloaknet blev gennemgået og taget til efterretning. - Provstiudvalget har godkendt ansøgning om omdisponering af ubrugte anlægsmidler kr. 14.000,- fra 2021 til præstegårdshaven. - Provstiudvalget har videresendt det endelige projekt vedr. klokkeflytningen i Vennebjerg Kirke til Stiftsøvrigheden og man afventer en tilrettet finansiering- plan. - Provstiudvalget har også godkendt en ansøgning om likviditetslån udover det oprindeligt bevilgede beløb vedr. ombygning af kapel til toilet ved Lønstrup Kirke, så projektet nu kan igangsættes. Hvis der er overskud i regnskab 2021, skal menighedsrådet dog disponere til projektet. - Der bliver etableret separat it-forbindelse for præstebolig/præstekontor og sognegård/graverkontor. - Kontaktpersonen meddelte, at der snarest vil blive sat dato for tiltrædelse af sommerens gravermedhjælpere, og udarbejdelsen af APV'ere er i gang- sat. - Kassereren oplyste, at det endelige regnskab for 2021 er på vej. - Kirkeværgen for Skallerup meddelte, at der arbejdes videre med installering af automatisk klokke- ringning, og teknikeren forventer at kunne starte arbejdet i uge 4. - Kirkeværgen for Lønstrup Kirke meddelte, at der ved næste kirkesyn skal ansøges om udskiftning af de gamle lamper på kirkegården til mere energivenlige typer. - Formanden for Præstegårdsudvalget meddelte, at de få udestående sager fra renoveringen er ved at være færdiglavet, Der skal derefter afholdes nyt indflytningsyn. - Aktivitetsudvalget samles til møde i februar.
ad. 3. Jytte Jakobsen meddelte, at der havde været afholdt medarbejdermøde. Der er brug for en 3. kirkesangerafløser især i sommerperioden, og en egnet sanger er fundet. - Kirkemusikalsk legestue og babysalmesang fortsætter. - .
ad. 4. Sognepræsten mente, at man skulle være  klar til en slags billetsystem ved de næste julegudstjenester.
ad. 5. Følgende tekst blev godkendt vedr. tilknytningsregler: Hvem kan få en vielse, kirkelig velsignelse, dåb uden for højmessen eller begravelse vederlagsfrit? Dem, der har retskrav på det, hvilket vil sige dem, som er bosiddende i pastoratet, er døbt eller konfirmeret i pastoratet. - Derudover kan man få en vielse, kirkelig velsignelse, dåb uden for højmessen eller begravelse vederlagsfrit, hvis man opfylder ét af følgende tilknytningskrav: 1) Man har bopæl i pastoratet (hvor længe er underordnet). 2) Man ejer eller har ejet sommerhus i pastoratet (hvor længe er underordnet), 3) Man har nære pårørende  bosiddende i pastoratet dvs. bedsteforældre, forældre, søskende eller børn. - Hvis ikke man opfylder disse tilknytningskrav, opkræves et vederlag på pt. kr. 3.000,- til dækning af pastoratets udgifter i forbindelse med den kirkelige handling.   
ad. 6. Formanden ville sørge for, at lave link til hjemmesiden Sogn.dk fra pastoratets hjemmeside, så man derfra kan anvende en sikker henvendelse. Desuden undersøges, om der skal laves en sikker mailkonto til hvert medlem af menighedsrådet. - Rasmus Viking arbejder videre med GDPR-problematikken.
ad. 7. Formanden fremlagde et udkast til en aftale mellem menighedsrådet og sognepræsten vedr. pasning af præstegårdshaven og udenomsarealer.
ad. 8. Afventer næste møde.
ad. 9.
 


Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 3. november  2021 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejder-
     repræsentanten
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
4. Orientering fra Sognepræsten
5. Afklaring af tilknytningskriteriet
     ved kirkelige handlinger og af-
     vigelse fra tilknytningskriteriet
6. Konstituering af menighedsrådet
7. Præstegårdshaven
8. Kirkegårdsplan
9. Sogneskoven
10. Eventuelt
11. Lukket punkt

Referat:

Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne Jytte Jakobsen, graver Laila Tronsen og graver Ellen Barup. Afbud fra Britta Andreasen og Michael Bue Nielsen. Bent Pedersen fraværende.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Jytte Jakobsen meddelte, at arrangementet "Luk Julefreden Ind" er planlagt til den 05.12.2021. 
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at Provst Thomas Reinholdt Rasmussen holder afskedsgudstjeneste den 14.11.2021 med efterfølgende reception. Menighedsråds-medlemmer og medarbejdere er inviteret. - Efterårsmøde i Distriktsforeningen den 04.11.2021, hvor 5 menighedsråds-medlemmer deltager. - Kontaktpersonen og Laila Tronsen meddelte, at der er ansat en person i praktik ved kirken i Lønstrup. - Kassereren og kirkeværgen ved Vennebjerg Kirke oplyste, at en utæthed ved blytaget på skibets nordside er blevet repareret, og der skrives ansøgning til Provstiudvalget om midler til at dække udgiften. -  Kassereren deltager i et virtuelt undervisningsforløb om GDPR og undersøger, om der er specielle krav til medarbejdernes mailadresser. - Kirkeværgen for Lønstrup Kirke oplyste, at projektet vedr. indretning af toilet ved ombygning af kapellet ved Lønstrup Kirke nu er sendt videre til behandling i Stiftet. - Formanden for præstegårds-udvalget meddelte, at der er foretaget klipning af hække og oprydning i haven omkring præsteboligen.   
ad. 4. Sognepræsten meddelte, at man arbejder med næste kirkeblad. 
ad. 5. Diskussion af tilknytningskriterierne. Sognepræsten laver et nyt oplæg til næste møde.
ad. 6. Efter konstitueringen var der genvalg til alle.
ad. 7. Præstegårdsudvalgsformanden og graveren ved Skallerup Kirke udarbejder et papir med angivelse af opgaver og tidsforbrug til pasning af præstegårdshaven.
ad. 8. Drøftelse af ny kirkegårdsplan udsættes til et senere møde.
ad. 9. Formanden har været på tur i Sogneskoven og viste fotos fra turen. Desuden så vi matrikelinddelingen på skærmen. På et senere møde tages der stiling til, om vi skal lave forbedringer i skoven. 
ad. 10. Forslag om belysning af Vennebjerg Kirke blev diskuteret, og der var enighed om at besigtige nogle af  omegnens kirker med belysning. 
ad. 11.
Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejder-
     repræsentanten
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
4. Godkendelse af revisionsproto-
     kolat årsregnskab 2020
5. Godkendelse af endeligt budget
     2022
6. Godkendelse af kvartalsrapport
     3. kvt. 2021
7. Orientering fra Sognepræsten
8. Arrangementer i foråret 2022
9. Kirkegårdsplan
10. Præstegårdshaven
11. Kirkesangerens placering under
     ind- og udgangbøn
12. Afklaring af betaling af faktiske
     omkostninger ved kirkelige
     handlinger, ved afvigelse af
     tilknytningskriteriet
13. Sogneskoven
14 Eventuelt
15. Lukket punkt

Referat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen og graver Ellen Barup.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.     
ad. 2. Medarbejderrepræsentanten fik vished om, at sognepræsten indrapporterer antallet af kirkegængere samt deltagere i sognearrangementer og kirkemusikalsk legetue. - Ved sidste babysalmesangsarrangement var der 6 deltagere og kirkemusikalsk legestue havde 16 deltagere. - Tilfredshed med det kirkesangerkursus, hvor Jytte Jakobsen,  Margit Ravgård og Anders Barfoed var deltagere.  
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at der er introduktionskursus arrangeret af Distriktsforeningen, hvor de nye menighedsrådsmedlemmer kan deltage. - Der afhentes flere overflødige stole i Bidstrupkirken. - Formanden deltager i afskedsreception for biskop Henning Toft Bro. - Kontaktpersonen oplyste, at der bliver et obligatorisk kursus for arbejdsmiljørepræsentanten og kontaktpersonen. - Kirkeværgen for Skallerup oplyste, at der arbejdes på at installere automatisk klokkeringning. - Værgen for Vennebjerg Kirke meddelte, at en utæthed mellem tårn og skib repareres, og man håber, at der ikke er sket stor skade. - Efter aftale med gravstedsejer bliver Jan Rasmussen sat på opgaven med at renovere to marmorgravsten. - Kirkeværgen for Lønstrup Kirke meddelte, at arkitekten har fremsendt oplæg til ombygning af kapelbygning til toilet. Oplægget sendes til provstiet og videreformidling til stiftet. - Der er installeret nyt lydanlæg.      
ad. 4. Revisionsprotokolatet for 2020 underskrevet.
ad. 5. Endeligt budget for 2022 godkendt med påtegning
Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Budget 2022. Endelig budget afleveret d. 06-10-2021 15:38.
ad. 6. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2021 godkendt og underskrevet af kasserer og formand. 
ad. 7. Sognepræsten meddelte, at  det ville være godt med kaffe i sognegården efter højmessen i Skallerup Kirke. Vedtaget at der serveres kaffe til de sidste to højmesser i 2021. I Lønstrup Kirke genoptages traditionen med servering af cider efter højmessen. 
ad. 8. Aktivitetsudvalget indkaldes til møde.
ad. 9. Næstformanden foreslår en temadag, hvor vi drøfter ændring af kirkegårdene. Enighed om at menighedsrådsmedlemmerne indkaldes til en temadag, hvorefter der nedsættes et kirkegårdsudvalg.
ad. 10. Formanden har søgt provstiet om 17.000 kr. af 5%-midlerne til genopretning af præstegårdshaven. Da arbejdet gerne skulle iværksættes hurtigst muligt, fordi renovationsfolkene har besvær med at tømme containerne, var der enighed om at dække udgiften af driftsmidlerne. - Inge Haandsbæk Vesergaard og graveren kommer med oplæg mht. at kirkegårdens medarbejdere overtager græsslåning.    
ad. 11. Der var enighed om, at kirkesangeren står under korbuen og beder indgangs- og udgangsbøn og synger fra placeringen på kirkegulvet.
ad. 12. Enighed om at fremover opkræves kr. 3.000,- ved kirkelige handlinger for personer uden tilknytning til de tre sogne. Ved næste menighedsrådsmøde præciseres tilknytningsforholdet og ændringen igangsættes.
ad. 13. Udsættes til næste møde.
ad. 14. Kassereren deltog i GDPR-webinar og gav et kort referat og giver yderligere orientering ved næste møde. 
ad. 15.


Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 8. september 2021 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejder-
     repræsentanten
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
4. Orientering fra Sognepræsten
4.a. Diskussion af tilknytningskriterierne ved kirkelige handlinger
5. Vikarpræst
6. Høstgudstjeneste & kirkekaffe
7. Donationer fra kirkerne
8. Kirkegårdsplan
9. Præstegårdshaven
10 Eventuelt
11. Lukket punktReferat:
Afbud fra Michael Bue Nielsen og Laila Tronsen.
ad. 1. Dagsordenen godkendt med indsættelse af pkt. 4.a..
ad. 2. Jytte Jakobsen meddelte bl.a. fra personalemøde, at Laila Tronsen blev valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Søren Bendtsen repræsenterer menighedsrådet, og begge skal deltage i et kursus for arbejdsmiljørepræsentanter.-  Babysalmesang starter den 20. sept. 
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., der er udbudt mentorkursus mhp. at tage folk i jobprøvning. Laila Tronsen og Ellen Barup deltager. - Himmelske Dage 2022 i Kr. Himmelfartsferien i Roskilde. - Den 15.09. er der besøg for interesserede menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere i Kunstbygnin-gen i Vrå. - Kassereren oplyste, at han var sammen med formanden til budgetsamråd, og vi fik bevilget penge i 2022 til vore ønsker. - Kirkeværgen for Vennebjerg Kirke meddelte, at finansieringen til flytning af kirkeklokken er sikret til og med 2022. - Værgen for Lønstrup kirke meddelte, at der er forsinkelse med opsætning af det nye lydanlæg. - Der er sat nye stakit op på kirkegården til erstatning for udgåede hække. - Fra præstegårdsudvalget fortalte Søren Bendtsen, at lamperne i mødelokalet er forsynet med specialpærer, som man ikke kan få mere. Det blev vedtaget at få en elektriker til at se på nye pærer og elforbruget. - Aktivitetsudvalget meddelte, at til sognemødet den 7. oktober er der foredrag med fhv. sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen og den 28. oktober syng-sammen-aften. 
ad. 4. Børne- og Ungdomsgudstjeneste i efteråret 2021 udsættes til foråret 2022, hvor den nye præst er tiltrådt. Der udsendes invitation til sognets 5-årige børn. - Inge har holdt møde med de to omvisere ved Vennebjerg og Skallerup Kirker, og der var drøftelse om nye tiltag næste år. 
ad. 4.a. Diskussion af tilknytningskriterierne ved kirkelige handlinger, og det blev besluttet at ved undtagelser skal de faktiske omkostninger betales.
ad. 5. Lars Östman tiltræder den 26. september 2021 og afslutter den 26. marts 2022. Lars Östman ordineres i Budofi Kirke den 14.09.2021 kl. 17. 
ad. 6. Til høstgudstjenesten den 19. september kl. 10.30 er der efterfølgende kirkekaffe i  Sognegården, hvor Villy Lade overrækker et maleri af den gamle præstegård til menigheden. 
ad. 7. Der er enighed om at donere kr. 6.000,- til de lokale spejdere, kr. 3.000,- til cafeen hos Blå Kors i Hjørring og kr. 1.000,- til hospice i Frederikshavn.
ad. 8. Kirkegårdsplanen udsættes til næste møde.
ad. 9. Præstegårdshaven udsættes til næste møde
ad. 10. Intet.
ad. 11.

 

Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd tirsdag den 10. august 2021 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
4. Orientering fra Sognepræsten
5. Kvartalrapport 2. kvt. 2021 - gennemgang og godkendelse
6. Kirkeblads- og kommunikationsudvalg
7. Præstegårdshaven: genopretning og vedligholdelse
8 Eventuelt
9. Lukket punkt

Referat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen og graver Laila Tronsen.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Medarbejderrepræsentanten meddelte, at der synes at være interesse for at genoptage babysalmesang. Enighed om at der er økonomisk mulighed for at arrangere både babysalmesang og kirkemusikalsk legestue. Inge og Jytte kommer med oplæg til gennemførelse af arrangementerne, som startes op til efteråret.   
ad. 3. Formanden meddelte, at juli måneds orgelkoncerter igen var en succes. - Den 15.09.2021 kl. 15.30 er menighedsrådet og medarbejdere indbudt til omvisning i Kunstbygningn i Vrå. - Formanden har søgt provstiudvalget om penge til etablering af hjemmeside, indkøb af salmebogstillæggget "100 salmer" samt indkøb af robotplæneklipper. - Kirkegårdsreglementet for Lønstrup skal skrives ind i en ny skabelon. Sekretæren påtager  sig opgaven. - Kontaktpersonen oplyste, at der skal nedsættes en arbejdsmiljøorganisation på næste medarbejdermøde. - Kassereren oplyste, at der har været overforbrug på varmen p.gr.a. en defekt varmeregulering i Sognegården. - Kirkeværgen for Skallerup meddelte, at der er indkøbt automatisk klokkeringningsanlæg, som installeres ASAP. - Kirkeværgen for Vennebjerg meddelte, at østgavlen er kalket indvendig. Desværre kommer de brune skjolder stadig tilsyne. Der er pletkalket, hvor det var nødvendigt. - Vinduer og døre i sakristiet er ved at blive malet. - Der arbejdes videre med at færdiggøre installationen af den nye kirkeklokke. - Kirkeværgen for Lønstrup meddelte, at det nye lydsystem skulle være færdigt primo september. - Arbejdet med at flytte gravsten fra nedlagte gravsteder til lapidariet er tilendebragt. - Præstegårdsudvalget meddelte, at der blot udestår enkelte ting, som skal justeres. Der er udarbejdet mangelliste, og når alt er færdigt, skal der være indflytningssyn. - Aktivitetsudvalget meddelte, at man er gået i gang med sogneaftenerne. Første aften var velbesøgt.
ad. 4. Sognepræsten oplyste, at hun er i færd med at lave gudstjenestelister og regner med at holde møde med afløseren. - For fremtiden synges trosbekendelsen ikke ved begravelser og bisættelser. - Der er deadline for kirkebladet primo september.
ad. 5. Kvartalsrapporterne blev gennemgået og godkendt.
ad. 6. Sognepræsten oplyste mht. kirkebladet, at det ville være godt med bistand af et par personer mv. Kirkeblads- og kommunikationsudvalget genetableres.
ad. 7. Der blev gennemgået en plan for genopretning af  præstegårdshaven, som skal kommenteres af sognepræsten.
ad. 8. Diskussion af gennemgang af gudstjenesteforløb, når der er afløserpræst.
ad. 9.
 

Ekstraordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd torsdag den 10. juni 2021 kl. 17.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Gennemgang og godkendelse af
    foreløbigt Budget 2022

Referat:
ad. 1. Det foreløbige budget for 2022 blev gennemgået og godkendt med påtegningen: Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Budget 2022, , Bidrag budget afleveret d. 10-06-2021 10:50Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 9. juni 2021 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejder-
     repræsentanten
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget - herunder
      status på renovering af
      Præstegården (Søren)
    - øvrige udvalg
4. Orientering fra Sognepræsten
5. Evaluere brug af Bibelen 2020 i
    gudstjenesten
6. Køb af ny koipmaskine/printer
7. Budget 2022 - gennemgang og
    godkendelse
8. Status KirkeDV
9. Etablering af belysning på
    Vennebjerg kirke
10. Eventuelt
11. Lukket punkt


Referat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen, graver Laila Tronsen og graver Ellen Barup.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Jytte Jakobsen berettede om deltagelse i arbejdsmiljøkursus sammen med Laila Tronsen. - Usikkerhed om hvornår sognekoret starter prøverne, men iht. aftale mellem formand og korleder er det afgjort, at man starter efter sommerferien. - Der udarbejdes ny oversigt vedr. højmessens forløb.
ad. 3. Invitation fra distriktsforeningen til sommertur den 16. juni 21. Flere ønsker at deltage. - Præstetavlerne opdateres. - Drøftelse af fjernelse af gravsten. Tages op igen, når vi skal drøfte oplæg til ny kirkegårdsstruktur. - Vikarstillingen for sognepræsten er opslået med deadline 21. juni. Der har været et par forespørgsler. - Kassereren oplyste, at han havde haft møde hos den nye regnskabsfører
sammen med formanden. - Kirkeværgen for Skallerup oplyste, at der arbejdes på at afslutte nogle småreparationer (tegl i kirkebygningen samt brædder i graverhuset). - Kirkeværgen for Vennebjerg oplyste, at  Vennebjerg Kirke er afrenset for alger og klar til kalkning. Der har været møde mellem arkitekt, ingeniør m.fl. vedr. besvarelse af spørgsmål til stiftet i forbindelse med klokkeflytningen. - Kirkeværgen for Lønstrup oplyste, at nyt lydanlæg er bestilt til kirken. - Mindegravstedet for Mårup Kirkegård er påbegyndt. - Tegningerne vedr. ombygning af kapellet er ændret for mere praktisk indretning, og der afventes tilbud på ombygningen til toilet. - Formanden for præstegårdsudvalget oplyste, at  i forbindelse med udskiftning af taget er undertaget færdigt og udskiftningen er forventes tilendebrafgt i uge 28/29.
ad. 4.Sognepræsten afholder ferie de tre første uger af juli. - Koncerten med Kristian Lilholt bliver senere end først aftalt. - Der indhentes tilbud på etablering af ny hjemmeside. - Formanden sørger for etablering af MobilPay til brug for kollekt.
ad. 5. Brug af prøveperioden for Bibelen 2020  er forlænget indtil videre og pt. er man kun positive over for den nye bibel.   
ad. 6. Provsten har udtrykt, at der er midler til køb af ny kopimaskine/printer. Formanden og sognepræsten indhenter tilbud. Der skal etableres firewall og indkøbes aflåst skab til installering af router mv.
ad. 7. Budgettet gennemgået og enighed om at KirkeDV 140 - reparation af tag på Skallerup Kirke - skal tages med i budget 2022.      
ad. 8. Ingen bemærkninger.
ad. 9. Menighedsrådet drøfter belysningen senere.
ad. 10. Næste medarbejdermøde den 7. september 2021, hvor der nedsættes den lovpligtige arbejdsmiljøorganisaton. - Forslag om at der opsættes dronefotos af kirkerne i Sognegården. 
ad. 11.
 
Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 5. maj 2021 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:


1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget - herunder
      status på renovering af
      Præstegården (Søren)
    - øvrige udvalg
4. Orientering fra Sognepræsten
5. MobilePay til kollekt
6. Renovering af / nyt Nadversæt
7. Liturgi - sige/synge
    trosbekendelsen mv.
8. Status KirkeDV Skallerup,
    Vennebjerg & Lønstrup
9. Kirkesyn / Budget 2022
10. Eventuelt
11. Lukket punkt


Referat:

Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen og graver Laila  Tronsen.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Jytte Jakobsen meddelte, at Laila Tronsen og Jytte selv tager på et arbejdsmiljøkursus; kirkemusikalsk legestue genoptages; der indkøbes et par stykker af de nye salmebogstillæg "100 salmer".
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at der er indflytningssyn i præsteboligen den 24.06.2021; der installeres fibernet i præsteboligen; den 26. april er der udskrevet bispevalg; senest den 15. juni skal der indsendes ønsker til arbejdsopgaver i forbindelse med budget 2022. - Kontaktpersonen lagde grund til en drøftelse af, hvordan udenomsarealerne skal passes samt yderligere investering i eldrevne redskaber. - Kirkeværgen for Mårup Kirke meddelte, at forskellige småopgaver er igangsat. - Søren Bendtsen meddelte, at sognepræsten er flyttet ind i præsteboligen. Der er opsat stilladser og udskiftning af taget igangsættes. - Aktivitetsudvalget har haft møde, og der satses på genbooking af de planlagte arrangementer fra vinteren 2020-2021.  
ad. 4. Sognepræsten sagde, at der er travlt med mange kirkelige handlinger. Man diskuterede ritualet omkring Nadveren.
ad. 5. Der arbejdes på at få etableret MobilPay i  alle kirkerne.
ad. 6. Sognepræsten har tilladelse til at indkøbe nyt nadversæt.
ad. 7. Man vedtog fremover at synge trosbekendelsen.
ad. 8. Der afholdes møde den 19.05.2021 kl. 17, hvor man diskuterer prioritering af opgaverne på KirkeDV i relation til budget 2022.
ad. 9. Listen over punkterne fra kirkesyn blev gennemgået.
ad. 10. Formanden undersøger muligheden for opstart af sognekoret og melder tilbage til korlederen.
ad. 11.


Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 14. april 2021 kl. 19.00 - afholdes som virtuelt møde

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejder-
     repræsentanten
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget - herunder status på renovering af Præstegården (Søren)
    - øvrige udvalg
4. Orientering fra Sognepræsten
5. Kvartalsregnskab 1. kvt. 2021
6. 100 salmer
7. Status KirkeDV Skallerup, Vennebjerg & Lønstrup
8. Orgelkoncerter i Lønstrup kirke juli 2021
9. Eventuelt
10. Lukket punkt

Referat:
Tilstede var alle medlemmer af menighedsrådet, medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen, graver Ellen Barup og graver Laila Tronsen.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Jytte Jakobsen meddelte, at kirkesangerne efterspurgte en lyskilde ved orglet, idet man har svært ved at se teksterne, ligesom det vil være ønskeligt med en mikrofon til organisten.
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at det planlagte stiftsmenighedsrådsstævne i Aalborg er flyttet fra den 08.05.2021 til den 07.05.2022; at provstiet skriftligt har udmeldt budgetrammer for 2022, og sognets kommentarer eller ønske om nye disponeringer skal indsendes senest den 15.06.2021. Der afholdes endeligt budgetsamråd den 31.08.2021; Påskedags uddeling på Lønstrup Torv af  påskeæg samt påskeliljebuketter med vedhæng af en tekst om Påsken var en succes, hvilket blev bekræftet af sognepræsten, som fik lejlighed til at hilse på flere af sognebørnene. - Kassereren oplyste, at han og formanden planlægger møde med den nye regnskabsfører. - Kirkeværgen for Vennebjerg kirke oplyste, at der er kommet tilbud på reparation af indvendig væg i koret. - Søren Bendtsen oplyste, at præsteboligen næsten er klar til indflytning. Renovering af tag og flisegange påbegyndes snarets. I næst uge indkalder byggelederen til gennemgang af den indvendige renovering. Senere skal der være indflyttesyn sammen med provsten, hvor man bl.a. skal drøfte anlæggelse af have samt  udendørs fliser.
ad. 4. Sognepræsten oplyste, at konfirmationen er udsat til den 05.09.2021; kirkebladets nuværende lay-out fortsætter til endnu en udgave. Der er deadline medio maj, og formanden samt præstegårdsudvalgsformanden laver et indlæg om renoveringen af præsteboligen.
ad 5. Regnskabet for 1. kvartal gennemgået af formanden og godkendt til formandens og kassererens underskrift.
ad. 6. Der foreslås indkøb af 30 eksemplarer af de nye "100 salmer", som vil koste ca. 7.000 - 8.000 kr. Regnskabsføreren forespørges, om der kan findes midler til indkøbet.
ad. 7. Der arbejdes fortsat med installation af automatisk ringeanlæg ved Skallerup Kirke. Selve software/styresystem vil være det samme som vil blive brugt i forbindelse med automatisk ringning ved Vennebjerg Kirke. - Der var en drøftelse af vigtigheden af at ønsker om indkøb eller forbedringer bliver registreret på KirkeDV mhp. efterfølgende behandling i Provstiudvalget. - Ved Vennebjerg Kirke er man klar til at igangsætte flere planlagte reparationer. - Ved Lønstrup Kirke er flere små projekter afsluttet som indkøb af nyt køleskab og el-radiatorer til graverhuset, en ny hækklipper samt kørerampe til kirketrappen. Reparation af hegn mod nord iværksættes snarest ligesom ombygning af kapel til toiletbygning. - Der bliver syn af alle 3 kirker og sognegård den 04.05.2021.
ad. 8. Organist Anders Barfoed har arrangeret følgende orgelkoncerter i Lønstrup Kirke kl. 20: Den 1. juli, Claus Bach Nielsen, Frederikshavn Kirke og Søren Rasmussen, Abildgaard Kirke, Frederikshavn. Den 8. juli, Jens Nielsen, Sct. Olai Kirke, Hjørring. Den 15. juli, Anders Barfoed. Den 22. juli, Peter Lindhardt Toft, Hasseris Kirke.
ad. 9. Medarbejderrepræsentanten meddelte, at medarbejderne fortsætter med det ugentlige møde indtil sommerferien.
ad. 10.   

Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 10. marts 2021 kl. 19.00 - afholdes som virtuelt møde

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang af godkendt årsregnskab 2020 for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd
     (Marianne Aune)
3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
4. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget - herunder status på renovering af Præstegården (Søren)
    - øvrige udvalg
5. Orientering fra Sognepræsten
6. Anvendelse af Biblen 2020 til gudstjenester (Inge)
7. Lysekroner i kirkerne (Inge & Jytte)
8. Status KirkeDV Skallerup, Vennebjerg & Lønstrup
9. Orgelkoncerter i Lønstrup kirke juli 2021
10. Eventuelt
11. Lukket punktReferat:
Tilstede var alle medlemmer af menighedsrådet, medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen, graver Ellen Barup og graver Laila Tronsen. Regnskabsfører Marianne Aune deltog under pkt. 2.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Regnskabet godkendt med følgende påtegning: Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Regnskab 2020, Afleveret d. 10-03-2021 18:55. - Marianne Aune meddelte, at for fremtiden vil Jonna Pedersen, jmp@km.dk, føre menighedsrådets regnskab.
ad. 3. Jytte Jakobsen meddelte, at sognepræsten og max. 4 medarbejdere fortsætter med de ugentlige møder. Fremover planlægges månedlige møder med alle medarbejdere. Man har ønske om at anvende salmebogstillægget på 100 salmer. Formand og kasserer undersøger, om der er midler til at indkøbe tillægget.
ad. 4. Formanden meddelte, at sogneaftenen den 18. marts er aflyst. - Poul Nielsen foreslog, at menighedsråds-medlemmerne skiftes til at skrive et indlæg i kirkebladet. Forslaget godkendt. - Der er udsendt materiale om Grøn Kirke, som vil blive diskuteret på næste møde. - Til slut opfordrede formanden medlemmerne til at skrive til ham, om man havde forslag til forbedringer i kirker eller på kirkegårde. - Kontaktpersonen oplyste, at mhp. at undgå at graverne måtte transportere tunge benzinbeholdere, kunne man med fordel indrette en sikker placering til benzintromler ved hvert graverhus. Der arbejdes videre med indretningen. - Kirkeværgen for Vennebjerg Kirke meddelte, at man søger rådgivning i forbindelse med kalkning indvendig. - Kirkeværgen for Lønstrup Kirke meddelte, at der er kontakt til arkitekt i forbindelse med indretning af toilet i det gamle kapel. - Præstegårdsudvalget oplyste, at renoveringen fortsætter som planlagt.
ad. 5. Sognepræsten oplyste, at hun er ved at indhente tilbud på etablering af en hjemmeside med kalenderfunktion.
ad. 6. Biskoppen har givet tilladelse til, at man anvender Bibelen 2020 til højmesser og andre gudstjenester, til og med udgangen af juni måned 2021 og opfordrer til at vi. via Provsten, indsender en kort evaluering af vores erfaringer med at bruge Biblen 2020.  Enighed om at præsten anvender den i en periode med efterfølgende evaluering.
ad. 7. I Skallerup og Vennebjerg er lysekronerne lakerede. Formand og graver i Lønstrup drøfter, om man med fordel kan gøre det samme i Lønstrup Kirke.
ad. 8. Drøftelse af hvorvidt man kan starte installationen af den automatiske ringning i Skallerup Kirke. Der bestilles kalkning af Vennebjerg Kirke.
ad. 9. Organisten er gået igang med at planlægge sommerens orgelkoncerter.
ad. 10. Mhp. underskrift af referater vil formanden besøge alle menighedsrådsmedlemmer.
ad. 11.
Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.00 - afholdes som virtuelt møde

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgnag og godkendelse af regnskab for Mårup Menigheds-
     råd 2020 Bodil Træholt)
3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
4. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget - herunder status på renovering af
      Præstegården (Søren)
    - øvrige udvalg
5. Orientering fra Sognepræst Inge Haandsbæk Vestergaard
6. Status KirkeDV Skallerup,
    Vennbjerg & Lønstrup
7. Sogneaftener 18.02 & 18.03
8. Gennemgang og godkendelse af regnskab for Skallerup-Vennebjerg
     menighedsråd 2020
9. Godkendelse af Regnskabsinstruks med bilag
10. Medlemskab af DSUK - Danske Sømands- og Udlandskirker 
11. Eventuelt
12. Lukket punkt


Referat:
Tilstede var alle medlemmer af menighedsrådet, medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen, graver Ellen Barup og graver Laila Tronsen. Provst Thomas Reinholdt Rasmussen deltog i første del af mødet og regnskabsfører Bodil Træholt Nielsen under pkt. 2.
 
Provsten indledte mødet med den obligatoriske forventningssamtale med den nye præst og menighedsråd, som skal finde sted, når en præst ansættes i sit første embede. Provsten nævnte bl.a., at i de første 20 måneder skal præsten gennemføre en obligatorisk efteruddannelse, som består af flere korte kurser samt 2 internatkurser af 4 dages varighed. Man må forvente, at de første par år kan præsten bestride 80% af en fuldtidsstilling.

ad. 1. Dagsordenen godkendt med ændring under pkt. 8 til accept af regnskab og ikke godkendelse af regnskab.
ad. 2. Regnskabet godkendt med følgende påtegning: Mårup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 64419110, Regnskab 2020, Afleveret den 10-02-2021 20:00.
ad. 3. Jytte Jakobsen meddelte, at sammen med organisten havde hun et ønske om indkøb af 100 salmers-tillægget til salmebogen. Ellen Barup meddelte, at der er aftalt et ugentligt møde mellem præst og medarbejdere.
ad. 4. Formanden oplyste bl.a, at der er kommet en efterregning på varmeforbrug i Lønstrup på ca. kr. 4.000,-. - Der er indkaldt til møde i Skole-Kirketjenesten den 18. maj. - Planlagte introkurser hos Distriktsforeningen Vestvendsyssel måtte desværre aflyses - men endnu er årsmødet den 6. marts programsat. - Der arbejdes på ajourføring med den nye præsts navn på kirketavlerne i de tre kirker. - Kontaktpersonen oplyste, at Susanne og Kurt er genansat som gravermedhjælpere pr. 10. marts. - Kassereren kunne meddele, at i Vennebjerg har der været et mindre varmeforbrug på ca. kr. 2.000,-. - Inger Skamriis meddelte, at i forbindelse med flytning af kirkeklokken til tårnet i Vennebjerg og samtidig installering af en ny kirkeklokke er projektet sendt til godkendelse i Provstiudvalget.- I 2021 er der afsat penge til kalkning udvendig samt sydvæggen og østgavlen indvendig.- Søren Bendtsen oplyste, at renoveringen af præsteboligen er gået igang. Firmaet Madsen & Hedegaard i Hjørring har fået totalentreprisen. - Der er sket ændring i den officielle adresse, således at præsteboligen nu er Grønne Klitvej nr. 302, Sognegården nr. 304 og kirken nr. 306. Der søge som tilskud til energiforbedringer.
ad. 5. Inge Haandsbæk oplyste, at hun har overtaget konfirmandholdet og går i gang med at lave det nye kirkeblad. - Sammen med organsten søsættes et projekt med månedens salme. - Der er flere vielser i venteposition.   
ad. 6. De tre kirkers DV er nu samlet under konto 66. - På Lønstrup Kirkegård sås der vilde blomster, som gæster kan plukke til at sætte på gravstederne.
ad. 7.Sogneaftenen den 18. februar er aflyst. Vi afventer om sogneaftenen den 18. marts kan gennemføres.
ad. 8.Formanden gennemgik regnskab 2020 for Skallerup-Vennebjerg. - Det blev besluttet, at kr. 156.465,54 til disponering, ønskes disponeret med kr. 100.000 til uforudsete udgifter i forbindelse med installering af kirkeklokker i tårnet i Vennebjerg, kr. 15.000 til automatisk ringning i Skallerup og restbeløbet til renovering af præsteboligen. Ønskerne føres ind i regnskabet, som gennemgås af regnskabsfører Marianne Aune ved næste møde.
ad. 9. Regnskabsinstruksen godkendt og underskrives af Formanden.
ad. 10. Enighed om at menighedsrådet melder sig ind i DSUK med et kontingent på kr. 1.500,- årligt.  
ad. 11. Kort drøftelse af indsættelsen af Inge Haandsbæk i de tre kirker søndag den 7. februar, og både sognepræst og medlemmerne af menighedsrådet  gav udtryk for, at indsættelsen forløb til alles tilfredshed. 

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 15. januar 2021 kl. 17.00
 

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Status på renovering af Skallerup Præstegård
3. Valg af rådgiver
4. Eventuelt


Referat
Bent Pedersen fraværende.
ad. 1. Dagsorden godkendt.
ad. 2. Formanden og præstegårdsudvalget gav en summarisk gennemgang af diverse
           byggemøder og status på projektet.
ad. 3. Et enigt menighedsråd giver præstegårdsudvalget bemyndigelse til at vælge rådgiver
           til at færdiggøre projektet.
ad. 4. Inger Skamriis gav en kort fortælling om ordinationen i Budolfi Kirke den 14. ds.Ordinært menighedsrådsmøde 6. januar 2021 kl. 19.00

Blev gennført som virtuelt møde!


Dagsorden
 1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra medarbejderne
3. Orientering fra:
     - formanden
     - kontaktpersonen
     - kassereren
     - kirkeværgerne
     - præstegårdsudvalget
     - øvrige udvalg
4. Sogneaftener 14.01 & 18.02
5. Ny præst:
     - ordination 14. januar
     - indsættelse 7. februar + evt. sammenkomst i Sognegården?
6. Status KirkeDV Skallerup, Vennbjerg & Lønstrup
7. Kirkeblad / nyt udvalg
8. Mødedatoer   
9. Eventuelt
10. Lukket punkt

Referat
ad. 1. P.gr.a. vanskeligheder med at få alle koblet på zoom til det virtuelle møde, gik man direkte til pkt. 3.
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at Distriktsforeningen Vestvendsyssel har udsendt brev med bl.a. kursustilbud. Brevet sendes til alle medlemmer efter mødet. - Biskoppen har fremsendt info vedr. fremtidige gudstjenester mv. D.d. kan de nyeste retningslinier læses på Stiftets hjemmeside. - Højmessen i Lønstrup kirke søndag den 10. bliver ikke en børnegudstjeneste som planlagt, da alle spejderaktiviteter er lukket p.gr.a. coronarestriktioner. Gudstjenesten bliver på max. 30 min. og uden sang. - Landsbyrådet vil gerne have en ny repræsentant fra menighedsrådet i stedet for Peder Madsen. - Vedr. renovering af præsteboligen: Varmesystemet ændres til luft-til-vand-anlæg, og alle rør udskiftes. Budget for ombygning er sendt til provstiudvalget, som mødes den 12. ds. Arkitekten sender rettelsesblad vedr. håndværkernes ændrede opgaver og nye priser.
ad. 4. Ikke diskuteret
ad. 5. Menighedsrådet har 4 pladser til ordinationen i Budolfi Kirke. Skriv til formanden, om man gerne vil med. Der trækkes lod, hvis flere end 4 ønsker at være tilstede. - Beslutning om sammenkomst i Sognegården efter præstens indsættelse må afvente de gældende coronarestriktioner.
ad 6. Udestående arbejdsopgaver afsluttes med kirkeværgerne. Det blev besluttet straks at reparere ovenlysvinduet i gang mellem sognegård og præstebolig. Søren Bendtsen og formanden står for opgaven.- Efter mødet sender formanden en samlet liste over alle udestående opgaver på KirkeDV til samtlige medlemmer.
ad. 7. Ny præst Inge Haandsbæk Vestergaard, Flemming Boye og Michael Bue Nielsen meldte sig. Jørgen Ottosen spørges.
ad. 8. For eftertiden afholdes møderne 2. onsdag i måneden p.gr.a. bedre koordinering med regnskabsaflæggelse mv.
ad 9. Søren Bo Svendsen fortsætter konfirmandundervisningen virtuelt, indtil den nye præst tager over. - Formanden er i kontakt med kommunen i forbindelse med klarhed over snerydning ved kirkerne. Mere information senere. - p.gr.a. de nuværende restriktioner må kirkesangeren synge alene ved bisættelser mv. Indkaldelse af kirkesangerafløser godkendt mhp. at man kan være to. 

 

Ekstraordinært menighedsrådsmøde torsdag den 3. decmber 2020 kl. 19.00 i Sognegården

 
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Planlægning af julegudstjenester
3. Indsættelse og ordination af ny
    præst
4. Eventuelt
5. Lukket punkt
 
Referat
 
ad. 1. Dagsorden godkendt.
ad. 2. Der planlægges familiegudstjeneste juleaftensdag kl. 10.30 i Musikladen hos Søren Bendtsen. Michael Bue Nielsen vil stå for invitation samt et system med forhåndsreservation af pladser. Inger Skamriis sørger for kontakt til Friskolen mht. udsmykning. - Der skal ikke synges til familiegudstjenesten samt de øvrige tre gudstjenester. Dørene åbnes 1 time før til alle gudstjenester. Brandvagter: Den 24. Musikladen: Poul L. Nielsen, Michael Bue Nielsen, Inger Skamriis, Rasmus Viking og Bent Pedersen. Skallerup kl. 13.30 Michael Bue Nielsen og Rasmus Viking. Vennebjerg kl. 14.45: Søren Bendtsen, Inger Skamriis og Bent Pedersen. Pladsanvisning i Lønstrup kl. 16: Poul L. Nielsen. Brandvagter: Inger Skamriis i Skallerup den 26., Rasmus Viking den 27. i Vennebjerg, Michael Bue Nielsen den 1. januar i Skallerup og Inger Skamriis den 3. januar i Vennebjerg. - Lørdag den 19. kl. 10 møder alle som kan i Musikladen til opstilling af stole mv.
ad. 3. Sognenes nye præst ordineres i Budolfi kirke den 14. januar og indsættes af provsten den 7. februar i Vennebjerg Kirke kl. 9, i Skallerup kirke kl. 10.30 og i Lønstrup Kirke kl. 14. - Hvis forholdene tillader det, satses der på frokost i Sognegården efter gudstjenesten i Skallerup Kirke og kaffe et sted i Lønstrup efter gudstjenesten i Lønstrup Kirke.
ad. 4. Medarbejderrepræsentanten ønsker en ny adresseliste, som Formanden sender rundt ASAP. - Det er planlagt, at udskiftning af ruder i graverhuset i Vennebjerg igangsættes.
ad. 5.
 
Mødet afsluttet kl. 21.55.
 

Ordinært menighedsrådsmøde - konstituering af det nye menighedsråd - onsdag den 25. november 2020 kl. 19.00 i Sognegården

 
DAGSORDEN
 
1. Godkendelse af dagsorden.
1.a. Valg af referent til det konstituerende møde
2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed
3. Nyvalgte medlemmer skal afgive "Erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangeligsk-lutherske folkekirke, så at den byder på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst."
4. Valg af formand - ved hemmelig afstemning
5. Valg af næstformand
6. Valg af kirkeværge
7. Valg af kasserer (formanden kan ikke vælges)
8. Valg af sekretær
9. Valg af kontaktperson
10. Valg af byggesagkyndig (kirkeværgen kan ikke vælges)
11. Valg af underskriftsberettiget - en person, der bemyndiges til, sammen med formanden, at underskrive dokumenter vedr. køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.
12. Valg af medlemmer til stående udvalg:
- Skole-Kirketjenesten
- Aktivitetsudvalg
13. Valg af medlemmer til præstegårdsudvalg - 3 medlemmer
14. Valg af valgbestyrelse
15. Valg af formand for valgbestyrelsen
16. Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden.
16.a. Afvikling af julegudstjenester
17. Eventuelt

 
REFERAT

Michael Bue Nielsen bød velkommen, idet han havde fået flest stemmer i hovedsognet.
 
ad. 1. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkter 1.a og 16.a.
ad. 1.a. Birgit Hjortlund blev valgt som referent.
ad. 2. Alle nye kandidater er valgbare.
ad. 3. De fire nyvalgte medlemmer underskrev erklæringer.
ad. 4. Poul Laurits Nielsen blev enstemmigt valgt til formand.
ad. 5. Michael Bue Nielsen blev valgt som næstformand.
ad. 6. Flemming Boye valgt til kirkeværge i Mårup Sogn, Inger Skamriis i Vennebjerg Sogn og Michael Bue Nielsen i Skallerup Sogn.
ad. 7. Rasmus Viking valgt som kasserer.
ad. 8. Birgit Hjortlund valgt om sekretær.
ad. 9. Søren Bendtsen valgt som kontaktperson.
ad.10. Per Lønborg Pedersen valgt som byggesagkyndig.
ad. 11. Rasmus Viking valgt som underskriftsberettiget.
ad. 12. Birgit Hjortlund valgt til Skole-Kirketjenesten og Michael Bue Nielsen som stedfortræder.- Britta Andreasen, Bent Pedersen, Flemming Boye og Inger Skamriis blev valgt til Aktivitetsudvalget.
ad. 13. Søren Bendtsen, Rasmus Viking og Flemming Boye  valgt til præstegårdsudvalget.
ad. 14. Inger Skamriis, Poul Nielsen og Britta Andreasen valgt til valgbestyrelsen
ad. 15. Inger Skamriis valgt til formand for valgbestyrelsen.
ad. 16. Onsdag den 6. januar er fastlagt som første møde i funktionsperioden, og efterfølgende afholdes møder den 1. onsdag i måneden kl. 19 pånær juli og december måned.
ad. 16.a. Ekstraordinært menighedsrådsmøde afholdes den 3. december kl. 19 med start hos Søren Bendtsen  og efterfølgende møde i Sognegården.
ad. 17. Der bestilles minihåndbog til alle medlemmer.
 
Mødet blev afsluttet kl. 21.35.
 
Skallerup-Vennebjerg-Mårup sognes menighedsråd
efter konstituering


Poul L. Nielsen (valgt for Mårup sogn) 
Formand & Medlem af valgbestyrelsen
poul.nielsen.735@gmail.com tlf. 29 27 20 83
Rælingen 1, Lønstrup, 9800 Hjørring

Michael Bue Nielsen (valgt for Skallerup sogn) 
Næstformand, Kirkeværge for Skallerup kirke/-gård & Stedfortræder i Skole-Kirketjenesten
michaelbue.mbn@gmail.com tlf. 21 75 84 79
Skallerupvej 425, Sønderlev, 9800 Hjørring

Søren Bendtsen (valgt for Vennebjerg sogn) 
Kontaktperson & Formand for præstegårdsudvalget
korsvang283@gmail.com tlf. 21 49 17 48
Vennebjergvej 283, Vennebjerg, 9800 Hjørring

Rasmus Viking L. Ravgård Christiansen (valgt for Skallerup sogn)
Kasserer, Underskriftberettiget & Medlem af præstegårdsudvalget
vikingrav@gmail.com tlf. 91 87 46 03
Skallerupvej 525, 9800 Hjørring

Birgit Hjortlund (valgt for Mårup sogn) 
Sekretær & Repræsentant i Skole-Kirketjenesten
birgithjortlund@hotmail.com tlf. 29 42 96 52
Strandvejen 81, Lønstrup, 9800 Hjørring

Inger Skamriis Andreasen (valgt for Vennebjerg sogn) 
Kirkeværge for Vennebjerg kirke/-gård, Medlem af aktivitetsudvalget & Formand for valgbestyrelsen
lophave@mail.dk tlf. 20 65 85 33
Rubjergvej 205, 9800 Hjørring

Flemming Secher Boye (valgt for Mårup sogn) 
Kirkeværge for Lønstrup kirke/-gård, Medlem af præstegårdsudvalget & Medlem af aktivitetsudvalget
secherboye@gmail.com tlf. 53 54 04 33
Ternevej 5, 9800 Hjørring

Bent Pedersen (valgt for Vennebjerg sogn) 
Medlem af aktivitetsudvalget
janeogbent@os.dk tlf. 24 22 83 55
Overklitvej 10, Vennebjerg, 9800 Hjørring

Britta Andreasen (valgt for Skallerup sogn) 
Medlem af aktivitetsudvalget & Medlem af valgbestyrelsen
britta345@gmail.com tlf. 23 31 54 28
Nørlev Strandvej 345, 9800 Hjørring
 
Sognepræst
Stillingen er pt. vakant
 
Regnskabsfører (uden for menighedsrådet):
Marianne Aune,
Nørregade 18 C, 9800 Hjørring.
marau@km.dk Tlf. 98 99 20 16
 
Bygningssagkyndig (uden for menighedsrådet):
Per Lønborg Pedersen,
Strandvejen 89, Hjørring
plp@loenborg.as Tlf. 96 23 95 00
 
 
Følgende er valgt som stedfortrædere

Jonna Lissy Sørensen (valgt for Skallerup sogn som 1. stedfortræder) 
jonnafinn@hotmail.com tlf. 23 41 32 78
Skallerupvej 496, Sønderlev, 9800 Hjørring

Jane Axelsen (valgt for Skallerup sogn som 2. stedfortræder)
ja@friskolenskallerup.dk tlf. 40 14 90 61
Skallerupvej 405, Sønderlev, 9800 Hjørring

Emil Gram Jensen (valgt for Vennebjerg sogn som 1. stedfortræder) 
emilgj2112@gmail.com tlf. 30 28 47 87
Lønstrupvej 286A, 9800 Hjørring

Svenning Christensen (valgt for Vennebjerg sogn som 2. stedfortræder) 
svenning.christensen@hjoerring.dk tlf. 21 72 14 27
Nydalvej 2, Lønstrup, 9800 Hjørring
 
Inga Nielsen (valgt for Mårup sogn som 1. stedfortræder) 
gjurup32@gmail.com tlf. 21 67 77 96
Tranebærvej 5, 9800 Hjørring

Lars Jakobsen (valgt for Mårup sogn som 2. stedfortræder) 
larsjakobsen48@gmail.com tlf. 31 64 71 10
Masten 5, Lønstrup, 9800 Hjørring
 
Medarbejdere

Ellen Barup
Graver og kirketjener ved Skallerup og Vennebjerg kirker
skallerupvennebjergkirker@gmail.com Tlf. 98 96 80 & 23 29 67 51
Privat: Mobil 51 50 81 77
Anneksvej 9, 9800 Hjørring
 
Laila Tronsen
Graver og kirketjener ved Lønstrup kirke
loenstrupkirke@live.dk Tlf. 23 70 82 83
Privat: loenstrupgraver@gmail.com
Godthåbsvej 23, Astrup, 9800 Hjørring
 
Jesper Christensen
Gravermedhjælper ved Skallerup kirke
jmchrist1967@gmail.com Tlf. 29 45 57 61
Privat: Mobil 40 52 58 83
Skallerupvej 426, 9800 Hjørring
 
Jytte Jakobsen
Kirkesanger ved alle tre kirker
krogsoegaard@jubii.dk Tlf. 20 41 85 98
Nørremøllevej 281b, 9800 Hjørring
 
Anders Barfoed
Organist ved alle tre kirker
anders-barfoed@mail.dk Tlf. 40 60 21 99
Støberivej 4, 9480 Løkken
 
Torben Warncke
Korleder
torben@ingstrup.dk Tlf. 23 29 69 03
Huntuevej 34, 9480 Løkken
 
Susanne Christensen
Gravermedhjælper på deltid
 
Afløsere for kirkesanger
 
Margit Ravgård Christiansen
ravgaard@gmail.com Tlf. 98 96 83 60 / 51 91 06 33
Skallerupvej 525, 9800 Hjørring
 
Helen Lykkegaard Lauritsen
helen.lykkegaard.lauritsen@skolekom.dk Tlf. 60 68 19 78
Havagervej 3, Lønstrup
9800 Hjørring

 
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045