I Kirkeblad for Juni - Juli - August - September 2021
er der desværre angivet forkerte datoer for kommende menighedsrådmøder.
De korrekte datoer finder du her nedenfor.


 
Menighedsrådets møder generelt:

Møderne, der sædvanligvis afholdes i Sognegården ved Skallerup kirke er offentlige.
Dog kan der være enkelte punkter (bl.a. vedrørende personalets løn- og ansættelsesforhold), der behandles på lukket møde.

Ordinære møder afholdes, som udgangspunkt, den anden onsdag kl. 19 i hver måned - dog ikke i juli og december.

Dagsorden offentliggøres i forvejen ved opslag i kirken og kan desuden læses her på hjemmesiden.
Referat for møderne fremlægges i kirken og kan ligeledes læses her på hjemmesiden.


 

OBS!!!
Menighedrådsmøde august 2021 er ændret
fra onsdag den 11. august
til tirsdag den 10. august

 
KOMMENDE MØDE

Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 8. september 2021 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejder-
     repræsentanten
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
4. Orientering fra Sognepræsten
5. Vikarpræst
6. Høstgudstjeneste & kirkekaffe
7. Donationer fra kirkerne
8. Kirkegårdsplan
9. Præstegårdshaven
10 Eventuelt
11. Lukket punkt 
AFHOLDTE MØDER


Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd tirsdag den 10. august 2021 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget
    - aktivitetsudvalget
4. Orientering fra Sognepræsten
5. Kvartalrapport 2. kvt. 2021 - gennemgang og godkendelse
6. Kirkeblads- og kommunikationsudvalg
7. Præstegårdshaven: genopretning og vedligholdelse
8 Eventuelt
9. Lukket punkt

Referat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen og graver Laila Tronsen.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Medarbejderrepræsentanten meddelte, at der synes at være interesse for at genoptage babysalmesang. Enighed om at der er økonomisk mulighed for at arrangere både babysalmesang og kirkemusikalsk legestue. Inge og Jytte kommer med oplæg til gennemførelse af arrangementerne, som startes op til efteråret.   
ad. 3. Formanden meddelte, at juli måneds orgelkoncerter igen var en succes. - Den 15.09.2021 kl. 15.30 er menighedsrådet og medarbejdere indbudt til omvisning i Kunstbygningn i Vrå. - Formanden har søgt provstiudvalget om penge til etablering af hjemmeside, indkøb af salmebogstillæggget "100 salmer" samt indkøb af robotplæneklipper. - Kirkegårdsreglementet for Lønstrup skal skrives ind i en ny skabelon. Sekretæren påtager  sig opgaven. - Kontaktpersonen oplyste, at der skal nedsættes en arbejdsmiljøorganisation på næste medarbejdermøde. - Kassereren oplyste, at der har været overforbrug på varmen p.gr.a. en defekt varmeregulering i Sognegården. - Kirkeværgen for Skallerup meddelte, at der er indkøbt automatisk klokkeringningsanlæg, som installeres ASAP. - Kirkeværgen for Vennebjerg meddelte, at østgavlen er kalket indvendig. Desværre kommer de brune skjolder stadig tilsyne. Der er pletkalket, hvor det var nødvendigt. - Vinduer og døre i sakristiet er ved at blive malet. - Der arbejdes videre med at færdiggøre installationen af den nye kirkeklokke. - Kirkeværgen for Lønstrup meddelte, at det nye lydsystem skulle være færdigt primo september. - Arbejdet med at flytte gravsten fra nedlagte gravsteder til lapidariet er tilendebragt. - Præstegårdsudvalget meddelte, at der blot udestår enkelte ting, som skal justeres. Der er udarbejdet mangelliste, og når alt er færdigt, skal der være indflytningssyn. - Aktivitetsudvalget meddelte, at man er gået i gang med sogneaftenerne. Første aften var velbesøgt.
ad. 4. Sognepræsten oplyste, at hun er i færd med at lave gudstjenestelister og regner med at holde møde med afløseren. - For fremtiden synges trosbekendelsen ikke ved begravelser og bisættelser. - Der er deadline for kirkebladet primo september.
ad. 5. Kvartalsrapporterne blev gennemgået og godkendt.
ad. 6. Sognepræsten oplyste mht. kirkebladet, at det ville være godt med bistand af et par personer mv. Kirkeblads- og kommunikationsudvalget genetableres.
ad. 7. Der blev gennemgået en plan for genopretning af  præstegårdshaven, som skal kommenteres af sognepræsten.
ad. 8. Diskussion af gennemgang af gudstjenesteforløb, når der er afløserpræst.
ad. 9.
 

Ekstraordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd torsdag den 10. juni 2021 kl. 17.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Gennemgang og godkendelse af
    foreløbigt Budget 2022

Referat:
ad. 1. Det foreløbige budget for 2022 blev gennemgået og godkendt med påtegningen: Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Budget 2022, , Bidrag budget afleveret d. 10-06-2021 10:50Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 9. juni 2021 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejder-
     repræsentanten
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget - herunder
      status på renovering af
      Præstegården (Søren)
    - øvrige udvalg
4. Orientering fra Sognepræsten
5. Evaluere brug af Bibelen 2020 i
    gudstjenesten
6. Køb af ny koipmaskine/printer
7. Budget 2022 - gennemgang og
    godkendelse
8. Status KirkeDV
9. Etablering af belysning på
    Vennebjerg kirke
10. Eventuelt
11. Lukket punkt


Referat:
Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen, graver Laila Tronsen og graver Ellen Barup.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Jytte Jakobsen berettede om deltagelse i arbejdsmiljøkursus sammen med Laila Tronsen. - Usikkerhed om hvornår sognekoret starter prøverne, men iht. aftale mellem formand og korleder er det afgjort, at man starter efter sommerferien. - Der udarbejdes ny oversigt vedr. højmessens forløb.
ad. 3. Invitation fra distriktsforeningen til sommertur den 16. juni 21. Flere ønsker at deltage. - Præstetavlerne opdateres. - Drøftelse af fjernelse af gravsten. Tages op igen, når vi skal drøfte oplæg til ny kirkegårdsstruktur. - Vikarstillingen for sognepræsten er opslået med deadline 21. juni. Der har været et par forespørgsler. - Kassereren oplyste, at han havde haft møde hos den nye regnskabsfører
sammen med formanden. - Kirkeværgen for Skallerup oplyste, at der arbejdes på at afslutte nogle småreparationer (tegl i kirkebygningen samt brædder i graverhuset). - Kirkeværgen for Vennebjerg oplyste, at  Vennebjerg Kirke er afrenset for alger og klar til kalkning. Der har været møde mellem arkitekt, ingeniør m.fl. vedr. besvarelse af spørgsmål til stiftet i forbindelse med klokkeflytningen. - Kirkeværgen for Lønstrup oplyste, at nyt lydanlæg er bestilt til kirken. - Mindegravstedet for Mårup Kirkegård er påbegyndt. - Tegningerne vedr. ombygning af kapellet er ændret for mere praktisk indretning, og der afventes tilbud på ombygningen til toilet. - Formanden for præstegårdsudvalget oplyste, at  i forbindelse med udskiftning af taget er undertaget færdigt og udskiftningen er forventes tilendebrafgt i uge 28/29.
ad. 4.Sognepræsten afholder ferie de tre første uger af juli. - Koncerten med Kristian Lilholt bliver senere end først aftalt. - Der indhentes tilbud på etablering af ny hjemmeside. - Formanden sørger for etablering af MobilPay til brug for kollekt.
ad. 5. Brug af prøveperioden for Bibelen 2020  er forlænget indtil videre og pt. er man kun positive over for den nye bibel.   
ad. 6. Provsten har udtrykt, at der er midler til køb af ny kopimaskine/printer. Formanden og sognepræsten indhenter tilbud. Der skal etableres firewall og indkøbes aflåst skab til installering af router mv.
ad. 7. Budgettet gennemgået og enighed om at KirkeDV 140 - reparation af tag på Skallerup Kirke - skal tages med i budget 2022.      
ad. 8. Ingen bemærkninger.
ad. 9. Menighedsrådet drøfter belysningen senere.
ad. 10. Næste medarbejdermøde den 7. september 2021, hvor der nedsættes den lovpligtige arbejdsmiljøorganisaton. - Forslag om at der opsættes dronefotos af kirkerne i Sognegården. 
ad. 11.
 
Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 5. maj 2021 kl. 19.00 i Sognegården

Dagsorden:


1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget - herunder
      status på renovering af
      Præstegården (Søren)
    - øvrige udvalg
4. Orientering fra Sognepræsten
5. MobilePay til kollekt
6. Renovering af / nyt Nadversæt
7. Liturgi - sige/synge
    trosbekendelsen mv.
8. Status KirkeDV Skallerup,
    Vennebjerg & Lønstrup
9. Kirkesyn / Budget 2022
10. Eventuelt
11. Lukket punkt


Referat:

Tilstede var foruden menighedsrådsmedlemmerne medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen og graver Laila  Tronsen.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Jytte Jakobsen meddelte, at Laila Tronsen og Jytte selv tager på et arbejdsmiljøkursus; kirkemusikalsk legestue genoptages; der indkøbes et par stykker af de nye salmebogstillæg "100 salmer".
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at der er indflytningssyn i præsteboligen den 24.06.2021; der installeres fibernet i præsteboligen; den 26. april er der udskrevet bispevalg; senest den 15. juni skal der indsendes ønsker til arbejdsopgaver i forbindelse med budget 2022. - Kontaktpersonen lagde grund til en drøftelse af, hvordan udenomsarealerne skal passes samt yderligere investering i eldrevne redskaber. - Kirkeværgen for Mårup Kirke meddelte, at forskellige småopgaver er igangsat. - Søren Bendtsen meddelte, at sognepræsten er flyttet ind i præsteboligen. Der er opsat stilladser og udskiftning af taget igangsættes. - Aktivitetsudvalget har haft møde, og der satses på genbooking af de planlagte arrangementer fra vinteren 2020-2021.  
ad. 4. Sognepræsten sagde, at der er travlt med mange kirkelige handlinger. Man diskuterede ritualet omkring Nadveren.
ad. 5. Der arbejdes på at få etableret MobilPay i  alle kirkerne.
ad. 6. Sognepræsten har tilladelse til at indkøbe nyt nadversæt.
ad. 7. Man vedtog fremover at synge trosbekendelsen.
ad. 8. Der afholdes møde den 19.05.2021 kl. 17, hvor man diskuterer prioritering af opgaverne på KirkeDV i relation til budget 2022.
ad. 9. Listen over punkterne fra kirkesyn blev gennemgået.
ad. 10. Formanden undersøger muligheden for opstart af sognekoret og melder tilbage til korlederen.
ad. 11.


Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 14. april 2021 kl. 19.00 - afholdes som virtuelt møde

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejder-
     repræsentanten
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget - herunder status på renovering af Præstegården (Søren)
    - øvrige udvalg
4. Orientering fra Sognepræsten
5. Kvartalsregnskab 1. kvt. 2021
6. 100 salmer
7. Status KirkeDV Skallerup, Vennebjerg & Lønstrup
8. Orgelkoncerter i Lønstrup kirke juli 2021
9. Eventuelt
10. Lukket punkt

Referat:
Tilstede var alle medlemmer af menighedsrådet, medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen, graver Ellen Barup og graver Laila Tronsen.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Jytte Jakobsen meddelte, at kirkesangerne efterspurgte en lyskilde ved orglet, idet man har svært ved at se teksterne, ligesom det vil være ønskeligt med en mikrofon til organisten.
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at det planlagte stiftsmenighedsrådsstævne i Aalborg er flyttet fra den 08.05.2021 til den 07.05.2022; at provstiet skriftligt har udmeldt budgetrammer for 2022, og sognets kommentarer eller ønske om nye disponeringer skal indsendes senest den 15.06.2021. Der afholdes endeligt budgetsamråd den 31.08.2021; Påskedags uddeling på Lønstrup Torv af  påskeæg samt påskeliljebuketter med vedhæng af en tekst om Påsken var en succes, hvilket blev bekræftet af sognepræsten, som fik lejlighed til at hilse på flere af sognebørnene. - Kassereren oplyste, at han og formanden planlægger møde med den nye regnskabsfører. - Kirkeværgen for Vennebjerg kirke oplyste, at der er kommet tilbud på reparation af indvendig væg i koret. - Søren Bendtsen oplyste, at præsteboligen næsten er klar til indflytning. Renovering af tag og flisegange påbegyndes snarets. I næst uge indkalder byggelederen til gennemgang af den indvendige renovering. Senere skal der være indflyttesyn sammen med provsten, hvor man bl.a. skal drøfte anlæggelse af have samt  udendørs fliser.
ad. 4. Sognepræsten oplyste, at konfirmationen er udsat til den 05.09.2021; kirkebladets nuværende lay-out fortsætter til endnu en udgave. Der er deadline medio maj, og formanden samt præstegårdsudvalgsformanden laver et indlæg om renoveringen af præsteboligen.
ad 5. Regnskabet for 1. kvartal gennemgået af formanden og godkendt til formandens og kassererens underskrift.
ad. 6. Der foreslås indkøb af 30 eksemplarer af de nye "100 salmer", som vil koste ca. 7.000 - 8.000 kr. Regnskabsføreren forespørges, om der kan findes midler til indkøbet.
ad. 7. Der arbejdes fortsat med installation af automatisk ringeanlæg ved Skallerup Kirke. Selve software/styresystem vil være det samme som vil blive brugt i forbindelse med automatisk ringning ved Vennebjerg Kirke. - Der var en drøftelse af vigtigheden af at ønsker om indkøb eller forbedringer bliver registreret på KirkeDV mhp. efterfølgende behandling i Provstiudvalget. - Ved Vennebjerg Kirke er man klar til at igangsætte flere planlagte reparationer. - Ved Lønstrup Kirke er flere små projekter afsluttet som indkøb af nyt køleskab og el-radiatorer til graverhuset, en ny hækklipper samt kørerampe til kirketrappen. Reparation af hegn mod nord iværksættes snarest ligesom ombygning af kapel til toiletbygning. - Der bliver syn af alle 3 kirker og sognegård den 04.05.2021.
ad. 8. Organist Anders Barfoed har arrangeret følgende orgelkoncerter i Lønstrup Kirke kl. 20: Den 1. juli, Claus Bach Nielsen, Frederikshavn Kirke og Søren Rasmussen, Abildgaard Kirke, Frederikshavn. Den 8. juli, Jens Nielsen, Sct. Olai Kirke, Hjørring. Den 15. juli, Anders Barfoed. Den 22. juli, Peter Lindhardt Toft, Hasseris Kirke.
ad. 9. Medarbejderrepræsentanten meddelte, at medarbejderne fortsætter med det ugentlige møde indtil sommerferien.
ad. 10.   

Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 10. marts 2021 kl. 19.00 - afholdes som virtuelt møde

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang af godkendt årsregnskab 2020 for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd
     (Marianne Aune)
3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
4. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget - herunder status på renovering af Præstegården (Søren)
    - øvrige udvalg
5. Orientering fra Sognepræsten
6. Anvendelse af Biblen 2020 til gudstjenester (Inge)
7. Lysekroner i kirkerne (Inge & Jytte)
8. Status KirkeDV Skallerup, Vennebjerg & Lønstrup
9. Orgelkoncerter i Lønstrup kirke juli 2021
10. Eventuelt
11. Lukket punktReferat:
Tilstede var alle medlemmer af menighedsrådet, medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen, graver Ellen Barup og graver Laila Tronsen. Regnskabsfører Marianne Aune deltog under pkt. 2.
ad. 1. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Regnskabet godkendt med følgende påtegning: Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Regnskab 2020, Afleveret d. 10-03-2021 18:55. - Marianne Aune meddelte, at for fremtiden vil Jonna Pedersen, jmp@km.dk, føre menighedsrådets regnskab.
ad. 3. Jytte Jakobsen meddelte, at sognepræsten og max. 4 medarbejdere fortsætter med de ugentlige møder. Fremover planlægges månedlige møder med alle medarbejdere. Man har ønske om at anvende salmebogstillægget på 100 salmer. Formand og kasserer undersøger, om der er midler til at indkøbe tillægget.
ad. 4. Formanden meddelte, at sogneaftenen den 18. marts er aflyst. - Poul Nielsen foreslog, at menighedsråds-medlemmerne skiftes til at skrive et indlæg i kirkebladet. Forslaget godkendt. - Der er udsendt materiale om Grøn Kirke, som vil blive diskuteret på næste møde. - Til slut opfordrede formanden medlemmerne til at skrive til ham, om man havde forslag til forbedringer i kirker eller på kirkegårde. - Kontaktpersonen oplyste, at mhp. at undgå at graverne måtte transportere tunge benzinbeholdere, kunne man med fordel indrette en sikker placering til benzintromler ved hvert graverhus. Der arbejdes videre med indretningen. - Kirkeværgen for Vennebjerg Kirke meddelte, at man søger rådgivning i forbindelse med kalkning indvendig. - Kirkeværgen for Lønstrup Kirke meddelte, at der er kontakt til arkitekt i forbindelse med indretning af toilet i det gamle kapel. - Præstegårdsudvalget oplyste, at renoveringen fortsætter som planlagt.
ad. 5. Sognepræsten oplyste, at hun er ved at indhente tilbud på etablering af en hjemmeside med kalenderfunktion.
ad. 6. Biskoppen har givet tilladelse til, at man anvender Bibelen 2020 til højmesser og andre gudstjenester, til og med udgangen af juni måned 2021 og opfordrer til at vi. via Provsten, indsender en kort evaluering af vores erfaringer med at bruge Biblen 2020.  Enighed om at præsten anvender den i en periode med efterfølgende evaluering.
ad. 7. I Skallerup og Vennebjerg er lysekronerne lakerede. Formand og graver i Lønstrup drøfter, om man med fordel kan gøre det samme i Lønstrup Kirke.
ad. 8. Drøftelse af hvorvidt man kan starte installationen af den automatiske ringning i Skallerup Kirke. Der bestilles kalkning af Vennebjerg Kirke.
ad. 9. Organisten er gået igang med at planlægge sommerens orgelkoncerter.
ad. 10. Mhp. underskrift af referater vil formanden besøge alle menighedsrådsmedlemmer.
ad. 11.
Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.00 - afholdes som virtuelt møde

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Gennemgnag og godkendelse af regnskab for Mårup Menigheds-
     råd 2020 Bodil Træholt)
3. Orientering fra medarbejderrepræsentanten
4. Orientering fra:
    - formanden
    - kontaktpersonen
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - præstegårdsudvalget - herunder status på renovering af
      Præstegården (Søren)
    - øvrige udvalg
5. Orientering fra Sognepræst Inge Haandsbæk Vestergaard
6. Status KirkeDV Skallerup,
    Vennbjerg & Lønstrup
7. Sogneaftener 18.02 & 18.03
8. Gennemgang og godkendelse af regnskab for Skallerup-Vennebjerg
     menighedsråd 2020
9. Godkendelse af Regnskabsinstruks med bilag
10. Medlemskab af DSUK - Danske Sømands- og Udlandskirker 
11. Eventuelt
12. Lukket punkt


Referat:
Tilstede var alle medlemmer af menighedsrådet, medarbejderrepræsentant Jytte Jakobsen, graver Ellen Barup og graver Laila Tronsen. Provst Thomas Reinholdt Rasmussen deltog i første del af mødet og regnskabsfører Bodil Træholt Nielsen under pkt. 2.
 
Provsten indledte mødet med den obligatoriske forventningssamtale med den nye præst og menighedsråd, som skal finde sted, når en præst ansættes i sit første embede. Provsten nævnte bl.a., at i de første 20 måneder skal præsten gennemføre en obligatorisk efteruddannelse, som består af flere korte kurser samt 2 internatkurser af 4 dages varighed. Man må forvente, at de første par år kan præsten bestride 80% af en fuldtidsstilling.

ad. 1. Dagsordenen godkendt med ændring under pkt. 8 til accept af regnskab og ikke godkendelse af regnskab.
ad. 2. Regnskabet godkendt med følgende påtegning: Mårup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 64419110, Regnskab 2020, Afleveret den 10-02-2021 20:00.
ad. 3. Jytte Jakobsen meddelte, at sammen med organisten havde hun et ønske om indkøb af 100 salmers-tillægget til salmebogen. Ellen Barup meddelte, at der er aftalt et ugentligt møde mellem præst og medarbejdere.
ad. 4. Formanden oplyste bl.a, at der er kommet en efterregning på varmeforbrug i Lønstrup på ca. kr. 4.000,-. - Der er indkaldt til møde i Skole-Kirketjenesten den 18. maj. - Planlagte introkurser hos Distriktsforeningen Vestvendsyssel måtte desværre aflyses - men endnu er årsmødet den 6. marts programsat. - Der arbejdes på ajourføring med den nye præsts navn på kirketavlerne i de tre kirker. - Kontaktpersonen oplyste, at Susanne og Kurt er genansat som gravermedhjælpere pr. 10. marts. - Kassereren kunne meddele, at i Vennebjerg har der været et mindre varmeforbrug på ca. kr. 2.000,-. - Inger Skamriis meddelte, at i forbindelse med flytning af kirkeklokken til tårnet i Vennebjerg og samtidig installering af en ny kirkeklokke er projektet sendt til godkendelse i Provstiudvalget.- I 2021 er der afsat penge til kalkning udvendig samt sydvæggen og østgavlen indvendig.- Søren Bendtsen oplyste, at renoveringen af præsteboligen er gået igang. Firmaet Madsen & Hedegaard i Hjørring har fået totalentreprisen. - Der er sket ændring i den officielle adresse, således at præsteboligen nu er Grønne Klitvej nr. 302, Sognegården nr. 304 og kirken nr. 306. Der søge som tilskud til energiforbedringer.
ad. 5. Inge Haandsbæk oplyste, at hun har overtaget konfirmandholdet og går i gang med at lave det nye kirkeblad. - Sammen med organsten søsættes et projekt med månedens salme. - Der er flere vielser i venteposition.   
ad. 6. De tre kirkers DV er nu samlet under konto 66. - På Lønstrup Kirkegård sås der vilde blomster, som gæster kan plukke til at sætte på gravstederne.
ad. 7.Sogneaftenen den 18. februar er aflyst. Vi afventer om sogneaftenen den 18. marts kan gennemføres.
ad. 8.Formanden gennemgik regnskab 2020 for Skallerup-Vennebjerg. - Det blev besluttet, at kr. 156.465,54 til disponering, ønskes disponeret med kr. 100.000 til uforudsete udgifter i forbindelse med installering af kirkeklokker i tårnet i Vennebjerg, kr. 15.000 til automatisk ringning i Skallerup og restbeløbet til renovering af præsteboligen. Ønskerne føres ind i regnskabet, som gennemgås af regnskabsfører Marianne Aune ved næste møde.
ad. 9. Regnskabsinstruksen godkendt og underskrives af Formanden.
ad. 10. Enighed om at menighedsrådet melder sig ind i DSUK med et kontingent på kr. 1.500,- årligt.  
ad. 11. Kort drøftelse af indsættelsen af Inge Haandsbæk i de tre kirker søndag den 7. februar, og både sognepræst og medlemmerne af menighedsrådet  gav udtryk for, at indsættelsen forløb til alles tilfredshed. 

Ekstraordinært menighedsrådsmøde 15. januar 2021 kl. 17.00
 

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Status på renovering af Skallerup Præstegård
3. Valg af rådgiver
4. Eventuelt


Referat
Bent Pedersen fraværende.
ad. 1. Dagsorden godkendt.
ad. 2. Formanden og præstegårdsudvalget gav en summarisk gennemgang af diverse
           byggemøder og status på projektet.
ad. 3. Et enigt menighedsråd giver præstegårdsudvalget bemyndigelse til at vælge rådgiver
           til at færdiggøre projektet.
ad. 4. Inger Skamriis gav en kort fortælling om ordinationen i Budolfi Kirke den 14. ds.Ordinært menighedsrådsmøde 6. januar 2021 kl. 19.00

Blev gennført som virtuelt møde!


Dagsorden
 1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra medarbejderne
3. Orientering fra:
     - formanden
     - kontaktpersonen
     - kassereren
     - kirkeværgerne
     - præstegårdsudvalget
     - øvrige udvalg
4. Sogneaftener 14.01 & 18.02
5. Ny præst:
     - ordination 14. januar
     - indsættelse 7. februar + evt. sammenkomst i Sognegården?
6. Status KirkeDV Skallerup, Vennbjerg & Lønstrup
7. Kirkeblad / nyt udvalg
8. Mødedatoer   
9. Eventuelt
10. Lukket punkt

Referat
ad. 1. P.gr.a. vanskeligheder med at få alle koblet på zoom til det virtuelle møde, gik man direkte til pkt. 3.
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at Distriktsforeningen Vestvendsyssel har udsendt brev med bl.a. kursustilbud. Brevet sendes til alle medlemmer efter mødet. - Biskoppen har fremsendt info vedr. fremtidige gudstjenester mv. D.d. kan de nyeste retningslinier læses på Stiftets hjemmeside. - Højmessen i Lønstrup kirke søndag den 10. bliver ikke en børnegudstjeneste som planlagt, da alle spejderaktiviteter er lukket p.gr.a. coronarestriktioner. Gudstjenesten bliver på max. 30 min. og uden sang. - Landsbyrådet vil gerne have en ny repræsentant fra menighedsrådet i stedet for Peder Madsen. - Vedr. renovering af præsteboligen: Varmesystemet ændres til luft-til-vand-anlæg, og alle rør udskiftes. Budget for ombygning er sendt til provstiudvalget, som mødes den 12. ds. Arkitekten sender rettelsesblad vedr. håndværkernes ændrede opgaver og nye priser.
ad. 4. Ikke diskuteret
ad. 5. Menighedsrådet har 4 pladser til ordinationen i Budolfi Kirke. Skriv til formanden, om man gerne vil med. Der trækkes lod, hvis flere end 4 ønsker at være tilstede. - Beslutning om sammenkomst i Sognegården efter præstens indsættelse må afvente de gældende coronarestriktioner.
ad 6. Udestående arbejdsopgaver afsluttes med kirkeværgerne. Det blev besluttet straks at reparere ovenlysvinduet i gang mellem sognegård og præstebolig. Søren Bendtsen og formanden står for opgaven.- Efter mødet sender formanden en samlet liste over alle udestående opgaver på KirkeDV til samtlige medlemmer.
ad. 7. Ny præst Inge Haandsbæk Vestergaard, Flemming Boye og Michael Bue Nielsen meldte sig. Jørgen Ottosen spørges.
ad. 8. For eftertiden afholdes møderne 2. onsdag i måneden p.gr.a. bedre koordinering med regnskabsaflæggelse mv.
ad 9. Søren Bo Svendsen fortsætter konfirmandundervisningen virtuelt, indtil den nye præst tager over. - Formanden er i kontakt med kommunen i forbindelse med klarhed over snerydning ved kirkerne. Mere information senere. - p.gr.a. de nuværende restriktioner må kirkesangeren synge alene ved bisættelser mv. Indkaldelse af kirkesangerafløser godkendt mhp. at man kan være to. 

 

Ekstraordinært menighedsrådsmøde torsdag den 3. decmber 2020 kl. 19.00 i Sognegården

 
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Planlægning af julegudstjenester
3. Indsættelse og ordination af ny
    præst
4. Eventuelt
5. Lukket punkt
 
Referat
 
ad. 1. Dagsorden godkendt.
ad. 2. Der planlægges familiegudstjeneste juleaftensdag kl. 10.30 i Musikladen hos Søren Bendtsen. Michael Bue Nielsen vil stå for invitation samt et system med forhåndsreservation af pladser. Inger Skamriis sørger for kontakt til Friskolen mht. udsmykning. - Der skal ikke synges til familiegudstjenesten samt de øvrige tre gudstjenester. Dørene åbnes 1 time før til alle gudstjenester. Brandvagter: Den 24. Musikladen: Poul L. Nielsen, Michael Bue Nielsen, Inger Skamriis, Rasmus Viking og Bent Pedersen. Skallerup kl. 13.30 Michael Bue Nielsen og Rasmus Viking. Vennebjerg kl. 14.45: Søren Bendtsen, Inger Skamriis og Bent Pedersen. Pladsanvisning i Lønstrup kl. 16: Poul L. Nielsen. Brandvagter: Inger Skamriis i Skallerup den 26., Rasmus Viking den 27. i Vennebjerg, Michael Bue Nielsen den 1. januar i Skallerup og Inger Skamriis den 3. januar i Vennebjerg. - Lørdag den 19. kl. 10 møder alle som kan i Musikladen til opstilling af stole mv.
ad. 3. Sognenes nye præst ordineres i Budolfi kirke den 14. januar og indsættes af provsten den 7. februar i Vennebjerg Kirke kl. 9, i Skallerup kirke kl. 10.30 og i Lønstrup Kirke kl. 14. - Hvis forholdene tillader det, satses der på frokost i Sognegården efter gudstjenesten i Skallerup Kirke og kaffe et sted i Lønstrup efter gudstjenesten i Lønstrup Kirke.
ad. 4. Medarbejderrepræsentanten ønsker en ny adresseliste, som Formanden sender rundt ASAP. - Det er planlagt, at udskiftning af ruder i graverhuset i Vennebjerg igangsættes.
ad. 5.
 
Mødet afsluttet kl. 21.55.
 

Ordinært menighedsrådsmøde - konstituering af det nye menighedsråd - onsdag den 25. november 2020 kl. 19.00 i Sognegården

 
DAGSORDEN
 
1. Godkendelse af dagsorden.
1.a. Valg af referent til det konstituerende møde
2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed
3. Nyvalgte medlemmer skal afgive "Erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangeligsk-lutherske folkekirke, så at den byder på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst."
4. Valg af formand - ved hemmelig afstemning
5. Valg af næstformand
6. Valg af kirkeværge
7. Valg af kasserer (formanden kan ikke vælges)
8. Valg af sekretær
9. Valg af kontaktperson
10. Valg af byggesagkyndig (kirkeværgen kan ikke vælges)
11. Valg af underskriftsberettiget - en person, der bemyndiges til, sammen med formanden, at underskrive dokumenter vedr. køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.
12. Valg af medlemmer til stående udvalg:
- Skole-Kirketjenesten
- Aktivitetsudvalg
13. Valg af medlemmer til præstegårdsudvalg - 3 medlemmer
14. Valg af valgbestyrelse
15. Valg af formand for valgbestyrelsen
16. Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden.
16.a. Afvikling af julegudstjenester
17. Eventuelt

 
REFERAT

Michael Bue Nielsen bød velkommen, idet han havde fået flest stemmer i hovedsognet.
 
ad. 1. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkter 1.a og 16.a.
ad. 1.a. Birgit Hjortlund blev valgt som referent.
ad. 2. Alle nye kandidater er valgbare.
ad. 3. De fire nyvalgte medlemmer underskrev erklæringer.
ad. 4. Poul Laurits Nielsen blev enstemmigt valgt til formand.
ad. 5. Michael Bue Nielsen blev valgt som næstformand.
ad. 6. Flemming Boye valgt til kirkeværge i Mårup Sogn, Inger Skamriis i Vennebjerg Sogn og Michael Bue Nielsen i Skallerup Sogn.
ad. 7. Rasmus Viking valgt som kasserer.
ad. 8. Birgit Hjortlund valgt om sekretær.
ad. 9. Søren Bendtsen valgt som kontaktperson.
ad.10. Per Lønborg Pedersen valgt som byggesagkyndig.
ad. 11. Rasmus Viking valgt som underskriftsberettiget.
ad. 12. Birgit Hjortlund valgt til Skole-Kirketjenesten og Michael Bue Nielsen som stedfortræder.- Britta Andreasen, Bent Pedersen, Flemming Boye og Inger Skamriis blev valgt til Aktivitetsudvalget.
ad. 13. Søren Bendtsen, Rasmus Viking og Flemming Boye  valgt til præstegårdsudvalget.
ad. 14. Inger Skamriis, Poul Nielsen og Britta Andreasen valgt til valgbestyrelsen
ad. 15. Inger Skamriis valgt til formand for valgbestyrelsen.
ad. 16. Onsdag den 6. januar er fastlagt som første møde i funktionsperioden, og efterfølgende afholdes møder den 1. onsdag i måneden kl. 19 pånær juli og december måned.
ad. 16.a. Ekstraordinært menighedsrådsmøde afholdes den 3. december kl. 19 med start hos Søren Bendtsen  og efterfølgende møde i Sognegården.
ad. 17. Der bestilles minihåndbog til alle medlemmer.
 
Mødet blev afsluttet kl. 21.35.
 
Skallerup-Vennebjerg-Mårup sognes menighedsråd
efter konstituering


Poul L. Nielsen (valgt for Mårup sogn) 
Formand & Medlem af valgbestyrelsen
poul.nielsen.735@gmail.com tlf. 29 27 20 83
Rælingen 1, Lønstrup, 9800 Hjørring

Michael Bue Nielsen (valgt for Skallerup sogn) 
Næstformand, Kirkeværge for Skallerup kirke/-gård & Stedfortræder i Skole-Kirketjenesten
michaelbue.mbn@gmail.com tlf. 21 75 84 79
Skallerupvej 425, Sønderlev, 9800 Hjørring

Søren Bendtsen (valgt for Vennebjerg sogn) 
Kontaktperson & Formand for præstegårdsudvalget
korsvang283@gmail.com tlf. 21 49 17 48
Vennebjergvej 283, Vennebjerg, 9800 Hjørring

Rasmus Viking L. Ravgård Christiansen (valgt for Skallerup sogn)
Kasserer, Underskriftberettiget & Medlem af præstegårdsudvalget
vikingrav@gmail.com tlf. 91 87 46 03
Skallerupvej 525, 9800 Hjørring

Birgit Hjortlund (valgt for Mårup sogn) 
Sekretær & Repræsentant i Skole-Kirketjenesten
birgithjortlund@hotmail.com tlf. 29 42 96 52
Strandvejen 81, Lønstrup, 9800 Hjørring

Inger Skamriis Andreasen (valgt for Vennebjerg sogn) 
Kirkeværge for Vennebjerg kirke/-gård, Medlem af aktivitetsudvalget & Formand for valgbestyrelsen
lophave@mail.dk tlf. 20 65 85 33
Rubjergvej 205, 9800 Hjørring

Flemming Secher Boye (valgt for Mårup sogn) 
Kirkeværge for Lønstrup kirke/-gård, Medlem af præstegårdsudvalget & Medlem af aktivitetsudvalget
secherboye@gmail.com tlf. 53 54 04 33
Ternevej 5, 9800 Hjørring

Bent Pedersen (valgt for Vennebjerg sogn) 
Medlem af aktivitetsudvalget
janeogbent@os.dk tlf. 24 22 83 55
Overklitvej 10, Vennebjerg, 9800 Hjørring

Britta Andreasen (valgt for Skallerup sogn) 
Medlem af aktivitetsudvalget & Medlem af valgbestyrelsen
britta345@gmail.com tlf. 23 31 54 28
Nørlev Strandvej 345, 9800 Hjørring
 
Sognepræst
Stillingen er pt. vakant
 
Regnskabsfører (uden for menighedsrådet):
Marianne Aune,
Nørregade 18 C, 9800 Hjørring.
marau@km.dk Tlf. 98 99 20 16
 
Bygningssagkyndig (uden for menighedsrådet):
Per Lønborg Pedersen,
Strandvejen 89, Hjørring
plp@loenborg.as Tlf. 96 23 95 00
 
 
Følgende er valgt som stedfortrædere

Jonna Lissy Sørensen (valgt for Skallerup sogn som 1. stedfortræder) 
jonnafinn@hotmail.com tlf. 23 41 32 78
Skallerupvej 496, Sønderlev, 9800 Hjørring

Jane Axelsen (valgt for Skallerup sogn som 2. stedfortræder)
ja@friskolenskallerup.dk tlf. 40 14 90 61
Skallerupvej 405, Sønderlev, 9800 Hjørring

Emil Gram Jensen (valgt for Vennebjerg sogn som 1. stedfortræder) 
emilgj2112@gmail.com tlf. 30 28 47 87
Lønstrupvej 286A, 9800 Hjørring

Svenning Christensen (valgt for Vennebjerg sogn som 2. stedfortræder) 
svenning.christensen@hjoerring.dk tlf. 21 72 14 27
Nydalvej 2, Lønstrup, 9800 Hjørring
 
Inga Nielsen (valgt for Mårup sogn som 1. stedfortræder) 
gjurup32@gmail.com tlf. 21 67 77 96
Tranebærvej 5, 9800 Hjørring

Lars Jakobsen (valgt for Mårup sogn som 2. stedfortræder) 
larsjakobsen48@gmail.com tlf. 31 64 71 10
Masten 5, Lønstrup, 9800 Hjørring
 
Medarbejdere

Ellen Barup
Graver og kirketjener ved Skallerup og Vennebjerg kirker
skallerupvennebjergkirker@gmail.com Tlf. 98 96 80 & 23 29 67 51
Privat: Mobil 51 50 81 77
Anneksvej 9, 9800 Hjørring
 
Laila Tronsen
Graver og kirketjener ved Lønstrup kirke
loenstrupkirke@live.dk Tlf. 23 70 82 83
Privat: loenstrupgraver@gmail.com
Godthåbsvej 23, Astrup, 9800 Hjørring
 
Jesper Christensen
Gravermedhjælper ved Skallerup kirke
jmchrist1967@gmail.com Tlf. 29 45 57 61
Privat: Mobil 40 52 58 83
Skallerupvej 426, 9800 Hjørring
 
Jytte Jakobsen
Kirkesanger ved alle tre kirker
krogsoegaard@jubii.dk Tlf. 20 41 85 98
Nørremøllevej 281b, 9800 Hjørring
 
Anders Barfoed
Organist ved alle tre kirker
anders-barfoed@mail.dk Tlf. 40 60 21 99
Støberivej 4, 9480 Løkken
 
Torben Warncke
Korleder
torben@ingstrup.dk Tlf. 23 29 69 03
Huntuevej 34, 9480 Løkken
 
Susanne Christensen
Gravermedhjælper på deltid
 
Afløsere for kirkesanger
 
Margit Ravgård Christiansen
ravgaard@gmail.com Tlf. 98 96 83 60 / 51 91 06 33
Skallerupvej 525, 9800 Hjørring
 
Helen Lykkegaard Lauritsen
helen.lykkegaard.lauritsen@skolekom.dk Tlf. 60 68 19 78
Havagervej 3, Lønstrup
9800 Hjørring

 
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045