Menighedsrådets møder generelt:

Møderne, der sædvanligvis afholdes i Sognegården ved Skallerup kirke er offentlige.
Dog kan der være enkelte punkter (bl.a. vedrørende personalets løn- og ansættelsesforhold), der behandles på lukket møde.

Ordinære møder afholdes, som udgangspunkt, den anden onsdag kl. 19 i hver måned - dog ikke i juli og december.

Dagsorden offentliggøres i forvejen ved opslag i kirken og kan desuden læses her på hjemmesiden.
Referat for møderne fremlægges i kirken og kan ligeledes læses her på hjemmesiden.


 
KOMMENDE MØDER

Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg-Mårup Sognes menighedsråd onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.00 i Sognegården

 
AFHOLDTE MØDER

Ordinært menighedsrådsmøde 6. januar 2021 kl. 19.00
Blev gennført som virtuelt møde!


Dagsorden
 1. Godkendelse af dagsorden.
2. Orientering fra medarbejderne
3. Orientering fra:
     - formanden
     - kontaktpersonen
     - kassereren
     - kirkeværgerne
     - præstegårdsudvalget
     - øvrige udvalg
4. Sogneaftener 14.01 & 18.02
5. Ny præst:
     - ordination 14. januar
     - indsættelse 7. februar + evt. sammenkomst i Sognegården?
6. Status KirkeDV Skallerup, Vennbjerg & Lønstrup
7. Kirkeblad / nyt udvalg
8. Mødedatoer   
9. Eventuelt
10. Lukket punkt

Referat
ad. 1. P.gr.a. vanskeligheder med at få alle koblet på zoom til det virtuelle møde, gik man direkte til pkt. 3.
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at Distriktsforeningen Vestvendsyssel har udsendt brev med bl.a. kursustilbud. Brevet sendes til alle medlemmer efter mødet. - Biskoppen har fremsendt info vedr. fremtidige gudstjenester mv. D.d. kan de nyeste retningslinier læses på Stiftets hjemmeside. - Højmessen i Lønstrup kirke søndag den 10. bliver ikke en børnegudstjeneste som planlagt, da alle spejderaktiviteter er lukket p.gr.a. coronarestriktioner. Gudstjenesten bliver på max. 30 min. og uden sang. - Landsbyrådet vil gerne have en ny repræsentant fra menighedsrådet i stedet for Peder Madsen. - Vedr. renovering af præsteboligen: Varmesystemet ændres til luft-til-vand-anlæg, og alle rør udskiftes. Budget for ombygning er sendt til provstiudvalget, som mødes den 12. ds. Arkitekten sender rettelsesblad vedr. håndværkernes ændrede opgaver og nye priser.
ad. 4. Ikke diskuteret
ad. 5. Menighedsrådet har 4 pladser til ordinationen i Budolfi Kirke. Skriv til formanden, om man gerne vil med. Der trækkes lod, hvis flere end 4 ønsker at være tilstede. - Beslutning om sammenkomst i Sognegården efter præstens indsættelse må afvente de gældende coronarestriktioner.
ad 6. Udestående arbejdsopgaver afsluttes med kirkeværgerne. Det blev besluttet straks at reparere ovenlysvinduet i gang mellem sognegård og præstebolig. Søren Bendtsen og formanden står for opgaven.- Efter mødet sender formanden en samlet liste over alle udestående opgaver på KirkeDV til samtlige medlemmer.
ad. 7. Ny præst Inge Haandsbæk Vestergaard, Flemming Boye og Michael Bue Nielsen meldte sig. Jørgen Ottosen spørges.
ad. 8. For eftertiden afholdes møderne 2. onsdag i måneden p.gr.a. bedre koordinering med regnskabsaflæggelse mv.
ad 9. Søren Bo Svendsen fortsætter konfirmandundervisningen virtuelt, indtil den nye præst tager over. - Formanden er i kontakt med kommunen i forbindelse med klarhed over snerydning ved kirkerne. Mere information senere. - p.gr.a. de nuværende restriktioner må kirkesangeren synge alene ved bisættelser mv. Indkaldelse af kirkesangerafløser godkendt mhp. at man kan være to. 

 

Ekstraordinært menighedsrådsmøde torsdag den 3. decmber 2020 kl. 19.00 i Sognegården

 
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Planlægning af julegudstjenester
3. Indsættelse og ordination af ny
    præst
4. Eventuelt
5. Lukket punkt
 
Referat
 
ad. 1. Dagsorden godkendt.
ad. 2. Der planlægges familiegudstjeneste juleaftensdag kl. 10.30 i Musikladen hos Søren Bendtsen. Michael Bue Nielsen vil stå for invitation samt et system med forhåndsreservation af pladser. Inger Skamriis sørger for kontakt til Friskolen mht. udsmykning. - Der skal ikke synges til familiegudstjenesten samt de øvrige tre gudstjenester. Dørene åbnes 1 time før til alle gudstjenester. Brandvagter: Den 24. Musikladen: Poul L. Nielsen, Michael Bue Nielsen, Inger Skamriis, Rasmus Viking og Bent Pedersen. Skallerup kl. 13.30 Michael Bue Nielsen og Rasmus Viking. Vennebjerg kl. 14.45: Søren Bendtsen, Inger Skamriis og Bent Pedersen. Pladsanvisning i Lønstrup kl. 16: Poul L. Nielsen. Brandvagter: Inger Skamriis i Skallerup den 26., Rasmus Viking den 27. i Vennebjerg, Michael Bue Nielsen den 1. januar i Skallerup og Inger Skamriis den 3. januar i Vennebjerg. - Lørdag den 19. kl. 10 møder alle som kan i Musikladen til opstilling af stole mv.
ad. 3. Sognenes nye præst ordineres i Budolfi kirke den 14. januar og indsættes af provsten den 7. februar i Vennebjerg Kirke kl. 9, i Skallerup kirke kl. 10.30 og i Lønstrup Kirke kl. 14. - Hvis forholdene tillader det, satses der på frokost i Sognegården efter gudstjenesten i Skallerup Kirke og kaffe et sted i Lønstrup efter gudstjenesten i Lønstrup Kirke.
ad. 4. Medarbejderrepræsentanten ønsker en ny adresseliste, som Formanden sender rundt ASAP. - Det er planlagt, at udskiftning af ruder i graverhuset i Vennebjerg igangsættes.
ad. 5.
 
Mødet afsluttet kl. 21.55.
 

Ordinært menighedsrådsmøde - konstituering af det nye menighedsråd - onsdag den 25. november 2020 kl. 19.00 i Sognegården

 
DAGSORDEN
 
1. Godkendelse af dagsorden.
1.a. Valg af referent til det konstituerende møde
2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed
3. Nyvalgte medlemmer skal afgive "Erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske evangeligsk-lutherske folkekirke, så at den byder på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst."
4. Valg af formand - ved hemmelig afstemning
5. Valg af næstformand
6. Valg af kirkeværge
7. Valg af kasserer (formanden kan ikke vælges)
8. Valg af sekretær
9. Valg af kontaktperson
10. Valg af byggesagkyndig (kirkeværgen kan ikke vælges)
11. Valg af underskriftsberettiget - en person, der bemyndiges til, sammen med formanden, at underskrive dokumenter vedr. køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån.
12. Valg af medlemmer til stående udvalg:
- Skole-Kirketjenesten
- Aktivitetsudvalg
13. Valg af medlemmer til præstegårdsudvalg - 3 medlemmer
14. Valg af valgbestyrelse
15. Valg af formand for valgbestyrelsen
16. Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden.
16.a. Afvikling af julegudstjenester
17. Eventuelt

 
REFERAT

Michael Bue Nielsen bød velkommen, idet han havde fået flest stemmer i hovedsognet.
 
ad. 1. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkter 1.a og 16.a.
ad. 1.a. Birgit Hjortlund blev valgt som referent.
ad. 2. Alle nye kandidater er valgbare.
ad. 3. De fire nyvalgte medlemmer underskrev erklæringer.
ad. 4. Poul Laurits Nielsen blev enstemmigt valgt til formand.
ad. 5. Michael Bue Nielsen blev valgt som næstformand.
ad. 6. Flemming Boye valgt til kirkeværge i Mårup Sogn, Inger Skamriis i Vennebjerg Sogn og Michael Bue Nielsen i Skallerup Sogn.
ad. 7. Rasmus Viking valgt som kasserer.
ad. 8. Birgit Hjortlund valgt om sekretær.
ad. 9. Søren Bendtsen valgt som kontaktperson.
ad.10. Per Lønborg Pedersen valgt som byggesagkyndig.
ad. 11. Rasmus Viking valgt som underskriftsberettiget.
ad. 12. Birgit Hjortlund valgt til Skole-Kirketjenesten og Michael Bue Nielsen som stedfortræder.- Britta Andreasen, Bent Pedersen, Flemming Boye og Inger Skamriis blev valgt til Aktivitetsudvalget.
ad. 13. Søren Bendtsen, Rasmus Viking og Flemming Boye  valgt til præstegårdsudvalget.
ad. 14. Inger Skamriis, Poul Nielsen og Britta Andreasen valgt til valgbestyrelsen
ad. 15. Inger Skamriis valgt til formand for valgbestyrelsen.
ad. 16. Onsdag den 6. januar er fastlagt som første møde i funktionsperioden, og efterfølgende afholdes møder den 1. onsdag i måneden kl. 19 pånær juli og december måned.
ad. 16.a. Ekstraordinært menighedsrådsmøde afholdes den 3. december kl. 19 med start hos Søren Bendtsen  og efterfølgende møde i Sognegården.
ad. 17. Der bestilles minihåndbog til alle medlemmer.
 
Mødet blev afsluttet kl. 21.35.
 
Skallerup-Vennebjerg-Mårup sognes menighedsråd
efter konstituering


Poul L. Nielsen (valgt for Mårup sogn) 
Formand & Medlem af valgbestyrelsen
poul.nielsen.735@gmail.com tlf. 29 27 20 83
Rælingen 1, Lønstrup, 9800 Hjørring

Michael Bue Nielsen (valgt for Skallerup sogn) 
Næstformand, Kirkeværge for Skallerup kirke/-gård & Stedfortræder i Skole-Kirketjenesten
michaelbue.mbn@gmail.com tlf. 21 75 84 79
Skallerupvej 425, Sønderlev, 9800 Hjørring

Søren Bendtsen (valgt for Vennebjerg sogn) 
Kontaktperson & Formand for præstegårdsudvalget
korsvang283@gmail.com tlf. 21 49 17 48
Vennebjergvej 283, Vennebjerg, 9800 Hjørring

Rasmus Viking L. Ravgård Christiansen (valgt for Skallerup sogn)
Kasserer, Underskriftberettiget & Medlem af præstegårdsudvalget
vikingrav@gmail.com tlf. 91 87 46 03
Skallerupvej 525, 9800 Hjørring

Birgit Hjortlund (valgt for Mårup sogn) 
Sekretær & Repræsentant i Skole-Kirketjenesten
birgithjortlund@hotmail.com tlf. 29 42 96 52
Strandvejen 81, Lønstrup, 9800 Hjørring

Inger Skamriis Andreasen (valgt for Vennebjerg sogn) 
Kirkeværge for Vennebjerg kirke/-gård, Medlem af aktivitetsudvalget & Formand for valgbestyrelsen
lophave@mail.dk tlf. 20 65 85 33
Rubjergvej 205, 9800 Hjørring

Flemming Secher Boye (valgt for Mårup sogn) 
Kirkeværge for Lønstrup kirke/-gård, Medlem af præstegårdsudvalget & Medlem af aktivitetsudvalget
secherboye@gmail.com tlf. 53 54 04 33
Ternevej 5, 9800 Hjørring

Bent Pedersen (valgt for Vennebjerg sogn) 
Medlem af aktivitetsudvalget
janeogbent@os.dk tlf. 24 22 83 55
Overklitvej 10, Vennebjerg, 9800 Hjørring

Britta Andreasen (valgt for Skallerup sogn) 
Medlem af aktivitetsudvalget & Medlem af valgbestyrelsen
britta345@gmail.com tlf. 23 31 54 28
Nørlev Strandvej 345, 9800 Hjørring
 
Sognepræst
Stillingen er pt. vakant
 
Regnskabsfører (uden for menighedsrådet):
Marianne Aune,
Nørregade 18 C, 9800 Hjørring.
marau@km.dk Tlf. 98 99 20 16
 
Bygningssagkyndig (uden for menighedsrådet):
Per Lønborg Pedersen,
Strandvejen 89, Hjørring
plp@loenborg.as Tlf. 96 23 95 00
 
 
Følgende er valgt som stedfortrædere

Jonna Lissy Sørensen (valgt for Skallerup sogn som 1. stedfortræder) 
jonnafinn@hotmail.com tlf. 23 41 32 78
Skallerupvej 496, Sønderlev, 9800 Hjørring

Jane Axelsen (valgt for Skallerup sogn som 2. stedfortræder)
ja@friskolenskallerup.dk tlf. 40 14 90 61
Skallerupvej 405, Sønderlev, 9800 Hjørring

Emil Gram Jensen (valgt for Vennebjerg sogn som 1. stedfortræder) 
emilgj2112@gmail.com tlf. 30 28 47 87
Lønstrupvej 286A, 9800 Hjørring

Svenning Christensen (valgt for Vennebjerg sogn som 2. stedfortræder) 
svenning.christensen@hjoerring.dk tlf. 21 72 14 27
Nydalvej 2, Lønstrup, 9800 Hjørring
 
Inga Nielsen (valgt for Mårup sogn som 1. stedfortræder) 
gjurup32@gmail.com tlf. 21 67 77 96
Tranebærvej 5, 9800 Hjørring

Lars Jakobsen (valgt for Mårup sogn som 2. stedfortræder) 
larsjakobsen48@gmail.com tlf. 31 64 71 10
Masten 5, Lønstrup, 9800 Hjørring
 
Medarbejdere

Ellen Barup
Graver og kirketjener ved Skallerup og Vennebjerg kirker
skallerupvennebjergkirker@gmail.com Tlf. 98 96 80 & 23 29 67 51
Privat: Mobil 51 50 81 77
Anneksvej 9, 9800 Hjørring
 
Laila Tronsen
Graver og kirketjener ved Lønstrup kirke
loenstrupkirke@live.dk Tlf. 23 70 82 83
Privat: loenstrupgraver@gmail.com
Godthåbsvej 23, Astrup, 9800 Hjørring
 
Jesper Christensen
Gravermedhjælper ved Skallerup kirke
jmchrist1967@gmail.com Tlf. 29 45 57 61
Privat: Mobil 40 52 58 83
Skallerupvej 426, 9800 Hjørring
 
Jytte Jakobsen
Kirkesanger ved alle tre kirker
krogsoegaard@jubii.dk Tlf. 20 41 85 98
Nørremøllevej 281b, 9800 Hjørring
 
Anders Barfoed
Organist ved alle tre kirker
anders-barfoed@mail.dk Tlf. 40 60 21 99
Støberivej 4, 9480 Løkken
 
Torben Warncke
Korleder
torben@ingstrup.dk Tlf. 23 29 69 03
Huntuevej 34, 9480 Løkken
 
Susanne Christensen
Gravermedhjælper på deltid
 
Afløsere for kirkesanger
 
Margit Ravgård Christiansen
ravgaard@gmail.com Tlf. 98 96 83 60 / 51 91 06 33
Skallerupvej 525, 9800 Hjørring
 
Helen Lykkegaard Lauritsen
helen.lykkegaard.lauritsen@skolekom.dk Tlf. 60 68 19 78
Havagervej 3, Lønstrup
9800 Hjørring

 
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045