SKALLERUP-VENNBJER MENIGHEDSRÅD

Fra 1. søndag i advent 2020 er der ikke længere noget separat menighedsråd for Skallerup og Vennebjerg sogne, da sognet fra da af vil have fælles menighedsråd med Mårup sogn. 
Se under Skallerup-Vennebjerg-Mårup sognes menighedsråd.


AFHOLDTE MØDER

 

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 11. november 2020 kl. 19.o0 

DAGSORDEN

 

1. Endelig godkendelse og underskrivelse af budget for 2021

 

2. Status på igangværende arbejder

 

3. Orientering fra formanden

    Orientering fra kirkeværgerne.

    Orientering fra kassereren

    Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

 

4. Juletræsvagt og drøftelse af afvikling af julegudstjenesterne

 

5. Evt.

6. Lukket punkt.

REFERAT


1. Budget for 2021 endeligt vedtaget. Påtegnet

Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr 78939516, Budget 2021. Endeligt budget afleveret d. 26-10-2020 16,11.

2. Forarbejde i forhold til reparation af Skallerup kirkes tage er foretaget, så arbejdet kan igangsættes, når pengene er til rådighed.

Der afventes endnu nærmere fra arkitekt Terkel Bundgaard om plan for det arbejde, der skal udføres i forbindelse med flytning af Vennebjerg kirkes klokker til kirkens tårn.

Indbudte håndværkere afleverer senest mandag den 16. november tilbud på planlagte istandsættelsesarbejder i præsteboligen i forbindelse med præsteskiftet.

3. Formanden orienterede om, hvilke de næste skridt er, der skal foretages i forbindelse med ansættelse af ny sognepræst. Der indkøbes varmekilde til installering i forbindelse med orglet i Skallerup kirke for at forhindre kondensdannelse i orglet. Ellen Barup og Inger Skamriis udarbejder svar på spørgeskema om tilfælde af hærværk og tyveri ved kirkerne. Tidligere leder af Skole-Kirketjenesten Søren Bo Svendsen overtager konfirmationeforberedelsen i den tid, hvor der ikke er ansat nogen præst. Hvad angår orientering fra kirkeværgerne se under punkt 2 ovenfor.

Intet nyt fra kassereren. Medarbejdermøde  onsdag den 25. november aflyses. Kirkemusikensemblet indøver program til den 6. december; hvis ikke det kan gennemføres i Lønstrup kirke, optages det og lægges på Facebook. Kirkesangerafløserne medvirker ved juleaftensgudstjenesterne.

4. Punktet behandles på det første møde, det nye menighedsråd afholder.

5. Dørene i kirkerne åbnes tre kvarter før gudstjenesterne begynder i kirkerne søndag den 22. november.

Kirkemusikensemblet medvirker med et indslag ved gudstjenesterne samme søndag. Musikalsk legestue aflyses, indtil coronarestriktionerne ikke står i vejen for det længere.

Mødet hævet kl. 21.17

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.00 
DAGSORDEN
1. Orientering fra formanden
Orientering fra kirkeværgerne.

Orientering fra kassereren

Orientering fra   medarbejderrepræsentanten.

 

2.

Gennemgang af nye regler for udlejning af Sognegården

 

3

Opfølgning på valgforsamlingen.

 

4

Gennemgang af kvartalsrapport

 

5

Beslutning om anskaffelse af ny plænetraktor til Skallerup kirkegård og udskiftning af ruder og maling af træværk i graverhuset i Vennebjerg

 

6

Status på klokkeprojekt i Vennebjerg

 

7

Drøftelse af reguleringsplan for Vennebjerg kirkegård

 

8

Eventuelt

 

9

Lukket punkt.


REFERAT
 

Alle medlemmer var mødt.

1. Årsmøde i Skole-Kirketjenesten den 5. november.

Den ledige præstestilling er slået op med ansøgningsfrist den 26. oktober. Der har været kontakt til provstiet om anvendelse af ledige midler til fornyelse af defekt vindue i velfærdsbygningen i Vennebjerg, oliering af vinduesrammerne i samme bygning samt anskaffelse af ny plænetraktor til Skallerup kirkegård.

Arbejdet med istandsættelse af kvaderstensmurene i Vennebjerg kirke er tilendebragt med meget tilfredsstillende resultat.

Der har været arbejdsmiljødrøftelse for samtlige medarbejdere, i hvilken forbindelse der er udarbejdet trivselspolitik og planlagt udfærdigelse af kemisk APV

2. Nye regler for udlejning af Sognegården taget til efterretning.

3. Alle de nødvendige indberetninger efter valgforsamlingen er foretaget.

4. Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal blev forelagt og taget til efterretning.

5. Se ovenfor under punkt 1. Pengene er bevilget og arbejdet igangsættes og plænetraktoren anskaffes. Søren Bendtsen, Leif Jensen og Ellen Barup finder ud af hvilken plæneklippermodel, der præcis skal anskaffes, dette set i forhold til, hvad udgifterne til nyt vindue og oliering af vinduerne bliver.

6. Per Lønborg Pedersen og arkitekt Therkel Bundgaard arbejder videre med udarbejdelse af projekt for anbringelse af klokker i Vennebjerg kirkes tårn samt etablering af automatringning.

7. Reguleringsplan for Vennebjerg kirkegård indsendes til godkendelse af provstiudvalget vedlagt anbefalingsskrivelse fra kirkegårdskonsulent Mogens Andersen.

8. Michael Bue og Inger Skamriis danner sammen med to medlemmer fra Mårup menighedsråd udvalg, der planlægger afvikling af gudstjenester og andet i forbindelse med Peder Madsens afsked, der vil blive markeret den 22. november. 

Mødet hævet kl. 21.50

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 2. september 2020 kl. 19.30 
DAGSORDEN

 

1

Orientering fra formanden

Orientering fra kirkeværgerne.

Orientering fra kassereren

Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

 

2

Forberedelser til valgforsamlingen 15/9.

 

3

Kirkesangerens ansøgning om kursus.

 

 

4.

Vedtagelse af ændring i nuværende gravstedsplan

 

5

Drøftelse af evt fredning af gravsted eller sten

 

6

Eventuelt

 

7

Lukket punkt

 

REFERAT
 

Afbud fra Jette Riisager

1. Menighedsrådet skal sammen med Mårup menighedsråd udfærdige opslag af den stilling, der bliver ledig efter Peder Madsens afgang. Inger Skamriis og Søren Bendtsen udfærdiger sammen med to medlemmer af Mårup menighedsråd udkast til opslag, som behandles på et fælles menighedsrådsmøde.

Der er behov for, at KirkeDV korrigeres i punkter vedrørende kalkning af kirkerne, idet behovet for kalkning ikke vil ændre sig hen over årene. Ny reguleringsplan for Vennebjerg kirkegård indsendes til provstiet.

Kirkens bygningssagkyndige og arkitekt Therkel Bundgaard undersøger mere præcist, om de nødvendige betingelser er til stede, for at den ny kirkeklokke kan anbringes sikkert i Vennebjerg kirkes tårn.

En række uforudsete reparationsarbejder på de gamle vinduer blev nødvendige i forbindelse med årets kalkning af Skallerup kirke. Renovering af tegltag på Skallerup kirke projekteres til udførelse i 2022.

Intet nyt fra kassereren.

Nyt forløb med kirkemusikalsk legestue, der forløber over 7 mandage, er for nylig startet i Skallerup kirke. Kirkemusikensemblet planlægger "Luk julefreden"-arrangement i Lønstrup kirke en af de første søndag i december.

2. Rådet drøftede muligheder for at skabe interesse for at flest mulige overvejer at lade sig opstille til det nye menighedsråd og i det hele taget møde op til valgforsamlingen den 15. september.

3. Kirkesangeren og kirkesangerafløserne kan for kirkekassens regning tilmelde sig kursus for kirkesangere i Aalborg den 5. oktober.

4. Revideret reguleringsplan for Vennebjerg kirkegård indsendes til provstiet. Gravstederne 17 og 29 skal også fremover kunne benyttes til begravelser, hvorfor en tidligere beslutning om det modsatte ophæves.

5. Rådet har modtaget forslag om, at et gravsted på Skallerup kirkegård registreres som bevaringsværdigt. Det undersøges nærmere, hvorvidt der kan gåes videre med  sagen, i betragtning af at der stadigvæk findes efterlevende nære slægtninge.

6. Det besluttedes, at der udgives et kirkeblad i nogenlunde den gammelkendte stil omkring 1. søndag i advent. Bladet skal dække perioden hen til omkring midten af februar. Det nye menighedsråd må træffe beslutning om, hvordan bladet fremover skal redigeres, fremstilles og distribueres.

7. Lukket punkt.

Mødet kl. 22.10. 


 

 
Menighedsrådsmøde fælles med Mårup menighedsråd i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 26. august kl. 19.00

 


DAGSORDEN

1. Orientering fra sognene om det forestående menighedsrådsvalg.

 

2. Status for de praktiske opgaver i forbindelse med sammenlægning af rådene.

 

3. Opsamling af erfaringer fra Gudstjenesterne i "Coronatiden"

 

4. Orientering om provstesynet.

 

5. Ny værtinde i Sognegården

 

6. Sognepræstens 40 års jubilæum

 

7. Evt.

REFERAT
 

Afbud fra Conny Skovsende og Jette Riisager.

1. Medlemmer fra hvert af rådene redegjorde for de tiltag, der er gjort for skabe interesse for at lade sig opstille til menighedsrådet.

2. Det kommende fælles menighedsråd kommer af praktiske grunde til at anvende Skallerup-Vennebjerg menighedsråds CVR-nummer. Der skal udfærdiges nye ansættelsesbreve for alle medarbejderne. Marianne Aune, som fremover bliver regnskabsfører for rådet, er meget behjælpelig med at få de praktiske forhold på plads.

3. Generelt har erfaringerne fra gudstjenesterne i "Coronatiden" været positive. Ved enkelte kirkelige handlinger har det været lidt kaotisk at få alt til at gå op.

Ved de gudstjenester og kirkelige handlinger, hvor menigheden ikke må synge med, medvirker i almindelighed en  ekstra kirkesanger.

4. Formændene orienterede fra provstiets budgetsamråd og fra provstesynene den 18. august.

5. Lis Thomsen varetager fremover opgaven som værtinde i Sognegården. Menighedsrådene takker Jytte Jakobsen for den solide indsats, hun har ydet gennem de år, hvor hun har varetage arbejdet.

6. Sognepræsten meddelte, at han søgt sin afsked med udgangen af året. Det betyder, at hans sidste tjenester bliver i ugen op til 1. søndag i advent. Menighedsrådet er indstillet på at få gjort tydeligt opmærksom på, at det er vigtigt at embedet fastholdes i samme form som hidtil. På baggrund af denne situation bliver det ikke aktuelt at markere 40-årsjubilæet. Poul Nielsen og Inger Skamriis laver sammen med Peder Madsen oplæg til den fremtidige model for produktion af kirkebladet. Poul Nielsen tilbyder at finde en model for den fremtidige redaktion af hjemmesiden.  

7. Det forventes ikke, at der kan afholdes hverken høstgudstjeneste, musikgudstjeneste eller julekoncert efter den sædvanlige model; men der forsøges at finde modeller, der gør det muligt alligevel at få festlige oplevelser ved de pågældende lejligheder.

Laila Tronsen orienterede om nye tiltag i arbejspladsvurderingsarbejdet.

Mødet hævet kl. 21.25

 
Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 5. august 2020 kl. 19.o0 


DAGSORDEN

1

Orientering fra formanden

Orientering fra kirkeværgerne.

Orientering fra kassereren

Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

 

2

Forberedelser til orienteringsmødet den 18. august

 

3

Forberedelser til kirkesynet den 19. august

 

4.

Eventuelt

 

5

Lukket punktREFERAT
 

Afbud fra Jette Riisager og Michael Bue

1. Kirkerne er blevet kalket. I samme forbindelse er reparationer på vinduer i Skallerup kirke foretaget. Reparationer af kvaderstensmure i Vennebjerg skrider planmæssigt frem. P.t. tørrer de åbne fuger, inden ny fugemasse kan fyldes i.

Jytte Jakobsen ønsker at ophøre med at være værtinde i Sognegården. Rådet imødekommer ønsket og takker for den solide indsats igennem de år, hun har været ansat.

Menighedsrådet har modtaget opfordring til permanent bevarelse af et gravsted på Skallerup kirkegård. Spørgsmålet tages op ved det forestående provstesyn.

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 blev forelagt og underskrevet.

Der anskaffes ny brandslange til brandskabet i Sognegården.

Kirkemusikalsk legestue starter inden for den nærmeste tid. Der bliver fremover direkte tilmelding til Lene Frederiksen, som leder legestuen.

Der afholdes medarbejdermøde onsdag den 26. august kl. 8.15.

2. Valgudvalgsformanden orienterede om det planlagte valgorienteringsmøde den 18. august.

Mødet annonceres ved de kommende søndages gudstjenester.

3. Der afholdes provstesyn onsdag den 19. august,  kl. 9 i Skallerup, kl. 10.30 i præstegården og sognegården - og kl. 12.30 i Vennebjerg.

4. Det ordinære menighedsrådsmøde den 2. september har undtagelsesvist kl. 19.30 som mødetidspunkt.

5. Intet.

Mødet hævet kl. 20.58

 


Ekstraordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 24. juni 2020 kl. 17.o0 

DAGSORDEN

1. Vedtagelse af budgetbidrag for 2021 
2. Vedtagelse af anskaffelse af AV-udstyr til Sognegården
3. Orientering om igangværende arbejde ved vennebjerg kirke
4. Evt.
5. Lukket punkt

 

REFERAT
Jette Riisager var fraværende med afbud. Ligeledes afbud fra medarbejderrepræsentanten.

1. Budgetbidrag for 2021 vedtaget. Påtegning:

Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516. Budget 2021. Bidrag budget afleveret d. 17-06-2020 14:24.

2. Der anskaffes AV-udstyr til Sognegården. Udgift ca. 26.000 kr. incl. moms.

3. Kalkning af Vennebjerg kirke skrider planmæssigt frem. Reparation af væg i Vennebjerg kirkes kor igangsættes i indeværende uge.

4. Der åbnes for adgang til kirkerne i tiden mellem morgen- og aftenringningerne. For at mindske smittefare spændes der  snore ud, som forhindrer at besøgende kan komme rundt i alle hjørner af kirkerne. Der vil være adgang til at sidde på en/to bænk(e).

Mødet hævet kl. 17.40.
Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 3. juni 2020 kl. 19.o0 

DAGSORDEN

1

Orientering fra formanden

Orientering fra kirkeværgerne.

Orientering fra kassereren, herunder forberedelse af budget 2021.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

 

2

Orientering om genåbningen af kirkerne - og erfaringer i den forbindelse (Peder, Ellen og Jytte m.fl.)

 

3

Orientering om mulig udgift til konfirmandkørsel.

 

4

Forberedelser til orienteringsmødet, der er planlagt til18. august

 

5

Eventuelt

 

6

Lukket punkt


REFERAT
 

Afbud fra Søren Bendtsen

1. Ansøgning om ny kirkeklokke er endelig afsendt fra Aalborg Stift.

KirkeDV skal gennemgås, så der af hensyn til budgetlægningen kan sættes dækkende tal på de forventede udgifter til opgavernes udførelse.

Der afholdes provstesyn onsdag den 19. august.

Der sættes midler af til, at konfirmanderne fremover kan køres til forberedelse fra friskolen og tilbage.

Der sættes midler af til anskaffelse AV-udstyr til Sognegården. Tilbud fra AV-Center, Nr. Sundby, undersøges nærmere. Beslutning om  hvilken løsning, der vælges, træffes på kommende , ekstraordinært møde.

Arkitekt Therkel Bundgaard, der har tilsyn med renoveringen af korvæggen i Vennebjerg, har orienteret om, at arbejdet sættes i gang i den nærmest følgende tid.

Græsset i Sogneskoven er blevet klippet, så offentligheden har bedre adgang til opholdspladsen midt i skoven.

Der følges op på opgaver, der skal løses i og ved Skallerup kirke.

Marianne Aune har sammen med kassereren og formanden udarbejdet et udkast til budget for 2021. Dette blev gennemgået. Endeligt budgetbidrag vedtages på kommende menighedsrådsmøde. Kirkeværgerne, formanden og graveren gransker KirkeDV-opgaver inden det endelige budgetmøde.

Der ydes et tilskud til den lokale KFUM-spejdergruppe i 2020, stort kr. 3.000.

Der afholdtes medarbejdermøde den 26. maj, hvor spørgsmål i relation til coronasituationen blev drøftet. Arbejdsmiljømøde for medarbejdergruppen er på grund af corona-situationen udsat til senere på året.

2. Genåbningen af kirkerne efter corona-lukningen er forløbet tilfredsstillende. Små justeringer kan være nødvendige hen ad vejen.

3. Se ovenfor.

4. 18. august kl. 19 afholdes orienteringsmøde om menighedsrådsvalget på friskolen.

Valgudvalget projekterer nærmere.

5. Spørgsmålet om evt. udvidet åbning af kirkerne i dagtimerne tages op på det næstkommende møde.

Ekstraordinært menighedsrådsmøde med vedtagelse af budgetbidrag afholdes onsdag den 17. juni kl. 17.

6. Lukket punkt. Mødet hævet kl. 21.20

 

Ekstraordinært fælles menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke tirsdag den 19. maj 2020 kl. 9.o0 

DAGSORDEN

1. Drøftelse og beslutning om praktiske forholdsregler i forbindelse med åbning af kirkerne og afholdelse af gudstjenester

2. Ny dato for orienteringsmøde. Provstiet anbefaler tirsdag d. 18. august.

3. Orientering fra sognene

4. Evt

REFERAT

Afbud fra Michael Bue Nielsen, Søren Bendtsen og Jette Riisager.

1. Der afholdes gudstjenester igen fra Kristi himmelfarts dag. Ved gudstjenesterne kl. 10.30 afholdes nadver, hvor alle myndighedernes krav om foranstaltninger for at modvirke smitte med corona-virus overholdes. Der bruges sangblade. Salmebøgerne lægges væk.

Til daglig holdes kirken lukket. Dog vil der efter nærmere aftale med graverne kunne gives adgang for selskaber ved andre lejligheder.

Graverne måler op, hvor mange der helt konkret kan deltage ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Fra på torsdag den 21. maj vendes tilbage til de sædvanlige aftenringetider ved alle kirkerne.

Peder Madsen laver udkast til opslag om adgangsregler til kirken.

2. Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg afholdes på Friskolen tirsdag den 18. august kl. 19.

3. Budgetønsker skal afleveres til provstiet senest den 15. juni. Gravere, kirkeværger og præstegårdsudvalget er opmærksomme på påtrængende opgaver, som ikke kan vente på at blive synsudsatte ved de indtil videre udsatte provstesyn. Der bør installeres projektor Sognegården, der kan bruges trådsløst.

4. Evt.

Mødet hævet kl. 10.40

 

 

 

 

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 13. maj 2020 kl. 19.o0 
(som følge af risikoen for coronasmitte blev mødet afholdt som videomøde) 


DAGSORDEN
1. Orientering fra formanden
Orientering fra kirkeværgerne.
Orientering fra kassereren, herunder forberedelse af budget 2021.
Orientering fra   medarbejder-  repræsentanten.
2. Drøftelse af tiltag i forbindelse med genåbningen af kirkerne 18/5.
3. Forberedelser til orienteringsmødet, der er planlagt til 9/6.
4. Eventuelt.
 
 
REFERAT

Jette Riisager havde forud for mødet meddelt ikke at kunne deltage.
1 Formanden orienterede om, hvordan arbejdet i og omkring kirkerne har fungeret i den tid, hvor der har skulle iagttages særlige regler i forbindelse med corona-pandemien, og udtrykte tak og tilfredshed med, hvordan de ansatte har varetaget deres opgaver.
Kirkeværgerne kunne oplyse: Fredag eller mandag kan der forventes orientering om de tilbud, der er indgivet på renovering af østgavlen i Vennebjerg kirkes kor, herunder også, hvad arkitekthonoraret kan forventes at beløbe sig til.
Klokkestablen i Vennebjerg (især to af "benene") er i en tilstand, der gør en renovering påkrævet inden alt for længe. Der søges skaffet et overblik over, hvad udgifterne vil beløbe sig til.
Nedløbsrør ved Skallerup kirke forsynes ved først givne lejlighed, evt. i forbindelse med kalkningen, med gitre, for at hindre, at der samles blade i afløbsbrønden.
Michael Bue indsender inden 18. maj redegørelse om, hvilke tiltag af energibesparende art, der inden for den nuværende menighedsrådsperiode er taget ved kirkerne og i sognegården, herunder bl.a. installering af varmepumpe i sognegården og udvidet anvendelse af LED-pærer til belysning inde og ude.
Kassereren kontakter regnskabsføreren med henblik på at få ikke udførte KirkeDV-opgaver medtaget i budgettet for 2021.
Det overvejes i hvert enkelt tilfælde, om den i KirkeDV anslåede pris for  opgavens udførelse svarer til, hvad den p.t. forventes at kunne beløbe sig til.
Der indføres en årlig udgift til "vedligeholdelse" af det elektroniske kirkegårdskort på ca. 2.400 kr. pr. kirke.
2. Der afventes nærmere oplysninger om, hvad den næste fase i den aktuelle corona-strategi, der fra den 18. maj
også skal omfatte kirkerne, kommer til at indebære af retningslinjer. I udgangspunktet forventer menighedsrådet, at der kan afholdes gudstjenester fra og med Kristi himmelfarts dag. I forventning om, at der foreligger mere præcise retningslinjer mandag den 18. afholdes menighedsrådsmøde sammen med Mårup menighedsråd tirsdag den 19. maj kl. 9, da det vil være væsentligt, at der kommer til at gælde de samme regler ved alle tre kirker i pastoratet.
Hvad angår eftermiddagsringningen foreslås, at der efter Kristi himmelfarts dag vendes tilbage til de sædvanlige ringetider.
3. Orienteringsmødet om det kommende menighedsrådsvalg, der skulle have været afholdt i april, men efterfølgende nationalt blev flyttet til den 9. juni, kan nu efter menighedsrådenes eget valg flyttes til senere, men skal senest afholdes den 21. august. Nærmere beslutning i den anledning træffes sammen med Mårup menighedsråd, herunder også beslutning om hvor mødet kan afholdes under overholdelse af de retningslinjer, der på det pågælden tidspunkt måtte gælde om større forsamlinger af mennesker på samme sted.
4. Evt. Der var enighed om, at formanden kan kontakte Friskolen og gøre opmærksom på, at skolen er velkommen til i påkommende tilfælde også at tænke kirkerne og Sognegården ind i det, hvis der er undervisningsopgaver, det i forbindelse med den begyndende åbning af skolen efter den omfattende lukning i forbindelse på corona-pandemien kan give mening at henlægge hertil.
  

 

Ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 7. april 2020 kl. 19.o0  

DAGSSORDEN

 

1. Orientering fra formanden

    Orientering fra kirkeværgerne.

    Orientering fra kassereren

    Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

 

2. Eventuelt

 
REFERAT
 

 

I respekt for sundhedsmyndighedernes påbud om så vidt muligt ikke at samles for bedst muligt at forebygge smittefare i forbindelse med den for tiden herskende corona-pandemi, blev mødet afholdt som telefonmøde.

Afbud fra Jette Riisager og Conny Skovsende. Begge forhindret af arbejde.

1. Der lægges gudstjenester på Facebook og Youtube, da de ordinære gudstjenester er aflyst indtil den 10. maj. Der er brug for lidt tydeligere information om, hvordan man finder gudstjenesterne.

Konfirmationen er udsat til søndag den 16. august.

Orienteringsmødet om menighedsrådsvalget den 12. maj er udsat.

Der er indhentet tilbud på algefjerning på tagene ved begge kirker. Arbejdet udføres i forbindelse med den forestående kalkning.

Provstesynene den 5. maj udsættes til en dato, der udmeldes senere.

Der skal være opmærksomhed på klokkestabelen i Vennebjerg.

Kvartalsregnskabet ser godt ud.

2. Intet

Mødet hævet kl. 19.40Ordinært FÆLLES menighedsrådsmøde sammen med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 11. marts kl. 19.00DAGSORDEN


1

Anni Sloth orienterer om ændringer der skal foretages i forbindelse med sammenlægningen af menighedsrådene, ansættelsesbreve, cvr-numre m.m.

 

2

Orientering fra kirkeværgerne.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

Orientering fra formændene

 

3

Orienteriing fra udvalget, der arbejder med at revidere reglerne for udlejning af Sognegården.

Informationstavle ved Klangshøj

 

4

Status for ibrugtagningen af E-boks

 

5. Eventuelt


REFERAT

Allan Normann Sørensen var fraværende med afbud.

1. Personalekonsulent Anni Sloth orienterede om de personalemæssige konsekvenser af den kommende sammenlægning af pastoratets menighedsråd. Nye ansættelsesbreve skal udfærdiges for alle ansatte. Eventuelle ændringer i ansættelsesvilkårene kan aftales og indføjes i ansættelsesbrevene. Personalekonsulenten, kontaktpersonerne og formændene mødes senere på året for at få udarbejdet disse. Regnskabsførerne inddrages i processen med oprettelse af nyt fælles CVR-nummer. De to eksisterende råd udarbejder hver deres budget for 2021. Fra årets begyndelse lægges de to budgetter sammen til ét.

2. Kirkeværgerne orienterede om aktuelle aktiviteter og planlagte opgaver.

Der afholdes medarbejdermøde onsdag den 25. marts kl. 8.15. Formændene deltager. Der skal bl.a. drøftes nye forhold vedrørende APV.

Formændene orienterede om planlægningen af orienteringsmødet om det kommende menighedsrådsvalg. Det fælles valgudvalg for Skallerup-Vennebjerg består af Inger Skamriis (der er udvalgets formand), Michael Bue Nielsen og Conny Skovsende. Valgudvalgene holder fælles møde den 14. april kl. 16 for videre planlægning.

3. Udvalget redegjorde for det arbejde, der indtil videre er gjort. Et færdigt forslag forelægges i nærmeste fremtid.

4. Arbejdet med indfasning af e-boks for administration vedrørende gravstederne skrider godt frem for alle tre kirkegårde.

5. Næste fællesmøde afholdes onsdag den 26. august kl. 19.

Der fremkom forslag om anskaffelse af tillægget "100 salmer".

Mødet hævet kl. 20,55.
 

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke torsdag den 4. marts 2020 kl. 19.o0 

DAGSORDEN

1

Orientering fra formanden, herunder orientering om status for planlægning af menighedsrådsvalget

Orientering fra kirkeværgerne.

Orientering fra kassereren

Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

 

2

Underskrivelse af årsregnskab for 2019

 

3

Orientering om informationstavle ved Klangshøj

 

4

Gennemgang af datoer for kommende menighedsrådsmøder

 

5

Eventuelt

 

6

Lukket punkt.

 

REFERAT
 

Alle medlemmer var mødt.

1. Formanden orienterede om et par åbne spørgsmål vedrørende menighedsrådsvalget og fortalte i øvrigt om, hvad der er planlagt for orienteringsmødet den 12.maj. Kurt Jensen, Dybvad er ansat som ny gravermedhjælper.

Kirkeværgen for Skallerup orienterede om, hvordan der arbejdes videre for handling på udbedring af skader på tegltag over kirkens kapel.

Kirkeværgen for Vennebjerg forventer at de nye udendørslamper sættes op snarest; lamperne - og arbejdet - er bestilt. Der afventes svar fra sagkyndige om udbedring af fugeskaderne  på korets kvadermure. Den 12. marts sås der græs på Klangshøj.

Der er indkøbt ny computer til graveren. Der arbejdes videre med at få etableret elektronisk varmestyring i Vennebjerg kirke.

Intet nyt fra kassereren.

Medarbejderne havde en meget vellykket personalefest den 28. februar.

2. Årsregnskab for 2019 blev godkendt og underskrevet. Påtegnet: Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Regnskab 2019, Afleveret d. 02-03-2020 11:17

3. Der bestilles ny orienteringstavle om Klangshøj til erstatning af den gamle, som efter arkæologiske undersøgelser har vist sig at indeholde misvisende information.

4. Menighedsrådets ordinære møde i april flyttes til tirsdag den 7. april. I øvrigt afholdes møder den onsdag den 6. maj, onsdag 3. juni og onsdag den 5. august.

5. Evt. Intet.

Mødet hævet 20.30Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.30

DAGSORDEN

 

1
Orientering fra formanden

Orientering fra kirkeværgerne

Orientering fra kassereren

Orientering fra medarbejderrepræsentanten

 

2

Beslutning om merudgift til varmestyring

 

3

Gennemgang af regnskab 2019 v. Marianne Aune - materiale udleveres på mødet

 

4

Drøftelse af punkter til "fælles menighedsrådsmøde"

 

5

Eventuelt

 

6

Lukket punkt

 


REFERAT


 

Alle medlemmer var mødt

1. Valgudvalget har deltaget i valgkursus. 12. maj afholdes offentligt orienteringsmøde. 15. september er der valgforsamling, hvor valget afvikles. Pastoratets to valgbestyrelser orienterer yderligere ved det kommende fællesmøde. - Distriktsforeningens forårsmøde afholdes lørdag den 7. marts i Brønderslev Sognegård. Tilmelding til formanden senest torsdag den 27. februar.

Kirkeværgen ved Vennebjerg kirke, formanden og den bygningssagkyndige har haft forberedende møde med arkitekt Therkel Bundgaard samt lydtekninger om udarbejdelse af projekt for ophængning af klokker i Vennebjerg kirkes tårn. Der er truffet aftale om får, der kan afgræsse græsarealer ved Vennebjerg kirke. Der træffes foranstaltning til at bringe indhegning og strøm til denne i fuld funktionsdygtig stand.

Der er fuld enighed i menighedsrådet om, at den hidtidige ordning med, at lokale grupper, der har et formål, der henvender sig til den brede offentlighed og ikke står i modsætning til det, kirken står for, kan samles i Sognegården uden at skulle betale husleje.

Kirkemusikalsk legestue mødes 6 gange inden påske.

Der afholdes sammenkomst i Sognegården for medarbejderne fredag den 28. februar.

2. En del af de frie midler anvendes til etablering af varmestyring i Vennebjerg kirke.

3. Regnskabsføreren fremlagde udkast til årsregnskab for 2019. Regnskabet udviser et overskud på kr. 101.361,27.

Der træffes beslutning om disponering af disse frie midler før endeligt årsregnskab fremlægges og godkendes på det ordinære menighedsrådsmøde i marts.

4. Spørgsmål vedrørende menighedsrådsvalget drøftes på fællesmødet. Samtlige medlemmer af menighedsrådet er medlemmer af valgbestyrelsen i det sogn, de er valgt i. I Skallerup er Michael Bue formand for valgbestyrelsen, i Vennebjerg sogn er Inger Skamriis formand for valgbestyrelsen.

5. Evt.  Intet

Mødet hævet kl. 21.50

 

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 8. januar 2020 kl. 19.00


DAGSORDEN
 

1. Orientering fra formanden

    Orientering fra kirkeværgerne.

    Orientering fra kassereren

    Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

 

2. Beslutning om ny belysning på kirkegården.

 

3. Inskription til erstatnings/suppleringsklokken

 

4. Distriktsforeningens generalforsamling og valgkursus 5.februar.

 

5. Eventuelt


REFERAT
 

1. Menighedsrådsmødet i februar flyttes til torsdag den 6. februar kl. 19.30.

Der er truffet beslutning om at indføre e-boks-løsning for administration af gravsteder, gravstedsbreve og korrespondance i forbindelse med betaling af forskellige ydelser i den forbindelse.

Blytaget på taget på Skallerup kirkes kor skal holdes under observation, da det kun har begrænset levetid.

Efter aftale med provsten igangsættes processen, der sigter mod en snarlig reparation af defekte fuger i kvaderstensmurværket  på Vennebjerg kirke kor. Der afholdes opstartsmøde med ingeniør og arkitekt den 27. januar.

Der laves lydprøver ved Vennebjerg kirke til undersøgelse af,  hvordan lyden kan forventes at komme ud af glamhullerne efter ophængning af kirkens klokke i tårnet.

Garantien for kirkernes løvsuger forventes forlænget med et halvt år.

Juleaftensgudstjenesterne afvikledes uden problemer.

Der er indkøbt to nye foldemadrasser til Skallerup kirke til brug ved kirkemusikalsk legestue, der er meget velbesøgt.

Det vedtages, at der medvirker musikpædagog ved Sognekorets først prøveaften efter nytår 2021. Der indkøbes supplerende termokander til Sognegården.

Der afholdes medarbejdermøde onsdag den 25. marts kl. 8.15.

Regnskabsinstruks blev underskrevet.

2. Rådet har indkredset to mulige pullertlamper, der kan bruges på kirkegården. Kirkeværgen, Søren Bendtsen og graveren træffer endelig beslutning efter indhentning af yderligere oplysninger om lysspredeevnen.

3. Det besluttes, at følgende ønskes som inskription på den nye kirkeklokke, der søges midler til til Vennebjerg kirke: Lyksaligt det folk, som har øre for klang herovenfra.

4. Distriktsforeningen afholder generalforsamling og valgkursus i Sindal sognegård torsdag den 5. februar kl. 17.30. Tilmelding gennem formanden senest søndag den 12. januar.

5. Evt.

Mødet hævet kl. 20.56

 

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke torsdag den 7. november kl. 19.00DAGSORDEN

1: - Valg / konstituering

 

2: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren. Hrerunder underskrivelse af budget for 2020

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

    - Orientering fra præstegårdsudvalg

 

3: - Mødekalender for 2020

 

4: - Brandvagt i Skallerup og Vennebjerg kirker Jul og Nytår

 

5: - Eventuelt.

 

6: - Lukket punkt


REFERAT

1. Ved hemmelig afstemning genvalgtes Inger Skamriis Andreassen som formand og Michael Bue Nielsen som næstformand for menighedsrådet i det kommende kirkeår.

2. Kassereren fremlagde kvartalsrapport for 3. kvartal 2019, som blev taget til efterretning uden kommentarer. Beløb afsat til udvendig belysning anvendes først i næste kalenderår. Restbeløb afsat til maling af velfærdsbygning på Vennebjerg kirkegård overføres  ligeledes.

Endeligt budget for 2020 blev vedtaget. Påtegning: Skallerup-Vennebjerg menighedsråd. CVR-nr. 78939516. Budget 2020. Endeligt budget afleveret d. 01-11-2019 09:08.

Michael Bue orienterede om igangværende og afsluttede projekter i Skallerup kirke. Skade på tårnets blytag er udbedret. Korets blytag er af så gammel dato, at der inden for en kortere årrække sikkert må påtænkes en fornyelse. Ved forårets kirkesyn tages taget nærmere i øjesyn. Det undersøges nærmere, hvordan budgettet kan forventes at blive for den kommende renovering af tagene over kirkens sakristi og våbenhus. Billigste tilbud på energioptimering af udvendig belysning samt diverse mindre elarbejder ved Skallerup kirke er accepteret.

Sørens Bendtsen deltager i møde, hvor der  sammen med Mårup menighedsråd findes frem til model og pris for et  muligt alternativ til den ikke helt tilfredsstillende løvsuger, som Skallerup og Vennebjerg kirker har sammen med Lønstrup kirke.

Det bevilges at der for kirkekassens regning ved Sognekorets første korprøve i 2020 medvirker sangpædagog.

3. Datoer for menighedsrådsmødet i 2020: 8. januar, 5. februar; 4. marts; 1. april; 6. maj; 3. juni; 5. august; 2. september; 7. oktober; 4. november, 25. november.

4. Følgende er brandvagter i juletiden: Juleaften i Skallerup kirke kl. 13.30: Conny;   Juleaften i Vennebjerg kirke kl. 14.45: Søren;   2. juledag kl. 10.30 i Vennebjerg: Inger; Julesøndag kl. 13.30 i Skallerup: Michael;   Nytårsdag i Vennebjerg kl. 10.30: Michael;   Hellig tre kongers søndag i Skallerup kl. 10.30: Leif.

5. Forslag til klokkeinskription drøftes på førstkommende menighedsrådsmøde. Menighedsrådet fastholder tidligere menighedsråds beslutning om, at man ikke henstiller sten fra nedlagte gravsten i lapidarium.

Mødet hævet kl. 21.17

 

Fælles menighedsrådsmøde med Mårup menighedsråd i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 30. oktober kl. 19.00
DAGSORDEN

1: - Orientering fra formændene

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra præstegårdsudvalget

 

2:  Status for Menighedsrådsvalget

 

3:  Orientering om "sikker post"

 

4:  Orientering om løvsuger

 

5:  Forslag om opsættelse af projektor i Sognegården

 

6:  Eventuelt.

 

7: Lukket punkt


REFERAT

Afbud fra Michael Bue Nielsen, Allan Normann Sørensen og medarbejderrepræsentanten. Desuden var Søren Bendtsen fraværende.

1. Formændene for de to menighedsråd orienterede om igangværende arbejder og  projekter i de respektive sogne.

I forbindelse med orienteringen blev der gjort opmærksom på, at en fejlagtig angivelse i referat fra menighedsådsmøde den 3. oktober 2019 for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd måtte berigtiges. Det drejer sig om bemærkning om kalkning af Vennebjerg kirke. I  referatet står, at kalning ikke skønnes nødvendig FOR 2020. Rettelig burde teksten lyde, at kalkning ikke skønnes nødvendig FØR 2020

Et udvalg bestående af Poul Nielsen, sognepræsten og sognegårdens værtinde udarbejder forslag til nye vedtægter om brug af Sognegården inden næste fælles menighedsrådsmøde.

Kirkeværgerne orienterede om aktuelle arbejdsopgaver.

Frank Normann Sørensen orienterede som ny  præstegårdsudvalgsformand om præstegården.

2. 12. maj 2020 holdes valgforsamling vedr. valg til det fælles menighedsråd for hele pastoratet, der træder i funktion fra 1. søndag i advent 2020. Poul Nielsen, Inger Skamriis og Michael Bue laver et oplæg til beslutning på det næste fælles menighedsrådsmøde. Poul Nielsen indkalder udvalget.

3. Graverne og formændene finder en fælles løsning for, hvordan der fremover mest hensigtmæssig udsendes regninger, der overholder gældende forskrifter vedr. personfølsomme  oplysninger til gravstedsejere.

4. Kirkegårdenes fælles løvsuger, der blev anskaffet april 2018, giver løbende problemer. Poul Nielsen og graverne tager et møde med sælgeren for at nå frem til en tilfredsstillende løsning.

5. Der er enighed, om at der behov for nyt, tidssvarende trådløs AV-udstyr i Sognegården. Inger Skamriis undersøger mulighederne.

6. Der bliver sogneaftener 16. januar, 20. februar, 8. oktober  og 12. november 2020. Desuden bliver der sangaften den 26. marts og musikgudstjeneste i Lønstrup kirke den 3. marts 2020. Flere arrangementer er under planlægning.

Næste fælles menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 11. marts.

Mødet hævet kl. 21.00

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 2. oktober kl. 19.00

DAGORDEN

1. Orientering fra formanden
    Orientering fra kirkeværgerne
    Orientering fra kassereren
    Orientering fra   medarbejderrepræsentanten.

 

2. Invitation til Distriktsforeningens efterårsmøde.
 

3. Eventuelt

 

4. Lukket punkt.REFERAT

Michael Bue Nielsen var fraværende

1. Der er foretaget algebehandling af tegltag på Vennebjerg kirke for at undgå, at der finder misfarvning sted af murværket i forbindelse med regnvejr. Kirkens bygningssagkyndige har besigtiget Vennebjerg kirkes granitmurværk og er kommet med en række anbefalinger til udbedring af fugeskader. Kalkning skønnes ikke at være nødvendigt for 2020. Overslagspriser for det øvrige arbejde forventes senest medio oktober. Repræsentanter fra Stiftsøvrigheden, Nationalmuseet og provstiet ser på tårnet og murværket den 24. oktober kl. 13.50. Stiftsøvrigheden efterlyser hvilken tekst, der ønskes på ny klokke i Vennebjerg kirke. Spørgsmålet sættes til vedtagelse på næstkommende menighedsrådsmøde. Der fremskaffes pris på mulig bredbåndstilslutning af kirkerne. Leif Jensen undersøger spørgsmålet.

Det undersøges, hvad der evt. vil kunne plantes til læ ved vestenden af Vennebjerg kirkes parkeringsplads.

Revisionsprotokollat vedrørende regnskab for 2018 blev forelagt og underskrevet.

Gambia-nørkleklubben nedlægges. Der fortsættes sidste onsdag i hver måned i Sognegården, hvor der strikkes til andre godgørende formål.

Alt er planlagt til "På sangens vinger" torsdag den 3. oktober.

2. Distriktsforeningen afholder efterårsmøde den 10. oktober. Formanden sørger for fælles tilmelding. Frist for tilmelding: 3. oktober.

3. Det ordinære menighedsrådsmøde i november afholdes torsdag den 7. november kl. 19.

Et par spørgsmål rejst af et par borgere i Vennebjerg sogn vedrørende lapidarium og en bænk med bord ved Klangshøj tages til drøftelse på det ordinære møde i november måned.

Spørgsmål vedrørende udsendelse af henvendelser med personfølsomme oplysninger gennem e-boks tages med i dagsordenen for fællesmødet den 30. oktober.

Der afholdes møde i aktivitetsudvalget tirsdag den 15. oktober kl. 16. Jette Riisager deltager i mødet.

4. Lukket punkt.
Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 4. september kl. 19.00

DAGSORDEN

1:  - Orientering fra formanden
     - Orientering fra kirkeværgerne.
     - Orientering fra kassereren
     - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.
2: Punkter til fælles menighedsrådsmøde

3: Nedsættelse af planlægningsudvalg for sammenkomsten  for menighedsåd og personale.

4: Udarbejdelse af svarbrev til stiftet.

5: Eventuelt

6: Lukket punkt.


REFERAT

Michael Bue Nielsen fraværende med afbud. Jette Riisager deltog som nyt medlem af menighedsrådet efter at Martin Herold er udtrådt.


1. Valg af ny kirkeværge for Vennebjerg kirke, der ved en forglemmelse  ikke var kommet med som punkt på dagsordenen, vedtoges at behandles som punkt 1.a på dagsordenen for indeværende møde.

På baggrund af skrivelse fra Nationalmuseet om reparation af skader på Vennebjerg kirkes korgavl tages der skridt til af fremskynde arbejdet med at udbedre skaderne.

Der aftales møde med den bygningssagkyndige for at få en vurdering af behovet for nødvendig kalkning af udvendigt murværk på Vennebjerg kirke.

Der afholdes provstesyn 5. maj 2020 kl. 9 i Skallerup, 10.30 i præstegården og sognegården og 12.30 i Vennebjerg.

Menighedsrådets valgte kasserer har ferie fra den 11. til den 23. september.

Kirkesangeren og to af kirkesangerafløserne deltager for kirkekassens regning på kursus i Folkekirkens Hus den 30. september.

Kirkemusikalsk legestue er startet i mandags med meget fin deltagelse. Der bliver yderlige seks mandage i samme regi i løbet af efteråret.

Præstegården og Sognegårdens tilslutning til det kommunale kloaksystem er tilendebragt. Efterfølgende skal der efter forlangende for vandselskabet opsættes vandmåler, der måler vandforbruget på Skallerup kirkegård.


1.a. Leif Jensen valgtes som ny kirkeværge for Vennebjerg kirke.


2. Følgende punkter ønskes behandlet på fællesmødet den 30. oktober: Revision af vedtægter for brug af Sognegården.


3. Der nedsattes udvalg for menighedsrådenes fælles sammenkomst (for rådsmedlemmer og medarbejdere) fredag den 1. november i Sognegården bestående af Inger Skamriis og Jette Riisager.


4. Oplæg til svar på klage indgivet til Aalborg Stift blev drøftet. Oplægget tilrettes og godkendes i menighedsrådet og sendes derefter til stiftet.


5. Eventuelt. Ellen Barup og Jesper Christensen deltager i Kirkens Forum i Fredericia den 26. september.


6. Lukket punkt.Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 7. august kl. 19.00


DAGSORDEN

1. Behandling af anmodning om udtrædelse af menighedsrådet.

 

2. Valg af kirkeværge for Vennebjerg Kirke samt planlægning af møde om overdragelse af opgaver

 

3.  - Orientering fra formanden

     - Orientering fra kirkeværgerne.

     - Orientering fra kassereren

     - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

  

4. Eventuelt

 

5. Lukket punkt.

 


REFERAT
 

Martin Herold var fraværende med afbud. Førstesuppleanten har på grund af ferie ikke haft mulighed for at deltage i mødet

1. Martin Herold har anmodet om at udtræde af menighedsrådet. Menighedsrådet imødekommer enstemmigt anmodningen.

2. Valg af ny kirkeværge ved Vennebjerg kirke udsættes til det ordinære menighedsrådsmøde i september, hvor det forventes, at rådet er fuldtalligt. Eventuelle uopsættelige kirkeværgeopgaver indtil da varetages af formanden i samråd med kirkeværgen for Skallerup kirke.

3. Det skønnes, at skaderne i Vennebjerg kirkes kors østgavl er så fremskredne, at arbejdet med udbedrelsen heraf fremskyndes, hvorfor provstiet anmodes om, at der stilles midler til rådighed herfor senest i 2020. Der tages kontakt til den tidligere kirkeværge for opdatering om status for opgaven.

Velfærdsbygningen ved Skallerup kirke er blevet malet.

Arbejdet med projektering af renovering af tegltage over våbenhus og sakristi i Skallerup skrider planmæssigt frem.

Der opsættes skilt om forbud mod campering på parkeringspladsen ved Skallerup kirke.

Kvartalsrapporten blev forelagt og gav ikke anledning til kommentarer.

En ny runde kirkemusikalsk legestue begynder første mandag i september.

Nørkeklubben overvejer, om der kan findes nyt formål at støtte. Der søges en afklaring i løbet af efteråret.

4. Rådet tilslutter sig, at der der laves sammenkomst for pastoratets to menighedsråd og de ansatte 1. november i Sognegården.

Den 17. august afslutter Horne Efterskole pilgrimsvandring i Skallerup kirke. Inger Skamriis er til stede og tilser, at stedet efterlades i god stand.

5. Lukket punkt
Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 27. juni kl. 19.00

DAGSORDEN

1: - Behandling af anmodning om

      udtrædelse af menighedsrådet.

2. - Valg af næstformand, medlem

      til præstegårdsudvalget,

      kontaktperson og valgudvalget

      for Skallerup sogn.

3. - Udarbejdelse af svarbrev til

      provsten vedr. mulig

      procedurefejl

4. - Orientering fra formanden

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra kassereren

    - Orientering fra

      medarbejderrepræsentanten.

5 : - Budgetbidrag 2020

6: - Politik vedr. udbud af indkøb og

      opgaver. (udsættes evt. til

      næste møde)

7: - Ekskursion/sammenkomst for

      menighedsråd og medarbejdere

      2019.

8 - Status for arbejdet vedr. fælles

     menighedsråd.

9: - Eventuelt
10: - Lukket punkt.

REFERAT

 

Niels Jakob Hansen fraværende med afbud. Leif Rusbak Jensen til stede som 2. suppleant. Førstesuppelanten er flyttet fra Skallerup sogn siden menighedsrådsvalget.

1. Niels Jakob Hansen har anmodet om at træde ud af menighedsrådet. Anmodningen blev enstemmigt ímødekommmet. Som konsekvens af denne beslutning indtræder Leif Rusbak Jensen permanent medlem af menighedsrådet. Denne undskrev i samme forbindelse menighedsrådsløftet.

2. Den hidtidige næstformand, Inger Skamriis Andreasen

fungerer indtil næste kirkeår som formand. Som næstformand valgtes Michael Nielsen. Søren Bendtsen valgtes som kontaktperson. Leif Rusbak Jensen valgtes som medlem af præstegårdsudvalget. Michael Bue Nielsen indtræder i valgudvalget. Det er fortsat formanden og den valgte kasserer, der er underskriftsberettigede, hvad angår retslige dokumenter, lånedokumenter og lignende.

3. Martin Herold har indgivet klage over procedure i forbindelse med en entrepenøropgave ved præstegården.

Flertallet (i alt 6 medlemmer) af menighedsrådet afviser klagen som ubegrundet. Martin Herold fastholder  at han ikke ser, at man har overholdt habilitetsspørgsmålet i den pågældende sag, som hører under præstegårdsudvalget, samt, at beslutningen om valg af entrepenør og opgavens pris dermed ikke er besluttet af menighedsrådet, hvor det ikke har været til beslutning, jf. referater fra møder. Det kloákarbejde, det drejer sig om, bringes til udførelse efter det mest fordelagtige tilbud. Udgiften beløber sig til 30.000 kr. + moms.

4. Der indhentes nye tilbud på ny eltavle + andre elinstallationer ved Skallerup kirke.

Der arbejdes videre med at finde løsning på reparation af blytag på Skallerup kirkes tårn og reparation af våbenhusets tag.

Kirkeværgen i Vennebjerg undersøger stadigvæk hvordan man finder den rigtige fagmand(arkitekt eller ingeniør) til at udarbejde projekt for reparation af den østvendte kvaderstensmur i Vennebjerg kirkes kor.

Der er indkøbt nyt elhegn til Vennebjerg kirke.

Menighedsrådet sørger for at der er strømførende hegn omkring det areal, tilhørende Vennebjerg kirke, som afgræsses af kvæg. Derimod er det ejeren af kvæget, der har ansvaret for at fjerne græs- og anden vækst, der kan bevirke, at hegnet ikke virker.

Intet nyt vedrørende erstatningsklokken i Vennebjerg.

Intet særskilt nyt fra kassereren og medarbejderrepæsentanten. Næstfølgende medarbejdermøde afholdes onsdag den 14. august kl. 8.15.

5. Der er indsent en række ønsker vedr. budget 2020. Disse gælder den regelmæssige kalkning af begge kirker samt reparation af tegltag over våbenhus og kapel i Skallerup.

Martin Herold træffer aftale med den murer, der skal udføre kalkningen, om hvornår arbejdet kan sættes i gang i indeværende år. Rådets budgetbidrag indsendes med påtegningen: Skallerup -Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Budget 2020, Bidrag budget afleveret d. 12-06-2019 13:11

6. Punktet udsættes til der fra provstiet foreligger svar på den sag, der er behandlet under punkt 3.

7. Der er et klart ønske om, at der årligt arrangeres et fælles socialt arrangement, hvor begge pastoratets menighedsråd og alle medarbejdere inviteres til at deltage. Det skønnes, at der bliver flest deltagere, hvis arrangementet har form af en sammenkomst med spisning i Sognegården.

8. Provstiet har godkendt planerne om sammenlægning af pastoratets menighedsråd. De nødvendige skridt, der skal tages som følge heraf, bliver taget efterhånden, som de kan og må tages.

9. Evt.

10. Lukket punkt

Mødet hæver kl. 20.45

 

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 8. maj kl. 19.00 2019 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN
1: - Orientering fra formanden

     - Orientering fra kirkeværgerne.

     - Orientering fra kassereren

     - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2: - Resultat af kirkesyn 2. april 2019

3: - Budgetsamrådet 7. maj 2019

4: - Sammenlægning af Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd med Mårup Menighedsråd..

5: - Kvartalsrapport 1. kvt 2019.

6: - Restaurering af murværket på Vennebjerg kirkes østgavl og sydside.

7: - Eventuelt

8: - Lukket punkt.

REFERAT


 

Alle medlemmer var mødt.

1. Evt. tilmeldinger til menighedsrådsforeningens sommertur onsdag den 19. juni må ske til Inger Skamriis.

Der refereredes fra budgetsamrådets drøftelse af priser på gravkastning og kremering.

Der foretages ingen reparation af fuger i Vennebjerg kirkes gulv.

Der er taget kontakt til blytækker med henblik på at få udbedret skader på Skallerup kirkes blytag.

Når et nyt gravsted bliver solgt, må ejeren orienteres om, at gravsten, der anbringes på gravstedet, er sikret mod at kunne vælte.Det drøftes på næste møde, hvordan KirkeDV fremover kan bruges.

Ved pinsedags gudstjenester medvirker kirkemusikensemblet. Sognebåndsløsere har samme ret til at kunne bruge kirkebilen som indenpastorats boende. Kirkemusikalsk legestue fastholdes.

2. Kirke-DV-opgaverne, der blev noteret på kirkesynet den 2. april, blev gennemgået.

3. Formanden orienterede fra budgetsamråd i provstiet.

4. Provstiudvalget har tiltrådt de lokale menigheders ønsker om at Skallerup-Vennebjerg og Mårup menighedsråd lægges sammen til et råd fra næste menighedsrådsvalg, og Aalborg Stift har taget dette til efterretning.

5. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 blev forelagt.

6. Kirkeværgen orienterede om rapport fra Den kgl. Bygningsinspektør om reparationen af skader i Vennebjerg kirkes kvaderstensmure. Der tages kontakt til en kirkekyndig arkitekt for at undersøge betingelserne for udarbejdelse af et projekt og evt. omkomstninger i forbindelse med denne. Der tages kontakt til provstiet vedrørende finansieringen.

7. Evt. Det blev nævnt, at det må overvejes, om præstegårdens jorder på længere sigt bør drives uden anvendelse af sprøjtemidler.

Inger Skamriis er vagt ved telegrammerposerne i Vennebjerg kirke ved konfirmationen fredag den 18. maj.

8. Lukket. Intet.

Mødet hævet kl.21.20

 
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 3. april kl. 19.00 2019 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1:  - Orientering fra formanden

     - Orientering fra kirkeværgerne.

     - Orientering fra kassereren

     - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2:  - Resultat af kirkesyn 2. april 2019

3:  - Forhold vedrørende menighedsmødet 10.apr.

4:  - Forhold vedrørende lukkede punkter på dagsordenen.

5:  - Plantning af skov.

6:  - Eventuelt.

7:  - Lukket punkt.

REFERAT

 

Martin Herold og Søren Bendtsen fraværende med afbud.

1. Der er enighed med Mårup menighedsråd om at betale for omtale af kirkerens arrangementer i SVIFFEN.

Der arbejdes videre med beredskabsplaner for kirkerne.

Der er indgået 5-årig aftale med Martin Svaneborg om forpagtning af præstegårdsjorden. Forpagtningsafgiften er den samme som den hidtil gældende.

Kirkeværgerne og graveren arbejder videre med at få sikret ustabile gravsten på kirkegårdene.

Kvartalsrapport foreligger til næste menighedsrådsmøde.

Kirkemusikalsk legestue fortsætter efter sommerferien. Mødregruppen ligger i dvale.

2. Der orienteres om kirkesynene i Skallerup og Vennebjerg.den 2. april. Væggen bag orglet i Skallerup kirke kalkes. Øvrige projekter i KirkeDV arbejdes der videre med.

Sognegården afrenses for alger og males.

3. Vedrørende menighedsmødet den 10. april. Conny Skovsende sørger for kaffebrygning og indkøb af kage.. Provsten inviteres til at deltage i mødet. Det foreslås, at Peder Madsen er ordstyrer på mødet. De to formænd aftaler rollefordeling ved mødet.

4. Regler for medarbejderrepræsentantens deltagelse ved menighedsrådets behandling af lukkede punkter på dagsordenen blev gennemgået. Dagordenspunktet "Lukket punkt" fastholdes som fast punkt ved alle møder, også i de tilfælde, hvor der ikke konkret er aktuelle sager til drøftelse.

5. Et areal på ca. ½ha vest for Sogneskoven tilbydes til beplantning for midler indsamlet gennem projektet "Danmark planter træer".

6. Evt. Intet.

7. Lukket punkt

Mødet hævet kl. 20.45

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 6. marts kl. 19.00 2019 i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN


 

1:  - Orientering fra formanden

     - Orientering fra kirkeværgerne.

     - Orientering fra kassereren

     - Orientering fra medarbejderrepræsentanten

2:  - Opdatering af kirkedv.

3:  - Fastsættelse af dato for kirkesyn.

4:  - Godkendelse af PR-materiale til orienteringsmøder om fælles menighedsråd i de tre sogne.

5:  - Forhold vedrørende parkering ved Skallerup Kirke i forbindelse med Coast2Coast 23.juni 2019.

6:  - Udarbejdelse af beredskabsplan for Skallerup og Vennebjerg Kirker.

7:  - Eventuelt.

8:  - Lukket punkt.


REFERAT

 

Afbud fra Michael Bue

1. Commomwealth War Graves Commission har anmodet om ved Skallerup kirkegårds indgang at få opsat skilt med oplysning om, at der på kirkegården befinder sig en engelsk krigergrav. Menighedsrådet kan ikke imødekomme ønsket, da skiltet er så stort, at det vil komme til at dominere stedet uforholdsmæssigt.

Formanden orienterede fra Distriktsforeningens generalforsamling.

Der arbejdes videre med at finde løsning på en holdbar udbedring af skader i fuger mellem kvadersten i Vennebjerg kirkes mure.

Mødregruppen ligger for tiden lidt i dvale, men lukkes ikke.

Kirkesangerensemblet medvirker ved palmesøndags gudstjenester.

De fleste af årets MUS-samtaler ER gennemført.

2. Når en KirkeDV-opgave er udført, er det vigtigt, at kirkens kasserer og provstisekretæren orienteres om, hvilket nummer KirkeDV-opgaven har. Listen af registrerede KirkeDV-opger, der ikke er udført, blev gennemfået for at få overblik over, hvilke opgaver, der forestår og hvornår, - samt hvilke opgaver, der kan noteres som afsluttede. Menighedsrådets valgte kasserer melder tilbage til kassereren og provstisekretæren om, hvad der aktuelt ER udført.

3. Det undersøges, om der kan afholdes kirke- og præstegårdssyn tirsdag den 30. april kl. 13.

4. Orienteringsmateriale og andet vedrørende menighedsmøden den 10. april blev fremlagt og enkelte rettelser foreslået.

5. Der opsættes minestrimler langs græsrabatterne nord og øst for Skallerup kirke den 23. juni, så græsset ikke ødelægges af parkering i forbindelse med Coast2Coast-arrangementet samme dag.

6. Forslag til beredskabsplan for kirkerne blev fremlagt. Endelig plan vedtages på et kommende menighedsrådsmøde.

Der laves opslag ved kirkerne, hvoraf fremgår hvilken adresse kirkerne har.

7. Evt.

8. Lukket punkt.

Mødet hævet  kl. 21.40


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 6. februar kl. 19.00 i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN

1: - Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2018.

2: - Orientering fra formanden

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra kassereren

    - Orientering fra Præstegårdsudvalget.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten

3: - Fastsættelse af honorar for    kasserer og kirkeværger

4: - Eventuelt.

5: - Lukket punkt.

 

REFERAT

Afbud fra Ellen (graverkursus) samt Peder Madsen(ferie)

1. Gennemgang og godkendelse af regnskab. Årsregnskaber blev gennemgået og godkendt med følgende tekststreng: Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Regnskab 2018, Afleveret d. 06.02.2019 17:32. Regnskabet godkendt. Tak til Marianne Aune for gennemgangen.

 

2.Orientering.

Formand:

Vedr. Coast2Coast lidt besvær med at få en god kontakt så der kan indgåes en aftale ved fremtidige arrangementer - der arbejdes videre. Medarbejdersamtaler i februar. Plan for sammenlægning er udarbejdet. Der arbejdes videre med kloakering ved præstegården. Hornemøde 2/3 distriktsforening af Menighedsråd.

Vennebjerg:

Arkitekt kontaktes mht. kvadersten Vennebjerg kirke.

Klangshøj ryddet - fint arbejde.

Intet nyt ift. kirkeklokker.

Skallerup Kirke:

Elektrikker har fundet fejl i el til de udendørs lamper - dette er nu løst. Der arbejdes med at sikre automattænding i nogle af årets mørkere perioder. Vindue i gavl på tornet er sikret. Der har været møde med arkitekt vedrørende tage på kirken. Processen er startet på og arkitekterne arbejder med et oplæg til det videre arbejde. Projektet er meget langsigtet!

Der fulgte en snak omkring prissætninger og harmonisering af takster ved kirkerne - der arbejdes videre med dette.

Kasseren:

Intet yderligere udover økonomi-gennemgangen.

Præstegårdsudvalget:

Se formandens orientering.

Medarbejderrepræsentant:

Der er fundet en ekstra vikar til rengøring/servering hvis behovet er der. Der er stadig babysalmesang og sidst var der 12 til kirkemusikalsk legestue. Der fulgte en samtale omkring levende lys i kirkebænkene.

 

3. Fastsættelse af honorar for kasserer og kirkeværger

Der besluttes en fremskrivning med den generelle lønregulering.

 

4. Eventuelt

Intet yderligere

 

5. Lukket dagsordenspunkt

Der blev samtalet om timeforbrug og ansættelser.  

 

Mødet afsluttet 20:30


Menighedsrådsmøde fælles med Mårup menighedsråd onsdag den 30. januar kl. 19.00 i Sognegården ved Skallerup kirke.

DAGSORDEN

1: - Orientering fra formændene .

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra præstegårdsudvalget

2: - Drejebog for fælles menighedsråd.

3: - Forslag til navn for fælles menighedsråd.

4: - Eventuelt.

5: - Lukket punkt.


REFERAT

 

Afbud fra Frank Normann Sørensen. Martin Herold var ligeledes fraværende.

1. Formændene orienterede om igangværende arbejder i de respektive menighedsråd. Poul Nielsen undersøger mulighederne for at få sikre e-mailadresser, som menighedsrådene og graverne kan anvende.

7. februar er der førstehjælpskursus i Sognegården for medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer.

Kirkeværgerne orienterede ligeledes om aktuelle projekter.

Niels Jakob Hansen orienterede fra præstegårdsudvalget.

2. Der lægges op til fælles menighedsråd for alle tre sogne med ikrafttræden fra menighedsrådsvalget i 2020. Det foreslås, at der skal være 9 medlemmer i menighedsrådet (3 valgt i hvert af sognene). Der afholdes fælles menighedsmøde onsdag den 10 april, hvor der orienteres om planerne, og hvor hver af menighederne træffer beslutning om sammenlægningen, som ikke er en sognesammenlægning, men udelukkende en sammenlægning af de to nuværende menighedsråd.

Poul Nielsen, Inger Skamriis Andreasen og Michael Bue går i udvalg for at tage sig af en bred annoncering.

3. Det foreslås, at menighedsrådet benævnes Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup menighedsråd.

4. Evt. Intet.

5. Lukket punkt

Mødet hævet kl. 20.45
Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 9. januar kl. 19

DAGSORDEN

 

1: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra Præstegårdsudvalget

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2: - Retningslinjer for donationer fra menighedsrådet.

3: - Logistik vedrørende afvikling af gudstjenesterne juleaften i Skallerup og Vennebjerg.

4: - Tiltag vedr.fælles menighedsråd.

5: - Salg af grundstykke.

6: - Eventuelt.

7: - Lukket punkt.


REFERAT

Martin Herold var fraværende med afbud.

1. Formanden orienterede om forskelligt, der er sket siden sidst. På grund af vigtigt fælles menighedsrådsmøde onsdag den 30. januar kl. 19 kan menighedsrådet ikke deltage i Distriktsforeningens generalforsamling samme aften. Distriktsforeningen orienteres skriftligt herom.

Skade på præstegårdens tag er anmeldt til forsikringen.

Ny ejer af den ejendom, der har forpagtet præstegårdsjorden, overtager forpagtningen.

Kassereren fik afklaret et par åbne spørgsmål om tilsendte fakturaer.

Kirkeværgen fra Skallerup orienterede om aftale vedrørende reparationer af småskader på indvendige vægge i kirken. Arbejdet igangsættes snarest.

Medarbejderrepræsentanten orienterede om vellykket besøg af sangpædagog ved korprøve.

Skallerup kirkes adresse lægges på hjemmesiden. Søren Bendtsen tager initiativ til at få adressen lagt på Krak.dk og De gule sider. Stor tilfredshed med julekoncerten og hornmusik ved juleaftensgudstjenesterne.

2. Kirkeligt relateret lokalt arbejde blandt børn og unge støttes, samt lokalt forankrede sociale indsatser baseret på frivilligt arbejde.

3. Der er brug for, at et menighedsrådsmedlem er til stede i kirkerne inden juleaftensgudstjenesternes begynder for at hjælpe med anvisning af pladser til de mange kirkegængere. Der anskaffes ekstra 30 taburetter til Skallerup kirke.

4. Formanden orienterede om proceduren vedrørende en mulig sammenlægning af pastoratets menighedsråd.

5. Salg af grundstykke er som vedtaget på menighedsrådsmøde i november godkendt af provstiet.

6. Eventuelt.

7. Lukket punkt.

Mødet hævet kl. 21.50
Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke torsdag den 15. november kl. 19

 

1:  - Orientering fra formanden .

     - Orientering fra kassereren.

     - Orientering fra kirkeværgerne.

     - Orientering fra Præstegårdsudvalget

     - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2:  - Konstituering. Valg af formand og næstformand.

3:  - Mødekalender for 2019.

4:  - Salg af areal.

5:  - Sikring af gravsten.

6:  - Arrangement 1. Søndag i Advent.

7:  - Køb af skitser til nyt kortæppe.

8:  - Forhold vedrørende matrikel 1 ø Vennebjerg.

9:  - Eventuelt.

10: - Lukket punkt.REFERAT

 

Inger Skamriis Andreasen var fraværende med afbud. I Ingers fravær deltog Jette Præstholm Riisager, som er førstesuppleant for medlemmer valgt i Vennebjerg sogn. Jette underskrev inden mødets begyndelse menighedsrådsløftet.

1. På et kommende møde tages stilling til, hvilke kirkelige formål der fremover kan støttes via kirkeskattemidler.

Medlemmer af menighedsrådet hjælpes med at montere det nye kortæppe i Skallerup kirke, der nu er færdigt. Peder Madsen sender pressemeddelelser ud. Herunder også til "Flaskeposten".

Intet nyt fra kassereren.

Der arbejdes videre på løsning for udbedring af indvendige småskader på væggene i Skallerup kirke.

Vegetationen på Klangshøj og skrænten nord for kirkegården i Vennebjerg skæres tilbage af HedeDanmark i nærmeste fremtid.

Der laves midlertidig udbedringer af skader ved skotrende mellem præstegårdens boligfløj og embedsfløjen. Der bliver brug for en større reparation til udbering af svampeangrebsskader. Arbejdet kan først udføres til foråret. Skaden anmeldes til kirkens forsikring.

2. Rådet konstituerede sig for det kommende kirkeår med Niels Jakob Hansen som formand og Inger Skamriis Andreasen som næstformand.

3. Der afholdes ordinære menighedsrådsmøder følgende onsdage: 9. januar, 6. februar, 6. marts, 3. april, 8. maj, 12. juni, 7. august, 4. september, 2. oktober og 6. november.

Fællesmøder afholdes den 30. januar og den 30. oktober. Alle møder kl. 19.00 i Sognegården.

4. Matrikel nr. 1, tilhørende Skallerup kirke, som ikke direkte hænger sammen med kirkens øvrige areal, sælges til ejeren af matrikel nr. 1 b.

5. Der er sendt breve ud til en række gravstedsejere med grave på Skallerup kirkegård med sten, som let kan væltes, med henstilling om, at disse må sikres, så faren elimineres.Et par spørgsmål vedrørende bevaringsværdige gravsten rejses på næstfølgende provstesyn. Menighedsrådet er af den opfattelse, at enkelte kan afklassificeres.

6. Efter ibrugtagelsen af det nye kortæppe i Skallerup kirke holdes en reception i Sognegården. Medlemmer af menighedsrådet hjælper hinanden med at stille an og afvikle.

7. Det er ikke aktuelt at anskaffe skitserne til ovennævnte kortæppe, da der ikke er noget sted, hvor disse kan hænge permanent.

8. Skelforhold vedrørende matrikel 6 ø Vennebjerg er blevet verificeret af landinspektør.

9. Der er interesse for, at der fremover i stedet for studietur for menighedsrådene afholdes en årlig sammenkomst i Sognegården.

Brandvagter i Vennebjerg kirke juleaften kl. 13.30: Søren

juledag i Vennebjerg kirke kl. 9.00: Martin Herold; Skallerup kirke den 28. december kl. 13.30: Michael Bue Nielsen; Nytårsdag i Skallerup kirke kl. 10.30: Conny Skovsende; Hellig tre kongers søndag kl. 9.15 i Vennebjerg kirke: Inger Skamriis.
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 7. november 2018 kl.  15.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

     - formanden

     - kassereren

     - kirkeværgerne

     - kontaktpersonen

     - udvalg

4.  Gennemgang og underskrivning  af revisionsprotokolat til - og

     revisionspåtegning på     årsregnskabet 2017

5.  Gennemgang af kvartalsrapport 01-01-2018 - 30-09-2018

6.  Godkendelse af endeligt budget for 2019

7.  Konstituering for 2019 (valg af formand og næstformand)

8.  Donationer fra kirken

9.  Juletræsvagter

10. Eventuelt

11. Lukket punkt

 

 

 
 

AFHOLDTE MØDER

Menighedsrådsmøde fælles med Mårup menighedsråd torsdag den 25. oktober kl. 19

Dagsorden

1: - Orientering fra formændene .

    - Orientering fra kirkeværgerne.(Tiltag/planer )

    - Orientering fra Præstegårdsudvalget

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

    - Kommende aktiviteter.

2: - Eventuelt.

3: - Lukket punkt.


REFERAT

 

Afbud fra Allan Normann Sørensen. Martin Herold var ligeledes fraværende.

1. Der er konstateret råd i noget af træværket i forbindelse med en af skotrenderne på præstegården. Skaden forventes betalt af kirkens forsikringsenhed. Der er, som forlangt af forsikringsenheden, truffet aftale med ingeniør,der skal udarbejde rapport med forslag til udbedring.

Kort orientering om igangværende og forestående opgaver ved kirkerne og på kirkegårdene.

Der er baggrund for at kunne fortsætte med mødregruppe og kirkemusikalsk legestue efter nytår.

Den nuværende ordning med kirkebil fastholdes, men det undersøges, om der kan findes en anden ordning. Søren Bendtsen undersøger forskellige muligheder.

Der indkøbes babyalarmer til brug for organisten i Lønstrup kirke.

2. Evt. Kort orientering om nogle af de kommende arrangementer i Sognegården og kirkerne.

3. Lukket punkt.

Mødet hævet kl. 20.45Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2: - Behandling og underskrivelse af budget 2019.

3: - Behandling og underskrivelse af Revisionsprotokollat for 2017.

4: - Anmodning om forlængelse af præstegårdsforpagtningen.

5: - Salg af jordlod ud mod Grønne Klitvej.

6: - Eventuelt.

7: - Lukket punkt.

 

Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 6. september 2018 kl. 19 i Sognegården ved Skallerup kirke

Dagsorden

 

1: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2: - Kortæppe til Skallerup kirke.

3: - Tyverisikring af kirkens værdier.

4: - Eventuelt.

5: - Lukket punkt.


REFERAT
 

Alle medlemmer var mødt.

1. Rådet er positivt stillet over for, at der fredag den 2. november om aftenen laves et fælles arrangement i Sognegården, hvor Mårup menighedsråd og Skallerup-Vennebjerg menighedsråd sammen med alle de ansatte inviteres til spisning og frit samvær.

Der orienteredes om udfaldet af provstiets budgetsamråd.

Når der udsendes regning for  vedligelse af gravsteder i oktober, udsendes brev til ejere af gravsteder om pligten til at sikre de gravsten, der kan være risiko vælter over besøgende på kirkegården. Ejerne får en frist på et halv år tl at bringe sagen i orden. Er tingene ikke efter fristens udløb bragt i orden, vil opretstående ikke-sten blive lagt ned.

Rådet fastholder, at orglerne fremover stemmes af det orgelfirma, der har været vant til det.

Det præciseres, at udgifterne til kirkebilkørsel i hele pastoratet betales af Skallerup-Vennebjerg kirkekasse.

En usikker skråstiver på klokkestabelen på Vennebjerg kirkegård er blevet fastgjort. Stiveren må senere udskiftes.

Enkelte murankre på Vennebjerg kirkes tårn må forventes at skulle udskiftes inden for en kortere periode.

Der arrangeres møde med den kongelige bygningsinspektør om, hvordan skader i fuger mellem kvadre i Vennebjerg kirkes murværk kan forskriftsmæssigt udbedres.

Enkelte funktionærer deltager i kursus om "Grøn Kirke".

Det bevilges, at kirkesangeren og Margit Ravgaard, der er afløses for kirkesangeren, deltager i kirkesangerkursus i Aalborg den 1. oktober.

Mødregruppe/babytræf er i god gænge igen. Den kirkemusikalske legestue er også kommet godt fra land.

2. Den skitse, der er valgt til det nye kortæppe i Skallerup kirke er afleveret til Fraster Tæpper, der skal fremstille tæppet.

3. Spørgsmål om tyverisiking blev drøftet.

4. Eventuelt.

Horne Efterskole gives tilladelse til at komme og holde afslutningsarrangement i Skallerup den 29. september om aftenen under betingelse af, at stedet afleveres i samme stand, som det havde ved ankomsten. Inger Skamriis vil være til stede. Elektroniske installationer i kirken må ikke anvendes.

5. Lukket punkt

Mødet hævet kl. 20.45


 

Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 16. august 2018 kl. 19 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1: - Besøg af Mogens Normann Andersen.

2: - Nyt kortæppe til Skallerup Kirke

3: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

4: - Kvartalsrapport for 2.kvt.

5: - Eventuelt.

6: - Lukket punkt.REFERAT

 

Afbud fra Conny Skovsende, Inger Skamriis Andreasen og Martin Herold.

1. Mogens Normann Andersen præsenterede skitser til nyt altertæppe til Skallerup kirke.

2. Der arbejdes videre ud fra den af menighedsrådets valgte skitse.

3. Forslag om, at menighedsrådenes fælles studietur i år konverteres til deltagelse i et arrangement i Folkekirkens Hus i Aalborg. Forslaget drøftes med Mårup menighedsråd.

Kirkerne er blevet kalket.

Skader på tagrende i Skallerup er blev udbedret. Ligeledes angreb af alger på kormuren. Rådnet træværk ved taget er blevet udskiftet. Enkelte fuger ved kirkens støttepiller må holdes under opsyn. Udhæng ved kirkeskibet samt klokkestabelen er blevet malet.

Kirkemusikalsk legestue starter den 27. august med deltagelse fra børnehave, vuggestue og dagpleje.

Mødregruppen ser ud til at komme i gang igen.

Graverne og sognegårdens værtinde opfordres til at deltage i kursus om "grøn kirke" i Folkekirkens Hus. Udgiften betales af kirkekassen.

Der anskaffes koralbog i nedsat udgave til organist Torben Warncke.

4. Kvartalsrapport for 2. kvartal 2018 blev forelagt. Ingen kommentarer.

5. Der er brug for aftaler med arrangører af større arrangementer, der kan indebære, at kirkens eller præstegårdens arealer forventes anvendt til parkering.

Arbejdsmiljødrøftelse gennemføres i forbindelse med medarbejdermødet i november.

6. Lukket punkt.

Mødet hævet kl. 21.30

 


Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 7. juni 2018 kl. 19 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2: - Udbuddet af kalkning af kirkerne i Vennebjerg og Skallerup. Anvendelse af option.

3: - Underskrivelse af budgetbidraget for 2019

4: - Etablering af permanent vand i hegnet ved Vennebjerg Kirke.

5: - Ændring af vedligeholdelse af kirkens arealer omkr. Vennebjerg Kirke.

6: - Sikring af gravsten mod væltning.

7: - Forhold vedr. persondataloven.

8: - Eventuelt.

9: - Lukket punkt.


REFERAT

 

Michael Bue var fraværende med afbud.

1. Tilmelding til distriktforeningens sommerudflugt senest den 17. juni til Inger Skamriis.

Der er  som konsekvens af den nye persondatalov foretaget genautorisation og godkendelse af berørte menighedsrådsmedlemmers adgang til menighedsrådets "digitale arbejdsplads".

Planlægning af kirkemusikalsk legestue med deltagelse af dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn pågår.

2. Der skrives kontrakt på kalkning af de to kirker på baggrund af den udbudte opgave. Optionen på reparation af kvaderstensmur på Vennebjerg kirke afventes.

3. Budgetbidrag for årsbudget 2019 med påtegningen "Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr 78939516, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 01-06-2018 09:18" blev vedtaget og underskrevet.

4. Der er modtaget tilbud for etablering af vanding i fårehegnet ved Vennebjerg kirke. Tilbuddet accepteres. Den samlede pris for arbejdet vil komme til at beløbe sig til ca. kr. 7.000 + moms.

5. Der indgås aftale med HedeDanmark om klipning af Klangshøj og arealer omkring Vennebjerg kirkegård én gang om året.

6. Trygg Aps hyres til at sikre i alt 7 bevaringsværdige sten mod væltning på kirkegårdene i Skallerup og Vennebjerg.

7. Det er menighedsrådsmedlemmernes eget ansvar at holde sig orienteret om persondataloven. Formanden har foretaget sig det nødvendige i forhold til sit ansvar.

8. Evt. Intet.

9.  Lukket punkt.

Mødet hævet kl. 20.40
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 9. maj 2018 kl. 19 i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN


1: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2: - Udbuddet af kalkning af kirkerne i Vennebjerg ogSkallerup.

3: - Kvartalsrapport 1.kvt 2018.

4: - Budget 2019.

5: - Fremtidig vedl. af kirkens arealer omkr. Vennebjerg kirke.

6: - Nyt kortæppe til Skallerup kirke.

7: - Eventuelt.

8: - Lukket punkt.


REFERAT

 

Inger Skamriis var fraværende med afbud.

1. Formanden orienterede om forskellige nye forordninger o.a.

Kassereren orienterede om provstiets forventning om, at der findes besparelser i budgettet for 2019.

Nye vinduer i velfærdsbygningen ved Vennebjerg kirke forventes indsat snarest.

Det indhentede tilbud for maling af klokkestabelen på Skallerup kirkegård samt udhæng på kirken accepteres.

Det undersøges hvad det vil koste at få en sangpædagog til at komme og give et kursus i sangteknik for Sognekoret.

Tumlingesangen omdøbes fremover til kirkemusikalsk legestue, der giver mulighed for, at også børnehavebørn kan være med.

Der træffes aftale om, at vinduer i Sognegården fremover pudses udvendigt i forbindelse med at vinduerne i Skallerup kirke pudses.

2. Blandt de indkomne tilbud på arbejdet med at kalke Skallerup og Vennebjerg kirker accepteres tilbud fra murermester Jens Otto Abrahamsen.

3. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 blev forelagt.

4. Der findes en besparelse på 17.000 kr. i budgettet ved i stedet for at etablere et nyt nedsivningsanlæg ved Sognegården at få foretaget en tilkobling til det offentlige kloaknet.

5. Arealet syd for parkeringspladsen ved Vennebjerg kirke slås inden Sankt Hans. Det undersøges, om der kan findes fåre- eller hesteejer, der kan bruge arealet til græsning.

Tilbud fra HedeDanmark på buskrydning og afslåning af Klangshøj med omliggende arealer accepteres med slåning én gang om året. Arbejdet udføres sidst i august eller senest inden midten af september.

6. Punktet udsættes indtil næste møde.

7. Evt.

8. Lukket punkt

Mødet hævet 20.55
 


  
 
Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 5. april 2018 kl. 19 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN


1: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

2: - Midlertidig reguleringsplan for Vennebjerg KIrkegård.

3: - Konsekvenser af strejke- og lockoutvarsel

4: - Resultat af Kirkesynet d. 16.marts.

5: - Initiativer vedrørende sikring af monumenter.

6: - Resultat af APV og evt. initiativer på baggrund heraf.

7: - Eventuelt.

8: - Lukket punkt.

REFERAT

Afbud fra Peder Madsen.

1. Formanden orienterede kort om Kirkesynet, der blev foretaget 16.marts

Kassereren havde nogle opklarende spørgsmål til indkomne regninger.

Kirkeværgerne orienterede om tiltag foranlediget af kirkesynet.

2. Midliertidig reguleringsplan blev fremlagt og vedtaget.

3. Formanden orienterede om tiltag i forbindelse med den  varslede konfliktr4. Punktet var behandlet under punkt 1.

5. Der blev fremlagt flere muligheder for den fremtidige sikring af de monumenter, der har risiko for at vælte. Det blev besluttet at kirken/menighedsrådene ikke vil tilbyde at være entrepenør på opgaven.

6. Gennemgang af resultatet af APV og tiltag for at løse de deraf følgende opgaver. Bl.a. ramper til dørene der vil forbedre adgangsforholdene.

7. Intet at referere

 

Mødet hævet 20.50


Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 15. marts 2018 kl. 19 i Sognegården ved Skallerup kirkeDAGSORDEN

 

1: - Orientering fra formanden.

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

    - Orientering fra præstegårdsudvalget

2: - Fremtidig håndtering af Kirke-DV .

3: - Konsekvenser af lockout-varsel.

4: - Forberedelse af kirkesynet d. 16.marts.

5: - Forhold vedr. sikring af monumenter.

6: - Eventuelt.

7: - Lukket punkt.

REFERAT

Afbud fra Martin Herold, Michael Bue Nielsen, Conny Skovsende og Inger Skamriis Andreasen

1. Der afholdes studietur sammen med Mårup menighedsråd søndag den 19. august. Der blev foretaget fælles arbejdsmiljødrøftelse på medarbejdermøde onsdag den 14. marts.Alle de Kirke-DV-opgaver, der er udført, er slettet af listen.

Tumlingesangen i Skallerup kirke om mandagen er kommet godt fra start med god tilslutning.

Betalingsrettighederne på præstegårdsjorden er overført til Nykredit.

2. Alt bilagsmateriale vedrørende Kirke-DV-opgaver overgives fremover til menighedsrådets valgte kasserer, der sørger for attestering og besked til provstiet, om at arbejdet er udført.

3. Forskellige scenarier vedrørende en lockout blev drøftet.

4. Kort drøftelse vedrørende kirkesynet den 16. marts.

5. Det er gravstedsejernes ansvar at sørge for, at monumenter på gravstederne står stabilt nok til ikke at være til fare for sikkerheden. Kirkerne har selv ansvaret for de bevaringsværdige gravsten. Emnet behandles på kommende møde med henblik på beslutning om en handlingsplan.

6. Eventuelt.

7. Lukket punkt.

Mødet hævet kl. 20.40.


Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 22. februar 2018 kl. 19 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1: - Godkendelse af regnskab for 2017.

2: - Underskrivelse af regnskab 2017

3: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

4: - Gennemgang af Kirke-DV

5: - Indkøb af løvsuger.

6: - Etablering af gangsti over matrikel 6ø, Vennebjerg

7: - Udbud af kalkning af Skallerup og Vennebjerg Kirker.

8: - Eventuelt.

9: - Lukket punkt.


Referat

 

Alle medlemmer var mødt

1. Årsregnskab for 2017 bled godkendt, med påtegningen Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd. CVR-nr. 78939516. Regnskab 2017. Afleveret d. 13-02-2018 11:56.

2. Se ovenfor.

3. Der har i forrige uge været afholdt MU-samtaler med alle medarbejdere.

Der er truffet aftale om de økonomiske vilfår for udarbejdelse af de nye digitale kirkegårdskort

Der skønnes ikke at være behov for udarbejdelse af plan for, hvordan de lokale kirker agerer i forbindelse med større katastrofer.

Der er ved at blive udarbejdet liste over kirkernes "maskinpark", dette bl.a. med henblik på koordinering af indkøb sammen med Lønstrup kirke.

Der arbejdes med at udarbejde opdaterede vedtægter for kirkegårdene.

Klokkeprojektet ved Vennebjerg kirke er principgodkendt af provstiudvalget-

Enkelte tagsten på Skallerup kirke har været blæst af med efterfølgende skader på murværk og loft til følge. Skaderne, der er delvist genoprettet, har understreget behovet for, at der træffes foranstaltninger til, at tagbelægningen forbedres.

Når vejrliget tillader det, foretages der regulering af dele af den del af Skallerup kirkegård, der ligger nord for kirken og ud imod Nørremøllevej.

Tumlingesangen er kommet godt fra start.

4. Der foretoges en gennemgang af alle de KirkeDV-opgaver, der er noteret, med henblik på at få taget stilling til, hvilke opgaver, der aktuelt skal tages på, og hvilke der kan slettes.

5. Der er taget tilbud hjem på indkøb af ny løvsuger til fælles brug på pastoratets tre kirkegårde. Det billigste tilbud accepteres. Udgiften fordeles med en tredjedel betalt af Mårup kirkekasse og to tredjedele betalt af Skallerup-Vennebjerg kirkekasse.

6. Menighedsrådet kan ikke imødekomme ønske om, at der etableres gangsti over matrikel 6ø, Vennebjerg.

7. Der rykkes for svar fra Nationalmuseet for at kalkningsopgaverne i Skallerup og Vennebjerg kan komme i udbud.

8. Evt. Intet.

9. Lukket punkt

Mødet hævet kl. 21.50

  

Fælles menighedsrådsmøde sammen med Mårup menighedsråd torsdag den 25. januar 2018 kl. 16 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1: - Orientering fra formændene.

    - Orientering fra kirkeværgerne.(tiltag/planer i hovedtræk)

    - Orientering fra aktivitetsudvalget.

    - Orientering fra præstegårdsudvalget

2: - Etablering af tumlingesang i stedet for babysalmesang.

3: - Drøftelse af Familie- og voksenarrangementer.

4: - Studietur for menighedsrådene.

5: - Fejring af 25-året for byggeriet af Sognegården.

6: - Fællesindkøb af automatringning .

7: - Eventuelt.

8: - Lukket punkt.


REFERAT

Conny Skovsende og Inger Skamriis var fraværende med afbud.

1. Kirkerne har forpligtelse til at holde øje med, at gravsten, der står på gravsteder, som vedligeholdes af kirkerne, står stabilt, så der ikke er risiko for, at de vælter og gør skade på personer.

Det undersøges, hvad det betyder for kirkerne, at der fremover som led i AUB-ordningen fremover vil være en forpligtelse til tage elever ind.

Der bliver opsat varmepumpe i Sognegården i den kommende uge.

Forpagtningskontrakten vedr. præstegårdsjorden er overgået til NyKredit.

2. Det ser ud til, at der i dagplejen og vuggestuen er interesse for tumlingesang. Jytte Jakobsen tager skridt til at få aktiviteten sat i gang. Tumlingesangen placeres om mandagen efter de søndage, hvor der har været gudstjeneste i Skallerup kirke.

3. Aktivitetsudvalget pålægges at arbejde med udvikling at nyt koncept for arrangementer for voksne, der kombinerer fællesspisning med en eller anden anden aktivitet.

4. Mårup menighedsråd planlægger fælles studietur for begge menighedsråd samt medarbejdere ved kirkerne og Sognegården, søndag den 19. august.

5. Der er enighed om at lave et arrangement i Sognegården, der kan markere Sognegårdens 25-års jubilæum i november 2019.

6. Menighedsrådene indhenter fælles tilbud på etablering af automatringning for alle tre kirker.

7. Eventuelt. Der laves fælles APV-dag for hele pastoratet. Det undersøges, om det kan afvikles den 14. marts i forlængelse af medarbejdermødet.

8. Lukket punkt.

 

Mødet hævet kl. 21.25
Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 11. januar 2018 kl. 19 i Sognegården ved Skallerup kirke

 
DAGSORDEN

1: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

 

2: - Indkøb af kørestolsramper til Skallerup og Vennebjerg Kirker.

3: - Indkøb af varmepumpe til Sognegården.

4: - Principbeslutning vedr. salg af jord.

5: - Eventuelt.

6: - Personaleforhold.

REFERAT

 

Alle medlemmer var mødt

1. Træer er beskåret ved indkørslen til præstegården. Skønner graveren, at en omkostningskrævende reparation af materiel er på vej, kontaktes menighedsrådet for overvejelse af, om materiellet skal udskiftes.

Der er udskiftet tagvinduer i velfærdsbygningen ved Venne-bjerg kirke.

Der afventes svar fra Nationalmuseet vedrørende udbud af kalning m.m. ved Vennebjerg kirke.

Der afholdes inden for nærmeste fremtid et møde mellem de to kirkeværger og en repræsentant for Dansk Kirkeklokke-teknik vedrørende automatisk ringeanlæg ved kirkerne og ny/supplerende aflastningsklokke m.m i Vennebjerg kirke.

HedeDanmark har afgivet tilbud på rydning af buske m.m.  på Klangshøj og nord og nordøst for Vennebjerg kirkegård. Der er monteret nye teglbindere på taget på Skallerup kirke.

Der udarbejdes projekt for nedlæggelse af gravsteder og etablering af større plæneareal NØ for Skallerup kirke.

Der tages handling på, at der ikke budgetmæssigt forsvinder midler til manuel ringning, INDEN der er etableret automatringeanlæg ved Skallerup kirke.

Anne Marie Dal, Hjørring, syr overtræk til klavererne i begge kirker.

Stor tilfredshed med, at julekoncerten afvikles med udelukkende lokale kræfter.

2. Der indkøbes ramper til begge kirker, der gør det muligt for kørestolsbrugere både at have adgang til kirkerne og mulighed for at komme op i koret i forbindelse med altergang. Samlet udgift ca. 5.000 kr. inkl. moms.

3. Der foreligger tilbud på levering og installering af varmepumpe til Sognegården. Et tilbud mere afventes. Søren Bendtsen sørger for at sætte arbejdet i værk.

4. Der er enighed om, at det ikke kan komme på tale at frasælge jord tilhørende Vennebjerg kirke.

5. Der tegnes abonnement hos Copyrightvirksomheden Visda for brug af billeder fra internettet i undervisningssituationer, i reklamemateriale o.l.

6. Kirkeværgen og graveren undersøger muligheder vedrørende etablering af ekstra gelænder på Vennebjerg kirkegård. Kan arbejdet udføres til et beløb op til 5000 kr, sættes arbejdet i gang.

Der indkøbes taburetter til Skallerup kirke til anvendelse ved

gudstjenester og kirkelige handlinger, hvor der er brug for ekstra siddepladser. Der anskaffes  tilsvarende antal bagagestropper til fastgørelse af taburetterne til stolegavlene.

Formanden undersøger forhold vedrørende sikring af gravsten, der ikke er fast nok funderet på gravstederne. Herunder også forsikringsspørgsmål.

7. Personaleforhold.

Mødet hævet kl. 21.20. -  11. januar 2018.

 


Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 23. november 2017 kl. 19 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN:

1: - Valg/ konstituering
2: - Orientering fra formanden .
    - Orientering fra kassereren.
    - Orientering fra kirkeværgerne.
    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.
    - Orientering fra Præstegårdsudv.
3: - Mødekalender for 2018
4: - Brandvagt i Skallerup og Vennebjerg Kirker Jul og Nytår
5: - Anmodning om køb af jordareal ved Vennebjerg Kirke.
6: - Principbeslutning vedr.klokkeprojektet i Vennebjerg.
7: - Eventuelt.
8: - Personaleforhold.


REFERAT:

Afbud fra Conny Skovsende. Camilla Hansen var  som suppleant indkaldt og medvirkede ved mødet.

1. Niels Jakob Hansen blev genvalgt som formand.

Inger Skamriis Andreasen blev genvalgt som næstformand.

2. Orientering om Fremdriftsplan vedr. kirkegårde for Hjørring-provstierne (digitale kirkegårdskort).

Formanden deltager i kursus om nyt FLØS-system  den 30. november.

Trompetist Brian Toft medvirker ved de tre gudstjenester juleaften.

Orientering om den aktuelle situation vedrørende præstegårdsforpagtningen.

Der anskaffes ekstra plexiglas-nodeholder til kirkernes elklaverer, så der er en i permanent i hver af kirkerne.

Martin Herold undersøger, hvad det vil koste at installere videokamera, der gør det muligt for organisten at se, hvad der foregår ved ingangsdøren i Vennebjerg kirke ved vielser og andet.

Fremover går kírkerne løbende over til brug af palmeolielys i kirkerne, hvad angår alterlys og lys i adventskranse.

Efter stillestående periode ser der ud til at være gang i mødregruppen igen.

Der er på grund af svigtende tilslutning ikke baggrund for at forsætte med babysalmesang. Jytte Jakobsen undersøger, om de lokale dagplejemødre og vuggestuen kunne være interesseret i at deltage med deres børn til tumlingesang i Skallerup kirke.

HedeDanmark vil fremsende tilbud om, hvad det koster at afklippe vegetation på Klangshøj.

Det drøftedes, hvordan de øvrige arealer omkring kirkegården og parkeringspladsen i Vennebjerg kan vedligeholdes.

Bindere på Skallerup kirkes tag fornyes i løbet af vinteren. Gravermedhjælperen udfører arbejdet.

3. Der afholdes menighedsrådsmøder.

11. januar, 22. februar, 15. marts, 5. april, 9. maj, 7. juni, 2. august; 6. september; 4. oktober, 15. november, alle kl. 19.

Fællesmøder: 25. januar og 25. oktober, ligeledes kl. 19.

Fremover fremsendes dagsordener til menighedsrådsmøderne til suppleanterne med besked om, at de meget gerne ses deltage i møderne.

4. Brandvagter: Vennebjerg kirke den 24. december: Inger Skamriis; Skallerup kirke den 24. december: Jakob Hansen;  Skallerup kirke den 25. december: Søren Bendsen; Vennebjerg kirke den 26. december: Michael Bue; Skallerup kirke den 28. december: Inger Skamriis; Vennebjerg kirke 1. januar: Conny Skovsende.

5. Sagen undersøges nærmere, inden der kan træffes beslutning.

6. På baggrund af tilbud fra flere klokkefirmaer arbejdes videre med projektet vedrørende installering af erstatningsklokke i Vennebjerg kirkes tårn og etablering af automatisk klokkeringning ved kirkerne.

7. Graveren deltager i temadag for gravere i Sindal den 9. januar. Graveren og to af gravermedhjælperne deltager i temadag for gravere i Sognegården den 15. januar.

8. Personaleforhold.

 
Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN
 

1: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2: - Underskrivelse af budget 2018

3: - Budgetopfølgning for 3. kvartal

4: - Underskrivelse af revisionsprotokollat.

5: - Spørgeskemaundersøgelse.

6: - Eventuelt.

7: - Personalesager.
REFERAT

 

Martin Herold var fraværende med afbud.

1. Formanden redegjorde om forhold vedrørende præstegårdsforpagtningen.

Der er efterårsmøde i Distriktsforeningen den 9. november kl. 19.

Der orienteredes om forskellige kursustilbud. Jytte Jakobsen, Ellen Barup og Inger Skamriis bevilges på kirkekassens regning at deltage i kursus i "sidstehjælp" på Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing lørdag den 28. oktober.

Der skal beskæres vegetation langs Grønne Klitvej.

Der afventes godkendelse fra stiftet til istandsættelse af fuger mellem kvadre i Vennebjerg kirke.

Nedlæggelsen af gravsteder på Skallerup kirke er foregået planmæssigt med godt resultatet.

Tak fra organist og kirkesangerere, der havde været på kirkesangerkursus.

Lene Rom Frederiksen er kommet i gang med babysalmesangen. Ikke overvældende tilslutning. Det undersøges, om lidt større børn også kan indpasses i gruppen.

2. Endeligt årsbudget 2018 blev vedtaget med påtegningen

Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Budget 2018. Endeligt budget afleveret d. 06-10-2017 08:36.

3. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 blev forelagt og underskrevet af kasserer og formand.

4. Revisionsprotokollat blev forelagt og underskrevet. Ingen bemærkninger.

5. Spørgeskema fra Aalborg Stifts strukturudvalg blev besvaret.

6. Evt. Intet

7. Kort orientering ved kontaktperson om aktuelle personalespørgsmål.

 

Ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 10. august 2017 kl. 16 i Sognegården ved Skallerup kirke

 
DAGSORDEN
 

1: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2: - Udbud af kalkning

3: - Ændring af starttidspunkt for menighedsrådsmøderne.

4: - Budgetopfølgning 1. halvår 2017.

5: - Fremtidig vedligeholdelse af Klangshøj.

6: - Evaluering af menighedsrådets arbejde i 1. halvår

7: - Eventuelt.


REFERAT
 Ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 13. juni 2017 kl. 16 i velfærdsbygningen på Vennebjerg kirkegård 


DAGSORDEN

 

1:- Orientering fra formanden .

   - Orientering fra kassereren.

   - Orientering fra kirkeværgerne.

   - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2: - Budget 2018 og underskrivelse heraf.

3: - Administrations- og forvaltningsregler/love.

4: - Rammer for udbud af opgaver .

5: - Eventuelt.


 Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 30. maj 2017 kl. 16 i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN

1: - Orientering fra formanden .

    - Orientering fra kassereren.

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2: - Kirkesynet 23.maj.2017

3: - Budget 2018

4: - Legestue

5: - Dåbsklude

6. - Anvendelse af stearinlys i forb.med højtiderne.

7: - Julepynt i kirkerne.

8: - Eventuelt.

9: - Personalesag.
REFERAT
 

1. Formanden orienterede om den aktuelle status vedrørende præstegårdsforpagtningen.

Intet nyt fra kassereren.

Der er frigivet midler til installering af varmepumpe i Sognegården.

Klokkekonsulenten oplyser, at der kan etableres automatisk ringning ved Skallerup kirke med de eksisterende klokker. Der indhentes priser fra klokkefirma.

Det undersøges, om der kan findes redskab, der kan lette arbejdet med kantskæring af græsplæner på Skallerup kirkegård.

Tillæg til vedtægten for Skallerup kirkegård er godkendt.

Der udsættes får i indhegningen ved Vennebjerg kirke. Der må tages højde for, at der ikke gror brombær op i det strømførende hegn.

Der er ansøgt om erstatningsklokke til Vennebjerg kirke.

Der indhentes tilbud på erstatningsklokke og vuggebom til den eksisterende klokke i Vennebjerg.

Velfærdsbygningen på Vennebjerg kirkegård males i farve, der svarer til klokkestabelen.

Der indhentes 2 tilbud på kalkning af Vennebjerg kirke.

Indvendige døre i bygningen males i neutral farve.

2. KirkeDV-rapporterne fra kirkesynene den 23. maj er modtaget fra den bygningssagkyndige.

3. Det ordinære menighedsrådsmøde i juni flyttes fra den 22. til den 13. kl. 16.00. Mødet afholdes i velfærdsbygningen ved Vennebjerg kirke. Ved dette møde behandles budgetbidraget, som skal afleves til prostiudvalget senest den 15. juni.

Der udvalgtes en række KirkeDV-opgaver, som udføres i indeværende år.

4. Babysalmesang begynder efter sommerferien. De mandage, hvor der ikke er babysalmesang, afholdes spiresalmesang i Sognegården. Evt. indbydes dagplejemødre og vuggestuen til arrangementet. Legestuen omdøbes til "Mødregruppe og babytræf" for bedre at signalere den gruppe tilbuddet henvender sig til.

5. Conny forsøger at få organiseret en strikkegruppe, der kan strikke klude til brug ved dåb. Kludene foræres efterfølgende til dåbsforældrene.

6. Den eksisterende tradition med brug af levende lys i kirken ved højtiderne bibeholdes.

7. Den bestående tradition vedr. juletræer og pyntning til jul fastholdes.

8. Intet evt.

9. Personalesag
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 26. april 2017 kl. 15.30


DAGSORDEN

1: - Besøg på Vennebjerg kirkegård.

    - Besøg på Skallerup kirkegård.

 

2: - Diskusion og beslutning af oplæg vedr. Vennebjerg og Skallerup kirker.

 

3:- Orientering fra formanden .

   - Orientering fra kassereren.

   - Orientering fra kirkeværgerne.

   - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

 

4: - Kvartalsrapport 1.kvt. 2017

 

5: - Forberedelse af budgetsamrådet 2. maj 2017.

 

6: - Stiftsmenighedsrådsmødet 20. maj 2017. Transport, spisning m.v

 

7: - Kirkesyn 2017.

 

8: - Eventuelt.


REFERAT
 

1. Menighedsrådet besigtigede de to kirkegårde og fik forelagt forskellige ideer om ændringer og planer for en fremtidig vedligeholdelse, i Vennebjerg bl.a. også ideer vedrørende vedligeholdelse af de nære omgivelser, samt mulighederne for at supplere den eksisterende kirkeklokke med en "aflastningsklokke", der kan forsynes med automatisk ringning.

2. Menighedsrådene tilslutter sig provstiet fælles udbud til udarbejdelse af digitale kirkegårdskord for Skallerup og Vennebjerg kirkegårde.

Kirkeværgerne udarbejder sammen med graveren et oplæg til tillæg til kirkegårdsvedtægterne, der definerer mere specifikke regler vedrørende indretning og brug af gravpladserne på de to kirkegårde.

Der søges frigivet et beløb fra arven efter Anna Kirstine Andersen til konsulentbistand vedrørende belysning i og omkring Vennebjerg kirke.

Kirkeværgen undersøger mulighederne for afgræsning af Klangshøj og området omkring højen.

Kirkeklokken i Vennebjerg forsynes med vuggebom. Det undersøges, om der er mulighed for at få ophængt en "aflastningsklokke" i Vennebjerg kirkes tårn, der bruges dagligt og forsynes med automatringning.

3. Provstiudvalget er ansøgt om godkendelse af ændringer og regulering af dele af Skallerup kirkegård.

Velfærdsbygningen ved Vennebjerg kirke males i sommer, evt. sort.

Der indhentes tilbud for kalkning af Vennebjerg kirke.

Kirkeværgen ved Skallerup kirke arbejder videre med etablering af automatisk ringning ved Skallerup kirke.

Der ansøges om frigivelse af midler til opsættelse af varmepumpe i Sognegården ved Skallerup kirke.

4. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2017 blev forelagt. Gav ikke anledning til kommentarer. Blev godkendt og underskrevet. Formanden kontakter organisten om anskaffelse af højttalere til kirkernes elklaverer.

5. Drøftelse vedr. budgetsamrådet den 2. maj. Der må gøres opmærksom på, at det kan blive nødvendigt med en istandsættelse af østgavlen af koret i Vennebjerg kirke.

6. Tilmelding til stiftsmenighedsrådsmødet til Søren Bendtsen senest den 1. maj. Mødested ved Skallerup kirke kl. 9 på dagen.

7. Der afholdes kirke- og præstegårdssyn tirsdag den 23. kl. 15.30. Der indledes i Vennebjerg kirke.

8. Det overvejes, om der skal foretages en udvidet annoncering af salmer under gudstjenesten. De ansatte skærper opmærksomheden på, hvor menigheden har problemer med at følge med.

Mødet hævet kl. 20.45.

 
 

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården
torsdag den 23. marts 2017 kl. 16


DAGSORDEN


1:  Orientering fra formanden.
     Orientering fra kirkeværgerne.
     Orientering fra kassereren.
  
  Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2:  Anveldelse af frie midler i 2017

3: Underskrivelse af årsregnskabet for 2016.

4: Gennemgang af energimærkningsrapporten fra Brix og Kamp.

5: Folkekirkens Familiestøtte.

6: Underskrivelse af vedtægt vedr.reservation af gravsted til fremtidig brug.

7: Altervin/ druesaft.

8: Eventuelt.

REFERAT
 

Alle medlemmer var mødt. Afbud fra medarbejderrepræsentanten.

1. MUS-samtaler er gennemført. APV er bragt i orden. Søren Bendtsen tager sig - sammen med repræsentant fra Mårup menighedsråd - af det praktiske arrangement vedrørende rådenes deltagelse på Stiftsmenighedsrådsstævnet den 20. maj. Der afventes besøg af stiftets kirkegårdskonsulent vedrørende vedtægt om nedlæggelse af gravsteder på Skallerup kirkegård.

Kvartalsrapport forelægges på næstkommende møde.

2. Der afsættes midler til etablering af automatisk ringning ved Skallerup kirke samt indkøb af fejemaskiner til begge kirkegårde. Der afsættes desuden midler til reparering af indkørsel til Sognegården.

3. Regnskab  for 2016 blev godkendt. Påtegning: Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, regnskab 2016, afleveret den 23.03.2017 17:13.

4. Energimærkningsrapport vedrørende Sognegården og præstegården blev gennemgået. Der søges midler til opsættelse af varmepumpe i Sognegården.

5. Rådet er meget tøvende over for det planlagte projekt. Afventer nærmere fra provstiet i forbindelse med budgetsamråd.

6.Tillægsvedtægt vedr. reservation af gravsteder på Skallerup kirkegård blev forelagt og underskrevet.

7. Der holdes fast ved almindelig altervin, mens der dog kan anvendes druesaft ved særlige lejligheder - som eksempelvis børnegudstjenester.

8. Formanden understregede nødvendigheden af, at man aldrig bruger de interne normale kommandoveje.

Det ordinære menighedsrådsmøde i april flyttes til onsdag den 26. kl. 15.30 og begynder ved Vennebjerg kirke.

Mødet hævet kl. 18.00


 


Fælles menighedsrådsmøde for Mårup menighedsråd og Skallerup-Vennebjerg menighedsråd onsdag den 8. marts 2017 kl. 16 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1:  Præsentation af medlemmerne


2: Indkøb af el-pianoer.


3: Revision af reglerne for Sognegårdens anvenvelse.


4: Forsøg med "kirkekaffe"


5: Facebook som kommunikation med menighederne.


6: Eventuelt.


7: Personalesager


REFERAT


1. Alle medlemmerne præsenterede kort sig selv, da det var første fællesmøde efter menighedsrådsvalget.
2. Der er indkøbt el-pianoer til Vennebjerg og Skallerup kirker, så der ikke fremover skal transporteres klaver mellem  kirkerne, når der er brug for det. Mårup kirkekasse overfører 3000 kr. som "tilbagekøb" af Skallerup-Vennebjerg andel i det tidligere anskaffede fælles el-piano. I beløbet indgår også betaling for en indstillelig klaverbænk, som er anskaffet.
3. Vedtægterne for anvendelse af Sognegården ændres, så lokale velgørende og humanitære foreninger kan få stillet lokalerne til rådighed uden vederlag. Der nedsættes et udvalg bestående af Frank Normann Sørensen, Michael Bue Nielsen og Jytte Jakobsen, der udarbejder udkast til regler og folder om brug af kirkerne og sognegården, når udefrakommende har fået lokaliteterne stillet til rådighed. Peder Madsen er sekretær for udvalget.
4. De enkelte menighedsråd beslutter selv i hvilket omfang, man fremover arrangerer kirkekaffe ved kirkerne.
5. Annonceringen på Facebook udvides, så alle gudstjenester og arrangementer fremover automatisk kommer med. Poul Nielsen administrerer fortsat Facebook-siden.
6. Der efterlyses ideer til en evt. ny model for kirkernes familiearbejde og andre aktiviteter. Spørgsmålet drøftes i de enkelte menighedsråd, og punktet tages på dagsordenen på næste fælles menighedsrådsmøde, onsdag den 13. september kl. 16.
Menighedsrådene deltager på Stiftsmenighedsrådsstævnet den 20. maj. Det betyder, at der ikke i år afholdes studietur i august.
Intet nyt vedrørende præstegårdsforpagtningen.
7. Formanden for fællesmenighedsrådet orienterede personalesag.
Mødet hævet kl. 18.00 

Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården torsdag den 23. februar kl. 16.

Dagsorden :

1:  Udkast til Årsregnskab for 2016  ved Marianne Aune


2: Orientering fra formanden.

    Orientering fra kirkeværgerne.

    Orientering fra kassereren.

    Orientering fra medarbejderrepræsentanten.


3: Ændring af gravsteder på Skallerup Kirkegård


4: Folkekirkens Familiestøtte.


5: Indkøb af elpiano/er


6: Eventuelt.


7: Personalesager

 

 Referat :

Alle medlemmer var mødt

1. Årsregnskab for 2016 blev forelagt. Der træffes beslutning om  disponering over frie midlert på det ordinære menighedsrådsmøde i marts måned, hvor regnskabet også godkendes.

2. Formanden orienterede om forskellige løbende sager.

Mødereferater underskrives altid ved mødernes afslutning.

MUSsamtaler afholdes snarest.

Skallerup kirke og Sognegården stilles mandag den 27. februar til rådighed for en norsk ungdomspræst og dennes konfirmander.

Der er anskaffet varmepanel til placering bag orgelbænken

i Skallerup kirke.

Kirkeværgen for Vennebjerg og graveren tager hul på skitsering af langtidsplanlægning for vedligeholdelse af Vennebjerg kirkegård og dennes omgivelser.

Der planlægges et møde, hvor menighedsrådet på lokaliteterne ser på, hvordan der fremover skal disponeres vedrørende vedligholdelse i Skallerup og Vennebjerg.

3. Kirkeværgen for Skallerup forelagde udkast til tillægsvedtægt for kirkegården i Skallerup vedrørende nedlæggelse af gravsteder o.a. Forslaget blev vedtaget og videresendes til godkendelse af provstiudvalget.

4. Punktet udsættes til senere.

5. Der indkøbes snarest elpiano med tilhørende klaverskammel til hver af kirkerne. Den samlede udgift skønnes at ligge mellem 12.000 og 15.000 kr. Formanden foretager indkøbet i samråd med organisten.

6. Inger Skamriis orienterede om valg til menighedsrådsforeningens distriktsbestyrelse, samt valg af delegerede til menighedsrådsforeningens årsmøde. Rådet foreslår Inger Skamriis som kandidat til begge dele.

Formanden orienterede om forskelligt andet.

Der er stiftsmenighedsrådsmøde i Aalborg lørdag den 20.maj.

7. Personalesager blev drøftet.

Mødet hævet kl. 18.15

 

 

 


 Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården torsdag den 26. januar kl. 16.

Dagsorden :1:

    Orientering fra formanden

    Orientering fra kirkeværgerne

    Orientering fra præstegårdsudavlget

    Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

2:

   Digitale kirkegårdskort

3:

   Arbejdsplan for Vennebjerg Kirke

4:

   Babysalmesang.

5:

   Underskrivelse af tiltrædelsesprotokollat .

6:

    Underskrivelse af revisionsprotokollat.

7:

   Regnskabsinstruks.

8:

   Menighedsrådets honorering.

9:

   Retningslinier for anvendelse af Sognegården.

10:

  Eventuelt.

 

 REFERAT

 

Alle medlemmer var mødt

1. Formanden orienterede om konstituering i præstegårdsudvalget. Niels Jakob Hansen valgtes som formand.

Der afventes afklaring af spørgsmål omkring forpagtningen.

Inger Skamriis deltager i møde om "Folkekirkens Familiestøtte" i Hjørring Sognegård den 15. februar 2017. Der afholdes APV-møde for lokale medabejdere i Sognegården onsdag den 1. februar kl. 12.

Nye dåbsfoldere fremlægges i våbenhusene i kirkerne.

Storm tidligere på året forårsagede enkelte skader på kirketårnet i Skallerup. Skaderne er udbedret. Defekt dør er repareret.

Det foreslås, at en del tomme gravsteder på Skallerup kirkegård tilsås med græs, samt at der træffes beslutning om at en række gravsteder mod vest og nord på kirkegården på sigt nedlægges som gravsteder, der vil kunne fornyes.

Der søges afklaring om, hvordan vedligeholdelsesopgaver omkring Vennebjerg kirke fordeles mellem menighedsrådet og Hjørring kommune

Martin Herold forslår, at der søges udfærdiget en overordnet plan for, hvad der sigtes ímod med hensyn til den fremtidige udvikling hvad angår både kirkebygningerne, kirkegårdene og sognene som sådan.

Indberetning om afløsere for kirkesanger og organist foretages fremover kun digitalt. Kirkesangeren og organisten sørger for fremsendelse af oplysning til kontaktpersonen, præsten og bogholderen.

2. Udarbejdelse af digitalt kirkegårdskort vil indebære en engangsudgift på ca. 22.000 pr. kirkegård + ca.1.000 kr årligt for abonnement, ligeledes for hver kirkegård. Forskellige spørgsmål søges afklaret på kommende budgetsamråd, inden der træffes beslutning.

3. Martin Herold fremlagde udkast til arbejdsplan for Vennebjerg kirke, kirkegård og dens omgivelser, der tager hensyn til mere overordnede perspektiver for udviklingen og den daglige brug af stedet/stederne. Martin Herold arbejder videre med oplæg, der bl.a. inddrager prioritering af de forskellige området. Der fremlægges tidsplan på næste menighedsrådsmøde.

4. Jytte Jakobsen fremlagde resultat af undersøgelse af muligheder for at etablere babysalmesang. Der er fundet et lederemne. Der sigtes mod, at der kan startes et hold efter sommerferien, som mødes om mandagen, fortrinsvis mandage efter søndage, hvor der har været gudstjeneste i Skallerup kirke. Jytte forestår koordineringen.

5. Tiltrædelsesprotokollat vedr. regnskab blev forelagt og underskrevet.

6. Revisionsprotokollat vedr. regnskab blev forelagt og underskrevet.

7. Regnskabsinstruks blev underskrevet.

8. Beslutning træffes på næste menighedsrådsmøde.

9. Retningslinjer for anvendelse af Sognegården fremlægges på næstkommende fælles menighedsrådsmøde med henblik på ønske om revidering af enkelte punkter.

10. Evt.

Fremover indrettes menighedsrådsmøderne sådan, at punkter, der kræver medarbejderrepræsentantens medvirken, placeres først på dagsordenen.

Fremover godkendes referatet fra forudgående menighedsrådsmøde som første punkt ved hvert møde.

---

Mødet hævet kl. 18.20.


Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården torsdag den 8. december kl. 16.

Dagsorden :

 

1: Orientering fra formanden.

   Status på overdragelse af særopgaver.

   Orientering fra kirkeværgerne.(Verserende opgaver.)

   Orientering fra kassereren. ( Hvilke forretninger har menighedsrådet konto
   hos.)

   Orientering fra medarbejderrepræsentanten.
2: Fordeling af brandvagterne i kirkerne i forbindelse med Julen.

3: Mødekalender for 2017.

4: Babysalmesang

5: Deltagere til introduktionskursus for nye menighedsrådsmedlemmer .

6: Etablering af lys på Vennebjerg Kirke incl. renovering af eksisterende.

7: Sammensætning af menighedsrådets honorering.

8: Kommunikation med menigheden.(Facebook).

9: Eventuelt.REFERAT:

1. Formanden orienterede om uanmeldt besøg af Arbejdstilsynet. Ordren på ombygning af kirstevognene gennemføres som aftalt.

Det afventes, hvad der på provstiplan besluttes om digitalisering af kirkegårdskortene.

Michael Bue iværksætter reparation af dør i velfærdsbygningen ved Skallerup kirke.

Det reduceres i antal af konti hos forskellige firmaer, så det svarer bedre til, at udgifterne vedrørende de to kirker og kirkegårde i stor udstrækning betales fra de samme konti i kirkernes regnskab.

Kontaktpersonen, kassereren og medarbejderrepræsentanten afklarer, hvordan praksis skal være vedrørende afløseslister og attestation vedrørende foretaget afløsning.

2. Brandvagter i julen. Juleaften i Skallerup: Conny Skovsende; Juleaften i Vennebjerg: Inger Skamriis; Juledag: Martin Herold; Børnegudstjeneste den 28. december: Michael Bue; Nytårsdag: Jakob Hansen.

3. Menighedsrådsmøder: Torsdag den 26. januar. Torsdag den 23. februar, Torsdag den 23. marts. Torsdag den 27. april. Tirsdag den 30. maj. Torsdag den 22. juni. Torsdag den 10. august. Torsdag den 14. september.  Torsdag den 12. oktober. Torsdag den 23. november. Fælles menighedsrådsmøde sammen med Mårup menighedsråd: onsdag den 8. marts. Tidspunktet afklares med Mårup menighedsråd (det er ønskeligt, at det bliver kl. 16).

4. Jytte Jakobsen søger svar på et par spørgsmål vedrørende etablering af babysalmesang. Fra 1. april flyttes legestuen fra tirsdag til mandag. Hvis det er muligt at etablere babysalmesang placeres denne på samme tid.

5. De, der ønsker at deltage i introduktionskursus for nye menighedsrådsmedlemmer, henvender sig til formanden.

6. Der arbejdes videre med et grundlag for en beslutning vedrørende belysning på kirkegården og "lys på kirken" i døgnets mørke timer. Kirkeværgen undersøger forskellige muligheder. Der medtænkes tanker om, hvordan der alternativt kan ske en markering af Vennebjerg kirke for de arvemidler kirken har mulighed for at bruge.

7. Der træffes beslutning om honorering på næste menighedsrådsmøde. Ved indkaldelse til mødet vedlægges bilag med oplæg.

8. Anvendelsen af Facebook som kommunikationsmedie drøftes på næstkommende fællesmøde.

9. Der gives et bidrag til den lokale KFUM-spejdergruppe, stort 3000 kr. Kassereren får bogholderen til at overføre beløbet.

Der efterlyses overvejelser over, hvordan Klangshøj fremover "vedligeholdes".

Mødet hævet kl. 18.35

 

 

 

 
Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 23. november kl. 17.


DAGSORDEN:

Nærværende dagsorden er en overdragelsesdagsorden til MR-medlemmer som har konstitueret sig d.d. og indtræder i respektive

embeder 27. november 2016

 

1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 19/10/2016

-   Status naturområde Vennebjerg

2. Ombygning af kistevogn - bevilling

3. Belysning - Vennebjerg kirkegård og kirke    

4. Rapportering fra kirkeværger - status/tiltag/planer

5. Rapportering fra udvalg

    herunder fremtidige planer

6. Eventuelt - herunder

-   Personalespørgsmål m.v.

-   Legestue/babysalmesang

-   Øvrige aktiviteter

-   Rapportering og overdragelse fra afgående MR-medlemmer         REFERAT

 

1. Arbejdet med at fjerne utilsigtet bevoksning på Klangshøj og andre naturområder ved Vennebjerg kirke er godt på vej til at være færdiggjort. Der afventes passende vejrlig.

2. Kirkernes kistevogne ombygges, så de kan leve op til gældende arbejdsmiljøbestemmelser. Den samlede udgift beløber sig til 9.000 kr. inkl. moms.

3. Mangler ved den eksisterende kirkegårdsbelysning skal udbedres. Det kommende menighedsråd vil kunne beslutte i forbindelse med dette at udbygge den udvendige belysning med en oplysning af kirken i døgnets mørke timer.

4. Ingen konkret rapportering fra kirkeværgen i Vennebjerg vedrørende planlagte opgaver. Den afgående kirkeværge sætter den nye kirkeværge ind i verserende opgaver.

Gravstedsejere af gravsteder, der skal have forkant af sten på Skallerup kirkegård orienteres, inden arbejdet igangsættes, hvilket forventes at kunne ske i begyndelsen af december. Skallerup kirke indgangsdør males på ydersiden.

5. Intet at rapportere.

6. Jytte Jakobsen er valgt som medarbejderrepræsentant for alle de ansatte i pastoratet. Indkaldes til alle menighedsrådsmøder.

Legestuen kører godt. Der forsøges stadigvæk at finde en leder til babysalmesang. Forskellige spørgsmål må afklares, bl.a. om tidspunkt og honorar.

De enkelte menighedsrådsmedlemmer, der har varetaget forskellige særopgave, overdrager nødvendigt materiale og nødvendige informationer til deres efterfølgere.

Mødet hævet kl. 18.10

 


Konstituerende møde i det nyvalgte menighedsråd for Skallerup og Vennebjerg i Sognegården onsdag den 23. november kl. 16

DAGSORDEN:


1. Godkendelse af dagsorden
2. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedsrådslovens §6, stk. 2
3. Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet), jf. menighedsrådslovens § 7
4. Valg af formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3
5. Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3
6. Valg af kirkeværge, jf. mengihedsrådslovens § 9, stk. 1
7. Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2
8. Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4
9. Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5
10. Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8
11. Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9
12. Valg af stående udvalg, jf. menighedsrådslovens § 17, stk. 1
13. Valg af medlemmer til det stående præstegårdsudvalg, jf. menighedsrådslovens § 18
14. Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 1
15. Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2
16. Fastsættelse af evetntuel bonorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6 (dtte punkt kan vente til det første møde i funktionsperioden, hvis det ønskes)
17. Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden
18. Eventuelt 


REFERAT

 

1. Dagsordenen godkendt.

2. Alle valgte medlemmers valgbarhed blev fastslået.

3. Alle nyvalgte menighedsrådsmedlemmer underskrev menighedsrådsløftet.

4. Niels Jakob Hansen valgtes som formand for menighedsrådet

5. Inger Skamriis Andreasen valgtes som næstformand

6. Michael Bue Nielsen valgtes som kirkeværge for Skallerup kirke og kirkegård. Martin Dalsgaard Herold valgtes som kirkeværge for Vennebjerg kirke og kirkegård.

7. Conny Skovsende valgtes som kasserer.

8. Peder Madsen valgtes som sekretær.

9. Niels Jakob Hansen valgtes som kontaktperson.

10. Per Lønborg Pedersen valgtes som bygningskyndig

11. Den valgte kasserer - se under punkt 7 - valgtes også som underskriftsberettiget.

12. Kirkegårdsudvalget udgøres af det samlede menighedsråd.

13. Niels Jakob Hansen og Søren Bendtsen valgtes som medlemmer af præstegårdsudvalget.

Søren Bendtsen valgtes som repræsentant til Skole-kirke-tjenesten. Michael Bue Nielsen valgtes som suppleant.

Martin Dalsgaard Herold og Michael Bue Nielsen valgtes til aktivitetsudvalget.

14. Niels Jakob Hansen, Inger Skamriis Andreasen og Conny Skovsende blev valgt som valgbestyrelse.

15. Inger Skamriis Andreasen valgtes som formand for valgbestyrelsen.

16. Vedrørende honorarer til personer, der beklæder enkeltmandsposter følges hidtidig praksis.

17. Første menighedsrådsmøde i den nye menighedsrådsperiode afholdes torsdag den 8. december kl. 16.

18. Intet.

Mødet hævet kl. 17.10


Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 19.  oktober 2016 kl. 16.15

Dagorden:

1.Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde, 17. august 2016

-   Status naturområde Vennebjerg

-   Status håndtag kirkegårdslåger i Skallerup

-   Status bevaringsværdige gravsteder i Vennebjerg - provstigodkendelse

-   Status konkursbo/forpagtningsaftale

-   Status gelænder ved pulpituret i Vennebjerg kirke

-   Status maling port/sydgavl på velfærdsbygningen ved Skallerup kirkegård

-   Status organiststillingen

-   Status korlederstillingen

-   Status ændring af gravstedsaftatale nr. 30124 med Vennebjerg .

2. Godkendelse/underskrift af revisonsprotokollat vedr. regnskab 2015

3.  Godkendelse af budget 2017

4.  Godkendelse 3. kvtartalsrapport 2016

5.  Fremtidig håndtering af KirkeDV

6.  Ejendommen Grønne Klitvej 310

7.  Gravsted nr. 123 i på Skallerup kirkegård

8.  Skallerup kirkegård: forhække mod øst erstattes af brosten - beslutning

9.  Menighedsrådsvalg 2016

10.Rapportering fra kirkeværger; status/tiltag/planer

11.Rapportering fra udvalg, herunder fremtidige planer

12.Eventuelt:  herunder

-    Personalespørgsmål m.v.

-    Legestue/babysalmesang

-    Øvrige aktiviteter  Referat:

Alle medlemmer var mødt.


1. Den 20. oktober går Vendsyssel Vikarservice i gang med at rydde Klangshøj for bevoksning samt fjerne træer og buske på skrænten nord for Vennebjerg kirke. Fårene på arealet syd for Vennebjerg kirke er taget hjem af ejeren. Der er behov for at se på indhegningens stand, inden fårene kommer tilbage til foråret.

Håndtagene er monteret på de nye kirkegårdslåger i Skallerup.

Den 15. august har provstiudvalget godkendt menighedsrådets planer vedrørende bevaringsværdige gravsteder på  Vennebjerg kirkegård.

Forpagtningsafgiften er under alle omstændigheder sikret ind til udgangen af 2017, såfremt der ikke ser et salg af forpagterens ejendom forinden.

Gelænder ved trappen til pulpituret i Vennebjerg kirke er færdiggjort med godt resultat.

Malerarbejdet på velfærdsbygningen ved Skallerup kirke er udført med fint resultat.

Anders Barfoed, Løkken er ansat som organist fra den 1. november.

Torben Warncke, Ingstrup er ansat som ny korleder.

Ændring af gravstedsaftale nr. 30124 for Vennebjerg kirkegård er godkendt af provstiudvalget den 6. september.


2. Revisionsprotokollat vedrørende regnskab 2015 blev forelagt og underskrevet.


3. Bugettet for 2017 blev endeligt vedtaget. Budgettet er påtegnet: Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Budget 2017, Endelig budget afleveret d. 18-10-2016 13:22.


4. Kvartalsrapporten for årets 3 første kvartaler blev forlagt. Taget til efterretning.


5. Fremover er det Henriette Bjerre, der tager sig af alle spærgsmål vedrørende KirkeDV for Skallerup-Vennebjerg kirkekasse.


6. Ejendommen Grønne Klitvej 310 er solgt.


7. Menighedsrådet imødekommer et ønske om, at ejeren af gravsted nr. 123 erhverver gravsted nr. 82 og flytter 2 gravsten fra gravsted nr. 123 til det andet.


8. Forhække ved vindblæste gravsteder i række øst for Skallerup kirke erstattes med brosten. Gravstedsejerne underrettes før arbejdet udføres.


10. Belysningen på Vennebjerg kirkegård er defekt og kan ikke umiddelbart repareres.

Der er fremført forslag om, at der sættes lys på Vennebjerg kirke i døgnets mørke timer.


11. Intet.


12. Det ordinære menighedsrådsmøde i november måned flyttes til onsdag den 23. november kl. 17. Det nyvalgte menighedsråd holder konstituerende møde samme dag kl. 16.


Mødet hævet kl. 18.15

 


Fælles menighedsrådsmøde for pastoratets to menighedsråd i Sognegården onsdag den 7. september 2016 kl. 15.30

1.Opfølgning referat fra seneste fællesmøde 09/03/2016

 

-  Status forpagtning

-  Status legestue

-  Status babysalmesang

-  Status/erfaring/ideer Facebook

-  Status digitalisering kirkeg.kort

 

2. Sommerkoncerter  2016

 

3  Organistsituationen m.v.

   

4. Menighedsrådsvalg m.v. 2016

 

5. Menighedsrådenes fælles studietur 2016                     

 

6. Rapportering fra kirkeværger - status/tiltag/planer i hovedtræk

 

7. Rapportering fra udvalg

 

8. Øvrige fremtidige aktiviteter

 

9. Eventuelt

 

REFERAT:
Afbud fra Jane Jordansen, Poul Nielsen og Kristian Hansen.


1. Der orienteredes om aktuelle spørgsmål vedrørende præstegårdsforpagtningen.

Der er efter, at der en overgang havde været svigtende tilslutning til legestuen, nu igen god gang i aktiviteten.

Det forventes, at der kommer tilbud om babysalmesang igen, når der er ansat en ny organist.

Alle opfordres til at dele opslag på Facebook.

Der foreligger intet nyt fra provstiet vedr. planer om digitalisering af kirkegårdskortene.


2. Orgelaftenerne i Lønstrup kirke har som tidligere år være velbesøgte, hvorimod koncerten i august måned med Jesper Lundgaard ikke samlede et tilfredsstillende stort publikum. Det overvejes, om der kan findes nye koncepter for koncerterne.


3. Organiststillingen er genopslået med ansøgningsfrist den 17. september.


4. De respektive menighedsråd arbejder videre med planlægning af det kommende menighedsrådsvalg.


5. Studieturen i august fik en fint beløb. Den samlede regning kendes ikke endnu, men forventes at holde sig inden for det budgetterede beløb.


6. Fældning af træer ved Vennebjerg kirke forventes igangsat inden for de nærmeste uger.

Lønstrup kirkes tårn er under reparation. I samme forbindelse udbedres skader på taget.


7. Intet nyt fra udvalgene.


8. Intet særligt.


9. Der bevilges penge til, at kirkesangeren og kirkesangerafløserne kan deltage i kursus i Folkekirkens Hus i Aalborg den 3. oktober.

Jytte Jakobsen er udpeget af medarbejderne til at repræsentere medarbejderne i menighedsrådet.

Næste fællesmøde for menighedsrådene afholdes onsdag den 8. marts kl. 15.30.


Mødet hævet kl. 16.50.

 

 

Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 22.  juni 2016 kl. 16.15

DAGSORDEN

 

1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 18/05/2016

-   Status naturområde Vennebjerg

-   Status rapport Nationalmuseet/ renovering krucifix i Venn. Kirke   

-   Status nye låger Skallerup

-   Status pris kalkning Skallerup Kirke

-   Status smårep. Vennebjerg Kirke

-   Status bevaringsværdige gravsteders provstigodkendelse

-   Status glasplade Vennebjerg Kirke.

2. Konkursbo / forpagtningsaftale

3. Økonomi/personalenormering

4. Folkekirkens It/nyt arkiv

5. Rapportering fra kirkeværger - status/tiltag/planer

6. Rapportering fra udvalg / herunder fremtidige planer

7. Eventuelt - herunder

-   Personalespørgsmål

-   Menighedrådenes studietur

-   Anskaffelse af klaverer til kirker

-   Øvrige aktiviteter   

 


REFERAT

Alle medlemmer var mødt.


1. Der afventes tilbagemelding fra Hjørring Kommune om endeligt tidspunkt for rydning på naturområdet ved Vennebjerg kirke.

Der er modtaget statusrapport vedrørende krucifixet i Vennebjerg kirke. Behovet for renovering er ikke overhængende, men en istandsættelse må dog finde sted inden for en årrække på 5 til 8 år.

Der mangler stadigvæk en del af den nye låge i Skallerup kirkegårds østdige.

Der indhentes nye tilbud på udvendig kalkning af Skallerup kirke.

Alle småreparationer i Vennebjerg kirke er udført med fint resultat.

Forslag vedrørende bevaringsværdige gravsteder på Vennebjerg kirke skal forelægges Vendsyssel Historiske Museum for fotodokumentation og en udtalelse, før provstiudvalget kan tage stilling.

Glasplade på alterbordet i Vennebjerg kirke er på plads.


2. Formanden orienterede om den aktuelle situation i forbindelse med, at forpagteren af præstegårdsjord har fået sin bedrift taget under konkursbehandling. Udviklingen i sagen følges.


3. Provstiudvalget har foranstaltet en undersøgelse af dele af personalenormeringen i hele provstiet. De efterspurgte oplysninger er indsendt.


4. Rådet er opmærksom på, at der er oprettet nyt arkiv. Formanden undersøger nærmere om regler for anvendelse af arkivet.


5. Intet nyt.


6. Leif Jensen udpeges til formand for valgbestyrelsen i Skallerup sogn i stedet for Jan Brevik, der forlod menighedsrådet tidligere i indeværende valgperiode. Valgorienteringsmøde afholdes den 13. september kl. 19.


7. Organist Vibeke Skagbo må kun rekvireres via provstikontoret.

Rådet tilslutter sig en fælles provstiløsning vedrørende energimærkning.

Spørgsmålet om ekstrabetaling for begravelser/bisættelser om lørdagen kan evt. tages op senere. Indtil videre fortsættes samme praksis som hidtil.

Der holdes øje med, hvornår der i budgettet er plads til anskaffelse af klaver til kirkerne.

Studietursudvalget fremlagde planer for studietur den 21. august. Der udsendes invitationer inden for 14 dage.

Af sikkerhedsmæssige hensyn monteres gelænder på væggen ved det øverste af trappen til pulpituret i Vennebjerg kirke.Fast pris: 4000 kr. inkl. moms.


Mødet hævet kl. 18.05.

 Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 18. maj 2016 kl. 16.15

DAGSORDEN

1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 20/04/2016

-   Status naturområde Vennebjerg

-   Status rapport Nationalmuseet/renovering krucifix i Venn. Kirke   

-   Status nye låger, Skallerup kirkegård

-   Status pris/bænk Vennebjerg Kirke

-   Status pris kalkning Skallerup Kirke

-   Status pris katafalk

-   Status småreparationer Vennebjerg Kirke

2. Budgetsamråd/møde 10. og 13/5

3. Beslutning om regler for placering af bevaringsværdige gravsten på Vennebjerg kirkegård

4. Rapportering fra kirkeværger - status/tiltag/planer

5. Rapportering fra udvalg, herunder fremtidige planer

6. Eventuelt - herunder

-   Personalespørgsmål

-   Menighedrådenes studietur

-   Kirkeministeriet/pjecer   


REFERAT


Inger Skamriis var fraværende med afbud.
1. Intet nyt vedrørende naturområdet ved Vennebjerg kirke.
Der er endnu ikke fra Nationalmuseet kommet nogen rapport om Vennebjerg kirkes krucifix.
Østlågerne til Skallerup kirkegård er endnu ikke leveret. Kirkeværgen tager kontakt til tømreren.
Der bestilles 160 cm lang hårdttræslistebænk til placering uden for østlågen ved Vennebjerg kirkegård. Pris: 4.900 kr + moms.
Der afventes tilbud på udvendig kalkning af Skallerup kirke.
Pris for anskaffelse af katafalker til kirkerne er så høj, at det ikke er umiddelbart aktuelt at anskaffe. Der afventes erfaringer med alternative muligheder, der tager højde for ergomisk håndtering af kister i forbindelse med begravelser. Under alle omstændigheder skal de gældende abejdsmiljøregler overholdes.
2. Ingen afgørende tilbagemeldinger fra budgetsamrådet.
Det er inden for den udmeldte budgetramme muligt at få nogenlunde alle ønsker opfyldt.
3. Foreløbigt budget med følgende påtegning
Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd: CVR-nr. 78939516, Bidrag budget 2017 afleveret d. 13.05.2016 16.15, blev vedtaget.
4. Menighedsrådet fastholder, at bevaringsværdige gravsten så vidt muligt bevares på de gravsteder, de altid har været placeret på. Efter gravstedsejerens ønske vil dele af meget store gravsteder kunne skilles fra og forsynes med selvstændigt gravstedsnummer, således at kirkegården kan stå som ejer af dette "nye" gravsted, mens ejerne af de andre gravpladser fortsat står for vedligeholdelsen af disse.
Det må markeres tydeligt, at der ikke længere er tale om et sammenhængende gravsted.
5. Intet nyt
6. Legestuen er p.t. på stand-by forventes genoptaget på fuld kraft, når der igen er forældre nok med spædbørn, der har et ønske om, at deltage.
7. Ruth Færch og Leif Jensen arbejder videre med program for studieturen i august.
Der lægges glasplade på alterbordet i Vennebjerg kirke.
Græsset i rabatten nord for Skallerup kirke kan først klippes helt ud til vejkanten, når Hjørring kommune er færdig med at køre materiale til strandfodring i juni og derefter har fjernet det meget grovkornede grus, der er lagt i kanten af vejen.
Mødet hævet kl. 18.12
 
 Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 20. april 2016 kl. 16.15

DAGSORDEN

1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 24/02/2016
-   Status naturområde Vennebjerg
-   Status kirkekort mv.
-   Status kalkning Vennebjerg Kirke  
-   Status renovering krucifix i Vennebjerg Kirke
-   Status nye låger Skallerup
-   Status skorsten præstegård
2. Provstesyn april 2016
2. a. Revisionsprotokollat for første kvartal 2016
3. Besøg Nationalmuseet april 2016
4. Bevaringsværdige gravsteder
5. Rapportering fra kirkeværger - status/tiltag/planer
6. Rapportering fra udvalg - herunder fremtidige planer
7. Eventuelt - herunder
-   Personalespørgsmål
-   Menighedrådenes studietur
-   Potentiel koncert
-   Personalemøde april   


Referat

 

Inger Skamriis var fraværende med afbud.

1. Der er kommet får på græs på naturarealet ved Vennebjerg kirke. Senere bliver der lukket flere ind i folden. Intet nyt fra kommunen vedrørende rydning af krat på Klangshøj.

- Provstiet har nedsat udvalg, der arbejder på udarbejdelse af plan for digitalisering af kirkegårdskort i hele provstiet.

Kalkning af Vennebjerg kirke er afsluttet med godt resultat.

- Der afventes rapport vedrørende Vennebjerg kirkes krucifix, tilstand og plan for konservering/restaurering.

- Nogle af kirkegårdslågerne i Skallerup er leveret. De resterende ventes leveret i morgen.

- Skorstenen på velfærdsbygningen ved Skallerup kirke er blevet renovereret. Skorstenen på præstegården er fjernet ned til taget og oliefyret forsynet med nyt røgaftræk.

2. Provstesynet den 8. april blev afviklet til fuld tilfredshed.

2. a. Kvartalsrapport for årets første kvartal blev forelagt. Ingen kommentarer.

3. Formanden og kirkeværgen i Vennebjerg kirke aflagde rapport om Nationalmuseets besøg i kirken tidligere på måneden. Der afventes rapport.

4. Beslutning vedrørende regler for placering af gravsten, som museet har udpeget som bevaringsværdige på Vennebjerg kirkegård, træffes på næstekommende menighedsrådsmøde.

5. Det foreslås, at der opstilles en bænk uden før østlågen i kirkegårdsdiget omkring Vennebjerg kirkegård. Der indhentes priser.

Der afventes pris for udvendig kalkning af Skallerup kirke.

6. Intet.

7. Evt.

Studietur den 21. august planlægges af Skallerup-Vennebjerg menighedsråd. Ruth Færch og Leif Jensen undersøger forskellige muligheder.

Tilbud om koncert videresendes til organisten.

Det undersøges, om der evt. findes en prisbillig og ergonomisk forsvarlig katafalk, som kan bruges til modtagelse af kister forud for bisættelser og begravelser.

Der foretages fornødne småreparationer af Vennebjergs kirkes udvendige murværk.

På baggrund af at Friskolen Skallerup stiller lokaler frit til rådighed for konfirmationsforberedelsen, yder kirkekassen et tilskud til et drama-arrangement om sognenes historie, som afvikles på skolen i uge 21, stort 2000 kr.

Mødet hævet kl. 18.20
Fælles menighedsrådsmøde for pastoratets menighedsråd i Sognegården onsdag den 9. marts kl. 15.30

Dagsorden 

1.Opfølgning referat fra seneste fællesmøde 16.09.2015

 

-  Status forpagtning

-  Status legestue

-  Status babysalmesang

-  Status/erfaring/ideer Facebook

-  Status. Installationer i Sognegården m.v.

-  Status indkøb klaver til kirkerne

 

2. Sommerkoncerter m.v. 2016

 

3  Pastoratets fælles elklaver.

   

4. Forslag om anskaffelse af klaver til hver kirke.

 

5. Digitalisering af kirkegårdskort.

 

6. Menighedsrådsvalg 2016

 

7. Rapportering fra kirkeværger - status/tiltag/planer i hovedtræk

 

8. Rapportering fra udvalg incl. præstegårdsudvalg

 

9. Øvrige fremtidige aktiviteter

 

10.Eventuelt


Referat

Helmer Møller, Inger Skamriis og Kristian Hansen var fraværende med afbud.

1. Præstegårdsjorden er for den kommende 5-års periode bortforpagtet til Michael Hansen, Nr. Harritslev, der således forsætter med at drive jorden.
Der er ikke så mange børn til legestue og babysalmesang for tiden, men arbejdet opretholdes fortsat. Ingen ønsker om ændringer
Der orienteredes om f.eks. renoveringsopgaver og anskaffelser i Sognegården og præstegården.
Der er indkøbt nyt klaver til kirkerne, og det gamle klaver er solgt.

2. Der er planlagt 4 orgelkoncerter i Lønstrup kirke i juli, 1 koncert med Jesper Lundgaard samme sted og 1 koncert for fløjte og orgel i Skallerup kirke i august. Der afholdes 2 korkoncerter med Lønstrupkoret i juli måned.

3. Det gamle klaver solgtes for 1000 kr, som fordeles mellem de to kirkekasser.

4. Provstiudvalget overvejer, at der foretages en digitalisering af alle kirkernes kirkegårdskort.

5. Der må sigtes mod, at hver af pastoratets kirker har deres elklaver, så der er mulighed for mere flexibel inddragelse af klavermusik i gudstjenesterne.

6. Menighedsrådene er indstillet på, at der afholdes orienteringsmøde om menighedsrådsvalg tirsdag den 13. september i alle tre sogne.

7. Kirkeværgerne ved de tre kirker orienterede om igangværende arbejder og planer.

8. Peder Madsen indkalder til møde i aktivitetsudvalget i april eller maj måned.

9. Næste fælles menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 7. september kl. 15.30.
Menighedsrådenes studíetur afvikles søndag den 21. august. Skallerup-Vennebjerg menighedsråd fastlægger programmet.

10. Evt. Intet.

Mødet kl. 17.05

Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 24. februar 2016 kl. 16.15

 

1.a) Regnskab 2015 gennemgang/godkendelse/disponering af frie midler v/Marianne Aune

1.b) Revisionsprotokollat om foreberedende rivisionsarbj. 2015

2. Endelig godkendelse regnskab 2014 m/påtegning

3. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 27/01/2016

-  Status naturområde Vennebjerg

-  Status procedure kirkekort og placering af nye plænegravsteder i Vennebjerg

-  Status kalkning Vennebjerg Kirke  

-  Status renovering vinduer Vennebjerg kirke

-  Status renovering krucifix i Vennebjerg Kirke

-  Status postkasse adgang

-  Status nye låger Skallerup

-  Status erhvervsabonnement for affald

4. Provstisyn april 2016

5. Rapportering fra kirkeværger - status/tiltag/planer

6. Rapportering fra udvalg, herunder fremtidige planer

7. Eventuelt - herunder

-   Personalespørgsmål

-   Salg af klaver     


REFERAT

 

1. a. Regnskabet for 2015 blev gennemgået af Marianne Aune og godkendt af menighedsrådet, ligeledes blev aftalt disponering af frie midler. Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd CVR-nr. 78939516. Regnskab 2015. Afleveret d. 24-02-2016 17:14.

1. b. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarb. 2015 blev forelagt og underskrevet.

2. Behandling og godkendelse af provstiets godkendelse af årsregnskab for 2014 og revisionsprotokollater med bemærkninger.Godkendelsen blev taget til efterretning og godkendt.

3. Kirkeværgen undersøger mulighed for inddragelse af Jens Baggesen, Hjørring Kommune i planlægning af den videre rydning af Klangshøj.

Der afventes tilbagemelding for provstiet om evt. digitalisering af kirkegårdskort.

Den indvendige kalkning af Vennebjerg kirke forventes afsluttet inden for den afsatte tidsramme.

Indvendig renovering af smedejernsvinduerne i Vennebjerg er tilendebragt.

Der afventes den 12. april besøg af konsulent fra Nationalmuseet for besigtelse af Vennebjerg kirkes krucifix med henblik på en forestående renovering.

Postkasseadgangen fungerer.

Intet nyt vedrørende nye kirkegårdslåger i Skallerup.

Ruth Færch redegjorde for nye regler for bortskaffelse af affald fra kirkerne til kommunens genbrugspladser. Det afgøres senere (efter en vurdering af de faktiske udgifter), om der skal tegnes erhvervsabonnement.

4. Der afholdes provstesyn fredag den 8. april, som følger: Skallerup kirke kl. 8.30, præstegården og sognegården kl. 10 og Vennebjerg kirke kl. 12.30.

5. Intet nyt.

6. Det er nødvendigt, at der etableres ny type skorsten ved oliefyret i præstegården. Præstegårdsudvalget tager sig af sagen.

7. Evt. Pastoratets fælles gamle elklaver er blevet solgt. Pris: kr. 1000. Indtægten er fordelt mellem de to kirkekasser.

Rådet giver grønt lys for koncert med organist Søren Rasmussen og fløjtenist Tine Lilholt i Skallerup i august.

Der træffes på kommende møde beslutning, om ordinære menighedsrådsmøder fremover flyttes til 3. onsdag i måneden. Mødet hævet kl. 18.15.Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 27. januar 2016 kl. 16.15


Dagsorden 

1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 25/11/2015

- Status materialeplads Vennebjerg

- Status naturområde Vennebjerg

- Status div. Sognegården

- Status procedure kirkekort og placering af nye plænegravsteder i Vennebjerg

- Status kalkning Vennebjerg Kirke

- Status forpagtning

- Status skade Skallerup/Forsikring

2. Resultatopgørelse 2015

3. Menighedsrådets postkasse

4. Invitation til provstiarrangement

5. Nabo-orientering ny vindmølle

6. Rapportering fra kirkeværger; status/tiltag/planer

7. Rapportering fra udvalg, herunder fremtidige planer

8. Eventuelt - herunder

- Personalespørgsmål

- Lån lokaler mv.

- Høstgudstjeneste


Referat


Alle medlemmer var mødt.
1. Materialepladsen ved Vennebjerg kirke er færdigetableret og regningerne betalt.
- Der forventes snart aftale på plads om færdigrydning af Klangshøj. Store problemer med at fjerne fældede træer fra nogle af de stejle skrænter. Løsning overvejes.
- I de tilfælde, hvor der er receptioner eller sammenkomster efter kirkelige handlinger, og der modtages betaling herfor, indkaldes nødvendig supplerende betalt assistance til servering og hjælp i køkkenet. Fremover lejes der duge til formålet fra gang til gang. Der er sat hylde op i stoledepotet.
- Formanden forhører, om der er planer om at digitalisere alle kirkegårdskort i provstiet, inden vi går videre med sagen.
- Kalkningen af Vennebjerg kirke er efter forskellige startvanskeligheder kommet i godt skred.
- Der er fremkommet overslag over udgifter til renovering af Vennebjerg kirkes vinduer.
- Krucifixet i Vennebjerg trænger til konservering. Kirkeværgen har haft kontakt til Nationalmuseet og en konservator. Der afventes svar fra museet, inden der gåes videre med sagen.
- Ny forpagtningskontrakt er godkendt af provstiudvalget.
- Forsikringen har betalt stormskade på Skallerup Kirke, opstået den 4. december.
2. Resultatopgørelse for 2015 forventes på næste menighedsrådsmøde.
3. Formanden opfordrer til, at alle er opmærksomme på at komme ind på meníghedsrådets postkasse. Næstformanden har brug for ny kode for at få den rette adgang.
4. Formanden mindede om provstiarrangementet i Hjørring søndag den 31. januar.
5. Menighedsrådet har ingen indvendinger mod husstandsvindmølle, som påtænkes opført ved ejendom syd-vest for Skallerup kirke.
6. Hække´om to tomme gravsteder ved siden af bænken på Vennebjerg kirkegårds sydvestre hjørne fjernes.
- Vennebjerg kirkegårds lille container anbringes ved træerne vest for kirkegårdens parkeringsplads. Ved det kommende kirkesyn afgøres den præcise placering.
- Der ankommer nye låger til Skallerup kirkegårdsdige i
uge 7.
- Udlevet røn nord for Skallerup kirke fældes.
- Det overvejes, om der skal tegnes erhvervsabonnement for bortskaffelse af affald fra kirkegårdene.
7. Intet nyt.
8. Det besluttedes, at udefrakommende ikke kan få adgang til at låne Sognegårdens klaver.
- Der afholdes høstgudstjeneste i Vennebjerg kirke søndag den 11. september kl.10.30.
Mødet hævet 18.05

 Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 25. november 2015 kl. 16.15
 

1. Valg/konstituering

2. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 28/10/2015

- Status materialeplads Vennebjerg

- Status naturområde Vennebjerg

- Status div. Sognegården

- Status procedure kirkekort og

placering af nye plænegravsteder

i Vennebjerg

- Status kalkning Venn. Kirke

- Status luftfugtighed i kirkerne

- Status Infotavle og brostykker

ved Vennebjerg Kirke

- Status forpagtning

3. Godk/underskrift budget 2016

4. Kvt. rapport til underskrift

5. Revisionsprotokollat 2014

6. Rapportering fra kirkeværger

status/tiltag/planer

7. Rapportering fra udvalg

herunder fremtidige planer

8. Eventuelt - herunder

- Personalespørgsmål

- Brandvagt jul/nytår

 Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 28. oktober 2015 kl. 16.15

1. Opfølgning referat fra seneste   menighedsrådsmøde 26/08/2015

-  Status materialeplads Vennebjerg

-  Status naturområde Vennebjerg

-  Status div. Sognegården

-  Status procedure kirkekort og placering af nye plænegravsteder i Vennebjerg

-  Status bagvæg Skallerup Kirke

-  Status kalkning Venn. Kirke

-  Status luftfugtighed i kirkerne

-  Status Infotavle og brostykker ved Vennebjerg Kirke

-  Status forpagtning

2. Kvartalsrapport 3. kvt.  2015

3. Budget 2016/konstituering

4. Provstesyn 2016(8. april)

5. Valg 2016: Koordinering dato

6. Rapportering fra kirkeværger

    status/tiltag/planer

7. Rapportering fra udvalg, herunder fremtidige planer

8. Eventuelt - herunder

    - Personalespørgsmål/frivillige mv

    - Babysalmesang

    - Kirkevandring fremover 

 
Fælles menighedsrådsmøde for pastoratets to menighedsråd i Sognegården onsdag den 16. september kl. 15


DAGSORDEN


1. Opfølgning referat fra seneste fællesmøde 11.03.2015
- Status materialeplads Vennebjerg
- Status naturområde Vennebjerg
- Status babysalmesang
- Status/erfaring/ideer Facebook
- Status vedtægter Sognegården

2. Budget 2016 / konstituering.
Kommentarer hvis væsentlige

3. Legestue, hvad nu?

4. Sommerkoncerterne m.v. 2015

5. Studietur i august/erfaring?

6. Indkøb klaver/elklaver til kirkerne

7. Valg til menighedsråd 2016

8. Rapportering fra kirkeværger; status/tiltag/planer i hovedtræk

9. Rapportering fra udvalg

10. Øvrige fremtidige aktiviteter

11. Eventuelt


REFERAT

Kristian Hansen var fraværende med afbud.


1.Etablering af materialeplads ved Vennebjerg kirke er kommet godt fra start.

Ruth Færch orienterede kort om kirkestien og vedligeholdelsen af naturområdet ved Vennebjerg kirke.

Et nyt hold begyndte til babysalmesang i går. Det ser lovende ud.

Alle opfordres til at være opmærksomme på stof, det kan være relevant at lægge på Facebook. Send billeder og tekst til Poul.

Præstegårdsudvalget får fuldmagt til at udfærdige gældende regler for udenforståendes brug og/eller leje af Sognegården.


2. Provstiudvalget accepterer, at budgetterne for 2016 underskrives under rådenes konstituerende møder i november måned.


3. Der findes en løsning for, hvordan legestuen videreføres.


4. Sommerkoncerterne i Lønstrup kirke  fik alle et meget tilfredsstillende forløb. God ordning, at musikalske arrangementer overvejende er i Lønstrup kirke.


5. Studieturen i august fik et tilfredsstillende forløb. Poul Nielsen laver tjek-liste over ting, der fremover skal huskes, for at tilsvarende studieture kan få et endnu mere optimalt forløb.


6. Der anskaffes nyt elektrisk klaver, som kan bruges i alle tre kirker. Det er vigtigt, at det er samplet på en måde, så der ikke kommer pludselige kraftige lyde. Hanne Storm undersøger markedet.


7. Udgifter til det kommende menighedsrådsvalg holdes uden for de almindelige budgetter. Udgifter til annoncering og lignende dækkes centralt af provstiet.


8. Der orienteredes om aktuelle problematikker ved de to kirker og kirkegårde.


9. Forskellige overvejelser omkring sognenes aktiviteter.


10. Spørgsmål vedr. førstehjælpskursus rettes til Laila Tronsen.


11. Regninger for gravstedsvedligeholdelse udsendes inden udgangen af september.

Vibeke Skagbo bruges fremover i det omfang, det er muligt som organistafløser inden for den ramme, som er omfattet af hendes kvote.

Formanden undersøger straks spørgsmål vedrørende den aktuelle forpagtning  og dennes fornyelse.

Der efterlyses lidt bedre koordinering af opgaver vedr. reparationer og anskaffelser i Sognegården.

Næste fællesmøde afholdes onsdag den 9. marts 2016 kl. 15.30.

Mødet hævet kl. 17.30


Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 26. august 2015 kl. 15
 

1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 24/06/2015

- Status materialeplads Vennebjerg

- Status naturområde Vennebjerg samt rydning ved Klangshøj mv.

- Status låger v/Skallerup Kirke

- Status indkøb/installation Sognegården. Kaffemaskine/stige/

- Status kirkekort/placering af nye plænegravsteder i Vennebjerg.

- Status tilbud bagvæg Skallerup Kirke

- Status kalkning Venn. Kirke

- Status luftfugtighed i kirkerne

- Status Infotavle og brostykker ved Vennebjerg Kirke

- Status placering ordinære menighedsrådsmøder (tid på dagen)


2. Kvartalsrapport 2. kvt. 2015


3. Rapportering fra kirkeværger - status/tiltag/planer


4. Rapportering fra udvalg, herunder fremtidige planer


5. Eventuelt - herunder

- Personalespørgsmål/frivillige mv

- Børnesalmesang

- Pastaaften i Sognegården

- Kirkevandring i Vennebjerg

- Honorarer for vikarer

- Løvsuger kirkegårdene


REFERATLeif Jensen og Inger Skamriis var fraværende med afbud.

1. Arbejdet med etablering af materialeplads ved Vennebjerg kirke forventes igangsat i denne uge.

Den resterende rydning af Klangshøj forventes afsluttet inden jul.

Intet nyt om kirkegårdslågerne i Skallerup.

Kaffemaskine og stige til Sognegårdens køkken er ikke anskaffet.

Placeringen af fremtidige plænebegravelser er vedtaget. Der udfærdiges snarest ny kirkegårdsvedtægt, hvoraf fremgår, hvordan der fremover skal forholdes med det berørte område, samt: der udarbejdes nyt kirkegårdskort. Formanden kontakter kirkegårdskonsulenten for afklaring af procedurespørgsmål.

Væggen bag orglet i Skallerup kirke skal afrenses for løst kalk. Væggen bør herefter stå afrenset i rå tilstand i en længere periode, for at fugt og salte i væggen kan trænge ud.

Kalkning af Vennebjerg kirke og maling af ankre på tårnet, samt fornøden reparation af fuger mellem kvadre i kirkens kor og skib er udført i henhold til, hvad der blev aftalt på indeværende års kirkesyn.

Middelluftfugtigheden i kirkerne er sommerens klima taget i betragtning lidt høj, men provstiets bygningssagkyndige mener ikke, der er brug for affugtning. Evt. problemer må afbødes ved kontrolleret udluftning.

Infotavler og brostykker på kirkestien er ikke etableret.

Ordinære menighedsrådsmøder afholdes sædvanligvis fremover kl. 16.15. I enkelte tilfælde vil kunne afholdes et aftenmøde.

2. Kvartalsrapport for 2. kvartal blev fremlagt. Rapporten gav ikke anledning til bemærkninger og blev således taget til efterretning.

3. Spørgsmål omkring afgræsning af arealerne syd for kirkegården blev drøftet.

Der er ikke for indeværende midler til den nødvendige indvendige kalkning af Vennebjerg kirke samt afrensning og maling af vinduer. Dette fremføres på budgetsamrådet den 31. august.

4. Ingen rapporteringer fra udvalg.

5. Tove Hansen kan ikke længere forestå legestuen. Der søges snarest fundet en ordning, der gør det muligt at føre legestuen videre.

Ved pastagudstjenesten den 24. september laver Inger Skamriis kødsovs, og Ellen Barup koger pasta.

Børge Christensen ophører med kirkevandringer ved Vennebjerg kirke. Der søges fundet en afløser.

Intet om honorarer.

Fremover lejes løvsuger til kirkegårdene.

Mødet hævet kl. 17.45 - Skallerup den 26. august 2015

 

 

 
 

Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 24. juni 2015 kl. 15

1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 20/05/2015
- Status materialeplads Vennebjerg
- Status naturområde Vennebjerg
- Status rydning Klangshøj mv.
- Status låger v/ Skallerup Kirke
- Status vindmøller v/ Gårestrupvej
- Status indkøb/installation Sognegården. Kaffemaskine/ Køkkenstige
- Status vandledning Vennebjerg
- Status takster plænebegravelser
- Status Kirkesyn m.v

2. Årsbudget 2016

3. Erfaring vedr. vandring mellem kirkerne

4. Rapportering fra kirkeværger
status/tiltag/planer

5. Rapportering fra udvalg
herunder fremtidige planer

6. Eventuelt - herunder
- Personalespørgsmål
- Honorarer for vikarerREFERAT

 

Inger Skamriis og Kristian Hansen var fraværende med afbud.

1. Etableringen af materialepladsen ved Vennebjerg kirke igangsættes ved møde med entrepenøren den 30. juni kl. 9.30.

Kirkegårdskonsulenten har meddelt kommunen, at der ikke skal gøres indsigelse mod opførelse af vindmøller på Gårestrupvej.

Den nye vandledning ved Vennebjerg kirke er færdigetableret.

Der er brug for udarbejdelse af nyt, ajourført kirkegårdskort. I samme forbindelse indarbejdes planer for placering af nye/flere plænebegravelser. Formanden undersøger procedurespørgsmål, der kan kan danne baggrund for beslutning på et senere menighedsrådsmøde.

Der er modtaget tilbud på kalkning af Vennebjerg kirke. Tilbudet accepteres.

Der forelå udskrifter fra dataloggere, der løbende registrerer luftfugtighed og varme i kirkerne. Der afventes vurdering fra kirkens bygningssagkyndige.

2. Bemærkning om akutte reparationsbehov indføjet som ønsker i budgettet for 2016.

3. Anden pinsedags vandring mellem kirkerne forløb fint. Der planlægges gentagelse til næste år.

4. Jens Baggesen, Hjørring Kommune har opgaven med at forny informationstavlen ved Klangshøj. Samme

sørger også for tilvejebringelse af resterende "bro"-stykker til kirkestien ved Vennebjerg kirke.

5. Intet.

6. Evt. Det overvejes, om menighedsrådets ordinære møder fremover afholdes på et andet tidspunkt på dagen.

Intet vedrørende personalespørgsmål.

Menighedsrådet drøftede notat fra provstiets personalekonsulent vedr. honorarbudbetaling til vikarer for organister og kirkesangere.

Mødet hævet kl. 16.43

 

Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 20. maj 2015 kl. 15

1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 25/02/2015
- Status materialepladsVennebjerg
- Status naturområde Vennebjerg
- Status rydning Klangshøj mv.
- Status låger v/Skallerup Kirke
- Status vindmøller v/Gårestrupvej
- Status indkøb/installation Sognegårdenkaffemaskine/stige/
- Status vandledning Vennebjerg
- Status takster plænebegravelser
- Status bænk v/Vennebjerg kirke

2. Årsbudget 2016

3. Kirkesyn 2016

4. Graverkursus Skallerup-Vennebjerg Kirker (resultat/erfaring)

5. Rapportering fra kirkeværger status/tiltag/planer

6. Rapportering fra udvalg, herunder fremtidige planer

7. Vandring ml. kirkerne v/pinse

8. Eventuelt - herunder
- Personalespørgsmål
- Benyttelse sognegården
- Tværkulturelt CenterREFERAT

Kristian Hansen var fraværende med afbud. Inger Skamriis var ligeledes fraværende.


1. Alle instanser har givet tilladelse til etablering af den projekterede materialeplads ved Vennebjerg kirkegård. Arbejdet kan dog først påbegyndes efter klagefristens udløb  den 1. juni.

Det forventes, at Naturstyrelsen tager sig af fornyelse af Klangshøj-informationstavlen vedr. Vennebjerg kirkegård.

Der afventes nærmere besked fra Hjørring Kommune om yderligere fældning ved Klangshøj m.v.

Intet nyt vedrørende kirkegårdslåger i Skallerup.

Informationsmøde om vindmøller ved Gårestrupvej den 26. maj. Menighedsrådet har ingen interesse i at deltage.

Kaffemaskine og stige er ikke anskaffet.

Vandledningen fra Vennebjerg kirkegård er under etablering.

Intet nyt om takster vedr. vedligeholddelse af plænegravsteder.

Ny bænk på Vennebjerg kirke ER opstillet.


2. Der afholdes snarest ekstraordinært budgetbehandlingskursus til vedtagelse af budgetudspil for 2016.


3. Der afholdes kirkesyn ved begge kirker samt præstegårdssyn den 17. juni. Der begyndes i Vennebjerg kirke kl. 9.30 og fortsættes i Skallerup. Murer Kjeld Pedersen inddrages i en vurdering af murværket bag Skallerup kirkes orgel.


4. Graverkurset på Vennebjerg kirkegård den 11. maj forløb særdeles tilfredsstillende - med 86 tilmeldte. Gode tilbagemeldinger.


5. Intet ud over det under punkt 2 nævnte.


6. Aktivitetsudvalget har været samlet for at udveksle ideer for den kommende sæsons sogneaftener.


7. Alt planlagt vedrørende 2. pinsedagsvandringen.


8. Evt.

Intet vedrørende personale.

Præstegårdsudvalget laver inden næste fællesmøde udkast til ny vedtægt om anvendelse af Sognegården.

Der optages kollekt til Tværkulturelt Center i henhold til seneste vedtagelse om kollekter, der optages i vore kirker.


Mødet hævet kl. 16.25Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 29. april 2015 kl. 16


DAGSORDEN


1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 25/02/2015

- Status materialeplads v/ Vennebjerg kirke

- Status naturområde Vennebjerg

- Status rydning Klangshøj mv.

- Status låger v/ Skallerup Kirke

- Status vindmøller v/ Gårestrupvej

- Status korbelysning Skallerup Kirke

- Status rygning på graverhus i Skallerup

- Status regler for refusion af med arbejderudg. for ansatte v/alle 3 kirker

- Status babysalmesang

- Status indkøb/installation vedr. Sognegården kaffemaskine/køkkenstige/vandhaner

- Status takster plænebegravelser

2. Skallerup-Vennebjerg kirkekasse

Underskrift af forebredende 2014-revisionsprotokollat

3. Gennemgang/underskrift kvartalsrapport 1. kvt. 2015

4. Markering af 70-året for befrielsen

5. Rapportering fra kirkeværger status/tiltag/planer

6. Rapportering fra udvalg /herunder fremtidige planer

7. Vandring mellem kirkerne 2. pinsedag

8. Besøg af graverforeningens medlemmer den 11. maj 2015

9. Eventuelt - herunder

- Tak for assistance til redaktion af kirkebladet, Børge Christensen

- Personalespørgsmål

- Benyttelse af Sognegården

- Ansøgning: Lyt til danske salmer


REFERAT
 

Alle medlemmer var mødt


1. Kommunal godkendelse af etablering af den nye materialeplads ved Vennebjerg kirke forventes modtaget i allernærmeste fremtid. Når denne foreligger, vil arbejdet kunne igangsættes.

Intet nyt vedrørende naturområdet ved Vennebjerg kirke og rydningen af Klangshøj. En del grene afventer flisning. Denne forventes udført efter pinse.

Der etableres vandledning fra kirkegården til græsningsområdet nordvest for kirken. En del fældede træer skal fjernes, før rørsmeden kan udføre arbejdet. Graveren aftaler med dem, der kan påtage sig opgaven.

De nye låger til Skallerup kirkegård er bestilt, men tømreren har endnu ikke haft tid til at udføre arbejdet.

Stiftet følger løbende op på sagen vedr. opførelse af vindmøller ved Gårestrupvej.

Korbelysning i Skallerup kirke er etableret med meget tilfredsstillende resultat.

Der tages stilling til, hvad der skal gøres ved tagrygningen på velfærdsbygningen i Skallerup, i forbindelse med det kommende kirkesyn.

Der er fastlagt regler for fordeling af lønudgifter vedrørende medarbejdere, der er ansat af begge menighedsråd i pastoratet.

En ny sæson babysalmesang er begyndt med rimelig tilslutning i forhold til antallet af børn i den aktuelle alder.

Der er installeret nye vandhaner i Sognegårdens køkken. Kaffemaskine og stige til køkkenet er endnu ikke indkøbt.

Intet nyt vedrørende takster for plænebegravelser.


2. Forberedende revisionsprotokollat for 2014 blev forelagt, taget til efterretning og underskrevet.


3. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 blev forelagt. Gav ingen anledning til kommentarer.


4. I anledning af 70-årsdagen for Danmarks Befrielse udvides morgenringnen den 5. maj ved begge kirker til et kvarter. Der flages mellem morgen- og aftenringningen.


5. Vennebjerg kirke kalkes udvendigt i indeværende år.

Der aftales dato for kirkesyn med kirkernes bygningssagkyndige.

Der opsættes bænk på område øst for Vennebjerg kirke. Udgiften vil beløbe sig til 2000 kr. inkl. moms.

Der arbejdes på at få ny tekst til skiltet, der oplyser om Klangshøj. Kirkeværgen tager sig af sagen.

Skiltene på kirkestien er nu sat op.


6. Intet nyt fra udvalg.


7. 2. pinsedag er der vandring, mellem pastoratets tre kirker med afsluttende gudstjeneste i Skallerup kirke. Ved Vennebjerg kirke gennemføres en kort andagt, hvis vejret tillader i det fri på Klangshøj, og der bydes på en kop kaffe eller en forfriskning.


8. Mandag den 11. maj afholdes graverkursus ved Vennebjerg kirke. Kirsten Grøntved  hyres om det er muligt, til at tage sig af arrangement i Sognegården i forbindelse med morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Kurset er arrangeret af graverforeningen. Leif Jensen sørger for indkøb af drikkevarer og rundstykker.  Ruth Færch byder velkommen i Sognegården.


9. Børge Christensen har modtaget erkendtlighed for sin store indsats med redaktion af kirkebladet gennem 41 år.

Børge Christensen tilbyder uden vederlag at udarbejde skriftligt materiale om Vennebjerg kirke og dens omgivelser. Menighedsrådet ser gerne at dette sker. Formen for offentliggørelse af det bestemmes senere. Det undersøges, om Erik Sørensen vil udarbejde tilsvarende materiale vedr. Skallerup kirke.

Der orienteredees om indsættelse af ny provst i Hjørring Nordre provsti.

Intet nyt vedr. regulativ for benyttelse af Sognegården.


Mødet hævet kl. 18.15

 

 

FÆLLES MENIGHEDSRÅDSMØDE MED SKALLERUP-VENNEBJERG MENIGHEDSRÅD
onsdag den 11. marts kl. 15 i Sognegården

 

1. Opfølgning referat fra seneste fællesmøde 17/09/2014

- Status fordeling fællesudgifter

- Stormskade blytag Vennebjerg

- Status materialeplads Vennebjerg

- Status naturområde Vennebjerg

- Status babysalmesang

- Status/erfaring/ideer Facebook

- Status brochurer/infomateriale

- Status vedtægt Sognegården

 

2. Årsregnskaber 2014

Kommentarer hvis væsentlige

 

3. Alkoholfri druesaft ved altergang

 

4. Sommerkoncerterne

 

5. Studietur i august

 

6. Rapportering fra kirkeværger - status/tiltag/planer i hovedtræk

 

7. Rapportering fra udvalg i hovedtræk

 

8. Øvrige fremtidige aktiviteter i/via kirkerne

 

9. Eventuelt, herunder

- Personale m.v.REFERAT

Poul Nielsen var fraværende med afbud. Kristian Hansen var ligeledes fraværende.

1. Formændene har lavet af aftale om fremtidig fordeling af fællesudgifter, bl.a. i forhold til de fælles ansatte og fælles arrangementer, herunder den årlige studietur. Rådene tilslutter sig den trufne aftale.

Vennebjerg kirkes tag er repareret efter stormskade.

Vennebjerg kirkes materialeplads forventes etableret i den nærmeste fremtid.

Rydning og naturpleje i og omkring Vennebjerg kirke er i gang, ligeledes færdiggørelse af stier (med skiltning) til og fra Vennebjerg kirke. Dette i samarbejde med Landsbyrådet.

Et hold har fulgt babysalmesang hen over julen. Der begynder et nyt hold, når der er børn nok til at deltage.
Legestuen er også i god gænge.

Gudstjenester lægges fremover på Facebook, ellers opretholdes den hidtige praksis vedr. administration af Facebook.
Vedtægter for brug af Sognegården skal endeligt vedtages i revideret form ved næste fællesmøde.

Præstegårdsudvalget udarbejder et oplæg. Helmer Møller indkalder til udvalgsmøde.

2. Ingen kommentarer vedrørende årsregnskaberne for 2014.

3. Mårup menighedsråd har vedtaget, at der fremover anvendes alkoholfri druesaft ved altergangen.

4. Der bliver 4 orgelaftener i Lønstrup kirke i juli måned. Ligeledes 2 koncerter med Lønstrupkoret. Endelig er der koncert med trompetisten Per Nielsen den 12. august.

5. Allan Normann Sørensen og Poul Nielsen planlægger fælles studietur søndag den 23. august. Helmer Møller checker og giver besked om, hvor meget der er til rådighed til formålet på budgettet.

6. Kirkeværgerne rapporterede om igangværende arbejder.

7. Der planlægges vandring mellem kirkerne op til gudstjenesten i Skallerup kirke 2. pinsedag. Aktivitetsudvalget indkaldes til møde i maj.

8. Laila Tronsen har søgt midler til afholdelse af førstehjælpskursus for kirkernes ansatte, menighedsrådsmedlemmer og evt. andre lokale beboere, der kan blive plads til på holdet.

9. Der indkøbes 3-liters kaffemaskine som totrins trappestige til Sognegårdens køkken.

Børge Christensen har meddelt, at han ønsker at fratræde som medredaktør på KirkeNyt. Menighedsrådene takker for den store indsats og afleverer en erkendlighed for arbejdet. Helmer Møller tager sig af det praktiske med indkøb og aftale med Børge Christensen. Jørn Ottesen valgtes som ny medredaktør.

Næste fællesmøde afholdes onsdag den 16. september kl. 15.

Mødet hævet kl. 16.45
Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 25. februar 2015 kl. 15.00


DAGSORDEN


 

1. Årsregnskab 2014/gennemgang/godkendelse/underskrift/M. Aune

 

2. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 28/01/2015

- Status stormskade blytag Venneb

- Status materialeplads Vennebjerg

- Status naturområde Vennebjerg

- Status rydning Klangshøj mv.

- Status låger v/Skallerup Kirke

- Status vindmøller v/Gårestrupvej

- Satus korbelysning Skallerup K.

- Status rygning graverhus Skallerup

- Status regler for refusion af medarbejderudg. for ansatte v/alle 3 kirker

 

3. Rapportering fra kirkeværger

status/tiltag/planer

 

4. Rapportering fra udvalg, herunder fremtidige planer

 

8. Eventuelt - herunder personalespørgsmål

.

REFERAT

 

Alle medlemmer var mødt.

1. Regnskabet for Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516, Regnskab 2014, Afleveret d. 24-02-2015 14:20 blev forelagt og godkendt.

2. Reparationen af blytaget i Vennebjerg er betalt af forsikringen.

Der afventes endelig godkendelse af materialeplads ved Vennebjerg kirkegård.

Der er endnu ingen besked fra Hjørring kommune vedrørende hegn og andet i naturområdet ved Vennebjerg kirke. Der pågår stadig rydning på og omkring Klangshøj.

Kirkegårdslågerne i Skallerup fornyes efter tilbud. Der vælges den mest vejrbestandige træsort.Udgiften bliver omkring 24.000 kr. med moms.

Intet nyt vedrørende opførelse af vindmøller ved Gårestrupvej, som har været udsendt i høring.

Belysning i Skallerup kirkes loft er bestilt og etableres snarest. Udgift: 21.800 kr. + moms.

Skade på rygningen af velfærdsbyningen ved Skallerup kirke udbedres snarest.

Formændene og kassererne for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd og Mårup menighedsråd laver oplæg til model for fordeling af udgifter til fælles ansatte.

3. Intet udover ovenstående

4. Intet.

5. Næste ordinære menighedsrådsmøde afholdes kl. 16. Der træffes på mødet beslutning, om på hvilken ugedag og på hvilket klokkeslæt møderne fremover afholdes.

Der anskaffes ny 3-liters kaffemaskine samt ny kogekande til Sognegårdens køkken. Inger Skamriis finder frem til noget, der kan bruges.

Spørgsmålet om takster for vedligeholdelse af plænebegravelser drøftes og rejses evt. på provstiplan.

Mødet hævet kl. 16.40.

  

Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 28. januar 2015 kl. 15.00


DAGSORDEN


1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 26/11/2014

- Status stormskade blytag Vennebjerg

- Status materialeplads Vennebjerg

- Status naturområde Vennebjerg

- Status rydning Klangshøj mv.

- Status dræn/kloakering Skallerup

- Status låger v/Skallerup Kirke

- Status strøm/vand (lodsejer/forp.)

- Status kirkebøsse Skallerup Kirke

 

2. Opstilling af vindmøller i nær- og mellemzone (udsyn/indsigtskiler)

 

3. Rapportering fra kirkeværger

status/tiltag/planer

 

4. Rapportering fra udvalg, herunder fremtidige planer

 

8. Eventuelt - herunder

- Fordeling omk. kurser/uddan.

- PersonalespørgsmålREFERAT
 

1. Blytaget på Vennebjerg kirke er repareret. Ingen nye skader i forbindelse med de efterfølgende storme.

- Provstiudvalget har godkendt, at arbejdet med etablering af materialeplads ved Vennebjerg kirke, igangsættes, når der er grønt lyst fra alle andre instanser. Det bliver nødvendigt, at det samlede areal begrænses til 20 kvadratmeter - af hensyn til de nødvendige dispensationer.

- En stor del af træerne på Klangshøj og omkring kirkegården er fældet Flishugning forestår. Det tegner til at give et godt resultat.

- Der foretages skiltning ved kirkestien, der matcher, hvad der i øvrigt tænkes opsat i "Havtornens Rige".

- Der foretages også i den kommende sæson afgræsning ved får på arealet syd for Vennebjerg kirke.

- Dræn og kloakering på Skallerup kirkes parkeringsplads og ved Sognegården er udført. Det vurderes løbende, om det udførte arbejde er tilstrækkeligt.

- Der afventes tilbud på nye låger til Skallerup kirkegård.

- Kirkebøssen i Skallerup kirke er repareret.

- Der er lagt glasplade på Skallerup kirkes alter til beskyttelse af alterdugen.

2. Orientering om påtænkt opsættelse af vindmøller på Gårestrupvej. Aalborg stift følger sagen.

3. Etablering af korbelysning i Skallerup kirke forventes påbegyndt i løbet af nogle uger.

Rygningen på velfærdsbygningen ved Skallerup kirke udskiftes i forbindelse med reparation af bygningens skorsten. Rygningen, som er krakeleret blev ødelagt under de seneste storme.

4. Juniorkonfirmandundervisning for 4.-5. klassetrin på friskolen begynder i slutningen af februar. Der bliver begrænsede udgifter til transport og lidt fortæring.

8. Formænd og kasserere for pastoratets to menighedsråd laver sammen oplæg til aftale om afholdelse af udgifter til medarbejdere, der er ansat ved alle tre kirker.

Ingen personalespørgsmål i øvrigt.

Inger Skamriis deltog i mødet indtil kl. 16.

Mødet hævet kl. 17.15Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 26. november 2014 kl. 15.00


DAGSORDEN

1. Konstituering af menighedsrådet for det kommende år

 

2. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 29/10/2014

- Status stormskade blytag Vennebjerg

- Status materialeplads Vennebjerg

- Status naturområde Vennebjerg

- Status rydning Klangshøj mv.

- Status dræn/kloakering Skallerup

- Optimering info via e-medier mv.

 

3. Godkendelse og underskrift af

Budget 2015

 

4. Fordeling af brandvagter jul/nytår 2014/15

 

5. Rapportering fra kirkeværger

status/tiltag/planer

 

6. Rapportering fra udvalg, herunder fremtidige planer

 

7. Vandforsyning forpagtet areal ved Vennebjerg Kirke

 

8. Eventuelt - herunder

- Kirkens Forum (fagmesse)

- Info fra Stiftsudvalget

- Opsigelse af gravsteder (ide)

- Personalespørgsmål
REFERAT

 

 

1. Helmer Møller genvalgtes som formand for kirkeåret 2014-15. Ruth Færch genvalgtes som næstformand. Den øvrige konstituering ændres der ikke ved. Alle fortsætter i samme enkeltmandsposter i rådet som i det indeværende kirkeår.

2. Blytækkeren har endnu ikke været ved kirken, men ventes snarest.

Enkelte spørgsmål vedrørende finansiering af materialepladsen er uafklarede. Dog ingen, der forhindrer, at rådet kan gå videre med planlægning. Rådet accepterer tilbud fra Hirtshals Entrepenørforretning på arbejdets udførelse, under forudsætning af at de nødvendige tilladelser gives fra Hjørring kommune og de kirkelige myndigheder.

Pladsen udføres med galvaniserede låger.

Der er truffet bestemmelse om, hvad der skal fældes på og omkring Klangshøj. Arbejdet udføres i løbet af de kommende måneder.

Vennebjerg Maskinstation etablerer dræn på kirkens parkeringsplads. Foran Sognegården forsøges med en faskine. Viser det sig ikke at være tilstrækkeligt, må der laves et mere omfattende dræn. Arbejdet forventes udført inden jul.

3. Budget for 2015 blev vedtaget som forelagt - og underskrevet.

4. Brandvagter ved kirkernes juletræer ved gudstjenesterne:

Juleaften, Skallerup: Leif Jensen; Juleaften, Vennebjerg: Helmer Møller; Anden juledag: Ruth Færch; Julesøndag: Inger Skamriis; Nytårsdag: Kristian Hansen; Helligtrekongers søndag: Helmer Møller.

5. Det godkendtes i princippet, at en lodsejer med areal til græsning nordvest for Vennebjerg kirke fra kirken kan købe strøm til sin indhegning. Forpagteren af græsningsarealet nord for Vennebjerg kirkebakke kan mod betaling få vand til kreaturerne på det forpagtede areal.

Der er indhentet tilbud på nye låger til kirkegården ved Skallerup kirke. Der mangler tilbud på sydlågen. Det undersøges, hvad det vil koste at udføre lågerne i vedligeholdelsesfrit ædeltræ.

Alle regninger for istandsættelse af Skallerup kirkes tårn er betalt. Budgettet overholdt.

6. Intet

7. Se ovenfor under punkt 5.

8. Ingen interesse for at abonnere på magasinet "Kirkepartner"

Ikke baggrund for at oprette et egentligt kirkeligt migrantarbejde, men selvfølgelig vilje til at lette vejen for lokalt boende migranters inddragelse

 
Ordinært menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 29. oktober 2014 kl. 15.00


DAGSORDEN

1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 27/08/2014

- Stormskade blytag Vennebjerg

- Status materialeplads Vennebjerg

- Status maling vindue Skallerup

- Status vuggebom etc. Vennebjerg

- Status naturområde Vennebjerg

- Status rydning Klangshøj mv.

- Status dræn/kloakering Skallerup

- Status babysalmesang

 

2. Kvartalsrapport/regnskab 3. kvt., incl. underskrift

 

3. Behandling revisionsprotokollat vedr. regnskab 2013

 

4. Rapportering fra kirkeværger - status/tiltag/planer

 

5. Rapportering fra udvalg

herunder fremtidige planer

 

6. NB! Næste møde 26/11/2014

- "mødepligt", konstituering og

godkendelse af budget 2015

 

7. Opfølgning referat fra seneste fællesmøde 17/09/2014

- Projekt grøn kirke

- Informationspjecer

 

8. Eventuelt


REFERAT


1. Babysalmesang er godt i gang efter sommerferien. 8 mødre deltager, dog møder ikke alle hver gang. Det har været nødvendigt at justere mødetidspunktet, så det passer bedre  med børnenes soverytme.

Michaelsen, Thyholm er bestilt til snarest at udføre det blytækkearbejde ved Vennebjerg kirke, som forsikringen har givet tilsagn om at dække udgifterne til efter stormen i december 2013.

Materialepladsen ved Vennebjerg kirkegård er udbudt i licitation. Der er ikke truffet endelig beslutning om materialet til lågerne.

Trævinduet i Skallerup kirketårns sydmur er malet.

Evt. vuggebom til Vennebjerg kirkes klokke overvejes stadig.

En del af krattet på Klangshøj er blev ryddet. Der tages en drøftelse med Hjørring kommune, om det er muligt at få en aftale om, at der kan fjernes mere.

Status for naturplejen omkring Vennebjerg kirke i det hele taget blev drøftet.

Kirkeværgen efterlyser, at der kan finde en udpegning sted af, hvilke træer ved Klangshøj, der skal ryddes. Stedet besigtiges lørdag den 1. november kl. 9.30.

2. Kvartalsrapporten for 3. kvartal blev forelagt. Intet specielt at bemærke.

3. Revisionsprotokollat vedr. regnskab 2013 blev forelagt og underskrevet.

4.  Renovering af dør til sakristi i Skallerup skønnes at koste små 4000 kr. Der er sat tagrende op i krogen bag sakristiet: pris 2700 kr.

Dræning af parkerings- og vendeplads ved Skallerup kirke og Sognegården skønnes at beløbe sig til 20.000 kr. Arbejdet igangsættes snarest. Huller i indkørsler til præstegård og Sognegården udbedres samtidig. Installering af lys i Skallerup kirkes kor udsættes indtil begyndelsen af 2015.

Bjarne Simonsen, Sønderlev har per honnør istandsat skibsmodellen i Skallerup kirke. Kirkekassen giver et par flasker vin til ham som erkendtlighed for den store indsats.

5. Aktivitetsudvalget planlægger snarest foredragsaftener for de første måneder af 2015.

6. Vigtigheden af, at alle møder op ved menighedsrådsmødet den 26. november, blev understreget.

7. Kirken søges ikke certificeret som Grøn Kirke, men rådet er indstillet på, at der tages hensyn til at vælge miljørigtige løsninger i videst muligt omfang.

Informationspjecer er ikke udarbejdet endnu. Alle opfordres til at være opmærksomme på, hvordan hjemmeside, facebook o.l. kan optimeres.

8. Formanden gjorde opmærksom på initiativet Menighedsråd på vores måde. Resultat af undersøgelsen afventes.

Mødet hævet kl. 17.25

Fælles menighedsrådsmøde for Mårup og Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården: onsdag den 17. september 2014 kl. 15.00DAGSORDEN

 

1. Opfølgning referat fra seneste fællesmøde 12/03/14

- Fordeling fællesudgifter budget 2015 og fremover/status

- Facebook side for rådene/opdatering og erfaring

- Energimærkning/opdatering

- Stormskade Vennebjerg kirke/status, in process

2. Materialeplads Vennebjerg Kirke/status

3. Gravminder/gravminderegistrering/ status alle kirker

4. Projekt Grøn Kirke

5. Fælles studietur

6. Brochurer/infomateriale turister/hjemmeside m.v

7. Baby/salmesang m.v.

8. Budgetrammer 2015 - kommentarer hvis væsentlige

9. Rapportering fra kirkeværger i hovedtræk

10. Rapportering fra udvalg i hovedtræk

11. Fremtidige aktiviteter i/via kirkerne

12. Vedtægt for brug af sognegården

13. Personale status/ønsker m.v. Herunder kurser/uddannelse

14. EventueltREFERAT

Jane Jordansen var fraværende med afbud.
Helmer Møller er p.t. bortrejst, hvorfor Jørn Ottesen med meget kort varsel måtte indtræde som mødeleder. Som følge af JO's ringe eller manglende baggrund for visse punkter på den udsendte dagsorden måtte disse udelades eller behandles med forbedhold, hvilket de fremmødte var indforstået med.

1. Fællesudgifter til studietur og lignende afholdes også fremover af Skallerup-Vennebjerg kirkekasse.
Der er gode erfaringer med pastoratets facebook-side. Ideer til udvikling af hjemmesiden meddeles til Poul.
Energimærkning er ikke aktuel for pastoratets kirker.
Ruth Færch orienterede kort om status for stormskade på Vennebjerg kirkes blytag.

2. Arbejdet med etablering af materialeplads ved Vennebjerg kirkegård skrider planmæssigt frem.

3. Ruth Færch orienterede om status for gravminderegistrering i Skallerup og Vennebjerg.Der har været kontakt til museets gravminderegistrator.

4. Det udlægges til menighedsrådene separat at tage stilling til, om de enkelte kirker skal inddrages i projekt Grøn Kirke.

5. Næste års studietur planlægges af Mårup menighedsråd. Fastsættes til søndag den 23. august.

6. Menighedsrådene udarbejder hver for sig informationspjecer om de enkelte kirker. Det undersøges, om det er mest hensigtmæssigt selv at trykke brochurerne.Alle rådenes medlemmer opfordres til at være opmærksomme på, hvad der med fordel kan lægges på pastoratets hjemmeside (og facebook). Evt. kan man selv skrive en lille notits og medsende et billede.

7. Der er pr. 9. september startet nyt hold med babysalmesang i Skallerup kirke. Indtil videre deltager der 6 børn og deres mødre. Nye kan slutte sig til. Legestuen er også kommet godt fra start efter sommerferien.

8. Ikke afgørende kommentarer.

9. Leif Jensen orienterede om afsluttede og igangværende arbejder i Skallerup kirke.
Frank Norman Sørensen orienterede tilsvarende fra Lønstrup.
Arbejdet med etablering af gravplads for dødfødte og nyfødte igangsættes snarest.
Ruth Færch fortalte om forestående arbejder ved Vennebjerg kirke og på kirkegården. Endvidere orienteredes om nyligt overståede arbejder.

10. Sognepræsten fortalte lidt om aktivitetsudvalgets arbejde. Alle opfordres til at fremkomme med forslag.

11. Intet yderligere.

12. Præstegårdsudvalget pålægges at udarbejde forslag til ny vedtægt for brug af Sognegården - til vedtagelse på næste fælles menighedsrådsmøde.

13. Spørgsmål vedrørende personale.

14. Evt. Der planlægges "Luk julefreden ind" i Lønstrup kirke igen i år. Delvis med ny besætning. Arrangementet kombineres med tårnfortælling og Lønstrupkorets sang i Restaurant Glashuset.
Næste fællesmøde afholdes onsdag den 11. marts 2015 kl. 15.

Mødet hævet kl. 17.10. 

Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 27. august 2014 kl. 15.30 

DAGSORDEN 

 

1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 04/06/2014

- Stormskade blytag Vennebjerg

- Fælles studietur 24/08/14

- Regler for gravminder Skallerup, incl. forslag til vedtægtstillæg

- Status for gravminder

- Status materialeplads Vennebjerg

- Status reparation Skallerup Kirke

- Brochurer/henvisning hjemmeside

- Reparation klokke/knebel Vennebjerg

- Status aftaler med externe parter

- Naturvandring 14/08/14 Vennbjerg

- Erfaring facebook-profil

- Erfaring ringning

 

2. Kvartalsrapport/regnskab incl. underskrift

 

3. Referat Provstiudvalgsmøde 25/06/14

 

4. Rapportering fra kirkeværger

status/tiltag/planer

 

5. Rapportering fra udvalg

herunder fremtidige planer

 

6. Eventuelt

.


REFERAT
 

1. Menighedsrådet afventer tilbud fra blytækker nr. 2 på reparation af blytaget på Vennebjerg kirke.

Studieturen den 24. august var meget vellykket, og udgifterne kunne afholdes inden for budgettet.

Forslag til vedtægtstillæg for begravelser i den nordøstlige del af kirkegården ved Skallerup kirke blev vedtaget.

Hensatte gamle gravminder fra nedlagte grave er fjernet fra Vennebjerg og Skallerup kirkegårde. De officielt bevaringsværdige gravsten er flyttet til anden placering.

Landskabsarkitekt Hanne Egebjerg vil snarest udarbejde forslag til konkret indretning af den nye materialeplads ved Vennebjerg kirkegård.

Reparationen af Skallerup kirkes tårn er tilendebragt med meget tilfredsstillende resultat. Støbejernsvinduerne er afrenset og malet.Trævinduet i tårnets sydvæg males snarest.

Inden næste års turistsæson begynder, udfærdiges planche med kort forklaring om begge kirker til anbringelse i kirkerne.

Klokke og knebel i Vennebjerg er repareret og er nu fuldt funktionsdygtige; men det er ønskeligt på længere sigt at få klokken monteret i en vuggebom, eller at der installeres automatisk ringeanlæg.

En række spørgsmål vedrørende plejen af naturområdet vest for  Vennebjerg kirke trænger til afklaring. Kirkeværgen arbejdere videre med sagen.

Naturvandringen ved Vennebjerg kirke den 14. august var velbesøgt og vellykket.

De foreløbige erfaringer med Facebook er lovende.

Ringning foretages fremover som hidtil.

2. Kvartalsrapport blev forelagt og underskrevet uden kommentarer.

3. Referat fra Provstiudvalgetsmødet i juni vedr. overskridelse af budgettet for istandsættelse af Skallerup kirketårns murværk og kirkens jernvinduer.

4. Der overvejes stadig plan for dræn/kloakering af Skallerup kirkegårds parkeringsplads samt regulering af bevoksningen vest for pladsen. Kirkeværgen kontakter entreprenør for udarbejdelse af forslag.

5. Der er aftalt ikonmalekursus i Sognegården ved Finn Günther i uge 8, 2015.

6. Evt.

Indvendige vindueslysninger i Vennebjerg kirker repareres i 2015.

Babysalmesang forsøges startet tirsdag den 9. september.

Mødet hævet kl. 17.30
Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 4. juni 2014 kl. 15.00.


DAGSORDEN

 

1. Opfølgning referat fra seneste menighedsrådsmøde 30/04/2014

- Facebook-profil

- Energimærkning Kirker

- Stormskade blytag Vennebjerg

- Fælles studietur 24/08/14

- Ringning og reparation af kirkegårdskneblen i Vennebjerg

- Gudstjenestefrekvens

- Beslutning om regler for gravminder på Skallerup Skallerup kirkegård

- Status reparation af Skallerup Kirke

2. Budget 2015 - status/tiltag

3. Kirkesyn 30/05/2014

4. Etablering af materialeplads ved Vennebjerg Kirke (Status)

5. Aftaler med externe parter herunder forpagtningsaftaler

6. Brochurer for turister m.fl.

7. Vielser/kirkesang/musik uden for kirkerne

8. Rapportering fra Kirkeværger status/tiltag/planer

9. Rapportering fra udvalg, herunder fremtidige planer

 

10 Evt.

REFERAT

Alle medlemmer var mødt.

Til stede var desuden provst Ole Dybro samt Bjarne Simonsen, der repræsenterer en gruppe lokale beboere, der har gjort indsigelse mod, at gravminder fra nedlagte gravsteder fjernes fra kirkegården.

Som et første punkt på dagsordenen behandledes derfor denne problematik.

Ole Dybro gennemgik den eksisterende lovgivning om registrering og bevaring af gravminder.

1. Der er oprettet fælles Facebook-profil for pastoratets sogne.

Alle opfordres til at være opmærksomme på ting, det giver mening at lægge på Facebook.

Energimærkning er ikke aktuelt for kirkerne.

Der indhentes ekstra tilbud på reparation af blytag på Vennebjerg kirke.

Inger Skamriis og Ruth Færch tager sig af planlæggelse af studieturen den 24. august 2014.

Der er bestilt reparation af knebel i klokken ved Vennebjerg kirke.

Der udarbejdes forslag til vedtægtstillæg vedr. regler for udformning og placering af gravminder på den nordøstlige del af Skallerup kirkegård.

Det har vist sig, at det sydvendte murværk på Skallerup kirkes tårn var mere medtaget end først skønnet. Provstiet har givet en tillægsbevilling til den fornødne ekstra udbedring af skaderne i forbindelse med den igangværende istandsættelse af tårnet.

2. Budgetforslag for 2015 udarbejdet.

3. Der er modtaget rapportering fra kirkesyn ved de to kirke fredag den 30. maj 2014.

4. Ruth Færch orienterede om den aktuelle status vedrørende etablering af ny materialeplads ved Vennebjerg kirkegård.

Formanden og kirkeværgen tager kontakt til landskabsarkitekt, der kan udarbejde et detailprojekt.

5. Der var enighed om, at betingelserne i græsningsaftalen for området nord og vest for Vennebjerg kirke fastholdes som fastsat i kontrakten fra 1997.

6. I kirkerne opsættes opslag med henvisning til Aalborg Stifts hjemmeside og pastoratets egen hjemmeside.

7. Organistens medvirken ved evt. vielser uden for kirkens rum betinges af, at brudeparret selv stiller et instrument til rådighed.

Organisten er berretiget til at afvise at spille på et instrument, som hun ikke skønner, kan bruges.

8. Peder Madsen leverer menighedsrådets indslag til programmet, når der er naturvandring ved Vennebjerg kirke torsdag den 14. august.

9. På næste fælles menighedsrådsmøde fastsættes en mere præcis økonomisk ramme for sogneaftener o.l. arrangementer.

10. Evt.

 

 


Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00.

DAGSORDEN


1. Opfølgning referat fra hhv ordinært menighedsrådsmøde 26/02/14 of fælles menighedsrådsmøde 12/03/14

- Facebook-profil
- Energimærkning Kirker
- Fællesudgifter

 

Mårup/Skallerup/Vennebjerg

- Stormskade blytag Vennebjerg
- Fælles studietur 24/08/14
- Automatisk ringning m.v.
- Fremtidig gudstjenestefrekvens

 

2. Kort over Skallerup Kirkegård fra 2000 tiltag/planer

 

3. Budget 2015/status/procedure

 

4. 5%-midler til korgulv Skallerup

 

5. Stormskader Vennebjerg Kirke

 

6. Rapportering fra Kirkeværger - status/tiltag/planer

 

7. Rapportering fra udvalg herunder fremtidige planer

 

8. Fremtidige dagsordener ved ordinære menighedsrådsmøder

 

9. Eventuelt


REFERAT


Inger Skamriis og Ruth Færch var fraværende med afbud.

1. Poul Nielsen er i færd med at oprette facebook-profil. Nærmere informationer herom senere.

Der afventes tilbagemelding om energimærkning fra Mårup menighedsråd.

Fællesudgifter for de to menighedsråd afholdes efter de regler, som blev aftalt på seneste fællesmøde. Der tages højde for fællesudgifterne i kommende budgetter.

Der afventes tilbud fra blytækker nr. 2 på reparation af Vennebjerg kirkes blytag. Før tilbuddet foreligger, kan vi ikke komme videre med sagen.

Skallerup-Vennebjerg menighedsråd skal planlægge fælles studietur den 24. august. Der udpeges et udvalg på min. to personer, der skal stå for tilrettelæggelsen.

Der foreligger intet nyt om etablering af automatisk ringning.

Den nødvendige reparation af kneblen i Vennebjerg kirkes klokke foretages snarest.

Spørgsmål vedr. antallet af gudstjenester føres løbende med Mårup menighedsråd. Ingen aktuelle planer om ændringer.

2. På menighedsrådsmødet i maj træffes beslutning om præcisering af regler for gravminder på den nordøstlige del af Skallerup kirkegård.

3. Formanden og kassereren mødes med Marianne Aune om kommende budget inden midten af maj måned.

4. Udgiften til reparering af korgulvet i Skallerup kirke er godkendt som en udgift, der dækkes af 5-%-midlerne, på provstiudvalgsmøde den 18. marts.

5. På samme provstiudvalgsmøde er det taget til efterretning at stormskaden på Vennebjerg kirkes blytag dækkes af Forsikringsenheden.

6. Reparationen af Skallerup kirkes tårn er igangsat efter påske. Alt forløber indtil videre efter planen. En del af munkestenene skal udskiftes. Muren behandles mod svampeangreb. Arkitekt Peter Seeberg skønner, at der ikke er sandsynlighed for, at skaderne på væggen er større end oprindeligt antaget. Det vedtoges, at den løse kalk på væggen bagved orglet fjernes.

7. Intet.

8. Det er vigtigt, at alle, der har emner, som de ønsker medtaget på mødernes dagsordener, giver besked til formanden så tidligt som muligt, og senest en uge før et møde afholdes.

9. Formanden aftaler kirkesyn og præstegårdssyn med rådets bygningssagkyndige.

Kvartalsrapport blev forelagt og underskrevet af formand og kasserer. Mødet hævet kl. 17.20
Ekstraordinært møde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 26. marts 2014 kl. 15.00


DAGSORDEN

1. Endelig godkendelse af årsregnskab 2013 (Der er kun det ene punkt!)REFERAT 

1. Tidligere godkendt årsregnskab for 2013 er efter regnskabssyn og uden yderligere kommentarer afleveret. Regnskabet har fået stempel nr.: Skallerup-Vennebjerg Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 78939516. Regnskab 2013, afleveret d. 24-03-2014 10:49Fælles menighedsrådsmøde sammen med menighedsrådet for Mårup sogn onsdag den 12. marts 2014 kl. 15 i Sognegården

DAGSORDEN


1. Konstituering af Skallerup-Vennebjerg menighedsråd

2. Fordeling af fællesudgifter

3. Facebook side for rådene

4. Energimærkning

5. Stormskade Vennebjerg Kirke

6. Rapportering fra kirkeværger, status tiltag, fremtidige planer

7. Rapportering fra udvalg, herunder fremtidige aktiviteter

8. Udlån altertavle

9. Personale, status m.v.

10. Evt.


REFERAT
1. Formanden for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd orienterede om sammensætning af menighedsrådet, efter at Jan Breivik er udtrådt af rådet. Rådet består fremover efter tilladelse fra Aalborg Stift  af kun 5 medlemmer. Helmer Møller er ny formand.

2. Fællesudgifter for de to menighedsråd budgetteres og afholdes af praktiske årsager fra budgetåret 2015 og fremover af Skallerup-Vennebjerg kirkekasse. Rammerne fastlægges forlods.

3. Det vedtoges, at der oprettes en fælles facebook-profil for pastoratet. Poul Nielsen fra Mårup menighedsråd bestyrer profilen. Profilen skal udelukkende anvendes til at annoncere arrangementer i kirkerne og sognegården.

4. Frank Normann Sørensen kontakter Ole Dybro for at finde ud af, hvad der foretages i forbindelse med energimærkning af kirkernes bygninger. Om der evt. i provstiet planlægges indhentning af et fælles tilbud for alle sogne.

5. Helmer Møller orienterede om stormskade på Vennebjerg kirkes tag.

6.  Leif Jensen, Skallerup-Vennebjerg menighedsråd, orienterede om reparation af Skallerup kirkes tårn, påbegyndes i slutningen af april.
Fælles begravelsesplads for nyfødte, på Lønstrup kirkegård, er godkendt.

7. Det undersøges stadig, om der kan findes en model til fornyelse af kirkens familiearbejde.
Fremover gives et tilbud om musikalsk legestue i Sognegården til erstatning for babysalmesangen, som på grund af det lave lokale børnetal er vanskeligt at gennemføre efter hensigten. Hanne Storm arbejder med at udarbejde en brochure. - Der afholdes fælles studietur for menighedsrådsmedlemmerne og de ansatte søndag den 24. august. Skallerup-Vennebjerg menighedsråd tilrettelægger turen.

8. Nordisk Film får alligevel ikke brug for at låne altertavlen i Vennebjerg kirke.

9. Der orienteres om, hvordan graverarbejdet ved Skallerup og Vennebjerg kirker fremover er organiseret. Der bevilges deltagelse i Kirkemusikdag i Skive til kirkesangeren.

10. Det foresloges, at det overvejes, om gudstjenestfrekvensen fremover fastholdes som hidtil, eller  om gudstjenesteantallet med fordel kan reduceres.
Inger Skamriis udsender fremover invitationer til Distriktsforeningens arrangementer til alle ansatte, også de løsere ansatte.
Fællesmødet i september er fastsat til onsdag den 17. september kl. 15. - Fremover bliver der traktement til fælles menighedsrådmøder.

Mødet hævet kl. 17.00.Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Skallerup Præstegård onsdag den 26. februar 2014 kl. 15.00.

Dagsorden:


 

1. Årsregnskab 2013 v/M. Aune

 

2. Opfølgning referat menighedsrådsmøde 29.01.2014

- Menighedsråd antal medlemmer

- Menighedsråd opdatering via stift

- Distriktsforeningen tilmelding

- Skader Vennebjerg Kirke/refusion

- Blytag Vennebjerg Kirke/renovering

- Automatisk ringning/opdatering

- Materialeplads Vennebjerg/budget

- Ansøgning materialeplads/status

- Tilskud KFUM-spejderne/status

- Babysalmesang/beslutning

 

3. Referat fra provstiudvalgsmøde angående korgulv i Skallerup Kirke

 

4. Underskrift af bemyndigelseserklæring vedrørende køb/salg/lån

 

5. Underskrift af bilag til regnskabsinstruks

 

6. Fællesaftale med KODA for Maarup/Skallerup-Vennebjerg

 

7. Afrapportering fra udvalg m.m.

 

8. Evt.


REFERAT
 

1. Marianne Aune gennemgik regnskab  for kirkekassen for 2013, som det foreligger inden endeligt regnskabssyn. Hvis regnskabssynet ikke giver anledning til ændringer, betragtes regnskabet som godkendt. I modsat fald behandles regnskabet med henblik på godkendelse på et kommende menighedsrådsmøde.

2. Biskoppen er kontaktet vedr. antal af menighedsrådsmedlemmer.Intet svar foreligger endnu.

- Oplysninger om menighedsrådets nykonstituering på forrige menighedsrådsmøde er opdateret i stiftet.

- Inger Skamriis orienterede om ændringer af regler for valg i distriktsforeningen.

- Refusion fra forsikringen vedrørende skader ved Vennebjerg kirke er modtaget.

- Det vedtoges, at der indhentes yderlige tilbud på istandsættelse af blytaget på Vennebjerg kirkes sydside m.h.p. forsikringsskadens hurtigst mulige udbedring. Kirkeværgen indhenter tilbud.

- Intet nyt vedrørende automatisk ringning. Spørgsmålet behandles på først kommende menighedsrådsmøde.

- Der må tages højde for finansiering af materialeplads ved Vennebjerg kirke i forbindelse med udarbejdelse af budget for 2015 i det tilfælde, at etableringen ikke er færdiggjort i 2014. Processen køres dog videre med sigte på at få pladsen etableret i indeværende år.

- Tilskud til KFUM-spejderne er overført.

- Der mangler "lokale" børn til at opretholde et egentligt babysalmesangstilbud. Hanne Storm deltager fremover lejlighedsvis i legestuens aktiviteter tirsdag formiddag. I øvrigt tages kontakt til babysalmesangsledere i nabopastorater om et evt. samarbejde. Det er ønskeligt, at der senere kan etablereres et egentlig salmesangstilbud igen.

3. Provstiudvalget har taget til efterretning, hvad der er foretaget i forbindelse med reparation af korgulvet i Skallerup kirke.

4. Bemyndigelseserklæring vedr. køb/salg/lån blev underskrevet.

5. Regnskabsinstruksbilag blev underskrevet.

6. Der er oprettet fællesaftale med KODA om betaling for afholdelse af op til 6 koncerter i pastoratets tre kirker. Udgiften deles med Mårup kirkekasse.

7. Intet.

8. Det undersøges nærmere om ny energimærkning.

- Der bevilges stemmetræningskursus til kirkesangeren. Udgiften deles med Mårup kirkekasse.

- Der afholdes aften om naturpleje ved Vennebjerg kirke med Jens Baggesen, Hjørring Kommune, o.a. den 14. august.

- Pit-Hegn er bestilt til reparation af indhegning syd for Vennebjerg kirke - efter påkørsel af lastbil.

- Nordisk Film tilsagn om at låne Svend Engelunds billede til en filmoptagelse fredag den 14. marts. Udlånet er dækket af filmselskabets forsikring. Ruth Færch undersøger, hvad altertavlen vurderes til.

Mødet hævet kl. 17.15

 

 

 


Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Skallerup Præstegård onsdag den 29. januar 2014 kl. 15.00.

Dagsorden:


1. Underskrift af revisionsprotokolat

2. Formandens meddelelse om hans fremtidige virke/status

3. Evt. ny konstituering af menighedsrådet

4. Suppleanter til menighedsrådet

5. Øvrige poster/interessekonflikter

6. Underskriftsberettigede

7. Deltagelse i Forårskursus for menighedsrådsmedlemmer

8. Rapportering/forslag fra kirkeværgerne inkl. stormskader

9. Rapportering fra udvalg

10. Personaleforhold, herunder normering graver/gravermedhjælp v/Skallerup og Vennebjerg kirker

11. EventueltREFERAT
 

1. Revisionsprotokollat vedr.  regnskab for 2012 blev underskrevet.

2. Formand Jan Breivik har meddelt, at han af arbejdsmæssige grunde ikke har mulighed for længere at varetage sit arbejde i rådet, og at han derfor ønsker at træde ud af menighedsrådet. Rådet tager anmodningen til efterretningen.

3. Næstformanden overtager posten som menighedsrådsformand.

4. Der er ingen suppleanter på den liste, som Jan Brevik blev valgt på. Formanden kontakter stiftet for at undersøge, om menighedsrådet kan fortsætte med reduceret medlemsantal.

5. Ruth Færch valgtes som ny næstformand.

Kristian Hansen overtager posten som kasserer.

Helmer Møller fortsætter som rådets kontaktperson.

Kristian Hansen valgtes som nyt medlem af præstegårdsudvalget.

6. Formanden og kassereren udpeges som underskriftsberettigede.

7. Distriktsforeningen afholder kursus for menighedsrådsmedlemmer på Horne Efterskole lørdag den 8. marts. Tilmelding må ske til Inger Skamriis senest den 26. februar.

8. Der er installeret lydanlæg i Skallerup kirke.  Korgulvet i Skallerup kirke er nu repareret. Der er støbt betondæk, der skulle forhindre sammenstyrtning, selv om krypten under koret yderligere sætter sig.

Under den orkanagtige storm i december 2013 tog sydsiden af blytaget i Vennebjerg kirke skade i et omfang, der nødvendig gør en omfattende reparation eller en total omlægning af hele tagfladen. Efter dialog med forsikringsselskabet og indhentning af yderligere tilbud træffes beslutning om, hvad der skal foretages. Der er foretaget en nødtørtigt reparation, der skulle kunne holde, indtil denne beslutning kan træffes.

Ruth Færch orienterede om forskellige alternativer vedr. evt. etablering af automatisk ringning ved kirkerne. Menighedsrådet foretager videre undersøgelser med henblik på senere beslutning.

Det budgetmæssige grundlag for etablering af materialeplads ved Vennebjerg kirkegård er endnu ikke helt afklaret. Formanden undersøger nærmere.

Kirkeværgen sender ansøgning til Hjørring kommune om tilladelse til placering af materialepladsen ved kirkegårdens østindgang.

Det vedtoges, at al administration af begge kirkegårde fremover finder stede fra graverkontoret på Vennebjerg kirkegård. Arkivmateriale o.l. fra Skallerup kirkegård overføres til kontoret i Vennebjerg.

10. Normeringen af timer til graverarbejdet ved Skallerup og Vennebjerg kirker er som følge af effektivisering og anskaffelse af maskiner reduceret med 10 % med virkning fra 1. februar.

11. Evt.

Inger Skamriis tager sig af arrangement efter gudstjeneste i Skallerup kirke søndag den 2. februar kl. 14.

Der bevilges 3000 kr. til KFUM-spejdernes Skallerup-Vennebjerg gruppe.

Der træffes senere beslutning vedr. babysalmesang.

Mødet hævet kl. 17.55

 Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 20. november 2013 kl. 15.00.

Dagsorden


1. Budget 2014 (bilag vedlagt)

2. Etablering af materialeplads ved Vennebjerg Kirke (Status)

3. Konstituering af menighedsrådet. Valg af formand og næstformand

4. Brandvagter ved jul og nytår

5. Reparation af klokke og klokketårn / aut. ringning ved Vennebjerg kirke

6. Afrapportering fra udvalg m.m.

7. Evt.REFERAT

Helmer Møller var fraværende med afbud. I dennes fravær deltog førstesuppelant på samme liste til menighedsrådsvalget, Martin Herold, i mødet.

1. Endelig budget for 2014 blev vedtaget.

2. Stiftet har prinicipielt godkendt placering af en ny materialeplads øst for kirken. Der kræves udfærdigelse af en detaljeret plan for pladsens udseende og nøjagtige placering. Formanden undersøger, hvilke økonomiske muligheder der er afsat til formålet. Tegninger fremlægges på menighedsrådsmødet i januar.

3. Konstituering. Formand: Jan Breivik; næstformand: Helmer Møller.

4. Brandvagter i juledagene i Skallerup. Juleaften: Leif Jensen. Anden juledag: Jan Breivik. Nytårsdag: Inger Skamriis.
Brandvagter i juledagene i Vennebjerg: Juleaften: Ruth Færch. Juledag: Helmer Møller. Julesøndag: Ruth Færch. 5. januar: Martin Herold

5. Der indhentes supplerende tilbud på forbedringer af ophænget af klokken på Vennebjerg kirkegård. Det må overvejes, hvordan man evt. organiserer ringningen på en anden måde fremover, herunder om der skal etableres automatisk ringning.

6. Der undersøges, om der behov for anskaffelse af  mere driftsikkert computerudstyr til brug i graverkontoret  på Vennebjerg kirkegård.
Der indkøbes tysk og dansk bibel til fremlæggelse i Skallerup og Vennebjerg kirke.

7. Der påklæbes uigennemsigtig folie på vinduesruden i det offentlige toilet i servicebygningen ved Skallerup kirke. Kirkeværgen sørger for, at arbejdet bringes til udførelse.

Mødet hævet kl. 17.25
Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 23. oktober 2013 kl. 15.00.

Dagsorden


1. Revisionsprotokolat til årsregnskab 2012
 
2. Etablering af materialeplads ved Vennebjerg Kirke
 
3. Vejkirker 2014. Skal vi være åbne kirker?
 
4. Kvintet Nordstrand. Bilag vedlagt.
 
5. 3. kvartalsrapport 2013 . Rapport vedlagt.
 
6. Afrapportering fra udvalg m.m.
 
7. Evt.Referat af menighedsrådsmøde i Sognegården den 23. oktober 2013 kl. 15

Helmer Møller var fraværende med afbud.

1. Revisionsprotokollatet blev forelagt og underskrevet uden bemærkninger.

2. Fredningsnævnet har indkaldt til møde for besigtigelse af det sted, der er påtænkt til etablering af materialepladsen ved Vennebjerg kirke den 30. oktober kl. 9. Jan Breivik og Ruth Færch deltager fra menighedsrådet, andre medlemmer af menighedsrådet kan også møde op. Der var enighed om, at det er ønskeligt, at samt Allan Normann Sørensen deltager.

3. Menighedsrådet ønsker ikke at deltage i Vejkirker 2014. Kirkerne holdes stadig åbne. Det overvejes at fremlægge en engelsk og en tysk bibel i begge kirker. Peder Madsen undersøger priser inden det kommende møde. Jan Breivik undersøger, om der findes en ordning med skanne-koder, der giver besøgende i kirkerne adgang til internetoplysninger om kirkerne.

4. Forslag om koncert med Kvintet Nordstrand overvejes sammen med organisten og Mårup menighedsråd.

5. Kvartalsrapporten for årets første tre kvartaler blev forelagt.

6. Opstilling af skilte i forbindelse med kirkestien søges formidlet gennem Landsbyrådet. Ruth Færch går videre med sagen.
Huset på matriklen vest for Klangshøj er overtaget og flyttet af den lokale jagtforening uden udgifter for kirkekassen.
Der er indhentet tilbud på højttaleranlæg til Skallerup kirke. Det undersøges, om tilbuddet kan forlænges. Kassereren undersøger, om der er budgetmæssigt grundlag for at få anlægget etableret i indeværende år - eller i 2014.

7. Distriksforeningen afholder møde torsdag den 7. november 19.30 i Brønderslev Sognegård. Tilmelding til Inger Skamriis.

Mødet hævet kl. 16.55.
Fælles menighedsrådsmøde for Skallerup-Vennebjerg og Mårup menighedsråd i Sognegården onsdag den 11. september 2013 kl. 15.00

Dagsorden


1. Nyt fra de to menighedsråd.

2. Nyt fra kommunikationsudvalget.


3. Nyt fra børne- og ungdomsudvalg.


4. Førstehjælpskursus (Laila)


5. Fælles retningslinjer (herunder specielt betaling for gravsted i forbindelse med bisættelse/begravelse af
spædbørn/dødfødte)

6. Forslag om, at menigheden "siger med" på Fadervor og Trosekendelsen.


7. Evt revision af liset over faste indsamlinger i kirkerne.

8. Evt.


REFERAT


Afbud fra Kristian Hansen, Inger Skamriis Andreasen, Jane Jordansen

1. De to menighedsråd orienterede om igangværende arbejder ved de tre kirker.

2. Rådenes medlemmer opfordres til at være opmærksomme på emner, der egner sig til omtale på pastoratets hjemmeside.

3. Der blev orienteret om de planlagte efterårsarrangementer, der evt. kommer til at danne model for det fremtidige børnearbejde. Hanne Storm orienterede om det nystartede babysalmesangsarbejde.

4. Der arrangeres førstehjælpskursus for de ansatte og et antal menighedsrådsmedlemmer i Sognegården mandag den 30. september og mandag den 7. oktober. Kurset betales af Trygfonden.

5. Det vedtoges, at der ved fremtidige begravelser/urnenedsættelser af fostre og dødfødte kan gives et tilbud om, sådanne kan finde sted i dertil indrettet fællesgrav på Lønstrup kirkegård uden beregning. Sådanne begravlser/urnenedsættelser kan under samme vilkår finde sted dér, også når det drejer sig om børn og fostre, der er døde i de andre sogne i pastoratet. Sker begravelsen/urnenedsættelsen andetsteds på kirkegården, følges de i øvrigt gældende bestemmelser. Mårup menighdsråd undersøger, at der ikke er formelle lovmæssige forhindringer for, at denne ordning kan indføres.

6. Der var ikke stemning for, at der ændres ved gældende praksis, hvor menigheden kun "beder" med på Fadervor ved barnedåb. Trosbekendelsen fremsiges fortsat kun af præsten.

7. Der indsamles fremover til de samme formål som hidtil ved kollekter i kirken.

8. Evt.
Helmer Møller får afklaret et par spørgsmål om tilbagemelding af KirkeDV.
Helmer Møller får afklaret åbne spørgsmål vedrørende budgetlægning og betaling for udgifter i forbindelse arrangementer, som de to menighedsråd er fælles om.
Der foreslås optryk af revideret folder om pastoratets kirker.
Beslutning træffes på fælles menighedsrådsmøde onsdag den 12. marts 2014 kl. 15.
Tidlige gudstjenester med altergang på højtidsdage planlægges fremover til at afvikles kl. 9.00.
Punkter til dagsorden for fællesmøder fremsendes senest en uge inden mødet afholdes til formanden for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd.

Mødet hævet kl. 17.25Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 28. august 2013 kl. 15.00.

Dagsorden

 

1. Anden kvartalsrapport 2013

 

2. Budgetsamråd 29. august 2013

 

3. Indsigelse mod fjernelse af gamle gravsten på kirkegårdene

 

4. Fjernelse af træbygning vest for Vennebjerg kirke.

 

5. Graversituationen ved kirkegårdene.

 

6. Afrapportering fra udvalg m.m.

 

7. Evt.Referat fra ordinært møde onsdag den 28. august 2013 kl. 15

Inger Skamriis Andreasen var fraværende med afbud.

1. Kassereren kommenterede den forelagte kvartalsrapport, der på trods af, at den udviser en del forskydninger i forhold til årsbudgettet, ikke skønnes at indbære afgørende problemer i forhold til årets endelige resultat i forhold til budgettet.

2. Det skønnes vigtigt, at der i forbindelse med budgetsamrådet gøres opmærksom på de evt. meget omfattende ekstra udgifter, der kan vise sig i forbindelse med undersøgelsen/udbedringen af gulvet i Skallerup kirkes kor.

3. Det besluttedes at fastholde den tidligere vedtagne beslutning om fjernelse af gamle gravsten, der ikke af museet er udpeget som bevaringsværdige.

4. Kirkeværgen undersøger muligheden for, at der evt. er en jagtforening, der vil overtage huset mod at fjerne det fra grunden. Ellers bestilles en entrepenør til at fjerne huset. Grunden ryddes for træer. Hegnet omkring grunden fjernes, så der kan foretages afgræsning af arealet.

5. Der er truffet aftale med Ellen Barup om, at Skallerup og Vennebjerg kirkegård fra 1. februar 2014 drives sammen, med Ellen Barup som leder. Der udarbejdes snarest en detaljeret stillingsbeskrivelse og derefter udfærdiges kontrakt til underskrivelse.

6. Der forelå oversigt over, hvad der har udløst merudgifter i forbindelse med forsommerens renovering af Vennebjerg kirkes tårn m.m.
Der bestilles reparation af Vennebjerg kirkes indgangsdør samt fornyelse af lågen i kirkegårdens syddige.
Der er med tilskud fra Hjørring kommune etableret hegn omkring skråningen syd for Vennebjerg kirke. Arealet afgræsses af får. Det er dog nødvendigt at slå området for at fjerne brombær, inden en ny græsningperiode begynder.
Kirkeværgen indkøber skilte til markering af kirkestierne.
Fredningsmyndighedernes indkaldelse til besigtigelse af den påtænkte nye containerplads ved Vennebjerg kirke afventes stadig.
Af økonomiske grunde udskydes etablering af loftsbelysning i Skallerup kirkes kor.
Beslutning vedrørende højttaleranlæg i Skallerup  kirke træffes på et senere menighedsrådsmøde.

7. Evt. Der pågyndes snarest fældning af udgåede træer på og ved kirkegården i Skallerup.
Toppen af træ ved enden af præstegårdens garage fjernes tilsvarende.

Mødet hævet kl. 17.45     


Ordinært møde for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården onsdag den 12. juni 2013 kl. 15.00.

Dagsorden


1. Kirke og præstegårdssyn 2013

2. Budget og regnskabsopfølgning 2013

3. Budget 2014.

4. Ansøgning fra nationalmuseet om tilladelse til boring ved Vennebjerg Kirke.

5. Afrapportering fra udvalg m.m.

6. Evt.

Lukket møde
 

1. Statusdrøftelse af i de igangværende arbejder ved Vennebjerg kirke. Vigtigt, at der sker en udspecificering  af de arbejder, der er udført, så KirkeDV-projekter kan afmeldes, når arbejdet er færdiggjort. Kirkeværgen ved Vennebjerg kirke kontakter tømrer for tilbud om istandsættelse af hovedindgangsdøren. Fire udgåede træer på og ved Skallerup kirkegård fældes. To træer ved indkørslen til præstegården stynes (Toppene er gået ud). Opgaverne udføres i løbet af året.

Et par uafklarede punkter vedr. kirke-og præstegårdssyn blev drøftet: Der mangler KirkeDV-ark vedrørende dræn ved nordende af servicebygningen ved Skallerup kirkegård samt vendepladsen ved Sognegården. Sognepræsten kontakter den bygningssagkyndige.

2. Kirkeværgen ved Skallerup kirke hjemtager nye tilbud på højttaleranlæg og korbelysning i Skallerup kirke.

Kirkeværgen ved Vennebjerg kirke undersøger mulighed for udarbejdelse af nyt kort over Vennebjerg kirkegård.

Vigtigheden af at penge til materialeplads bliver overført fra budget 2013 til budget 2014 blev understreget.

3. Der vedtoges budget for 2014.

4. Nationalmuseet har anmodet om tilladelse til at foretage undersøgelsesboring i Klangshøj. Menighedsrådet anbefaler, at boringen finder sted. Formanden fremsender anbefalingen til Aalborg Stift.

5. Skole-Kirketjeneste-repræsentanten tilbyder Friskolen Skallerup et møde med deltagelse af Skole-Kirketjenestens leder.

Kirkeværgen for Vennebjerg kirke kontakter Stiftsøvrigheden for aftale med Fredningsnævnet om placering af materialeplads.

6. Det forelå tilbud om restaurering af skibsmodellen i Skallerup kirke. Formanden går videre med sagen.

---

Lukket punkt.

Mødet hævet kl. 18
Referat af menighedsrådsmøde afholdt i Sognegården onsdag den 22. maj 2013 kl. 15
 

Helmer Møller var fraværende med afbud.


1. Der drøftedes forskellige muligheder for en dato for kirke- og præstegårdssyn. Formanden melder datoen ud, så snart der er truffet en aftale med den bygningssagkyndige.

Kirkeværgen for Skallerup kirke kontakter provst og murer med henblik på at komme videre med udbedring af sætningsskade i kirkens kor.


2. Der er etableret ny internetforbindelse til graverhusene ved begge kirker. Der mangler endnu etablering af den ekstra forbindelse til præstegården.


3. Organisten har så småt taget hul på babysalmesang i Skallerup kirke sammen med tirsdagslegestuen.

Menighedsrådet er glad for initiativet. Organisten indkøber bog om tiltaget og danner sig inden næstkommende menighedsrådsmøde et overblik over udgifterne til anskaffelse af nødvendige/ønskelige hjælpemidler til arbejdet. Foreløbig er babysalmesangen om tirsdagen. Det undersøges, om en anden ugedag er bedre.


4. Der bevilges 3000 kr. som tilskud til KFUM-spejdernes Skallerup-Vennebjerg gruppe.


5. Overordnet svarer årets udgifter indtil videre nogenlunde til det budgetlagte. Kvartalsrapporten foreligger ved næste menighedsrådsmøde.


Der forventes et stramt budget for 2014.


6. Kort orientering om debatoplægget til en ny styringsstruktur for folkekirken. Der skønnes ikke at være baggrund for at behandle emnet på menighedsrådsmøde..


Alle medarbejdere ved kirkerne gøres opmærksom på, hvor en nærmeste hjertestarter er tilgængelig i nærområdet.


Der informeredes om AMU-kursus om it i Sct. Catharinæ den 21. juni. Graveren i Vennebjerg deltager.


Forløbet af den del af Vennebjerg-kirkestien, der går i nord-sydlig retning, er ikke endeligt fastlagt. Et oplæg fra ejeren af Vennebjerg Mølle vil forudsætte, at der etableres bro over et fugtigt område. Kirkeværgen aftaler med Hjørring kommune, hvad der kan etableres. Der hjemtages tilbud fra Pit-hegn på etablering af indhegning, så der kan foretages en afgræsning af området.


Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen har foreslået ny placering af affaldsplads ved Vennebjerg kirke. Der afventes rapport, inden der gåes videre med sagen.


Der er gravminderegistrering fredag den 31. maj kl. 9 ved Vennebjerg kirke og kl. 11 ved Skallerup kirke.


Der har været brug for større reparationer af Vennebjerg kirketårns murværk, end først antaget. Der er hjemkøbt 60 % materialer flere, end der har været budgetteret med. Der bliver således brug for en ekstrabevilling.


Aktivitetsudvalget samles tirsdag den 28. maj kl. 16.30. Ideer kan afleveres til udvalgets medlemmer inden da.


Udvalget for børnearbejde har været samlet. Der søges fundet en model for videreudvikling af det eksisterende familiearbejde ("fredagskomsammen").


7. Der afholdes menighedsrådsmøde onsdag den 12. juni kl. 15. Mødet går i stedet for mødet den 26. juni, som dermed aflyses.


Der indsendes inden den 10. maj meddelelse til provstiet om, i hvor stort omfang gravstedshækkene på kirkegårdene er blevet ødelagt af vinterfrosten.

 

Mødet hævet kl. 17.15


Referat af menighedsrådsmøde afholdt i Sognegården onsdag den 20. marts 2013 kl. 15

Inger Skamriis var fraværende. P.g.a. sen afbudsmelding har det ikke været muligt at indkalde suppleant.


1. Regnskab for 2012 blev forelagt af rådets regnskabsfører.
Regnskabet udviser et overskud på 43.025,55 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Det vedtoges, at der ved hvert menighedsrådsmøde fremover er et punkt på dagsordenen, der følger regnskabsudviklingen op.

2. Jan Breivik undersøger, om der via SKI-aftale kan etableres bredbåndsnet i præstegården, der samtidig kan give trådløs internetforbindelse til graverhuset ved Skallerup kirke.

3. Ruth Færch undersøger mulighederne for få aftale med en fåreavler om afgræsning af skråningen syd for Vennebjerg kirkegård, herunder udgifter til etablering af indhegning. Punktet medtages til beslutning på næstkommende menighedsrådsmøde.
I løbet af foråret foretages nødvendig afskæring af buske og kratvækst.

4. Ruth Færch undersøger proceduren om ændring af kirkegårdsvedtægter.
Ruth Færch får overblik over hvilke gravminder, der er fredede. På næstkommende menighedsrådsmøde træffes beslutning om, hvor mange af de gamle gravminder, der skal fjernes fra Vennebjerg kirkegård.
Det undersøges, hvordan proceduren er vedr. omlægning af områder af kirkegården.
Gravsted nr. 182, som har været administreret af menighedsrådet, nedlægges.

5. Ruth Færch undersøger mulighederne for at få udarbejdet nyt kort over Vennebjerg kirkegård.

6. Kristian Hansen får overblik over, hvem der ønsker at deltage i Stiftsmenighedsrådsdag i Aalborg lørdag den 11. maj og bestiller mad på en af byens restauranter.

7. Takster for ikke-folkekirkemedlemmers brug af kirken drøftes næstkommende menighedsrådsmøde.
Gulvet i Skallerup kirkes kor synker. Hjørring Provsti og Nationalmuseet er kontaktet. Der afventes nærmere melding herfra, inden den nødvendige reparation kan iværksættes.

8. Evt.
Kristian Hansen foretager videre sonderinger vedrørende Brandsoft-program til kirkegårdene.

Mødet hævet kl. 17.55
 
 

 


Referat af menighedsrådsmøde i sognegården onsdag den 27. februar kl. 15


Alle medlemmer var mødt.
 

1. Ruth Færch undersøger, hvad der foreligger af gamle aftaler om den nord/sydgående del af kirkestien nord og vest for Vennebjerg kirke med henblik på at få stien genetableret.
 

2. De hensatte gamle gravsten på Vennebjerg kirkegård, som ikke officielt er bevaringsværdige, fjernes. Pårørende underrettes, og der laves en omtale i kirkebladet og på hjemmesiden.
 

3. Processen med anskaffelse af Brandsoft-program til kirkegårdene fremskyndes. Hvis udgiften ikke kan rummes inden for årets budget, søges om en ekstrabevilling over den kirkelige ligning.
 

4. Træerne langs bakkefoden syd for Vennebjerg kirkebakke  langs nordsiden ad vejen ind til Klangshøjvej 17, fældes.

Der foretages yderligere rydning af småbuske på kirkebakken. Kirkeværgerne tager sig af sagen.

Den gamle kirkesti syd for kirken genoprettes.
 

5. Ruth Færch kontakter Allan Normann Sørensen for forberedelse af udarbejdelse af tegninger til oplagsplads ved Vennebjerg kirkegård.
 

6. Der udfærdigedes bilag til regnskabsinstruks.
 

7. Det skønnes ikke p.t. at være aktuelt med ansættelse af personaleansvarlig sammen med flere sogne i Hjørring.
 

8. Kirkeværgerne får afklarer gældende for betaling af hækklipning af gravstedshække, og sørger at gravstedsejere bliver orienteret om evt. ændre regler. Der skal være opmærksomhed omkring, at gravsteder på begge kirkegårde administreres efter præcis samme regler.

Kristian Hansen hjælper med en ajourføring sammen med kirkeværger og gravere. Ruth Færch inkalder til afklarende møde.

Ellen Barups arbejdstidsnedsættelse fortsætter, indtil andet bestemmes.
 

9. Evt. Menighedsrådet imødekom anmodning om kursus for kirkesangeren. Der indkøbes supplerende børnebøger til Skallerup kirke for et beløb på op til 1000 kr.

Der downloades gratis virusbeskyttelsesprogram fra Microsoft på kirkernes computere.
 

Mødet hævet kl. 17.40

 

 

Onsdag den 16. januar 2013 kl. 15 afholdtes fælles menighedsrådsmøde for menighedsrådene i Mårup sogn og Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården.


1. Rådenes medlemmer blev præsenteret.


2. Jørn Ottosen orienterede om Mårup menighedsråds aktuelle arbejde. Det aftaltes i forlængelse heraf, at kontaktpersonerne sammen med de ansatte finder frem til en model for, hvordan man løser akut opståede behov for afløsning, der ikke kan løses v.h.a. den/de sædvanlig(e) afløser(e). Helmer Møller indkalder de implicerede til et møde for en afklaring og udvikling af en brugbar model. Forskellige medlemmer fra Skallerup-Vennebjerg menighedsråd orienterede om igangværende opgaver i Skallerup og Vennebjerg sogne.

3. Der nedsattes et fælles kommunikationsudvalg, der sammen med sognepræsten gennemtænker, hvordan kirkerne fremover orienterer om og reklamerer for, hvad der foregår omkring og i kirkerne og i Sognegården. Ruth Færch og Jørn Ottosen indtræder i udvalget.


4. Der nedsattes et børne- og ungdomsudvalg, der gennemtænker de tilbud, som sognene giver til børn, børnefamilier og unge. Kristian Hansen indtræder i udvalget sammen med sognepræsten. Der søges tilknyttet eksterne medlemmer, evt. fra udvalget for Fredagskomsammen.

5. Der var enighed om, at der arrangeres en fælles menighedsrådsekskursion søndag den 25. august. Mårup menighedsråd planlægger arrangementet.

6. Der fremlagdes tilbud om introduktionskurser for menighedsrådsmedlemmer.

7. På næste fælles menighedsrådsmøde træffes der beslutning, om menigheden fremover siger med på trosbekendelsen og fadervor ved gudstjenester.
Der blev truffet beslutning vedrørende aflønning af Sognegårdens "værtinde".
Formændene og kontaktpersonerne deltager i møde med flere andre sogne om evt. fælles kontaktperson i Hjørring Sognegård den 7. februar kl. 15.
Næste fælles menighedsrådsmøde:
Onsdag den 11. september kl. 15.

Mødet kl. 17.05


 


Onsdag den 16. januar 2015 kl. 14.30 afholdtes ekstraordinært møde i Skallerup-Vennebjerg for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården.

1. Anne Dagmar Olesen, der  var medlem af menighedsrådet for Skallerup sogn, afgik ved døden den 1. januar I dennes sted indtræder i stedet Kristian Hansen, Skallerupvej 445, Sønderlev.


2. Kristian Hansen indtræder som nyt medlem af aktivitetsudvalget.


3. Kirkeværgen ved Vennebjerg kirke undersøger lovligheden af at opbevare store mængder benzin (i 200 l's dunk) til kirkegårdens materiel.

Referat af menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 18. december 2012 kl. 15

1. Der afholdes fælles menighedsrådsmøde sammen med Mårup sogn onsdag den 16. januar kl. 15.

    Punkter til dagsorden:

         Tilmelding til introduktionskursus.

         Fælles menighedsrådsekskursion i 2013?

         Ønske om nedsættelse af kommunikationsudvalg og børne- og ungdomsudvalg.


2. Vagter ved juletræ. Juleaften i Skallerup: Leif Jensen. Juleaften i Vennebjerg: Helmer Møller. Juledag i 
    Vennebjerg: Inger Skamriis. 28. december i Skallerup: Jan Breivik. Søndag den 30. december i
    Vennebjerg: Helmer Møller. Nytårsdag i Skallerup: Anne Olesen. 6. januar i Vennebjerg: Ruth Færch.


3. Fremover afholdes ordinære menighedsrådsmøder den 4. onsdag i hver måned, dog ikke juli og
    december.

    Ligeledes heller ikke januar 2013, hvor der i stedet afsættes tid onsdag den 16. januar kl. 14.30.


4. Det besluttedes at undlade at tegne abonnement på Aalborg Stiftsavis


5. Der er et ønske om, at det af dagsordenen hver gang fremgår, at der er afsat tid til afrapportering fra
    udvalg og personer med særlige funktioner i rådet.


    Det offentliggøres i kirkebladet, hvornår der er menighedsrådsmøder, at disse er offentligt tilgængelige, at
    dagsordener til og referater fra møderne er fremlagt i kirken og kan læses på hjemmesiden.


    Der efterlyses orientering om løbende sager i kirkeblad og på hjemmeside. Rådets medlemmer kan
    aflevere relevant stof til sognepræsten, helst pr. e-mail.


6. Evt.

    Den ene lysekrone i Vennebjerg kirke repareres og lakeres i indeværende år. Den anden lysekrone lakeres i
    2013.


    En lille revne i blytaget på Vennebjerg kirke repareres snarest.


    Punkter til kommende menighedsrådsmøde:

         Etablering af farbar kirkesti fra kirken til Skallerupvej.

         Status vedrørende etablering af oplagsplads og videre planlægning.


    Der er ansat ny køkkenhjælp i Sognegården, Kirsten Grøntved. Præstegårdsudvalget opfordres til at
    regulere lønforholdene samt gennemgå regulativ for brug af Sognegården til mindesammenkomster o.l.


    Ruth Færch refererede fra møde med arkitekt Per Seeberg fra firmaet Brøgger samt rådets   
    bygningssagkyndige om gennemgribende istandsættelse af Vennebjerg og Skallerup kirke. Pengene er
    bevilget. Det forventes, at arbejdet kan igangsættes i april 2013 i Vennebjerg og i 2014 i Skallerup.


     Mødet hævet kl. 17.15
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045