Menighedsrådets møder generelt:

Møderne, der sædvanligvis afholdes i Sognegården ved Skallerup kirke er offentlige.
Dog kan der være enkelte punkter (bl.a. vedrørende personalets løn- og ansættelsesforhold), der behandles på lukket møde.

Ordinære møder afholdes den første onsdag kl. 9 i hver måned, dog ikke i juli og december.

Dagsorden offentliggøres i forvejen ved opslag i kirken og kan desuden læses her på hjemmesiden.
Referat for møderne fremlægges i kirken og kan ligeledes læses her på hjemmesiden.
 


 

FÆLLES MENIGHEDSMØDE

 

om sammenlægning af Skallerup-Vennebjerg

og Mårup menighedsråd til ét menighedsråd

 

Der indkaldes til menighedsmøde for

Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne 

 

                         onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00

på Friskolen Skallerup

 

Menighedsrådsformændene vil redegøre for forslag

om sammenlægning af menighedsrådene.

 

Efter redegørelsen skal de tre sogne hver for sig stemme,

om det fremsatte forslag kan godkendes.

 

Alle folkekirkemedlemmer i de 3 sogne er meget velkomne!


 

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER

 


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 6. marts 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN1.  Godkendelse af dagsorden

2.  Orientering fra medarbejdere

3.  Orientering fra:

     - formanden

     - kassereren

     - kirkeværgerne

     - kontaktpersonen

     - udvalg

4.  Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018

5.  KirkeDV opfølgning

7.  Kirkesyn 2019

8.  Vedtagelse af PR-materiale til orienteringsmødet om fælles menighedsråd for de tre sogne.   

9.  Eventuelt

10. Lukket punkt

 

AFHOLDTE MØDER


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 13. februar 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

 

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

- formanden

- kassereren

- kirkeværgerne

- kontaktpersonen

- udvalg

4. Ny traktor

5. Koncerter i Lønstrup kirke 2019

6. Sammenlægning af

menighedsråd

7. Oprydning i Lønstrup kirke

8. Eventuelt

9. Lukket punkt


 

 

REFERAT

Afbud fra Lisbeth Faldborg pga.vinterferie.

ad. 1. Dagsordenen godkendt.

ad. 2. Jytte Jakobsen orienterede om et vellykket førstehjælpskursus for kirkernes medarbejdere og medlemmer af menighedsrådene.Der var 12 deltagere til sidste kirkemusikalsk legestue.

ad. 3. Formanden oplyste bl.a. om Distriktsforeningens  Horne-møde den 02.03.2019, samt at sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 11.03.2019 igen bliver koordineret af Jørn Ottosen.

ad. 4. Det blev aftalt at købe en ny Husquarna plæneklipper/traktor med vogn samt skuffejern monteret under traktoren ligesom den nuværende elrive også monteres. Provstiudvalget har godkendt, at anskaffelsen sker i 2019 i stedet for 2020.

ad. 5. Anders Barfoed går i gang med at lave aftaler med organister til orgelkoncerter den 4., 11., 18. og 25. juli. Honoraret fastsættes til kr. 2.500,-. Lønstrupkoret holder koncert i kirken den 10. og 24. juli kl. 20.

ad. 6. Onsdag den 10. april kl. 19 afholdes der menighedsmøde på Friskolen.

ad. 7. Der blev aftalt en plan for oprydning.

ad. 8. Intet.

ad. 9.Menighedsrådsmøde fælles med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd onsdag den 30. januar kl. 19.00 i Sognegården ved Skallerup kirke.

DAGSORDEN

1: - Orientering fra formændene .

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra præstegårdsudvalget

2: - Drejebog for fælles menighedsråd.

3: - Forslag til navn for fælles menighedsråd.

4: - Eventuelt.

5: - Lukket punkt.


REFERAT

 

Afbud fra Frank Normann Sørensen. Martin Herold var ligeledes fraværende.

1. Formændene orienterede om igangværende arbejder i de respektive menighedsråd. Poul Nielsen undersøger mulighederne for at få sikre e-mailadresser, som menighedsrådene og graverne kan anvende.

7. februar er der førstehjælpskursus i Sognegården for medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer.

Kirkeværgerne orienterede ligeledes om aktuelle projekter.

Niels Jakob Hansen orienterede fra præstegårdsudvalget.

2. Der lægges op til fælles menighedsråd for alle tre sogne med ikrafttræden fra menighedsrådsvalget i 2020. Det foreslås, at der skal være 9 medlemmer i menighedsrådet (3 valgt i hvert af sognene). Der afholdes fælles menighedsmøde onsdag den 10 april, hvor der orienteres om planerne, og hvor hver af menighederne træffer beslutning om sammenlægningen, som ikke er en sognesammenlægning, men udelukkende en sammenlægning af de to nuværende menighedsråd.

Poul Nielsen, Inger Skamriis Andreasen og Michael Bue går i udvalg for at tage sig af en bred annoncering.

3. Det foreslås, at menighedsrådet benævnes Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup menighedsråd.

4. Evt. Intet.

5. Lukket punkt

Mødet hævet kl. 20.45


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

 
 

DAGSORDEN

1.  Godkendelse af dagsorden

2.  Orientering fra medarbejdere

3.  Orientering fra:

     - formanden

     - kassereren

     - kirkeværgerne

     - kontaktpersonen

     - udvalg

4.  Reparation af traktor

5.  Rydning af areal vest for kirken

6.  Anlæggelse af nye urnegrave

7.  Mindeplads for Mårup kirke

8.  Punkter til fælles menighesrådsmøde 30.10 2019

9.  Eventuelt
10. Lukket punktREFERAT

 

d. 1. Godkendt.

ad. 2. Jytte Jakobsen meddelte, at aftenen før havde sognekoret haft et udbytterigt besøg af en sangpædagog.

ad. 3. Formanden oplæste julehilsener og diverse informationer.- Kirkegårdsværgen oplyste, at lågen er blevet repareret.Flere låse udskiftes.

ad. 4. Vi søger om at få lov til at bruge bevilling til ny traktor fra 2020 i 2019, hvorimod kalkning af våbenhus og indretning af dåbsværelse udskydes til 2020 fra 2019.

ad. 5. Arealet ryddet og klar til plantning af 2 rækker citkagran samt udlægning af flis.

ad. 6. og 7. Allan Normann Sørensen fremlagde forslag til indretning. Enighed om at fremsende forslaget til kirkegårdsarkitekten. Udgiften til mindepladsen søges om at blive dækket ved at frigive midler fra Maarup-kontoen.

ad. 8. Intet.

ad. 9. Til fremtidige julegudstjenester parkerer personalet ved Havklitvej for ikke at optage pladser på kirkens P-plads. - Graverkontoret tilsluttes systemet til digital dødsanmeldelse mv.

ad. 10.
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 7. november 2018 kl.  15.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

     - formanden

     - kassereren

     - kirkeværgerne

     - kontaktpersonen

     - udvalg

4.  Gennemgang og underskrivning  af revisionsprotokolat til - og

     revisionspåtegning på     årsregnskabet 2017

5.  Gennemgang af kvartalsrapport 01-01-2018 - 30-09-2018

6.  Godkendelse af endeligt budget for 2019

7.  Konstituering for 2019 (valg af formand og næstformand)

8.  Donationer fra kirken

9.  Juletræsvagter

10. Eventuelt

11. Lukket punkt

 

REFERAT


d. 1. Dagsorden godkendt.

ad. 2. Jytte Jakobsen meddelte, at medarbejderne var meget tilfredse med sammenkomsten den 02.11.2018 og foretrak sådan en sammenkomst i stedet for en udflugt. Jytte Jakobsen sørger for indkøb af babyalarm til kirken, således at organisten kan se, hvad der foregår ved alteret.

ad. 3. Formanden orienterede. Øvrige intet at bemærke.

ad. 4. Revisionsprotokollat gennemgået og underskrevet.

ad. 5. Kvartalsrapport gennemgået og godkendt samt underskrevet af formand og kasserer.

ad. 6. Budget godkendt og indsendt med følgende påtegning: Maarup Sogns Menighedsråd CVRnr. 64419110, budget 2019, endelig budget afleveret den 07.11.2018 15:51.

ad. 7. Poul L. Nielsen fortsætter som formand og Allan Normann Sørensen som næstformand.

ad. 8. Der er enighed om at vi fortsætter med at donere følgende på årsbasis: Lokale spejdere kr. 3.000,-, Blå Kors Cafe kr. 1.500,- og Hospice i Frederikshavn kr. 1.000,-.

ad. 9. Jule- og Nytårsaften varetages af Laila. Juledag af Birgit og Helligtrekongersøndag af Frank.

ad. 10. Intet.
Menighedsrådsmøde fælles med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd torsdag den 25. oktober kl. 19

Dagsorden

1: - Orientering fra formændene .

    - Orientering fra kirkeværgerne.(Tiltag/planer )

    - Orientering fra Præstegårdsudvalget

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

    - Kommende aktiviteter.

2: - Eventuelt.

3: - Lukket punkt.


REFERAT

 

Afbud fra Allan Normann Sørensen. Martin Herold var ligeledes fraværende.

1. Der er konstateret råd i noget af træværket i forbindelse med en af skotrenderne på præstegården. Skaden forventes betalt af kirkens forsikringsenhed. Der er, som forlangt af forsikringsenheden, truffet aftale med ingeniør,der skal udarbejde rapport med forslag til udbedring.

Kort orientering om igangværende og forestående opgaver ved kirkerne og på kirkegårdene.

Der er baggrund for at kunne fortsætte med mødregruppe og kirkemusikalsk legestue efter nytår.

Den nuværende ordning med kirkebil fastholdes, men det undersøges, om der kan findes en anden ordning. Søren Bendtsen undersøger forskellige muligheder.

Der indkøbes babyalarmer til brug for organisten i Lønstrup kirke.

2. Evt. Kort orientering om nogle af de kommende arrangementer i Sognegården og kirkerne.

3. Lukket punkt.

Mødet hævet kl. 20.45


 
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 3. oktober 2018 kl.  9.00
i Sognegården ved Skallerup kirke
 


Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Donationer fra kirken

5. Kirkesyn/Kirke DV - opfølgning

6. Eventuelt

7. Lukket punkt

 Referat

 

Afbud fra Birgit Hjortlund.

ad. 1. Dagsordenen blev godkendt.

ad. 2. Medarbejderrepræsentanten fortalte om møde med orientering om Grøn Kirke. Opmærksomheden på miljøskånsomme valg indtænkes i den daglige virksomhed.

Kirkesangeren og en af afløserne har været på meget vellykket sangkursus. Der forsøges at få arrangeret kursus for Sognekoret med underviseren fra kurset.

ad. 3. Lønstrup kirke har ikke designermøbler, som der er grund til at træffe særlige foranstaltninger for at sikre mod tyveri.

Al kørsel med kirkebil betales fremover af Skallerup-Vennebjerg kirkekasse.

ad. 4. Spørgsmål vedrørende donationer behandles på mødet i november.

ad. 5. Der er i 2019  bevilget penge til reparation af kirkegårdslågen samt opsættelse af dyrehegn. Besparelse ved indkøb af løvsuger kan anvendes til vedligeholdelse af arealet vest for kirken. Der skal efterfyldes med jord på nedlagte urnegravsteder i kirkegårdens sydøstlige hjørne.

Udgåede træer vest for kirken fældes i oktober.

Nyt forslag til indretning af areal med urnegravsteder i den sydøstlige del af kirkegårdens gamle afdeling blev forelagt. Forslaget sendes til kirkegårdskonsulenten. Der skal træffes beslutning om fornyelse af læhegnet øst for området.

ad. 6. Evt. Intet.

ad. 7. Lukket punkt.
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 5. september 2018 kl.  9.00
i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN
 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Kollekter og donationer fra kirken

5. Budgetsamråd 27.08 2018

6. Kirkesyn 25. april 2018 / KirkeDV-opfølgning

 

7. Lønstrup kirke 90 år 23.09 2018

8. Alternativ studietur 2018

9. Eventuelt

10. Lukket punkt

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 8. august 2018 kl.  i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Kollekter og donationer fra kirken

5. Budgetsamråd 27.08 2018

6. Kirkesyn 25. april 2018 / KirkeDV-opfølgning

 

7. Lønstrup kirke 90 år 23.09 2018

8. Alternativ studietur 2018

9. Eventuelt

10. Lukket punkt
DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

- formanden - bl.a.

- sommerens koncerter

- anvendelse af restbeløb fra

bevilling til Løvsuger

- kassereren

- kirkeværgerne

- kontaktpersonen

- udvalg

4. Kvartalsrapport pr. 30.06.2018

5. Kirkesyn 25. april 2018 / Kirke

DV - opfølgning

6. EventueltREFERAT

Fraværende pga. ferie: Peder Madsen

ad. 1. Godkendt.

ad. 2. Jytte Jakobsen orienterede om, at kirkemusikalsk legestue er startet og kører 8 gange i efteråret.

ad. 3. Formanden orienterede om udfaldet af sommerens koncerter, og der var enighed om evt. at droppe sommerkoncerten men fortsætte med orgelkoncerterne, som havde god tilslutning. - Der har været et tilfælde, hvor en bedemand forudsatte at kirkens personale ville bære kisten ind, hvilket graveren dog afviste helt i overensstemmelse med reglerne. Tidligere formand Jørn Ottosen har for et par år siden sendte en skrivelse til alle bedemænd om ordningen. - Den nye løvsuger blev indkøbt sammen med det andet menighedsråd, og derfor er vores andel ca. 18.400 kr. mindre end vores bevilling. Vi ansøger provstiet om at anvende denne sum til slåning af det fredede areal vest for kirken samt rydning af vegetation i skel mellem kirkegården og det fredede stykke.

 ad. 4. Kvartalsrapporten godkendt og underskrevet af formand og kasserer og sendt til regnskabsføreren.

ad. 5. Der er endnu ikke tilladelse fra Fredningsnævnet til opsætning af dyrehegn. Formanden kontakter Fredningsnævnet påny. Vedr. pilehegn kontakter formanden Villerup for at høre, hvad vi gør mht. det nyplantede pilehegn, som for en stor del er gået ud i tørken. - Allan Normann Sørensen laver forslag til 16 nye urnegrave og udvidelse af Maarup-gravstedet med eksisterende nedlagt gravsted. Forslaget sendes til Kirkegårdskonsulenten.

ad. 6. I fremtiden sørger Birgit for, at referaterne fra menighedsrådsmøderne anbringes i mappen i våbenhuset. - Den planlagte studietur i august er udsat.Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 6. juni 2018 kl. 9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

- formanden

- kassereren

- kirkeværgerne

- kontaktpersonen

- udvalg

4. Budget 2019 (Bodil)

5. Kirkesyn 25. april 2018 / Kirke

DV

6. Kirkegårdskonsulent

7. Sommerens koncerter

8. Altervin

9. Eventuelt

10. Lukket punkt

 


REFERAT

ad.1. Dagsorden godkendt.

ad. 2. Planlægning af kirkemusikalsk legestue efter sommerferien er iværksat.

ad. 3. Formanden informerede om, at alle foranstaltninger vedr. datasikkerhed er opdateret. Der er lavet skilte til at sætte på de gravsteder, hvor ejeren selv passer det.

Ny lås sat i hoveddøren.

ad. 4. Foreløbigt budget godkendt med følgende påtegning: Mårup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 64419110, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 06-06-2018 09:56.

ad. 5. Formanden gennemgik det opdaterede indhold af kirke DV.

ad. 6. Kirkegårdskonsulenten har udtalt sig skriftligt om opsætning af rådyrhegn vest for kirken. Desuden foreligger der en skrivelse om urnegrave samt vedr. fældning af vindslidte træer.Der monteres trægitter i åbning i nordlige kirkegårdshegn.

ad. 7. Formanden afleverede fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med koncerterne.

ad. 8. Der var enighed i Menighedsrådet om, at medio august serveres der atter portvin ved altergang.

ad. 9. Intet.
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 9. maj 2018 kl.  
i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

- formanden

- kassereren

- kirkeværgerne

- kontaktpersonen

- udvalg

4. Kirkesyn 25. april 2018

5. Kirke DV

6. Kirkegårdskonsulent

7. Koncerter

8. Eventuelt

9. Lukket punkt
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 4. april 2018 kl. 9 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Underskrivning af regnskabsbilag

4. Orientering fra:

- formanden

- kassereren

- kirkeværgerne

- kontaktpersonen

- udvalg

5. Kirkesyn 25. april 2018 / åbne

punkter på

Kirke DV

6. Indkøb af løvsuger

7. Koncerter

- sommenrkoncert 24. juli

- orgelkoncerter 5., 12., og 19. juli

samt 2. august

8. Eventuelt

9. Lukket punkt


Referat
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 14. marts 2018 kl. 13 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Gennemgang og godkendelse af

regnskab 2017

4. Orientering fra:

- formanden

- kassereren

- kirkeværgerne

- kontaktpersonen

- udvalg

5. Gennemgang af Kirke DV

6. Indkøb af løvsuger

7. Koncerter

- sommenrkoncert 24. juli

- orgelkoncerter

8. Eventuelt

9. Lukket punkt

 


REFERAT
 

ad. 1. Dagsorden godkendt.

ad. 2. Jytte Jakobsen fortalte, at der havde været et godt medarbejdermøde med arbejdsmiljø som emne. - Der er tilslutning til tumlingesang.

ad. 3. Godkendt. Mårup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 64419110, Regnskab 2017. Afleveret d. 14-03-2018 13:41.

ad. 4. Der blev orienteret om diverse sager og henvendelser. Beslutning om at indkøbe nye alterlys, hvor man anvender palmeolie.

ad. 5. Redskabsrum rengøres og males. Kirkegårdsbænkene males. Belægning vest for kirke til låge mod nordvest  omlægges.

ad. 6. Løvsuger indkøbes sammen med de øvrige 2 kirker. Der laves skriftlig samarbejdsaftale.

ad. 7. Der sælges billetter til sommerkoncerten hos SPAR og Sparekassen til kr. 125,- fra d. 1. juni 2018. Sparekassen sponsorerer annonce med logo i Vendelboposten til max. 2.000 kr. - Anders Barfoed engarerer organister til de 4 orgelkoncerter.
ad. 8. Intet.


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 7. februar 2018 kl. 9 i Sognegården ved Skallerup kirkeDAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra udvalg

4. Sogneindsamling 11. marts

5. Sommerkoncert 24. juli - Royal

Danish Brass

6. Problem med hjorte på

kirkegården

7. Eventuelt

8. Lukket punkt


REFERAT

 

Afbud fra Jytte D. Jacobsen.

ad. 1. Godkendt.

ad. 2. Tumlingesang bliver iværksat 4 mandage i februar og marts måned med børn fra vuggestuen og en privat dagpleje.
           - Anders Barfoed arbejder videre med tilbud på monitorer ved orglet.

ad. 3. Der arbejdes videre med en studietur for menighedsrådene og medarbejdere.

ad. 4. Lisbeth Faldborg og Birgit Hjortlund samt en anden person samler ind.

ad. 5. Der er underskrevet kontrakt. Vi prøver at få Sparekassen til at sponsorere  annoncer. Billetprisen sættes til kr. 125,-.

ad. 6. Den store låge mod syd skal lukkes, og samtidig med at der plantes pil mod vest, sættes et dyrehegn op.
          Der indhentes tilbud på et hegn.

ad. 7.  Distriktforeningens møde på Horne Efterskole den 03.03.2018.
          - Der kommer opkrævning på kontingent fra DSUK. 
          - Der er afsat penge på budgettet for 2018. 
         - Allan Normann Sørensen afleverede et forslag til nye urnegravsteder. Der skal laves en aftale med kirkegårdskonsulenten. 

Fælles menighedsrådsmøde sammen med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd torsdag den 25. januar 2018 kl. 16 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1: - Orientering fra formændene.

    - Orientering fra kirkeværgerne.(tiltag/planer i hovedtræk)

    - Orientering fra aktivitetsudvalget.

    - Orientering fra præstegårdsudvalget

2: - Etablering af tumlingesang i stedet for babysalmesang.

3: - Drøftelse af Familie- og voksenarrangementer.

4: - Studietur for menighedsrådene.

5: - Fejring af 25-året for byggeriet af Sognegården.

6: - Fællesindkøb af automatringning .

7: - Eventuelt.

8: - Lukket punkt.


REFERAT

Conny Skovsende og Inger Skamriis var fraværende med afbud.

1. Kirkerne har forpligtelse til at holde øje med, at gravsten, der står på gravsteder, som vedligeholdes af kirkerne, står stabilt, så der ikke er risiko for, at de vælter og gør skade på personer.

Det undersøges, hvad det betyder for kirkerne, at der fremover som led i AUB-ordningen fremover vil være en forpligtelse til tage elever ind.

Der bliver opsat varmepumpe i Sognegården i den kommende uge.

Forpagtningskontrakten vedr. præstegårdsjorden er overgået til NyKredit.

2. Det ser ud til, at der i dagplejen og vuggestuen er interesse for tumlingesang. Jytte Jakobsen tager skridt til at få aktiviteten sat i gang. Tumlingesangen placeres om mandagen efter de søndage, hvor der har været gudstjeneste i Skallerup kirke.

3. Aktivitetsudvalget pålægges at arbejde med udvikling at nyt koncept for arrangementer for voksne, der kombinerer fællesspisning med en eller anden anden aktivitet.

4. Mårup menighedsråd planlægger fælles studietur for begge menighedsråd samt medarbejdere ved kirkerne og Sognegården, søndag den 19. august.

5. Der er enighed om at lave et arrangement i Sognegården, der kan markere Sognegårdens 25-års jubilæum i november 2019.

6. Menighedsrådene indhenter fælles tilbud på etablering af automatringning for alle tre kirker.

7. Eventuelt. Der laves fælles APV-dag for hele pastoratet. Det undersøges, om det kan afvikles den 14. marts i forlængelse af medarbejdermødet.

8. Lukket punkt.

 

Mødet hævet kl. 21.25

 

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 10. januar 2018 kl. 9 i Sognegården ved Skallerup kirke

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra udvalg

4. Dagsordenpunkter til fælles menighedsrådsmøde torsdag den 25. januar kl. 16.00 i Sognegården

5. Eventuelt
 


REFERAT
1. Dagsorden godkendt.

2. Medarbejderne takkede for julegaver. Positive tilkendegivelser over, at julearragementerne var gode, og tilfredshed med de lokale
    medvirkende. Anne Marie Dal har lovet at sy overtræk til kirkernes keyboards. Der arbejdes med at finde en løsning mht. at opsætte 
    en monitor ved orglet mhp. at se, hvad der foregår ved altret og tårnrummet. Overvejelser vedr. tumlingesang i stedet for
    babysalmesang foreslås sat på fællesmødets dagsorden.

3. Der skal afklares nogle spørgsmål vedr. gravkastning mv.

4. Drøftelse af studietur - fastlæggelse af dato.
    Sognegården fylder 25 år i november 2019.
    Drøftelse af familie- og voksenarrangementer.

5. Formanden orienterede.

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 1. november 2017 kl. 9 i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbej-dere

3. Orientering fra udvalg

4. Konstituering

Valg af formand og næstfor-mand

Valg af ny kirkeværge

5. Gennemgang af kvartals-rapport pr. 30.09.2017

6. Godkendelse af endeligt budget 2018.

7. Behandling og odkendelse af revisionsprotokollat og på-tegning for regnskabet 2016.

8. Juletræsvagter

9. Orientering vedr. møde med Provst Winnie Nørholm Rischel

10. Eventuelt

11. Lukket mødREFERAT

Torsdag den 13. december 2012 kl. 9 afholdtes menighedsrådsmøde i Sognegården.

 

Poul Nielsen var fraværende.

 

1.  Det vedtoges, at menighedsrådet overgår til anvendelse af digital beslutningsprotokol.

 

2. Det besluttedes, at ordinære menighedsrådsmøder fremover afholdes den første onsdag kl. 9 i hver måned, dog ikke i juli og december. Der afholdes heller ikke møde onsdag den 2. januar 2013.

 

3. Fælles menighedsmøde med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd skal afholdes inden den 20. januar.  

    Dato og klokkeslæt for mødet aftales nærmere med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd.

 

4. Fristen for aflevering af forslag til dagsorden for ordinære menighedsrådsmøder fastsættes til 10 dage

    før mødedato.

5. Dagsorden til ordinære menighedsrådsmøder udsendes seneste 7 dag inden mødets afholdelse.

6. a. Dags dato installeres mikrofon til kirkesangeren.

    b. Formanden og kirkeværgen træffer aftale med elektriker for undersøgelse af muligheden for

        etablering af bedre belysning ved kirkegårdens østlige afdeling.

    c. Stikkontakt på kirkegården installeres, så snart vejrliget tillader det.

    d. Der træffes på senere møde aftale om kassererhonorar.

        Menighedsrådets kasserer, formand og

        kirkeværge aftaler møde med regnskabsføreren for gennemgang af kirkekassens budget samt

        procedurer omkring regnskabsføringen.

7. Evt.

    Formanden deltager i formandskursus i januar. Det undersøges, om også næstformanden ønsker at

    deltage. Kirkekassen afholder udgiften.

    Tage Jensen indtræder som rådets repræsentant i Landsbyrådet.

    Endeligt godkendt regnskab for 2011 blev forelagt.

 

Mødet hævet kl. 10.45.

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045