MÅRUP MENIGHEDSRÅD

Fra 1. søndag i advent 2020 er der ikke længere noget separat menighedsråd for Mårup sogn, da sognet fra da af vil have fælles menighedsråd med Skallerup og Vennebjerg sogne. 
Se under Skallerup-Vennebjerg-Mårup sognes menighedsråd.

AFHOLDTE MØDER


 

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 11. november kl. 9.00


DAGSORDEN 


1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af endeligt budget  2021

3. Orientering fra medarbejdere

4. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

5. KirkeDV opfølgning

6. Juletræsvagt

7. Sparekassekonto Menighedspleje

8. Eventuelt

9. Lukket punkt

REFERAT
 

Ad. 1. Dagsordenen godkendt.  

Ad. 2.  Endelig budget 2021 godkendt: Mårup Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 64419110. Budget 2021. Endeligt budget afleveret d. 11-11-2020 09:51. 

Ad. 3. Jytte Jakobsen meddelte, at kirkemusikensemblet øver mhp. at deltage i "Luk Julefreden Ind" den 6. december 2020. - Medarbejdermøde den 28.11.2020 kl. 08.15. - Kirkesangerafløserne har sagt ja til at deltage i kirkemusikensemblet, som også medvirker ved gudstjenester juleaften og nytåsaften.

Ad. 4. Formanden meddelte, at der afholdes virtuelt  prøveprædikenmøde den 16.11.2020. - Aalborg Stiftsbog 2020 blev delt ud.-  Der er udsendt spørgeskema fra Kirkeministeriet om hærværk. Birgit Hjortlund udfylder skemaet. - Præstegårdsudvalget er i færd med at få tilbud om renovering af præsteboligen. - Hanne Larsen er færdig med den nye lilla alterdug, som bliver indviet til højmessen på søndag den 15. ds.- Møde i Skole-Kirketjenesten den 5. ds. og vores eget møde i Sognegården den 12. ds. er aflyst p.gr.a. den nye coronasituation.

Ad. 5. Lønstrup Kirke: Dåbsværelset er næsten færdigindrettet. - Nyt låsesystem er monteret. - Lønstrup kirkegård: Drøftelse af om man skal bevare hækkene eller evt. gøre mere brug af lokale plantearter såsom marehalm, klittjørn mv. - Det nordøstlige hjørne er næsten reetableret med omlægning af fliser. - Nye lamper er ved at blive installeret og de 4 gamle lamper forsynet med nye kupler.

Ad. 6. Der er enighed om at indkøbe ledpærer til kirkens juletræ.  

Ad. 7. Punktet udsættes til drøftelse i det nye menighedsråd.

Ad. 8. Der er opslag flere steder om Peder Madsens afskedsgudstjeneste den 22. ds. - Flere af medlemmerne og præsten takkede for det gode samarbejde.

Ad. 9.Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 7. oktober kl. 9.00

 

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Godkendelse af reviderede kirkegårdsvedtægter

5. Genemgang af reviderede regler for udlejning af Sognegården

6. KirkeDV opfølgning

7. Menighedsrådsvalg - opfølgning på valgforsamling 15. september

8. Eventuelt

9. Lukket punkt


 

REFERAT
 
Afbud fra Allan Normann Sørensen.
ad. 1. Formanden ønskede pkt. 3a. tilføjet til dagsordenen. Dagsordenen godkendt.
ad. 2. Jytte Jakobsen meddelte, at der er udarbejdet et trivselspapir samt kemisk risikovurdering af forbrugsmidler. 
ad. 3. Formanden meddelte bl.a., at der er repræsentantskabsmøde i Skole/Kirketjenesten i Tårs den 5. november 2020. Birgit Hjortlund deltager - Program for kurser fra kirkemusikskolen i Vestervig er modtaget og videregivet til Jytte - Vi har fået bevilget kr. 19.000 - 2021 til nedlæggelse af gravsteder. - Der er mulighed for at søge om midler fra tilgængelighedspuljen i forbindelse med anlæggelse af handicapadgang til kirken. Når vi har fået et tilbud på konstruktionen, kan vi søge. -  Julens arrangementer fastlægges lokalt. - Provsten har lovet af afholde julegudstjeneste i alle 3 kirker. Afviklingen er op til menighedsrådet. - Vi anbefaler at musikgudstjenesten aflyses, men sognekorets prøver bibeholdes.- Kirkeværgen oplyste, at dåbsværelset er indrettet.
ad. 3a. Rapport for 3. kvartal 2020 godkendt og underskrevet af formand og kasserer.
ad. 4. De reviderede kirkegårdsvedtægter blev godkendt og bliver indsendt til Provstiudvalgets endelige godkendelse- Vedr. det nye afsnit af urnegrave fastholdes det, at der kun må opstilles ét gravminde, og der ikke må opstilles andre genstande uanset udformning og materiale.
ad. 5. Godkendt. Formanden sender den nyreviderede udgave til medlemmerne.
ad. 6. Fliserne ved den nordvestlige indgang ordnes og mindegravstedet for Mårup færdiggøres. Den nye belysning er iværksat. - Låsene til kirke og graverhus bliver udskiftet, så der kun skal anvendes én nøgle.
ad. 7. Sammensætning af det nye menighedsråd er publiceret i Vendelboposten.
ad. 8. Hanne Larsen er færdig med at væve en ny alterdug. Den bliver præsenteret den 15.11.2020 kl. 10.30 og lagt på alteret til advent. - Vi skal overveje, om vi med fordel kan indkøbe robotplæneklippere til kirkegården.
ad. 9. Intet at bemærke


 

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 2. september kl. 9.00DAGSORDEN
 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Donationer fra kirken

5. Opfølgninig på provstesyn

6. KirkeDV opfølgning

7. Menighedsrådsvalg - opfølgning på orienteringsmøde 18. august / valgforsamling 15. september

8. Eventuelt

9. Lukket punkt


REFERAT
 

Afbud fra Allan Normann Sørensen.

ad. 1. Dagsordenen godkendt. 

ad. 2. Jytte Jakobsen meddelte, at kirkemusikalsk legestue er begyndt på sæsonen, og der satses på 7 gange. - Jytte har fået indbydelse til kirkesangerkursus i Aalborg den 05.10.2020 men overvejer deltagelse sammen med Margit. Menighedsrådet bevilger gebyret for deltagelse. - Kirkemusikensemblet satser på at "lukke julefreden ind" i december måned.

ad. 3. Formanden meddelte, at landemode i september 2020 i Aalborg Stift er aflyst. - Enighed om at indkøbe spritdispenser på fod til kirken. Formanden spørger Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd om de også vil indkøbe. - OK at graveren holder grandækningskursus for kollegaer den 19.10.2020.-  Der er skrivelse fra provsten med eksempel på oplæg vedr. ansættelse af ny præst. Vi nedsætter et lille udvalg sammen med Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd til at komme med oplæg til annoncen. Provsten vil være behjælpelig. - Drøftelse af forventelig renovering af præsteboligen i forbindelse med ansættelse af ny præst. - Drøftelse af fremtidig trykning af kirkebladet. I Videbæk findes der et trykkeri, som vil sætte teksten op og trykke, når de modtager indholdet. Det nuværende blad dækker til og med november måned. - Der skal også udpeges en person til at registrere hvor mange deltagere, der har været til alle kirkelige arrangementer. - Formanden gav et uddrag af forløbet af det nyligt afholdte budgetsamråd.

ad. 4. Der er enighed om at donere kr. 3.000,- til de lokale spejdere, kr. 1.500,- til cafeen hos Blå Kors i Hjørring og kr. 1.000,- til hospice i Fredrikshavn. 

ad. 5. Efter provstesyn er der oprettet 4 nye tiltag i kirkeDV: Bygning af ny mur mod vest; automatisk klokkeringning;nye vinduer mod syd samt ønske om indvendig kalkning og reparation af våbenhuset inden jubilæum i 2028 kr.

ad. 6. Projektet vedr. nedlægning af kirkegravene er færdigt. - Der er bestilt skilte til de nye urnegrave. - Der er tilbud på ny belysning sydøst for kirken. Pærerne udskiftes i de gamle lamper og 4 nye lamper indkøbes. De gamle lamper forsynes med nye pærer. Vi accepterer tilbuddet.

ad. 7. Drøftelse af forløbet af den forestående valgforsamling den 15. ds. samt ideer til, hvordan der kan skabes interesse for deltagelse i mødet.

ad. 8. Dette menighedsråd mangler at færdiggøre revison af kirkegårdsvedtægten og revision for lån af sognegården.

ad. 9.


Menighedsrådsmøde fælles med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 26. august kl. 19.00
 


DAGSORDEN

1. Orientering fra sognene om det forestående menighedsrådsvalg.

 

2. Status for de praktiske opgaver i forbindelse med sammenlægning af rådene.

 

3. Opsamling af erfaringer fra Gudstjenesterne i "Coronatiden"

 

4. Orientering om provstesynet.

 

5. Ny værtinde i Sognegården

 

6. Sognepræstens 40 års jubilæum

 

7. Evt.

REFERAT
 

Afbud fra Conny Skovsende og Jette Riisager.

1. Medlemmer fra hvert af rådene redegjorde for de tiltag, der er gjort for skabe interesse for at lade sig opstille til menighedsrådet.

2. Det kommende fælles menighedsråd kommer af praktiske grunde til at anvende Skallerup-Vennebjerg menighedsråds CVR-nummer. Der skal udfærdiges nye ansættelsesbreve for alle medarbejderne. Marianne Aune, som fremover bliver regnskabsfører for rådet, er meget behjælpelig med at få de praktiske forhold på plads.

3. Generelt har erfaringerne fra gudstjenesterne i "Coronatiden" været positive. Ved enkelte kirkelige handlinger har det været lidt kaotisk at få alt til at gå op.

Ved de gudstjenester og kirkelige handlinger, hvor menigheden ikke må synge med, medvirker i almindelighed en  ekstra kirkesanger.

4. Formændene orienterede fra provstiets budgetsamråd og fra provstesynene den 18. august.

5. Lis Thomsen varetager fremover opgaven som værtinde i Sognegården. Menighedsrådene takker Jytte Jakobsen for den solide indsats, hun har ydet gennem de år, hvor hun har varetage arbejdet.

6. Sognepræsten meddelte, at han søgt sin afsked med udgangen af året. Det betyder, at hans sidste tjenester bliver i ugen op til 1. søndag i advent. Menighedsrådet er indstillet på at få gjort tydeligt opmærksom på, at det er vigtigt at embedet fastholdes i samme form som hidtil. På baggrund af denne situation bliver det ikke aktuelt at markere 40-årsjubilæet. Poul Nielsen og Inger Skamriis laver sammen med Peder Madsen oplæg til den fremtidige model for produktion af kirkebladet. Poul Nielsen tilbyder at finde en model for den fremtidige redaktion af hjemmesiden.  

7. Det forventes ikke, at der kan afholdes hverken høstgudstjeneste, musikgudstjeneste eller julekoncert efter den sædvanlige model; men der forsøges at finde modeller, der gør det muligt alligevel at få festlige oplevelser ved de pågældende lejligheder.

Laila Tronsen orienterede om nye tiltag i arbejspladsvurderingsarbejdet.

Mødet hævet kl. 21.25


 Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 5. august kl. 9.00


DAGSORDEN

1.  Godkendelse af dagsorden

2.  Orientering fra medarbejdere

3.  Orientering fra:

     - formanden

     - kassereren

     - kirkeværgerne

     - kontaktpersonen

     - udvalg

5.  Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

6.  Opfølgning på sommerkoncerter

7.  Menighedsrådsvalg - orienteringsmøde 18. august og valgforsamling 15. september

8.  KirkeDV - opfølgning 2020

9.  Eventuelt

10. Lukket punktREFERAT

Ad. 1. Dagsorden godkendt. 

Ad. 2. Jytte Jakobsen orienterede om, at hun har sagt sit job op som vært for Sognegården. - Der har igen været problemer med parkering i forbindelse med kirkelige handlinger.

Ad. 3. Formanden orienterede om fælles menighedsrådsmøde den 26. aug. kl. 19. - Der er provstesyn på præstegård og sognegård den 19. august kl. 10.30 og på Lønstrup Kirkegård kl. 14. - Stiftmenighedsrådsstævne lørdag  den 8. maj 2021 i Aalborg Kongres og Kulturcenter.- 

Ad. 4. Donationer tages med på næste dagsorden. Rapporten gennemgået og underskrevet af formand og kasserer.

Ad. 5. Orgelkoncerterne har været en succes. - Koncert med Kristian Lilholt er udsat til 2021.

Ad. 6. Gennemførelse af orienteringsmøde og valgforsamling blev drøftet.

Ad. 7. Vi afventer nyt tilbud på belysning langs kirkegården. Indretning af dåbsværelset skal færdiggøres, og området nord for kirken med nedlagte gravsteder der under færdiggørelse.

Ad. 8. Intet.

Ad. 9.


Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 3. juni kl. 9.00
(som følge af de aktuelle anvisninger vedrørende begrænsninger af forsamlingers størrelse, er der undtagelsesvist ikke offentlig adgang til mødet, hvor menighedsrådets medlemmer sidder ved hver deres separate bord, der står med stor afstand mellem hinanden)


DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Budget 2021 (Bodil) - gennemgang og godkendelse

3. Orientering fra medarbejdere

4. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

5. Musikarrangementer 2020

6. Menighedsrådsvalg - orienteringsmøde 18. august

7. Godkendelse af reviderede vedtægter for Lønstrup kirkegård

8. KirkeDV - opfølgning 2020

9. Eventuelt

10. Lukket punkt
REFERAT

d. 1. Dagsorden godkendt.       

ad. 2. Budget 2021 gennemgået og godkendt med følgende påtegning: Mårup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 64419110, Budget 2021., Bidrag budget afleveret d. 03-06-2020 09.59.  

ad. 3. Jytte Jakobsen orienterede om, at ekstraordinært var kirkesangerafløserne inviteret med til medarbejdermøde, hvor der blev oplyst om corona-forholdsreglerne i kirkerne. ad. 4. Formanden orienterede om, at medarbejderne har ønsket, at kirkerne åbnes 30 min. før gudstjenesten, samt at Distriktsforeningens sommerudflugt er aflyst. - Præstegårdsudvalget har gennemgået præstegård mv., og der bliver afholdt småreparationer.

ad. 5. Orgel- og sognekorskoncerter gennemføres, hvis coronaforholdsreglerne tillader det.

ad. 6. Der afholdes orienteringsmøde på Friskolen den 18. august 2020 kl. 19.00.  

ad. 7. De reviderede vedtægter blev gennemgået, og der var enighed om flere ændringer. De endelige vedtægter godkendes ved næste menighedsrådsmøde.

ad. 8. Raftehegn er opsat og slettet fra kirkeDV. Der er foretaget diverse reparationsarbejder i kirken iht. angivelse på kirkeDV.

ad. 9. Præsten takkede Poul Nielsen for at stå for videooptagelse af gudstjenester i perioden, hvor kirken var lukket.Ekstraordinært fælles menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke tirsdag den 19. maj 2020 kl. 9.o0 
DAGSORDEN

1. Drøftelse og beslutning om praktiske forholdsregler i forbindelse med åbning af kirkerne og afholdelse af gudstjenester

2. Ny dato for orienteringsmøde. Provstiet anbefaler tirsdag d. 18. august.

3. Orientering fra sognene

4. Evt

REFERAT

Afbud fra Michael Bue Nielsen, Søren Bendtsen og Jette Riisager.

1. Der afholdes gudstjenester igen fra Kristi himmelfarts dag. Ved gudstjenesterne kl. 10.30 afholdes nadver, hvor alle myndighedernes krav om foranstaltninger for at modvirke smitte med corona-virus overholdes. Der bruges sangblade. Salmebøgerne lægges væk.

Til daglig holdes kirken lukket. Dog vil der efter nærmere aftale med graverne kunne gives adgang for selskaber ved andre lejligheder.

Graverne måler op, hvor mange der helt konkret kan deltage ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Fra på torsdag den 21. maj vendes tilbage til de sædvanlige aftenringetider ved alle kirkerne.

Peder Madsen laver udkast til opslag om adgangsregler til kirken.

2. Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg afholdes på Friskolen tirsdag den 18. august kl. 19.

3. Budgetønsker skal afleveres til provstiet senest den 15. juni. Gravere, kirkeværger og præstegårdsudvalget er opmærksomme på påtrængende opgaver, som ikke kan vente på at blive synsudsatte ved de indtil videre udsatte provstesyn. Der bør installeres projektor Sognegården, der kan bruges trådsløst.

4. Evt.

Mødet hævet kl. 10.40


Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 6. maj kl. 9.00 (som følge af de aktuelle anvisninger vedrørende begrænsninger af forsamlingers størrelse, er der undtagelsesvist ikke offentlig adgang til mødet, hvor menighedsrådets medlemmer sidder ved hver deres separate bord, der står med stor afstand mellem hinanden)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Gennemgang af kvartalsraport for 1. kvt. 2020

5. KirkeDV

    - opfølgning 2020

    - vedtagelse af projekter vi ønsker med i Budget 2021 (da vi jo ikke har haft Provstesyn eller Kirkesyn)

7. Eventuelt

8. Lukket punkt


REFERAT