Menighedsrådets møder generelt:

Møderne, der sædvanligvis afholdes i Sognegården ved Skallerup kirke er offentlige.
Dog kan der være enkelte punkter (bl.a. vedrørende personalets løn- og ansættelsesforhold), der behandles på lukket møde.

Ordinære møder afholdes den første onsdag kl. 9 i hver måned, dog ikke i juli og december.

Dagsorden offentliggøres i forvejen ved opslag i kirken og kan desuden læses her på hjemmesiden.
Referat for møderne fremlægges i kirken og kan ligeledes læses her på hjemmesiden.
 


 

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 12. juni 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke
NB! Mødet har tidligere været annonceret til at skulle finde sted den 5. juni 


 

 

 

AFHOLDTE MØDER

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 1. maj 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Fælles menighedsråd for de tre

    sogne: referat menighedsmøde

    mv.

5. Kirkesyn 2019 opfølgning

6. Annullering af gravsteder nord for

    Lønstrup kirke

7. Budgetsamråd budget 2020

8. Eventuelt

9. Lukket punkt

REFERAT

 

d. 1. Dagsordenen godkendt.    

ad. 2. Jytte Jakobsen havde ikke noget.

ad. 3. Formanden orienterede bl.a. om, at gravermedhjælperen arbejder på Skallerup og Vennebjerg kirkegårde om onsdagen. Formanden orienterede også om næste arrangementer i Distriktsforeningen bl.a. sommerudflugt den 19-06-2019. Der mangler frivillige til Folkekirkens arrangementer på naturmødet i Hirtshals 23 til  25-05-2019. Forskellige oplysninger vedr. overholdelse af persondataforordninger. Kassereren oplyste, at der er budgetsamrådsmøde den 07-07-2019 i Hjørring Sognegård. 

ad. 4. Referat fra det fælles menighedsmøde blev underskrevet af ordstyrer, referent og formand for menighedsrådet. Formanden for Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd skriver under inden fremsendelse til provstiet.

ad. 5. Gennemgang af opdateret KirkeDV efter kirkesyn den 12-04-2019.

ad. 6. Der er enighed om at slette følgende gravsteder: Nr. 160, 161, 162, 167, 170, 171, 172, 173 og 174.

ad. 7. Formand og kasserer deltager i budgetsamrådet den 07.05.2019 sammen med regnskabsføreren.

ad. 8. Pinsedag vil kirkemusikensemblet deltage i gudstjenesten. Nørkleklubben vil være i sognegården den sidste onsdag hver måned.

ad. 9. Intet.


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 3. april 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Status for fælles menighedsråd for de tre sogne

5. Status Kirke DV

6. Kirkesyn 2019

7. Orgelkoncerter 4., 11., 18. og 25. juli 2019

8. Eventuelt

9. Lukket punkt

 
REFERAT

 

Afbud fra Birgit Hjortlund

ad 1. Dagsordenen godkendt.

ad 2. Medarbejderrepræsentanten refererede kort fra medarbejdermøde den 20. marts. Regler for medarbejderrepræsentantens deltagelse i menighedsrådets møder blev præciseret.

Der er stor interesse for, at den kirkemusikalske legestue fortsætter efter sommerferien. Datoerne indsendes fremover til "Det sker" i VendelboPosten. Der finder ligeledes omtale sted på Facebook.

ad 3. Formanden orienterede: Nyt opslag til kirken med angivelse af, hvordan man foretager opkald i forbindelse med evt. brug for ambulance o.l.

Det planlægges senere at drøfte fremtidsplaner for kirkegården.

Intet nyt fra kasserer, kirkeværger, kontaktperson eller udvalg.

ad 4. Alle forberedelser til fælles menighedsmøde den 10. april er stort set på plads. Der efterstår bl.a. annoncering ved  pastoratets gudstjenester den 7. april og annoncering i lokale ugeaviser og Nordjyske Stiftstidende. Provsten inviteres til at deltage i mødet.

ad 5. Ansøgning sendt til provstiet om anlæggelse af nye urnegrave. Tilbud indhentet på en række malearbejder. Fliser ved vestindgangen tages for budgettet for 2020.

ad 6. Der afholdes kirke- og kirkegårdssyn fredag den 12. april kl. 10. Der ses bl.a. på planer om  reducering af antallet af hække på kirkegården. Menighedsrådet mødes i den anledning på kirkegården allerede kl. 9. Der er behov for forbedring af kirkens lydanlæg.

ad 7. Kirkens sommerorgelkoncerter er på plads.

ad 8. Evt. Intet.

ad 9. Lukket punkt. Ingen punkter.
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 6. marts 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN1.  Godkendelse af dagsorden

2.  Orientering fra medarbejdere

3.  Orientering fra:

     - formanden

     - kassereren

     - kirkeværgerne

     - kontaktpersonen

     - udvalg

4.  Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018

5.  KirkeDV opfølgning

7.  Kirkesyn 2019

8.  Vedtagelse af PR-materiale til orienteringsmødet om fælles menighedsråd for de tre sogne.   

9.  Eventuelt

10. Lukket punkt


REFERAT
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 13. februar 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

 

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

- formanden

- kassereren

- kirkeværgerne

- kontaktpersonen

- udvalg

4. Ny traktor

5. Koncerter i Lønstrup kirke 2019

6. Sammenlægning af

menighedsråd

7. Oprydning i Lønstrup kirke

8. Eventuelt

9. Lukket punkt


 

 

REFERAT

Afbud fra Lisbeth Faldborg pga.vinterferie.

ad. 1. Dagsordenen godkendt.

ad. 2. Jytte Jakobsen orienterede om et vellykket førstehjælpskursus for kirkernes medarbejdere og medlemmer af menighedsrådene.Der var 12 deltagere til sidste kirkemusikalsk legestue.

ad. 3. Formanden oplyste bl.a. om Distriktsforeningens  Horne-møde den 02.03.2019, samt at sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 11.03.2019 igen bliver koordineret af Jørn Ottosen.

ad. 4. Det blev aftalt at købe en ny Husquarna plæneklipper/traktor med vogn samt skuffejern monteret under traktoren ligesom den nuværende elrive også monteres. Provstiudvalget har godkendt, at anskaffelsen sker i 2019 i stedet for 2020.

ad. 5. Anders Barfoed går i gang med at lave aftaler med organister til orgelkoncerter den 4., 11., 18. og 25. juli. Honoraret fastsættes til kr. 2.500,-. Lønstrupkoret holder koncert i kirken den 10. og 24. juli kl. 20.

ad. 6. Onsdag den 10. april kl. 19 afholdes der menighedsmøde på Friskolen.

ad. 7. Der blev aftalt en plan for oprydning.

ad. 8. Intet.

ad. 9.Menighedsrådsmøde fælles med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd onsdag den 30. januar kl. 19.00 i Sognegården ved Skallerup kirke.

DAGSORDEN

1: - Orientering fra formændene .

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra præstegårdsudvalget

2: - Drejebog for fælles menighedsråd.

3: - Forslag til navn for fælles menighedsråd.

4: - Eventuelt.

5: - Lukket punkt.


REFERAT

 

Afbud fra Frank Normann Sørensen. Martin Herold var ligeledes fraværende.

1. Formændene orienterede om igangværende arbejder i de respektive menighedsråd. Poul Nielsen undersøger mulighederne for at få sikre e-mailadresser, som menighedsrådene og graverne kan anvende.

7. februar er der førstehjælpskursus i Sognegården for medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer.

Kirkeværgerne orienterede ligeledes om aktuelle projekter.

Niels Jakob Hansen orienterede fra præstegårdsudvalget.

2. Der lægges op til fælles menighedsråd for alle tre sogne med ikrafttræden fra menighedsrådsvalget i 2020. Det foreslås, at der skal være 9 medlemmer i menighedsrådet (3 valgt i hvert af sognene). Der afholdes fælles menighedsmøde onsdag den 10 april, hvor der orienteres om planerne, og hvor hver af menighederne træffer beslutning om sammenlægningen, som ikke er en sognesammenlægning, men udelukkende en sammenlægning af de to nuværende menighedsråd.

Poul Nielsen, Inger Skamriis Andreasen og Michael Bue går i udvalg for at tage sig af en bred annoncering.

3. Det foreslås, at menighedsrådet benævnes Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup menighedsråd.

4. Evt. Intet.

5. Lukket punkt

Mødet hævet kl. 20.45


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

 
 

DAGSORDEN

1.  Godkendelse af dagsorden

2.  Orientering fra medarbejdere

3.  Orientering fra:

     - formanden

     - kassereren

     - kirkeværgerne

     - kontaktpersonen

     - udvalg

4.  Reparation af traktor

5.  Rydning af areal vest for kirken

6.  Anlæggelse af nye urnegrave

7.  Mindeplads for Mårup kirke

8.  Punkter til fælles menighesrådsmøde 30.10 2019

9.  Eventuelt
10. Lukket punktREFERAT

 

d. 1. Godkendt.

ad. 2. Jytte Jakobsen meddelte, at aftenen før havde sognekoret haft et udbytterigt besøg af en sangpædagog.

ad. 3. Formanden oplæste julehilsener og diverse informationer.- Kirkegårdsværgen oplyste, at lågen er blevet repareret.Flere låse udskiftes.

ad. 4. Vi søger om at få lov til at bruge bevilling til ny traktor fra 2020 i 2019, hvorimod kalkning af våbenhus og indretning af dåbsværelse udskydes til 2020 fra 2019.

ad. 5. Arealet ryddet og klar til plantning af 2 rækker citkagran samt udlægning af flis.

ad. 6. og 7. Allan Normann Sørensen fremlagde forslag til indretning. Enighed om at fremsende forslaget til kirkegårdsarkitekten. Udgiften til mindepladsen søges om at blive dækket ved at frigive midler fra Maarup-kontoen.

ad. 8. Intet.

ad. 9. Til fremtidige julegudstjenester parkerer personalet ved Havklitvej for ikke at optage pladser på kirkens P-plads. - Graverkontoret tilsluttes systemet til digital dødsanmeldelse mv.

ad. 10.
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 7. november 2018 kl.  15.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

     - formanden

     - kassereren

     - kirkeværgerne

     - kontaktpersonen

     - udvalg

4.  Gennemgang og underskrivning  af revisionsprotokolat til - og

     revisionspåtegning på     årsregnskabet 2017

5.  Gennemgang af kvartalsrapport 01-01-2018 - 30-09-2018

6.  Godkendelse af endeligt budget for 2019

7.  Konstituering for 2019 (valg af formand og næstformand)

8.  Donationer fra kirken

9.  Juletræsvagter

10. Eventuelt

11. Lukket punkt

 

REFERAT


d. 1. Dagsorden godkendt.

ad. 2. Jytte Jakobsen meddelte, at medarbejderne var meget tilfredse med sammenkomsten den 02.11.2018 og foretrak sådan en sammenkomst i stedet for en udflugt. Jytte Jakobsen sørger for indkøb af babyalarm til kirken, således at organisten kan se, hvad der foregår ved alteret.

ad. 3. Formanden orienterede. Øvrige intet at bemærke.

ad. 4. Revisionsprotokollat gennemgået og underskrevet.

ad. 5. Kvartalsrapport gennemgået og godkendt samt underskrevet af formand og kasserer.

ad. 6. Budget godkendt og indsendt med følgende påtegning: Maarup Sogns Menighedsråd CVRnr. 64419110, budget 2019, endelig budget afleveret den 07.11.2018 15:51.

ad. 7. Poul L. Nielsen fortsætter som formand og Allan Normann Sørensen som næstformand.

ad. 8. Der er enighed om at vi fortsætter med at donere følgende på årsbasis: Lokale spejdere kr. 3.000,-, Blå Kors Cafe kr. 1.500,- og Hospice i Frederikshavn kr. 1.000,-.

ad. 9. Jule- og Nytårsaften varetages af Laila. Juledag af Birgit og Helligtrekongersøndag af Frank.

ad. 10. Intet.
Menighedsrådsmøde fælles med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd torsdag den 25. oktober kl. 19

Dagsorden

1: - Orientering fra formændene .

    - Orientering fra kirkeværgerne.(Tiltag/planer )

    - Orientering fra Præstegårdsudvalget

    - Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

    - Kommende aktiviteter.

2: - Eventuelt.

3: - Lukket punkt.


REFERAT

 

Afbud fra Allan Normann Sørensen. Martin Herold var ligeledes fraværende.

1. Der er konstateret råd i noget af træværket i forbindelse med en af skotrenderne på præstegården. Skaden forventes betalt af kirkens forsikringsenhed. Der er, som forlangt af forsikringsenheden, truffet aftale med ingeniør,der skal udarbejde rapport med forslag til udbedring.

Kort orientering om igangværende og forestående opgaver ved kirkerne og på kirkegårdene.

Der er baggrund for at kunne fortsætte med mødregruppe og kirkemusikalsk legestue efter nytår.

Den nuværende ordning med kirkebil fastholdes, men det undersøges, om der kan findes en anden ordning. Søren Bendtsen undersøger forskellige muligheder.

Der indkøbes babyalarmer til brug for organisten i Lønstrup kirke.

2. Evt. Kort orientering om nogle af de kommende arrangementer i Sognegården og kirkerne.

3. Lukket punkt.

Mødet hævet kl. 20.45


 
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 3. oktober 2018 kl.  9.00
i Sognegården ved Skallerup kirke
 


Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Donationer fra kirken

5. Kirkesyn/Kirke DV - opfølgning

6. Eventuelt

7. Lukket punkt

 Referat

 

Afbud fra Birgit Hjortlund.

ad. 1. Dagsordenen blev godkendt.

ad. 2. Medarbejderrepræsentanten fortalte om møde med orientering om Grøn Kirke. Opmærksomheden på miljøskånsomme valg indtænkes i den daglige virksomhed.

Kirkesangeren og en af afløserne har været på meget vellykket sangkursus. Der forsøges at få arrangeret kursus for Sognekoret med underviseren fra kurset.

ad. 3. Lønstrup kirke har ikke designermøbler, som der er grund til at træffe særlige foranstaltninger for at sikre mod tyveri.

Al kørsel med kirkebil betales fremover af Skallerup-Vennebjerg kirkekasse.

ad. 4. Spørgsmål vedrørende donationer behandles på mødet i november.

ad. 5. Der er i 2019  bevilget penge til reparation af kirkegårdslågen samt opsættelse af dyrehegn. Besparelse ved indkøb af løvsuger kan anvendes til vedligeholdelse af arealet vest for kirken. Der skal efterfyldes med jord på nedlagte urnegravsteder i kirkegårdens sydøstlige hjørne.

Udgåede træer vest for kirken fældes i oktober.

Nyt forslag til indretning af areal med urnegravsteder i den sydøstlige del af kirkegårdens gamle afdeling blev forelagt. Forslaget sendes til kirkegårdskonsulenten. Der skal træffes beslutning om fornyelse af læhegnet øst for området.

ad. 6. Evt. Intet.

ad. 7. Lukket punkt.
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 5. september 2018 kl.  9.00
i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN
 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Kollekter og donationer fra kirken

5. Budgetsamråd 27.08 2018

6. Kirkesyn 25. april 2018 / KirkeDV-opfølgning

 

7. Lønstrup kirke 90 år 23.09 2018

8. Alternativ studietur 2018

9. Eventuelt

10. Lukket punkt

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 8. august 2018 kl.  i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Kollekter og donationer fra kirken

5. Budgetsamråd 27.08 2018

6. Kirkesyn 25. april 2018 / KirkeDV-opfølgning

 

7. Lønstrup kirke 90 år 23.09 2018

8. Alternativ studietur 2018

9. Eventuelt

10. Lukket punkt
DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

- formanden - bl.a.

- sommerens koncerter

- anvendelse af restbeløb fra

bevilling til Løvsuger

- kassereren

- kirkeværgerne

- kontaktpersonen

- udvalg

4. Kvartalsrapport pr. 30.06.2018

5. Kirkesyn 25. april 2018 / Kirke

DV - opfølgning

6. EventueltREFERAT

Fraværende pga. ferie: Peder Madsen

ad. 1. Godkendt.

ad. 2. Jytte Jakobsen orienterede om, at kirkemusikalsk legestue er startet og kører 8 gange i efteråret.

ad. 3. Formanden orienterede om udfaldet af sommerens koncerter, og der var enighed om evt. at droppe sommerkoncerten men fortsætte med orgelkoncerterne, som havde god tilslutning. - Der har været et tilfælde, hvor en bedemand forudsatte at kirkens personale ville bære kisten ind, hvilket graveren dog afviste helt i overensstemmelse med reglerne. Tidligere formand Jørn Ottosen har for et par år siden sendte en skrivelse til alle bedemænd om ordningen. - Den nye løvsuger blev indkøbt sammen med det andet menighedsråd, og derfor er vores andel ca. 18.400 kr. mindre end vores bevilling. Vi ansøger provstiet om at anvende denne sum til slåning af det fredede areal vest for kirken samt rydning af vegetation i skel mellem kirkegården og det fredede stykke.

 ad. 4. Kvartalsrapporten godkendt og underskrevet af formand og kasserer og sendt til regnskabsføreren.

ad. 5. Der er endnu ikke tilladelse fra Fredningsnævnet til opsætning af dyrehegn. Formanden kontakter Fredningsnævnet påny. Vedr. pilehegn kontakter formanden Villerup for at høre, hvad vi gør mht. det nyplantede pilehegn, som for en stor del er gået ud i tørken. - Allan Normann Sørensen laver forslag til 16 nye urnegrave og udvidelse af Maarup-gravstedet med eksisterende nedlagt gravsted. Forslaget sendes til Kirkegårdskonsulenten.

ad. 6. I fremtiden sørger Birgit for, at referaterne fra menighedsrådsmøderne anbringes i mappen i våbenhuset. - Den planlagte studietur i august er udsat.Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 6. juni 2018 kl. 9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

- formanden

- kassereren

- kirkeværgerne

- kontaktpersonen

- udvalg

4. Budget 2019 (Bodil)

5. Kirkesyn 25. april 2018 / Kirke

DV

6. Kirkegårdskonsulent

7. Sommerens koncerter

8. Altervin

9. Eventuelt

10. Lukket punkt

 


REFERAT

ad.1. Dagsorden godkendt.

ad. 2. Planlægning af kirkemusikalsk legestue efter sommerferien er iværksat.

ad. 3. Formanden informerede om, at alle foranstaltninger vedr. datasikkerhed er opdateret. Der er lavet skilte til at sætte på de gravsteder, hvor ejeren selv passer det.

Ny lås sat i hoveddøren.

ad. 4. Foreløbigt budget godkendt med følgende påtegning: Mårup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 64419110, Budget 2019, Bidrag budget afleveret d. 06-06-2018 09:56.

ad. 5. Formanden gennemgik det opdaterede indhold af kirke DV.

ad. 6. Kirkegårdskonsulenten har udtalt sig skriftligt om opsætning af rådyrhegn vest for kirken. Desuden foreligger der en skrivelse om urnegrave samt vedr. fældning af vindslidte træer.Der monteres trægitter i åbning i nordlige kirkegårdshegn.

ad. 7. Formanden afleverede fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med koncerterne.

ad. 8. Der var enighed i Menighedsrådet om, at medio august serveres der atter portvin ved altergang.

ad. 9. Intet.
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 9. maj 2018 kl.  
i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

- formanden

- kassereren

- kirkeværgerne

- kontaktpersonen

- udvalg

4. Kirkesyn 25. april 2018

5. Kirke DV

6. Kirkegårdskonsulent

7. Koncerter

8. Eventuelt

9. Lukket punkt
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 4. april 2018 kl. 9 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Underskrivning af regnskabsbilag

4. Orientering fra:

- formanden

- kassereren

- kirkeværgerne

- kontaktpersonen

- udvalg

5. Kirkesyn 25. april 2018 / åbne

punkter på

Kirke DV

6. Indkøb af løvsuger

7. Koncerter

- sommenrkoncert 24. juli

- orgelkoncerter 5., 12., og 19. juli

samt 2. august

8. Eventuelt

9. Lukket punkt


Referat