Menighedsrådets møder generelt:

Møderne, der sædvanligvis afholdes i Sognegården ved Skallerup kirke er offentlige.
Dog kan der være enkelte punkter (bl.a. vedrørende personalets løn- og ansættelsesforhold), der behandles på lukket møde.

Ordinære møder afholdes den første onsdag kl. 9 i hver måned, dog ikke i juli og december.

Dagsorden offentliggøres i forvejen ved opslag i kirken og kan desuden læses her på hjemmesiden.
Referat for møderne fremlægges i kirken og kan ligeledes læses her på hjemmesiden.
 


 

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER

 


Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 5. august kl. 9.00


DAGSORDEN

 

1.  Godkendelse af dagsorden

2.  Orientering fra medarbejdere

3.  Orientering fra:

     - formanden

     - kassereren

     - kirkeværgerne

     - kontaktpersonen

     - udvalg

5.  Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020

6.  Opfølgning på sommerkoncerter

7.  Menighedsrådsvalg - orienteringsmøde 18. august og valgforsamling 15. september

8.  KirkeDV - opfølgning 2020

9.  Eventuelt

10. Lukket punkt


 

AFHOLDTE MØDER


Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 3. juni kl. 9.00
(som følge af de aktuelle anvisninger vedrørende begrænsninger af forsamlingers størrelse, er der undtagelsesvist ikke offentlig adgang til mødet, hvor menighedsrådets medlemmer sidder ved hver deres separate bord, der står med stor afstand mellem hinanden)


DAGSORDEN
 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Budget 2021 (Bodil) - gennemgang og godkendelse

3. Orientering fra medarbejdere

4. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

5. Musikarrangementer 2020

6. Menighedsrådsvalg - orienteringsmøde 18. august

7. Godkendelse af reviderede vedtægter for Lønstrup kirkegård

8. KirkeDV - opfølgning 2020

9. Eventuelt

10. Lukket punkt
REFERAT

d. 1. Dagsorden godkendt.       

ad. 2. Budget 2021 gennemgået og godkendt med følgende påtegning: Mårup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 64419110, Budget 2021., Bidrag budget afleveret d. 03-06-2020 09.59.  

ad. 3. Jytte Jakobsen orienterede om, at ekstraordinært var kirkesangerafløserne inviteret med til medarbejdermøde, hvor der blev oplyst om corona-forholdsreglerne i kirkerne. ad. 4. Formanden orienterede om, at medarbejderne har ønsket, at kirkerne åbnes 30 min. før gudstjenesten, samt at Distriktsforeningens sommerudflugt er aflyst. - Præstegårdsudvalget har gennemgået præstegård mv., og der bliver afholdt småreparationer.

ad. 5. Orgel- og sognekorskoncerter gennemføres, hvis coronaforholdsreglerne tillader det.

ad. 6. Der afholdes orienteringsmøde på Friskolen den 18. august 2020 kl. 19.00.  

ad. 7. De reviderede vedtægter blev gennemgået, og der var enighed om flere ændringer. De endelige vedtægter godkendes ved næste menighedsrådsmøde.

ad. 8. Raftehegn er opsat og slettet fra kirkeDV. Der er foretaget diverse reparationsarbejder i kirken iht. angivelse på kirkeDV.

ad. 9. Præsten takkede Poul Nielsen for at stå for videooptagelse af gudstjenester i perioden, hvor kirken var lukket.Ekstraordinært fælles menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke tirsdag den 19. maj 2020 kl. 9.o0 
DAGSORDEN

1. Drøftelse og beslutning om praktiske forholdsregler i forbindelse med åbning af kirkerne og afholdelse af gudstjenester

2. Ny dato for orienteringsmøde. Provstiet anbefaler tirsdag d. 18. august.

3. Orientering fra sognene

4. Evt

REFERAT

Afbud fra Michael Bue Nielsen, Søren Bendtsen og Jette Riisager.

1. Der afholdes gudstjenester igen fra Kristi himmelfarts dag. Ved gudstjenesterne kl. 10.30 afholdes nadver, hvor alle myndighedernes krav om foranstaltninger for at modvirke smitte med corona-virus overholdes. Der bruges sangblade. Salmebøgerne lægges væk.

Til daglig holdes kirken lukket. Dog vil der efter nærmere aftale med graverne kunne gives adgang for selskaber ved andre lejligheder.

Graverne måler op, hvor mange der helt konkret kan deltage ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Fra på torsdag den 21. maj vendes tilbage til de sædvanlige aftenringetider ved alle kirkerne.

Peder Madsen laver udkast til opslag om adgangsregler til kirken.

2. Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg afholdes på Friskolen tirsdag den 18. august kl. 19.

3. Budgetønsker skal afleveres til provstiet senest den 15. juni. Gravere, kirkeværger og præstegårdsudvalget er opmærksomme på påtrængende opgaver, som ikke kan vente på at blive synsudsatte ved de indtil videre udsatte provstesyn. Der bør installeres projektor Sognegården, der kan bruges trådsløst.

4. Evt.

Mødet hævet kl. 10.40


Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 6. maj kl. 9.00 (som følge af de aktuelle anvisninger vedrørende begrænsninger af forsamlingers størrelse, er der undtagelsesvist ikke offentlig adgang til mødet, hvor menighedsrådets medlemmer sidder ved hver deres separate bord, der står med stor afstand mellem hinanden)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Gennemgang af kvartalsraport for 1. kvt. 2020

5. KirkeDV

    - opfølgning 2020

    - vedtagelse af projekter vi ønsker med i Budget 2021 (da vi jo ikke har haft Provstesyn eller Kirkesyn)

7. Eventuelt

8. Lukket punkt


REFERAT
Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 1. april kl. 9.00 (som følge af de aktuelle anvisninger vedrørende begrænsninger af forsamlingers størrelse, er der undtagelsesvist ikke offentlig adgang til mødet, hvor menighedsrådets medlemmer sidder ved hver deres separate bord, der står med stor afstand mellem hinanden)


DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejdere