Menighedsrådets møder generelt:

Møderne, der sædvanligvis afholdes i Sognegården ved Skallerup kirke er offentlige.
Dog kan der være enkelte punkter (bl.a. vedrørende personalets løn- og ansættelsesforhold), der behandles på lukket møde.

Ordinære møder afholdes den første onsdag kl. 9 i hver måned, dog ikke i juli og december.

Dagsorden offentliggøres i forvejen ved opslag i kirken og kan desuden læses her på hjemmesiden.
Referat for møderne fremlægges i kirken og kan ligeledes læses her på hjemmesiden.
 


 

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER

 


Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 3. juni kl. 9.00
(som følge af de aktuelle anvisninger vedrørende begrænsninger af forsamlingers størrelse, er der undtagelsesvist ikke offentlig adgang til mødet, hvor menighedsrådets medlemmer sidder ved hver deres separate bord, der står med stor afstand mellem hinanden)DAGSORDEN
 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Budget 2021 (Bodil) - gennemgang og godkendelse

3. Orientering fra medarbejdere

4. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

5. Musikarrangementer 2020

6. Menighedsrådsvalg - orienteringsmøde 18. august

7. Godkendelse af reviderede vedtægter for Lønstrup kirkegård

8. KirkeDV - opfølgning 2020

9. Eventuelt

10. Lukket punkt

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 5. august kl. 9.00


 

AFHOLDTE MØDEREkstraordinært fælles menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke tirsdag den 19. maj 2020 kl. 9.o0 
DAGSORDEN

1. Drøftelse og beslutning om praktiske forholdsregler i forbindelse med åbning af kirkerne og afholdelse af gudstjenester

2. Ny dato for orienteringsmøde. Provstiet anbefaler tirsdag d. 18. august.

3. Orientering fra sognene

4. Evt

REFERAT

Afbud fra Michael Bue Nielsen, Søren Bendtsen og Jette Riisager.

1. Der afholdes gudstjenester igen fra Kristi himmelfarts dag. Ved gudstjenesterne kl. 10.30 afholdes nadver, hvor alle myndighedernes krav om foranstaltninger for at modvirke smitte med corona-virus overholdes. Der bruges sangblade. Salmebøgerne lægges væk.

Til daglig holdes kirken lukket. Dog vil der efter nærmere aftale med graverne kunne gives adgang for selskaber ved andre lejligheder.

Graverne måler op, hvor mange der helt konkret kan deltage ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Fra på torsdag den 21. maj vendes tilbage til de sædvanlige aftenringetider ved alle kirkerne.

Peder Madsen laver udkast til opslag om adgangsregler til kirken.

2. Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg afholdes på Friskolen tirsdag den 18. august kl. 19.

3. Budgetønsker skal afleveres til provstiet senest den 15. juni. Gravere, kirkeværger og præstegårdsudvalget er opmærksomme på påtrængende opgaver, som ikke kan vente på at blive synsudsatte ved de indtil videre udsatte provstesyn. Der bør installeres projektor Sognegården, der kan bruges trådsløst.

4. Evt.

Mødet hævet kl. 10.40


Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 6. maj kl. 9.00 (som følge af de aktuelle anvisninger vedrørende begrænsninger af forsamlingers størrelse, er der undtagelsesvist ikke offentlig adgang til mødet, hvor menighedsrådets medlemmer sidder ved hver deres separate bord, der står med stor afstand mellem hinanden)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Gennemgang af kvartalsraport for 1. kvt. 2020

5. KirkeDV

    - opfølgning 2020

    - vedtagelse af projekter vi ønsker med i Budget 2021 (da vi jo ikke har haft Provstesyn eller Kirkesyn)

7. Eventuelt

8. Lukket punkt


REFERAT
Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 1. april kl. 9.00 (som følge af de aktuelle anvisninger vedrørende begrænsninger af forsamlingers størrelse, er der undtagelsesvist ikke offentlig adgang til mødet, hvor menighedsrådets medlemmer sidder ved hver deres separate bord, der står med stor afstand mellem hinanden)


DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejdere

 

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg
 

4. Koncerter juli 2020


5. Provstesyn 5. maj 2020


6. Eventuelt

 

REFERAT

Afbud fra Jytte Jacobsen.

ad. 1. Dagsordenen blev godkendt.

ad. 2.  Medarbejderrepræsentanten var ikke tilstede.

ad. 3. Formanden meddelte, at der er opslag på kirkegården om ændret service i forbindelse med corona-krisen, iht. forordning fra kirkeministeriet skal solen ringes ned kl. 17, hvorfor graverne har forskudt arbejdstid, konfirmationen er udsat til 16. august, kirkeministeriet arbejder på en udsættelse af valginformationsmøde den 12. maj, der er udgivet ny bibel, provstiudvalget vil se på bevilling til igangsættelse af indretning af handicaptoilet i kapellet, der igangsættes flisearbejde m.m. på kirkegården samt pletkalkning i kirken. Det blev besluttet at kime Påskedag fra kl. 09.30 - 10.00.

ad. 4. Orgelmusik i Lønstrup kirke 2020 - alle dage kl. 20-20.30:

Torsdag den 2. juli:

Organist Flemming Dreisig, tidligere bl.a. Københavns Domkirke og Løkken kirke.

Torsdag den 9. juli:

Organist Søren Rasmussen, Abildgård Kirke, Frederikshavn.

Torsdag den 16. juli:

Organist, kapelmester m.m. Vagn Egon Jørgensen, Brejning og Gauerslund kirker. - Organistens datter Tania Mamani medvirker på klarinet.

Torsdag den 23. juli:

Organist Anne Lindhardt Toft, Vrensted, Rubjerg og Nr. Lyngby. - Organistens søn Esben medvirker på valdhorn.-

Vi forsøger at lave en kirkekoncert med Kristian Lilholt i Lønstrup kirke i uge 30.

ad. 5. Kirkeværgerne gennemgår kirken sammen med graveren mhp. at identificere ting til udskiftning. Hele menighedsrådet deltager og evt. provstiudvalgsmedlemmer. Peder tager spørgsmålet op om projector til sognegården.

ad. 6. Intet.


Ordinært FÆLLES menighedsrådsmøde sammen med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 11. marts kl. 19.00DAGSORDEN


1

Anni Sloth orienterer om ændringer der skal foretages i forbindelse med sammenlægningen af menighedsrådene, ansættelsesbreve, cvr-numre m.m.

 

2

Orientering fra kirkeværgerne.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

Orientering fra formændene

 

3

Orienteriing fra udvalget, der arbejder med at revidere reglerne for udlejning af Sognegården.

Informationstavle ved Klangshøj

 

4

Status for ibrugtagningen af E-boks

 

5. Eventuelt


REFERAT

Allan Normann Sørensen var fraværende med afbud.

1. Personalekonsulent Anni Sloth orienterede om de personalemæssige konsekvenser af den kommende sammenlægning af pastoratets menighedsråd. Nye ansættelsesbreve skal udfærdiges for alle ansatte. Eventuelle ændringer i ansættelsesvilkårene kan aftales og indføjes i ansættelsesbrevene. Personalekonsulenten, kontaktpersonerne og formændene mødes senere på året for at få udarbejdet disse. Regnskabsførerne inddrages i processen med oprettelse af nyt fælles CVR-nummer. De to eksisterende råd udarbejder hver deres budget for 2021. Fra årets begyndelse lægges de to budgetter sammen til ét.

2. Kirkeværgerne orienterede om aktuelle aktiviteter og planlagte opgaver.

Der afholdes medarbejdermøde onsdag den 25. marts kl. 8.15. Formændene deltager. Der skal bl.a. drøftes nye forhold vedrørende APV.

Formændene orienterede om planlægningen af orienteringsmødet om det kommende meni