Menighedsrådets møder generelt:

Møderne, der sædvanligvis afholdes i Sognegården ved Skallerup kirke er offentlige.
Dog kan der være enkelte punkter (bl.a. vedrørende personalets løn- og ansættelsesforhold), der behandles på lukket møde.

Ordinære møder afholdes den første onsdag kl. 9 i hver måned, dog ikke i juli og december.

Dagsorden offentliggøres i forvejen ved opslag i kirken og kan desuden læses her på hjemmesiden.
Referat for møderne fremlægges i kirken og kan ligeledes læses her på hjemmesiden.
 


 

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 7. august 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke


 

AFHOLDTE MØDER

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 12. juni 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Kvartalsrapport 1. kvt. 2019 (Bodil)

3. Orientering fra Budgetsamråd (kasSereren)

4. Budget 2020 (Bodil)

5. Orientering fra medarbejdere

6. Taxakørslen (Jytte)

7. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

8. Fælles menighedsråd for de tre sogne - status

9. Ekskursion/sammenkomst 2019
10. Eventuelt

11. Lukket punkt


Referat

 

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 1. maj 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Fælles menighedsråd for de tre

    sogne: referat menighedsmøde

    mv.

5. Kirkesyn 2019 opfølgning

6. Annullering af gravsteder nord for

    Lønstrup kirke

7. Budgetsamråd budget 2020

8. Eventuelt

9. Lukket punkt

REFERAT

 

d. 1. Dagsordenen godkendt.    

ad. 2. Jytte Jakobsen havde ikke noget.

ad. 3. Formanden orienterede bl.a. om, at gravermedhjælperen arbejder på Skallerup og Vennebjerg kirkegårde om onsdagen. Formanden orienterede også om næste arrangementer i Distriktsforeningen bl.a. sommerudflugt den 19-06-2019. Der mangler frivillige til Folkekirkens arrangementer på naturmødet i Hirtshals 23 til  25-05-2019. Forskellige oplysninger vedr. overholdelse af persondataforordninger. Kassereren oplyste, at der er budgetsamrådsmøde den 07-07-2019 i Hjørring Sognegård. 

ad. 4. Referat fra det fælles menighedsmøde blev underskrevet af ordstyrer, referent og formand for menighedsrådet. Formanden for Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd skriver under inden fremsendelse til provstiet.

ad. 5. Gennemgang af opdateret KirkeDV efter kirkesyn den 12-04-2019.

ad. 6. Der er enighed om at slette følgende gravsteder: Nr. 160, 161, 162, 167, 170, 171, 172, 173 og 174.

ad. 7. Formand og kasserer deltager i budgetsamrådet den 07.05.2019 sammen med regnskabsføreren.

ad. 8. Pinsedag vil kirkemusikensemblet deltage i gudstjenesten. Nørkleklubben vil være i sognegården den sidste onsdag hver måned.

ad. 9. Intet.


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 3. april 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Status for fælles menighedsråd for de tre sogne

5. Status Kirke DV

6. Kirkesyn 2019

7. Orgelkoncerter 4., 11., 18. og 25. juli 2019

8. Eventuelt

9. Lukket punkt

 
REFERAT

 

Afbud fra Birgit Hjortlund

ad 1. Dagsordenen godkendt.

ad 2. Medarbejderrepræsentanten refererede kort fra medarbejdermøde den 20. marts. Regler for medarbejderrepræsentantens deltagelse i menighedsrådets møder blev præciseret.

Der er stor interesse for, at den kirkemusikalske legestue fortsætter efter sommerferien. Datoerne indsendes fremover til "Det sker" i VendelboPosten. Der finder ligeledes omtale sted på Facebook.

ad 3. Formanden orienterede: Nyt opslag til kirken med angivelse af, hvordan man foretager opkald i forbindelse med evt. brug for ambulance o.l.

Det planlægges senere at drøfte fremtidsplaner for kirkegården.

Intet nyt fra kasserer, kirkeværger, kontaktperson eller udvalg.

ad 4. Alle forberedelser til fælles menighedsmøde den 10. april er stort set på plads. Der efterstår bl.a. annoncering ved  pastoratets gudstjenester den 7. april og annoncering i lokale ugeaviser og Nordjyske Stiftstidende. Provsten inviteres til at deltage i mødet.

ad 5. Ansøgning sendt til provstiet om anlæggelse af nye urnegrave. Tilbud indhentet på en række malearbejder. Fliser ved vestindgangen tages for budgettet for 2020.

ad 6. Der afholdes kirke- og kirkegårdssyn fredag den 12. april kl. 10. Der ses bl.a. på planer om  reducering af antallet af hække på kirkegården. Menighedsrådet mødes i den anledning på kirkegården allerede kl. 9. Der er behov for forbedring af kirkens lydanlæg.

ad 7. Kirkens sommerorgelkoncerter er på plads.

ad 8. Evt. Intet.

ad 9. Lukket punkt. Ingen punkter.
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 6. marts 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN1.  Godkendelse af dagsorden

2.  Orientering fra medarbejdere

3.  Orientering fra:

     - formanden

     - kassereren

     - kirkeværgerne

     - kontaktpersonen

     - udvalg

4.  Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018

5.  KirkeDV opfølgning

7.  Kirkesyn 2019

8.  Vedtagelse af PR-materiale til orienteringsmødet om fælles menighedsråd for de tre sogne.   

9.  Eventuelt

10. Lukket punkt


REFERAT