Menighedsrådets møder generelt:

Møderne, der sædvanligvis afholdes i Sognegården ved Skallerup kirke er offentlige.
Dog kan der være enkelte punkter (bl.a. vedrørende personalets løn- og ansættelsesforhold), der behandles på lukket møde.

Ordinære møder afholdes den første onsdag kl. 9 i hver måned, dog ikke i juli og december.

Dagsorden offentliggøres i forvejen ved opslag i kirken og kan desuden læses her på hjemmesiden.
Referat for møderne fremlægges i kirken og kan ligeledes læses her på hjemmesiden.
 


 

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 5. februar 2020 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

 

 

AFHOLDTE MØDER

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 8. januar 2020 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Opfølgning på Kirke DV

5. Opfølgning vedr. løvsuger

6. Eventuelt

7. Lukket punkt

REFERAT

 

1. Dagsordenen godkendt.

2. Jytte Jakobsen informerede om, at det var gået godt ved alle julegudstjenester. - Der er indkøbt flere hynder til kirkemusikalsk legestue, da der er mange deltagere. - Der er bevilget indkøb af flere termokander til Sognegården. - Camilla Hyttel, leder af Sysselkoret, var til koraften, og gav god undervisning. - Formanden orienterede om, at Annie Sloth deltager ved næste fælles menighedsrådsmøde, idet der skal laves tillæg til medarbejdernes ansættelseskontrakter. - Laila deltager i arbejdsmiljødag i Hals. - Sparekassen Vendsyssel opkræver negativ rente for beløb på +100.000,- kr. - Bodil har tilmeldt menighedsrådet til e-boks til brug for administration vedr. gravsteder. - Menighedsrådet betaler et årligt beløb til SVIFFEN, som altid bringer nyt om kirkernes aktiviteter. - Distriktforeningens generalforsamling er den 5. februar kl. 17.30 i Sindal. De 2 formænd deltager. - Der er modtaget flere nytårshilsener. - Lisbeth orienterede om, at der er indkøbt garn til brug for vævning af ny lilla alterdug. Hanne Larsen i Lønstrup væver alterdugen.- Den 21. januar afholder formanden og Lisbeth møde med Laila vedr. kirkegårdens hække.

4. Vi gennemgik skema med afsluttede opgaver og arbejder til gennemførelse i 2020.

5. Der har været en drøftelse vedr. løvsugeren, og det er besluttet at fortsætte med den nuværende. Søren Bentzen har fået instruktion om brugen og kan vejlede.

6. Intet.
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 6. november 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af endeligt budget

     for 2020

3. Gennemgang af kvartalsrapport

    pr. 30.09.2019

4. Orientering fra medarbejdere

5. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

6.  Opfølgning på KirkeDV

7.  Konstituering for 2020 (valg af formand og næstformand)

8.  Juletræsvagter

9.  Eventuelt

10. Lukket punkt

REFERAT
 

afbud fra Lisbeth Faldborg

Suppleant Jane Jordansen deltager

ad. 1. Dagsordenen godkendt.       

ad. 2. Budgettet er vedtaget med følgende stempel: Mårup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 64419110, Budget 2020. Endelig budget afleveret d. 06-11-2019 10:16.   

ad. 3. Rapporten gennemgået og godkendt. 

ad. 4. Jytte Jakobsen forespurgte på sognekorets vegne, om der kan bevilges penge til nogle timers undervisning af en sangpædagog. Enighed om, at det er en god ide. Der afholdes medarbejdermøde den 20.11.2019.

ad. 5. Formanden oplyste bl.a., at PwC havde afholdt  kirkegårdseftersyn med stikprøvekontrol. Alt var i orden. - Der indkøbes aflåseligt arkivskab til kirkegårdskontoret. - Hospice Vendsyssel takker for donationen. - Kassereren orienterede om deltagelse i møde i Distriktsforeningen med biskop Marianne Gården fra Nykøbing Falster Stift, deltagelse i møde for kontaktpersoner om den nye ferielov og Statens kompetencebevilling samt deltagelse i Repræsentantskabs-møde i Skole-Kirke-Tjenesten.

ad. 6. De arbejder, som skal laves i 2019, er påbegyndt. Vi afventer svar fra Stiftet vedr. færdiggørelse af Maarup-gravstedet. - Ellen Barup og Poul Nielsen har afholdt et konstruktivt møde med leverandøren af løvsugeren. Der arbejdes på en tilfredsstillende løsning.

ad. 7. Ved hemmelig afstemning blev Poul Nielsen valgt som formand og Allan Normann Sørensen som næstformand. Begge valg var enstemmige.

ad. 8. Graveren tager vagten jule- og nytårsaften. Formanden tager vagten 1. juledag og Frank Normann Sørensen den 5. januar 2020.

ad.9. Intet.


 

 Fælles menighedsrådsmøde med Skallerup menighedsråd i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 30. oktober kl. 19.00


DAGSORDEN
1: - Orientering fra formændene

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra præstegårdsudvalget

 

2:  Status for Menighedsrådsvalget

 

3:  Orientering om "sikker post"

 

4:  Orientering om løvsuger

 

5:  Forslag om opsættelse af projektor i Sognegården

 

6:  Eventuelt.

 

7: Lukket punkt


REFERAT

Afbud fra Michael Bue Nielsen, Allan Normann Sørensen og medarbejderrepræsentanten. Desuden var Søren Bendtsen fraværende.

1. Formændene for de to menighedsråd orienterede om igangværende arbejder og  projekter i de respektive sogne.

I forbindelse med orienteringen blev der gjort opmærksom på, at en fejlagtig angivelse i referat fra menighedsådsmøde den 3. oktober 2019 for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd måtte berigtiges. Det drejer sig om bemærkning om kalkning af Vennebjerg kirke. I  referatet står, at kalning ikke skønnes nødvendig FOR 2020. Rettelig burde teksten lyde, at kalkning ikke skønnes nødvendig FØR 2020

Et udvalg bestående af Poul Nielsen, sognepræsten og sognegårdens værtinde udarbejder forslag til nye vedtægter om brug af Sognegården inden næste fælles menighedsrådsmøde.

Kirkeværgerne orienterede om aktuelle arbejdsopgaver.

Frank Normann Sørensen orienterede som ny  præstegårdsudvalgsformand om præstegården.

2. 12. maj 2020 holdes valgforsamling vedr. valg til det fælles menighedsråd for hele pastoratet, der træder i funktion fra 1. søndag i advent 2020. Poul Nielsen, Inger Skamriis og Michael Bue laver et oplæg til beslutning på det næste fælles menighedsrådsmøde. Poul Nielsen indkalder udvalget.

3. Graverne og formændene finder en fælles løsning for, hvordan der fremover mest hensigtmæssig udsendes regninger, der overholder gældende forskrifter vedr. personfølsomme  oplysninger til gravstedsejere.

4. Kirkegårdenes fælles løvsuger, der blev anskaffet april 2018, giver løbende problemer. Poul Nielsen og graverne tager et møde med sælgeren for at nå frem til en tilfredsstillende løsning.

5. Der er enighed, om at der behov for nyt, tidssvarende trådløs AV-udstyr i Sognegården. Inger Skamriis undersøger mulighederne.

6. Der bliver sogneaftener 16. januar, 20. februar, 8. oktober  og 12. november 2020. Desuden bliver der sangaften den 26. marts og musikgudstjeneste i Lønstrup kirke den 3. marts 2020. Flere arrangementer er under planlægning.

Næste fælles menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 11. marts.

Mødet hævet kl. 21.00
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 2. oktober 2019 kl.  9.00 
i Sognegården ved Skallerup kirke

 

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Behandle, godkende og underskive Revisionsprotokolat og Påtegning til årsregnskab 2018

5. Donationer fra kirken 2019

6. Punkter til fælles menighedsrådsmøde 30. oktober 2019

7. Eventuelt

8. Lukket punkt

REFERAT
 

ad. 1. Dagsordenen godkendt.       

ad. 2. Jytte Jakobsen orienterede om, at Gambia-nørkleklubben nedlægges, men man fortsætter med at nørkle den sidste onsdag aften i hver måned. Man undersøger, om aktiviteten kan flyttes til Aktivitetshuset i Lønstrup. - Margit, Marianne og Jytte har været på  et godt kirkesangerkusus i Aalborg. - Igen i år arrangeres der indslag i forbindelse med "Syng julefreden ind" den 08.12.2019 kl. 16.

ad. 3. Formanden orienterede bl.a. om, at vi er skrevet op til at få brugte stole fra Bistrupkirken. -  Der afventes endelig tilladelse fra Stiftet om frigørelse af midler til at færdiggøre mindegravstedet for begravede på Maarup Kirkegård. - Formand, kontaktperson og regnskabsfører har været på nyttigt kursus vedr. GDPR og den nye ferielov.- Formanden og gravermedhjælper har været på kursus vedr. den fremtidige kirkegård. - Vi undersøger, om vi kan oprette MobilePay. - Biskoppen opfordrer til at afholde alsangs-arrangement den 4. maj 2020 for at markere 75-året for befrielsen. - Frank N. Sørensen oplyste, at man starter på at male indvendigt i graverhusets kontor og redskabsrum.

ad. 4. Revisionsprotokolat til årsregnskab 2018 underskrevet af menighedsrådets medlemmer.  

ad. 5. Der er enighed om at donere kr. 3.000,- til de lokale spejdere; kr. 1.500,- til Blå Kors' Cafe og kr. 1.000,- til Hospice i Frederikshavn.

ad. 6. Opsætning af projector i loftet i Sognegården, MobilePay i forbindelse med indsamling af kollekter, Menighedsrådsvalg i 2020 samt justering af takst for udlejning af Sognegården.

ad. 7. Intet.

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 4. september 2019 kl.  9.00 
i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - budgetsamråd

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. KirkeDV, opfølgning

5. HedeDanmark, rengøring mellem de 2 rækker tjørn vest for kirkegården

6. Sammenkomst for menighedsråd og medarbejdere 2019

7. Visning af filmen "Afveje"

8. Parkering ved Lønstrup Kirke

9. Kvartalsrapport pr. 30.06 2019

10. Eventuelt

11. Lukket punkt

 
REFERAT

 

Afbud fra Allan Normann Sørensen

ad. 1. Dagsordenen godkendt.

ad. 2. Jytte Jakobsen orienterede bl.a. om, at kirkemusikalsk legestue startede med 10 børn.

ad. 3. Formanden orienterede om stadig tilbagevendende problemer med løvsugeren, og menighedsrådet er enig om at anbefale en ombytning. Bidstrupkirken har stole til overs til afhentning, og vi prøver at få 15 stole til kirkerum og dåbsværelset. Provstesyn: 5. maj 2020. Kl. 9, Skallerup Kirke og kirkegård. Kl. 10.30, Skallerup Præste- og sognegård. Kl. 12.30, Vennebjerg Kirke og Kirkegård. Kl. 14, Lønstrup Kirke og kirkegård. - Der pågår debat om modernisering af gudstjeneste, dåb mv., og der blev uddelt forskellige brochurer. Møde i Brønderslev om debatoplæggene den 21.11.2019. - Kassereren gav et kort referat fra sidste  budgetsamråd. - Kontaktpersonen har talt med en lokal væverske, som vil væve en ny lilla alterdug mod at få materialerne betalt. Der var enighed om at tage imod tilbuddet.

ad. 4. Vi har fået bevilget alle udgifter på kirkeDV pånær nyindretning af toilet i kapellet og plankeværk mellem lapidariet og de nye urnegrave. Formanden har ansøgt om dækning af udgift til plankeværk.

ad. 5. Hedeselskabet har for sidste gang renholdt de to tjørnerækker.

ad. 6. Der arrangeres sammenkomst for menighedsråd og medarbejdere fredag den 1. november 2019 kl. 18. Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd står for arrangementet.   

ad. 7. Filmen "Når det rammer" vises i Lønstrup Bio søndag den 22. sept. 2019 kl. 15. Gratis adgang og alle er velkomne.

ad. 8. Enighed om at lave skilte, som sættes op om sommeren mhp., at P-pladsen er for besøgende til kirke og kirkegård.

ad. 9.  Kvartalsrapporten gennemgået og underskrevet af formand og kasserer.

ad. 10. Regler for udlejning af sognegården tages op på næste fælles menighedsrådsmøde.

ad. 11.


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 7. august 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. KirkeDV, opfølgning

    - 119 maling af kirkens vinduer

    - 134 maling af flagstang

    - 151: nye urnegrave

    - andet

5. Mårup, mindegrav

6. HedeDanmark rengøring mellem de to rækker tjørn vest for kirkegården

7. Ny alterdug til kirken

8. Ekskursion/sammenkomst 2019

9. Visning af filmen "Afveje"

10. Parkering ved Lønstrup Kirke i sommerperioden

11. Nye "Luk venligst lågen"-skilte

12. Eventuelt

13. Lukket punkt


REFERAT

 

Afbud: Lisbeth Faldborg.

ad. 1. Dagsorden godkendt .   

ad. 2. Musikalsk legestue starter primo sept. med 6 gange planlagt. Der afholdes medarbejdermøde den 14. august 2019.

ad. 3. Formanden oplyste bl.a., at der er aftalt menighedsrådsmøder indtil jul, problemer med løvsugeren men forhåbentlig kan udgiften klares af garantien og tilfredshed med de fire orgelkoncerter. Frank Normann Sørensen træder ind som formand for Præstegårdsudvalget.

ad. 4. Kirkens vinduer er malet men bør udskiftres i løbet af de kommende 2 år p.gr.a. råd. Flagstangen er også nymalet. De nye urnegrave er anlagt. Stenene anbringes "ryg mod ryg". Urnegravene registreres i kirkegårdsvedtægten med krav om, at der skal være naturperlegrus på gravene. Desuden skal de registreres i det elektroniske kirkegårdskort.

ad. 5. Punktet tages op på næste møde.

ad. 6. HedeDanmark kommer i uge 32 og rydder ukrudt.

ad. 7. Der laves aftale med en lokal væverske med indhentning af pris. Udgiften forelægges menighedsrådet før arbejdet bestilles.  

ad. 8. Dato aftales med Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd.

ad. 9. Søndag eftermiddag den 22. sept. 2019 kl. 15 i Lønstrup Bio.

ad. 10. Henvendelse er sket til Hjørring Kommune, og  man venter på svar.

ad. 11. Skiltene er sat oppå alle låger.

ad. 12. Nørkleklubbens videre eksistens tages op til diskussion.

ad. 13.


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 12. juni 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Kvartalsrapport 1. kvt. 2019 (Bodil)

3. Orientering fra Budgetsamråd (kasSereren)

4. Budget 2020 (Bodil)

5. Orientering fra medarbejdere

6. Taxakørslen (Jytte)

7. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

8. Fælles menighedsråd for de tre sogne - status

9. Ekskursion/sammenkomst 2019
10. Eventuelt

11. Lukket punkt


Referat

 

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 1. maj 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Fælles menighedsråd for de tre

    sogne: referat menighedsmøde

    mv.

5. Kirkesyn 2019 opfølgning

6. Annullering af gravsteder nord for

    Lønstrup kirke

7. Budgetsamråd budget 2020

8. Eventuelt

9. Lukket punkt

REFERAT

 

d. 1. Dagsordenen godkendt.    

ad. 2. Jytte Jakobsen havde ikke noget.

ad. 3. Formanden orienterede bl.a. om, at gravermedhjælperen arbejder på Skallerup og Vennebjerg kirkegårde om onsdagen. Formanden orienterede også om næste arrangementer i Distriktsforeningen bl.a. sommerudflugt den 19-06-2019. Der mangler frivillige til Folkekirkens arrangementer på naturmødet i Hirtshals 23 til  25-05-2019. Forskellige oplysninger vedr. overholdelse af persondataforordninger. Kassereren oplyste, at der er budgetsamrådsmøde den 07-07-2019 i Hjørring Sognegård. 

ad. 4. Referat fra det fælles menighedsmøde blev underskrevet af ordstyrer, referent og formand for menighedsrådet. Formanden for Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd skriver under inden fremsendelse til provstiet.

ad. 5. Gennemgang af opdateret KirkeDV efter kirkesyn den 12-04-2019.

ad. 6. Der er enighed om at slette følgende gravsteder: Nr. 160, 161, 162, 167, 170, 171, 172, 173 og 174.

ad. 7. Formand og kasserer deltager i budgetsamrådet den 07.05.2019 sammen med regnskabsføreren.

ad. 8. Pinsedag vil kirkemusikensemblet deltage i gudstjenesten. Nørkleklubben vil være i sognegården den sidste onsdag hver måned.

ad. 9. Intet.


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 3. april 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Status for fælles menighedsråd for de tre sogne

5. Status Kirke DV

6. Kirkesyn 2019

7. Orgelkoncerter 4., 11., 18. og 25. juli 2019

8. Eventuelt

9. Lukket punkt

 
REFERAT

 

Afbud fra Birgit Hjortlund

ad 1. Dagsordenen godkendt.

ad 2. Medarbejderrepræsentanten refererede kort fra medarbejdermøde den 20. marts. Regler for medarbejderrepræsentantens deltagelse i menighedsrådets møder blev præciseret.

Der er stor interesse for, at den kirkemusikalske legestue fortsætter efter sommerferien. Datoerne indsendes fremover til "Det sker" i VendelboPosten. Der finder ligeledes omtale sted på Facebook.

ad 3. Formanden orienterede: Nyt opslag til kirken med angivelse af, hvordan man foretager opkald i forbindelse med evt. brug for ambulance o.l.

Det planlægges senere at drøfte fremtidsplaner for kirkegården.

Intet nyt fra kasserer, kirkeværger, kontaktperson eller udvalg.

ad 4. Alle forberedelser til fælles menighedsmøde den 10. april er stort set på plads. Der efterstår bl.a. annoncering ved  pastoratets gudstjenester den 7. april og annoncering i lokale ugeaviser og Nordjyske Stiftstidende. Provsten inviteres til at deltage i mødet.

ad 5. Ansøgning sendt til provstiet om anlæggelse af nye urnegrave. Tilbud indhentet på en række malearbejder. Fliser ved vestindgangen tages for budgettet for 2020.

ad 6. Der afholdes kirke- og kirkegårdssyn fredag den 12. april kl. 10. Der ses bl.a. på planer om  reducering af antallet af hække på kirkegården. Menighedsrådet mødes i den anledning på kirkegården allerede kl. 9. Der er behov for forbedring af kirkens lydanlæg.

ad 7. Kirkens sommerorgelkoncerter er på plads.

ad 8. Evt. Intet.

ad 9. Lukket punkt. Ingen punkter.
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 6. marts 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN1.  Godkendelse af dagsorden

2.  Orientering fra medarbejdere

3.  Orientering fra:

     - formanden

     - kassereren

     - kirkeværgerne

     - kontaktpersonen

     - udvalg

4.  Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018

5.  KirkeDV opfølgning

7.  Kirkesyn 2019

8.  Vedtagelse af PR-materiale til orienteringsmødet om fælles menighedsråd for de tre sogne.   

9.  Eventuelt

10. Lukket punkt


REFERAT