Menighedsrådets møder generelt:

Møderne, der sædvanligvis afholdes i Sognegården ved Skallerup kirke er offentlige.
Dog kan der være enkelte punkter (bl.a. vedrørende personalets løn- og ansættelsesforhold), der behandles på lukket møde.

Ordinære møder afholdes den første onsdag kl. 9 i hver måned, dog ikke i juli og december.

Dagsorden offentliggøres i forvejen ved opslag i kirken og kan desuden læses her på hjemmesiden.
Referat for møderne fremlægges i kirken og kan ligeledes læses her på hjemmesiden.
 


 

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER

 


Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 1. april kl. 9.00 (som følge af de aktuelle anvisninger vedrørende begrænsninger af forsamlingers størrelse, der der undtagelsesvist ikke offentlig adgang til mødet, hvor menighedsrådets medlemmer sidder med hver deres seperate bord, der står med stor afstand mellem hinanden)


DAGSORDEN


1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

 

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg
 

4. Koncerter juli 2020


5. Provstesyn 5. maj 2020


6. Eventuelt

 

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 6. maj kl. 9.00

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 3. juni kl. 9.00

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 5. august kl. 9.00


 


 

AFHOLDTE MØDER


Ordinært FÆLLES menighedsrådsmøde sammen med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 11. marts kl. 19.00DAGSORDEN


1

Anni Sloth orienterer om ændringer der skal foretages i forbindelse med sammenlægningen af menighedsrådene, ansættelsesbreve, cvr-numre m.m.

 

2

Orientering fra kirkeværgerne.

Orientering fra medarbejderrepræsentanten.

Orientering fra formændene

 

3

Orienteriing fra udvalget, der arbejder med at revidere reglerne for udlejning af Sognegården.

Informationstavle ved Klangshøj

 

4

Status for ibrugtagningen af E-boks

 

5. Eventuelt


REFERAT

Allan Normann Sørensen var fraværende med afbud.

1. Personalekonsulent Anni Sloth orienterede om de personalemæssige konsekvenser af den kommende sammenlægning af pastoratets menighedsråd. Nye ansættelsesbreve skal udfærdiges for alle ansatte. Eventuelle ændringer i ansættelsesvilkårene kan aftales og indføjes i ansættelsesbrevene. Personalekonsulenten, kontaktpersonerne og formændene mødes senere på året for at få udarbejdet disse. Regnskabsførerne inddrages i processen med oprettelse af nyt fælles CVR-nummer. De to eksisterende råd udarbejder hver deres budget for 2021. Fra årets begyndelse lægges de to budgetter sammen til ét.

2. Kirkeværgerne orienterede om aktuelle aktiviteter og planlagte opgaver.

Der afholdes medarbejdermøde onsdag den 25. marts kl. 8.15. Formændene deltager. Der skal bl.a. drøftes nye forhold vedrørende APV.

Formændene orienterede om planlægningen af orienteringsmødet om det kommende menighedsrådsvalg. Det fælles valgudvalg for Skallerup-Vennebjerg består af Inger Skamriis (der er udvalgets formand), Michael Bue Nielsen og Conny Skovsende. Valgudvalgene holder fælles møde den 14. april kl. 16 for videre planlægning.

3. Udvalget redegjorde for det arbejde, der indtil videre er gjort. Et færdigt forslag forelægges i nærmeste fremtid.

4. Arbejdet med indfasning af e-boks for administration vedrørende gravstederne skrider godt frem for alle tre kirkegårde.

5. Næste fællesmøde afholdes onsdag den 26. august kl. 19.

Der fremkom forslag om anskaffelse af tillægget "100 salmer".

Mødet hævet kl. 20,55.Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 11. marts 2020 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg
 

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2019


5. Ønske om nedlæggelse af gravsted før legat udløber


6. Menighedsrådsvalg 2020


7. Opfølgning på KirkeDV


8. Orgelkoncerter 2., 9., 16. og 23. juli 2020


9. Eventuelt


10. Lukket punkt


REFERAT

 

ad. 1. Dagsordenen godkendt.

ad. 2. Der afholdes medarbejdermøde, hvor begge menighedsrådsformænd er inviteret.   

ad. 3. Formanden orienterede bl.a. om alsang i domkirkerne i forbindelse med 75-året for befrielsen, formanden og Lisbeth deltog i distriktsforeningens generalforsamling inkl. valgkursus, Lisbeth og Birgit deltog i distriktsforeningens møde i Brønderslev den 7. marts, invitation til gudstjeneste i Budolfi Kirke den 22. marts kl. 16 i forbindelse med udgivelse af Bibelen 2020.

ad. 4. Regnskabet er godkendt med følgende påtegning: Mårup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 64419110, Regnskab 2019, Afleveret d. 11-03-2020 10:13.   

ad. 5. Ønsket om nedlæggelse blev imødekommet.

ad. 6.  Formanden gav en kort orientering om status for valget. Valgbestyrelserne har holdt et fællesmøde.

ad. 7. Tag på tårn og skib er blevet understrøget. Indretning af Mårup-gravstedet udsættes. Plet-kalkning i kirken færdiggøres inden provstesyn i maj måned. Der afholdes møde med arkitekt vedr. ombygning af kapel til toiletter. 

ad. 8. De 4 orgelkoncerter er fastlagt.

ad. 9. Intet.


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 5. februar 2020 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke 


DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra medarbejdere
3. Orientering fra:
    - formanden
    - kassereren
    - kirkeværgerne
    - kontaktpersonen
    - udvalg
4. Opfølgning på KirkeDV
5. Udvidelse af "Mindegravsted for begravede på Mårup kirkegård"
6. Eventuelt
7. Lukket punktREFERATOrdinært menighedsrådsmøde onsdag den 8. januar 2020 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Opfølgning på Kirke DV

5. Opfølgning vedr. løvsuger

6. Eventuelt

7. Lukket punkt

REFERAT

 

1. Dagsordenen godkendt.

2. Jytte Jakobsen informerede om, at det var gået godt ved alle julegudstjenester. - Der er indkøbt flere hynder til kirkemusikalsk legestue, da der er mange deltagere. - Der er bevilget indkøb af flere termokander til Sognegården. - Camilla Hyttel, leder af Sysselkoret, var til koraften, og gav god undervisning. - Formanden orienterede om, at Annie Sloth deltager ved næste fælles menighedsrådsmøde, idet der skal laves tillæg til medarbejdernes ansættelseskontrakter. - Laila deltager i arbejdsmiljødag i Hals. - Sparekassen Vendsyssel opkræver negativ rente for beløb på +100.000,- kr. - Bodil har tilmeldt menighedsrådet til e-boks til brug for administration vedr. gravsteder. - Menighedsrådet betaler et årligt beløb til SVIFFEN, som altid bringer nyt om kirkernes aktiviteter. - Distriktforeningens generalforsamling er den 5. februar kl. 17.30 i Sindal. De 2 formænd deltager. - Der er modtaget flere nytårshilsener. - Lisbeth orienterede om, at der er indkøbt garn til brug for vævning af ny lilla alterdug. Hanne Larsen i Lønstrup væver alterdugen.- Den 21. januar afholder formanden og Lisbeth møde med Laila vedr. kirkegårdens hække.

4. Vi gennemgik skema med afsluttede opgaver og arbejder til gennemførelse i 2020.

5. Der har været en drøftelse vedr. løvsugeren, og det er besluttet at fortsætte med den nuværende. Søren Bentzen har fået instruktion om brugen og kan vejlede.

6. Intet.
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 6. november 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke


DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af endeligt budget

     for 2020

3. Gennemgang af kvartalsrapport

    pr. 30.09.2019

4. Orientering fra medarbejdere

5. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

6.  Opfølgning på KirkeDV

7.  Konstituering for 2020 (valg af formand og næstformand)

8.  Juletræsvagter

9.  Eventuelt

10. Lukket punkt

REFERAT
 

afbud fra Lisbeth Faldborg

Suppleant Jane Jordansen deltager

ad. 1. Dagsordenen godkendt.       

ad. 2. Budgettet er vedtaget med følgende stempel: Mårup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 64419110, Budget 2020. Endelig budget afleveret d. 06-11-2019 10:16.   

ad. 3. Rapporten gennemgået og godkendt. 

ad. 4. Jytte Jakobsen forespurgte på sognekorets vegne, om der kan bevilges penge til nogle timers undervisning af en sangpædagog. Enighed om, at det er en god ide. Der afholdes medarbejdermøde den 20.11.2019.

ad. 5. Formanden oplyste bl.a., at PwC havde afholdt  kirkegårdseftersyn med stikprøvekontrol. Alt var i orden. - Der indkøbes aflåseligt arkivskab til kirkegårdskontoret. - Hospice Vendsyssel takker for donationen. - Kassereren orienterede om deltagelse i møde i Distriktsforeningen med biskop Marianne Gården fra Nykøbing Falster Stift, deltagelse i møde for kontaktpersoner om den nye ferielov og Statens kompetencebevilling samt deltagelse i Repræsentantskabs-møde i Skole-Kirke-Tjenesten.

ad. 6. De arbejder, som skal laves i 2019, er påbegyndt. Vi afventer svar fra Stiftet vedr. færdiggørelse af Maarup-gravstedet. - Ellen Barup og Poul Nielsen har afholdt et konstruktivt møde med leverandøren af løvsugeren. Der arbejdes på en tilfredsstillende løsning.

ad. 7. Ved hemmelig afstemning blev Poul Nielsen valgt som formand og Allan Normann Sørensen som næstformand. Begge valg var enstemmige.

ad. 8. Graveren tager vagten jule- og nytårsaften. Formanden tager vagten 1. juledag og Frank Normann Sørensen den 5. januar 2020.

ad.9. Intet.


 

 Fælles menighedsrådsmøde med Skallerup menighedsråd i Sognegården ved Skallerup kirke onsdag den 30. oktober kl. 19.00


DAGSORDEN
1: - Orientering fra formændene

    - Orientering fra kirkeværgerne.

    - Orientering fra præstegårdsudvalget

 

2:  Status for Menighedsrådsvalget

 

3:  Orientering om "sikker post"

 

4:  Orientering om løvsuger

 

5:  Forslag om opsættelse af projektor i Sognegården

 

6:  Eventuelt.

 

7: Lukket punkt


REFERAT

Afbud fra Michael Bue Nielsen, Allan Normann Sørensen og medarbejderrepræsentanten. Desuden var Søren Bendtsen fraværende.

1. Formændene for de to menighedsråd orienterede om igangværende arbejder og  projekter i de respektive sogne.

I forbindelse med orienteringen blev der gjort opmærksom på, at en fejlagtig angivelse i referat fra menighedsådsmøde den 3. oktober 2019 for Skallerup-Vennebjerg menighedsråd måtte berigtiges. Det drejer sig om bemærkning om kalkning af Vennebjerg kirke. I  referatet står, at kalning ikke skønnes nødvendig FOR 2020. Rettelig burde teksten lyde, at kalkning ikke skønnes nødvendig FØR 2020

Et udvalg bestående af Poul Nielsen, sognepræsten og sognegårdens værtinde udarbejder forslag til nye vedtægter om brug af Sognegården inden næste fælles menighedsrådsmøde.

Kirkeværgerne orienterede om aktuelle arbejdsopgaver.

Frank Normann Sørensen orienterede som ny  præstegårdsudvalgsformand om præstegården.

2. 12. maj 2020 holdes valgforsamling vedr. valg til det fælles menighedsråd for hele pastoratet, der træder i funktion fra 1. søndag i advent 2020. Poul Nielsen, Inger Skamriis og Michael Bue laver et oplæg til beslutning på det næste fælles menighedsrådsmøde. Poul Nielsen indkalder udvalget.

3. Graverne og formændene finder en fælles løsning for, hvordan der fremover mest hensigtmæssig udsendes regninger, der overholder gældende forskrifter vedr. personfølsomme  oplysninger til gravstedsejere.

4. Kirkegårdenes fælles løvsuger, der blev anskaffet april 2018, giver løbende problemer. Poul Nielsen og graverne tager et møde med sælgeren for at nå frem til en tilfredsstillende løsning.

5. Der er enighed, om at der behov for nyt, tidssvarende trådløs AV-udstyr i Sognegården. Inger Skamriis undersøger mulighederne.

6. Der bliver sogneaftener 16. januar, 20. februar, 8. oktober  og 12. november 2020. Desuden bliver der sangaften den 26. marts og musikgudstjeneste i Lønstrup kirke den 3. marts 2020. Flere arrangementer er under planlægning.

Næste fælles menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 11. marts.

Mødet hævet kl. 21.00
Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 2. oktober 2019 kl.  9.00 
i Sognegården ved Skallerup kirke

 

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. Behandle, godkende og underskive Revisionsprotokolat og Påtegning til årsregnskab 2018

5. Donationer fra kirken 2019

6. Punkter til fælles menighedsrådsmøde 30. oktober 2019

7. Eventuelt

8. Lukket punkt

REFERAT
 

ad. 1. Dagsordenen godkendt.       

ad. 2. Jytte Jakobsen orienterede om, at Gambia-nørkleklubben nedlægges, men man fortsætter med at nørkle den sidste onsdag aften i hver måned. Man undersøger, om aktiviteten kan flyttes til Aktivitetshuset i Lønstrup. - Margit, Marianne og Jytte har været på  et godt kirkesangerkusus i Aalborg. - Igen i år arrangeres der indslag i forbindelse med "Syng julefreden ind" den 08.12.2019 kl. 16.

ad. 3. Formanden orienterede bl.a. om, at vi er skrevet op til at få brugte stole fra Bistrupkirken. -  Der afventes endelig tilladelse fra Stiftet om frigørelse af midler til at færdiggøre mindegravstedet for begravede på Maarup Kirkegård. - Formand, kontaktperson og regnskabsfører har været på nyttigt kursus vedr. GDPR og den nye ferielov.- Formanden og gravermedhjælper har været på kursus vedr. den fremtidige kirkegård. - Vi undersøger, om vi kan oprette MobilePay. - Biskoppen opfordrer til at afholde alsangs-arrangement den 4. maj 2020 for at markere 75-året for befrielsen. - Frank N. Sørensen oplyste, at man starter på at male indvendigt i graverhusets kontor og redskabsrum.

ad. 4. Revisionsprotokolat til årsregnskab 2018 underskrevet af menighedsrådets medlemmer.  

ad. 5. Der er enighed om at donere kr. 3.000,- til de lokale spejdere; kr. 1.500,- til Blå Kors' Cafe og kr. 1.000,- til Hospice i Frederikshavn.

ad. 6. Opsætning af projector i loftet i Sognegården, MobilePay i forbindelse med indsamling af kollekter, Menighedsrådsvalg i 2020 samt justering af takst for udlejning af Sognegården.

ad. 7. Intet.

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 4. september 2019 kl.  9.00 
i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - budgetsamråd

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. KirkeDV, opfølgning

5. HedeDanmark, rengøring mellem de 2 rækker tjørn vest for kirkegården

6. Sammenkomst for menighedsråd og medarbejdere 2019

7. Visning af filmen "Afveje"

8. Parkering ved Lønstrup Kirke

9. Kvartalsrapport pr. 30.06 2019

10. Eventuelt

11. Lukket punkt

 
REFERAT

 

Afbud fra Allan Normann Sørensen

ad. 1. Dagsordenen godkendt.

ad. 2. Jytte Jakobsen orienterede bl.a. om, at kirkemusikalsk legestue startede med 10 børn.

ad. 3. Formanden orienterede om stadig tilbagevendende problemer med løvsugeren, og menighedsrådet er enig om at anbefale en ombytning. Bidstrupkirken har stole til overs til afhentning, og vi prøver at få 15 stole til kirkerum og dåbsværelset. Provstesyn: 5. maj 2020. Kl. 9, Skallerup Kirke og kirkegård. Kl. 10.30, Skallerup Præste- og sognegård. Kl. 12.30, Vennebjerg Kirke og Kirkegård. Kl. 14, Lønstrup Kirke og kirkegård. - Der pågår debat om modernisering af gudstjeneste, dåb mv., og der blev uddelt forskellige brochurer. Møde i Brønderslev om debatoplæggene den 21.11.2019. - Kassereren gav et kort referat fra sidste  budgetsamråd. - Kontaktpersonen har talt med en lokal væverske, som vil væve en ny lilla alterdug mod at få materialerne betalt. Der var enighed om at tage imod tilbuddet.

ad. 4. Vi har fået bevilget alle udgifter på kirkeDV pånær nyindretning af toilet i kapellet og plankeværk mellem lapidariet og de nye urnegrave. Formanden har ansøgt om dækning af udgift til plankeværk.

ad. 5. Hedeselskabet har for sidste gang renholdt de to tjørnerækker.

ad. 6. Der arrangeres sammenkomst for menighedsråd og medarbejdere fredag den 1. november 2019 kl. 18. Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd står for arrangementet.   

ad. 7. Filmen "Når det rammer" vises i Lønstrup Bio søndag den 22. sept. 2019 kl. 15. Gratis adgang og alle er velkomne.

ad. 8. Enighed om at lave skilte, som sættes op om sommeren mhp., at P-pladsen er for besøgende til kirke og kirkegård.

ad. 9.  Kvartalsrapporten gennemgået og underskrevet af formand og kasserer.

ad. 10. Regler for udlejning af sognegården tages op på næste fælles menighedsrådsmøde.

ad. 11.


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 7. august 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra medarbejdere

3. Orientering fra

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

4. KirkeDV, opfølgning

    - 119 maling af kirkens vinduer

    - 134 maling af flagstang

    - 151: nye urnegrave

    - andet

5. Mårup, mindegrav

6. HedeDanmark rengøring mellem de to rækker tjørn vest for kirkegården

7. Ny alterdug til kirken

8. Ekskursion/sammenkomst 2019

9. Visning af filmen "Afveje"

10. Parkering ved Lønstrup Kirke i sommerperioden

11. Nye "Luk venligst lågen"-skilte

12. Eventuelt

13. Lukket punkt


REFERAT

 

Afbud: Lisbeth Faldborg.

ad. 1. Dagsorden godkendt .   

ad. 2. Musikalsk legestue starter primo sept. med 6 gange planlagt. Der afholdes medarbejdermøde den 14. august 2019.

ad. 3. Formanden oplyste bl.a., at der er aftalt menighedsrådsmøder indtil jul, problemer med løvsugeren men forhåbentlig kan udgiften klares af garantien og tilfredshed med de fire orgelkoncerter. Frank Normann Sørensen træder ind som formand for Præstegårdsudvalget.

ad. 4. Kirkens vinduer er malet men bør udskiftres i løbet af de kommende 2 år p.gr.a. råd. Flagstangen er også nymalet. De nye urnegrave er anlagt. Stenene anbringes "ryg mod ryg". Urnegravene registreres i kirkegårdsvedtægten med krav om, at der skal være naturperlegrus på gravene. Desuden skal de registreres i det elektroniske kirkegårdskort.

ad. 5. Punktet tages op på næste møde.

ad. 6. HedeDanmark kommer i uge 32 og rydder ukrudt.

ad. 7. Der laves aftale med en lokal væverske med indhentning af pris. Udgiften forelægges menighedsrådet før arbejdet bestilles.  

ad. 8. Dato aftales med Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd.

ad. 9. Søndag eftermiddag den 22. sept. 2019 kl. 15 i Lønstrup Bio.

ad. 10. Henvendelse er sket til Hjørring Kommune, og  man venter på svar.

ad. 11. Skiltene er sat oppå alle låger.

ad. 12. Nørkleklubbens videre eksistens tages op til diskussion.

ad. 13.


Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 12. juni 2019 kl.  9.00 i Sognegården ved Skallerup kirke

DAGSORDEN

 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Kvartalsrapport 1. kvt. 2019 (Bodil)

3. Orientering fra Budgetsamråd (kasSereren)

4. Budget 2020 (Bodil)

5. Orientering fra medarbejdere

6. Taxakørslen (Jytte)

7. Orientering fra:

    - formanden

    - kassereren

    - kirkeværgerne

    - kontaktpersonen

    - udvalg

8. Fælles menighedsråd for de tre sogne - status

9. Ekskursion/sammenkomst 2019
10. Eventuelt

11. Lukket punkt


Referat