MENIGHEDS-

OG ORIENTERINGSMØDE

OM DET KOMMENDE VALG MENIGHEDSRÅDET


Tirsdag den 12. maj kl. 19 på Friskolen Skallerup

 

Mødet, der er offentligt, er fælles for alle vore tre sogne. Alle er velkomne.

   Der orienteres om det forgange års arbejde og menighedsrådenes aktuelle opgaver.

   Ved samme lejlighed orienteres der om det kommende menighedsrådsvalg, der kommer til at adskille sig fra alle foregående som følge af, at det forrige år blev besluttet, at der fremover skal være ét fælles menighedsråd for alle pastoratets tre sogne.

   Efter orienteringen vil de fremmødte folkekirkemedlemmer fra de tre sogne hver for sig drøfte muligheden for at finde kandidater og suppleanter til det fælles menighedsråd, der kommer til at bestå af i alt 9 medlemmer, 3 fra hvert sogn.


 

MENIGHEDSMØDET PÅ FRISKOLEN ONSDAG DEN 10. APRIL

På det fælles menighedsmøde blev det efter indstilling fra de siddende menighedsråd besluttet, at der efter det kommende menighedsrådsvalg (som afvikles til næste år) skal være ét fælles menighedsråd for Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne.
De 19 fra Mårup sogn, der var mødt op, gik enstemmigt ind for sammenlægningen.
Det gjorde ligeledes de 17 fra Skallerup, der deltog på mødet.
Af de 11 fra Vennebjerg sogn, der var til stede, stemte 10 ja til sammenlægningen, mens én stemte blankt.

 

 

 

DAGSORDENEN FOR MENIGHEDSMØDET var som følger

 

1. Velkomst v/nuværende menighedsrådsformænd

2. Valg af ordstyrer

3. Orientering om baggrund for forslag om sammenlægning af Mårup menighedsråd med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd:

a. Der er ingen planer om fælles kirkegårdsleder for de tre kirkegårde – de nuværende gravere fortsætter uændret.

b. Samarbejde på tværs af sognene/kirkerne/kirkegårdene – et samarbejde, som allerede er startet op

c. Besparelser ved fælles indkøb m.v.

d. Fælles maskinpark i det omfang, det er fornuftigt

4. Orientering om de retningslinjer, de nuværende menighedsråd forudsætter, at det fælles menighedsråd skal dannes ud fra:

a. Der skal vælge 9 menighedsrådsmedlemmer – 3 fra hvert sogn

b. Der skal vælges et antal stedfortrædere (suppleanter) – ønskeligt mindst 2 fra hvert sogn

c. Der ønskes opretholdt 3 kirkeværger (1 pr. kirke/kirkegård) af hensyn til lokalt kendskab

d. Det fælles menighedsråd konstituerer sig efter gældende regler

5. Orientering om, hvad der skal ske i forbindelse med en sammenlægning?

a. Fælles vedtægter for det fælles menighedsråd skal udarbejdes og godkendes i provstiet og stiftet

b. Der skal etableres fælles økonomi for det fælles menighedsråd (nyt momsnummer) med fælles regnskabsfører (medarbejder i provstiet, som pt. benyttes af Skallerup-Vennebjerg menighedsråd)

c. Navn for det nye fælles menighedsråd: Vi foreslår ”Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup menighedsråd”
(Efter et par ordvekslinger om dette navngivningsspørgsmål på mødet blev det slået fast, at det ikke var afgørende for Mårup menighedsråd, at lade bynavnet Lønstrup indgå i benævelsen af det fælles menighedsråd i stedet for sognenavnet Mårup. Med udfaldet af afstemningen på mødet, er der derfor ikke truffet nogen beslutning om - som foreslået - at lade navnet for det fælles råd være "Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup menighedsråd").

6. Spørgsmål vedrørende sammenlægningen?

7. Afstemning om sammenlægningen. Medlemmer af menighederne fordeler sig sogn for sogn i tre lokaler og afholder hver deres afstemning. Efter afstemningerne samles alle igen og resultatet af afstemningerne gøres op, hvorefter mødet afsluttes. 

Menighedsrådet
har modtaget følgende

fra Hanne Bundgaard,
der er nærmeste nabo til Vennebjerg kirke


Mens vi venter på, hvad de kloge fik ud af boreprøverne i Klangshøj.

Et kort resumé af, hvad jeg oplevede.

Nationalmuseet og Geologisk Institut lavede borepøver på Klangshøj 27.8 til 29.8 2013.

Formålet med boringerne var at beskrive højens opbygning. De var dog også opmærksomme på, om de stødte på noget af arkæologisk interesse. Det gjorde de ikke. Der blev taget jordprøver til senere undersøgelse, og den medbragte botaniker skulle efterfølgende også finde ud af, hvad der var i prøverne og dermed, hvad der havde groet på de marker, hvor græstørvene stammede fra. De er nu i fuld gang med analyserne, som vi kommer til at høre mere om.

Der var en professor, to forskere og to studerende som lavede boreprøver i højen for at sammenligne forholdene i højen med forholdene i 3 andre store høje fx Jellingehøjen. De borede med et hånddrevet bor 4 forskellige steder, og hver gang tog de en prop på ca. 10-15 cm op, som blev foreløbig analyseret og beskrevet. De fortsatte på den måde med at tage propper op, til de nåede sand, hvilket betød, at bunden af højen var nået. Der skulle lægges kræfter i, når boret var nede i 4 meters dybde – og det var ikke professorens arbejde!

Den første forbløffende oplysning var, at den egentlige gravhøj kun er ca. 4 meter høj. Dens øjensynlige højde skyldes, at de ca. 5 millioner græstørv, som højen er konstrueret af, er lagt på en bestående sandbanke fra istiden (morænebakke) Man kan undre sig over, hvordan de har båret sig ad med at få slæbt alle de tørv op på bakken.

Den anden oplysning var, at højens stejle side mod vest skyldes, at man omkring år 1900 skar af højen, for at lave pladsen vest for kirken. Her kan man jo også undre sig over, hvordan man klarede det arbejde på det tidspunkt.

Det tredje spørgsmål, som blev rejst var, om det er en bronzealderhøj (1700-500 før Kristus) eller om den i virkeligheden, ligesom Jellingehøjene, er fra Vikingetiden (800-1050 efter Kristus) og dermed kan være ca. 1000 år yngre, end man har troet.

De vil bl.a. også undersøge, om der, ligesom i Jellingehøjen, var en brønd (på det slåede stykke oppe på højen). I Jellingehøjen har der været en stenmuret brønd, hvor man samlede regnvand, som løb til fra den flade overflade på højen. Det fandt de ikke. Heller ingen kilde på dette sted.

De vil også bore ved Larsens mindesten i NØ-højen, fordi der før i tiden har været et lille kildeagtigt udløb, som nu er forsvundet. Det huskes af undertegnede ca. 50-60 år tilbage. Efter deres udsagn stemmer dette med nogle gamle angivelser om mose i bunden af bakkerne, hvor der d.d. stadig er smattet. Jeg ved ikke, hvad de fandt der.

Bemærkning: Dette er skrevet i stor interesse for sagen og med alle mulige forbehold for, at jeg har misforstået noget. Jeg vil prøve at holde mig orienteret om, hvad de finder ud af.

Hanne Bundgaard. Klangshøjvej 25.

November 2013


 

 

SÆTNINGSSKADE I SKALLERUP KIRKES KORGULV 
 

Der er opstået en sætning i gulvet i kirkens kor.

   Ifølge Hans Mikkelsen, Nationalmuseet, som har besigtiget skaden, stammer sætningen sandsynligvis fra et større gravkammer under koret. Det er vanskeligt at vurdere kammerets opbygning og hvor mange kister, som i givet fald står eller har stået deri.

   Nationalmuseet og vores lokale murer, Kjeld Pedersen, vurderer, at knæfaldet må fjernes og gulvet optages i det beskadiget areal. Herefter kan en kirkearkæolog fra Nationalmuseet sammen med mureren undersøge, om der fortsat er begravelser under koret.

   Hvornår projektet gennemføres, er på nuværende ukendt.

 


BORINGER I KLANGSHØJ VED VENNEBJERG KIRKE

 

Nationalmuseets forsknings - & formidlingsafdeling har søgt Skallerup-Vennebjerg sogns menighedsråd om tilladelse til geologiske boringer i højen vest for Vennebjerg kirke, og tilladelsen er givet.

   Baggrund for ansøgningen er at Nationalmuseet siden 2008 har stået for et forsknings – og formidlingsprojekt, der tager udgangspunkt i Jellingemonumenterne.

   I 2009 foretog man geologiske boringer i den såkaldte Thyras høj og Gorms høj, de to kæmpehøje nord og syd for Jellinge Kirke.  

   Hensigten var at få flere oplysninger om højenes opbygning, men også om det landskab, hvoraf man i vikingetiden hentede tørvene til højene. Boringerne lykkedes, og man ved nu meget mere om højene.

   Nu er spørgsmålet så, om forholdene i Jellingehøjene er enestående på grund af højenes størrelse og opbygning, eller om man kan finde det samme i andre store gravhøje. For at undersøge dette har Nationalmuseet udvalgt fire store høje i Jylland: Klangshøj ved Vennebjerg Kirke, Bredhøj ved Holstebro, Herslev Kirke og Kong Rans høj ved Randbøl Kirke.

   Boringerne ventes udført i  august-september 2013.

                                                                                                        Kirkeværgen for Vennebjerg kirkeREGISTRERING AF GRAVMINDER 
PÅ SKALLERUP OG VENNEBJERG KIRKEGÅRDE

Menighedsrådet, har sammen med provst Ole Dybro, Hjørring Søndre Provsti, haft gravmindestenseftersyn på kirkegårdene for nærmere registrering af fredede og bevaringsværdige gravmindesten.

   De gamle gravsten, der er fjernet fra deres oprindelige gravsted og hensat i rækker andetsteds på den pågældende kirkegård, og som ikke er fredet eller bevaringsværdige, vil blive fjernet efter 1. juli 2014.

   Hvis pårørende vil bevare gravminder, er man velkommen til selv at afhente gravminderne.


                                                                             Kirkeværgerne for Skallerup og Vennebjerg kirker


 

RENOVERING AF VENNEBJERG OG SKALLERUP KIRKER

 

Skallerup-Vennebjerg Menighedsråd fik tidligere på året grønt lys fra Hjørring Søndre Provsti til at udføre en række omfattende restaureringsarbejder på Skallerup og Vennebjerg kirker.


I arbejdet er arbejdet tilendebragt inden Sct. Hans.


Arbejdet med Skallerup Kirke forventes påbegyndt i foråret  2014.


Vi vil her på hjemmesiden løbende orientere om arbejdet.

                                                                                               Leif Jensen, kirkeværge Skallerup

                                                                                               Ruth Færch, kirkeværge Vennebjerg   
Så er den omfattende restaurering
af Vennebjerg kirkes murværk
tilendebragtPå billedet ses ved afleveringsforretningen
(fra venstre) arkitekt Per Seeberg, murermester Jens Otto Abraham med tre af sine medarbejdere.
 
Kirkeværgen for Vennebjerg Kirke

 
SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045