MENIGHEDS-

OG ORIENTERINGSMØDE

OM DET KOMMENDE VALG MENIGHEDSRÅDET


Tirsdag den 12. maj kl. 19 på Friskolen Skallerup

 

Mødet, der er offentligt, er fælles for alle vore tre sogne. Alle er velkomne.

   Der orienteres om det forgange års arbejde og menighedsrådenes aktuelle opgaver.

   Ved samme lejlighed orienteres der om det kommende menighedsrådsvalg, der kommer til at adskille sig fra alle foregående som følge af, at det forrige år blev besluttet, at der fremover skal være ét fælles menighedsråd for alle pastoratets tre sogne.

   Efter orienteringen vil de fremmødte folkekirkemedlemmer fra de tre sogne hver for sig drøfte muligheden for at finde kandidater og suppleanter til det fælles menighedsråd, der kommer til at bestå af i alt 9 medlemmer, 3 fra hvert sogn.

 

MENIGHEDSMØDET PÅ FRISKOLEN ONSDAG DEN 10. APRIL

På det fælles menighedsmøde blev det efter indstilling fra de siddende menighedsråd besluttet, at der efter det kommende menighedsrådsvalg (som afvikles til næste år) skal være ét fælles menighedsråd for Skallerup, Vennebjerg og Mårup sogne.
De 19 fra Mårup sogn, der var mødt op, gik enstemmigt ind for sammenlægningen.
Det gjorde ligeledes de 17 fra Skallerup, der deltog på mødet.
Af de 11 fra Vennebjerg sogn, der var til stede, stemte 10 ja til sammenlægningen, mens én stemte blankt.

 

 

 

DAGSORDENEN FOR MENIGHEDSMØDET var som følger

 

1. Velkomst v/nuværende menighedsrådsformænd

2. Valg af ordstyrer

3. Orientering om baggrund for forslag om sammenlægning af Mårup menighedsråd med Skallerup-Vennebjerg menighedsråd:

a. Der er ingen planer om fælles kirkegårdsleder for de tre kirkegårde – de nuværende gravere fortsætter uændret.

b. Samarbejde på tværs af sognene/kirkerne/kirkegårdene – et samarbejde, som allerede er startet op

c. Besparelser ved fælles indkøb m.v.

d. Fælles maskinpark i det omfang, det er fornuftigt

4. Orientering om de retningslinjer, de nuværende menighedsråd forudsætter, at det fælles menighedsråd skal dannes ud fra:

a. Der skal vælge 9 menighedsrådsmedlemmer – 3 fra hvert sogn

b. Der skal vælges et antal stedfortrædere (suppleanter) – ønskeligt mindst 2 fra hvert sogn

c. Der ønskes opretholdt 3 kirkeværger (1 pr. kirke/kirkegård) af hensyn til lokalt kendskab

d. Det fælles menighedsråd konstituerer sig efter gældende regler

5. Orientering om, hvad der skal ske i forbindelse med en sammenlægning?

a. Fælles vedtægter for det fælles menighedsråd skal udarbejdes og godkendes i provstiet og stiftet

b. Der skal etableres fælles økonomi for det fælles menighedsråd (nyt momsnummer) med fælles regnskabsfører (medarbejder i provstiet, som pt. benyttes af Skallerup-Vennebjerg menighedsråd)

c. Navn for det nye fælles menighedsråd: Vi foreslår ”Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup menighedsråd”
(Efter et par ordvekslinger om dette navngivningsspørgsmål på mødet blev det slået fast, at det ikke var afgørende for Mårup menighedsråd, at lade bynavnet Lønstrup indgå i benævelsen af det fælles menighedsråd i stedet for sognenavnet Mårup. Med udfaldet af afstemningen på mødet, er der derfor ikke truffet nogen beslutning om - som foreslået - at lade navnet for det fælles råd være "Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup menighedsråd").

6. Spørgsmål vedrørende sammenlægningen?

7. Afstemning om sammenlægningen. Medlemmer af menighederne fordeler sig sogn for sogn i tre lokaler og afholder hver deres afstemning. Efter afstemningerne samles alle igen og resultatet af afstemningerne gøres op, hvorefter mødet afsluttes.
 


 

Skibsmodellen fra Mårup Kirke


Menighedsrådet har nu ansøgt Nationalmuseet om at få frigivet det gamle kirkeskib, som siden 1984 har været deponeret i museets magasin i Hjørring.

Modellen blev skænket til Mårup Kirke af købmand og kirkeejer Aksel Rosenkranz Segelcke og ophængt i 1842.

I 1970 blev skibet stjålet, men genfundet i 1980 i Brønderslev Kro (!) og atter ophængt i kirken. Af frygt for nyt tyveri, blev det nedtaget 4 år senere og deponeret i Vendsyssel historiske Museum i Hjørring.

Det er menighedsrådets plan, at modellen efter mulig restaurering skal ophænges i våbenhuset i Lønstrup Kirke i umiddelbar nærhed af mindetavlen (også fra Mårup Kirke) til minde om de omkomne ved bl.a. ”The Crescent”s forlis.

 

Særlig gravplads på Lønstrup kirkegård                                                                                                                       

 

Vi  har netop fået godkendt anlæggelse af en lille gravplads beregnet for fostre eller dødfødte. Årsagen til dette initiativ er, at vi har haft eksempler på forældre, som i disse (heldigvis sjældne) situationer er veget tilbage for at købe et  almindeligt gravsted, og som ikke i forvejen har et familiegravsted, hvor  kisten/urnen kan sættes ned.

  Gravpladsen bliver på ca. 6 x 6 meter beliggende i den vestligste ende af den grønne plæne ned mod flagstangen. En række flade brosten vil markere området. De enkelte begravelser bliver uden mindesten, men en enkelt sten vil markere stedet.

   Pladsen vil blive fælles for sognets 3 kirker.

 

Stræbepillerne                                                                                                                                                

Reparationen af de 5 stræbepiller langs sydmuren er nu afsluttet. Det viste sig at være et ret omfattende projekt, da man først kom i gang.  Men hvis ikke det var blevet klaret nu, kunne vand og frost have medført store ødelæggelser i den kommende vinter. Det har naturligvis været meget bekosteligt, og visse andre investeringer må derfor vente til næste år. Her iblandt – måske – de planlagte lamper ved østsiden af kirkegården.

 

Træfældning  
Motorsavene har været flittigt brugt omkring kirken i den seneste tid. De udgåede træer på den nordligste side af kirkegården er blevet fældet samt de høje grantræer syd for parkerings-pladsen. Disse var blevet gamle og grimme og kunne true husene bagved.

 

Kirkeskibet fra Mårup Kirke                                                                                                                                   

Det viser sig, at det gamle kirkeskib (model af et orlogsfartøj), som har haft en meget spændende og omflakkende sejlads gennem mange år, ligger i depot på museet i Hjørring. Det vil vi forsøge, evt. via Nationalmuseet, at få frigivet og ophængt i Lønstrup Kirke. Skibets helt specielle historie vil vi fortælle om senere.


 

Lys forude…

 

En del kirkegængere fra Lønstrups østlige bydel  benytter Havblikvej til lågen i kirkegårdsmuren mod øst.
   I de mørke perioder er her rigtig mørkt, da der ikke findes gadebelysning .
   Hvorvidt nogle er faret vild i mørket, vides ikke, men nu er der altså lys forude, idet der i løbet af kort tid opstilles lamper, som leder frem til lågen.

Jørn Ottosen, formand

SVMPastorat | | 9800 Hjørring | Tlf.: 98968045